dzialalnosc_grafika

2016.10.14 – Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Jak co pierwszy poniedziałek miesiąca, Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) p. Krzysztof Chmiel – przedsiębiorca i społecznik z terenu naszej gminy otworzył obrady kolejnego posiedzenia. Na spotkanie dnia 3 października br. o godz. 17. tradycyjnie zaprosił m.in. ludzi zainteresowanych i związanych z obszarami wokół których porusza się sfera pożytku publicznego, czyli działania potrzebnego i korzystnego społecznie,  szczególnie gdy myślimy o kulturze, sporcie i działalności dla osób niepełnosprawnych.

gdrpp_pazdziernik_2016-kopiaByło to kolejne spotkanie w którym uczestniczyłem, jednak pisze o nim na forum mojej strony dopiero po raz pierwszy. Dotyczyło realizacji i finansowania zadań należących do zadań Gminy, a które może ona zgodnie z przepisami zlecać organizacjom pozarządowym.

Tematem spotkania była dyskusja nad „Rocznym Programie współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.  Tym razem na rok 2017. Dokument ten, określa zasady polityki realizowanej przez gminę wobec sektora pozarządowego, wyznaczający kierunki i obszary działań w sferze pożytku publicznego.

Dodatkowo omawiano gotowy już prawie projekt uchwały dotyczącego finansowania sportu. Problem zainicjowany przez środowisko sportowe mamy nadzieję dzięki tej inicjatywie zostanie chociażby w sferze formalnej rozwiązany. Chodzi o zapewnienie im przewidywalnej ciągłości i stabilności funkcjonowania.

Sposób finansowania to jedno, a wartość wsparcia to drugie…  Gorącą dyskusję wywołały właśnie wstępne propozycje finansowe Burmistrza na rok 2017 dot. finansowania stowarzyszeń działalności pożytku publicznego (dla osób niepełnosprawnych, sportu i kultury). Podnoszono, że skoro dotyczą one stowarzyszeń działalności pożytku publicznego powinny zapewniać wystarczające wsparcie,  a nie sprawiać że pomimo zmiany burmistrza nadal trzeba „wyszarpywać” niezbędne środki.

Rozmowy będą kontynuowane – sprawy finansowe rozstrzygną konsultacje budżetu w ramach Rady Miasta i Gminy oraz głosowane finalnie jego kształtu na listopadowej sesji.

Z samej zasady wszystkie spotkania GRDPP są szalenie istotne i tak naprawdę każde z nich dotyczy bliskich mi spraw związanych ze współpracą i kierunkami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminnie Pobiedziska, tym, samym zasługuje na wzmiankę… Nie da się jednak o wszystkim zawsze napisać ;) W tym miejscu proszę o zrozumienie…

Warto zauważyć, że społecznymi członkami Rady wg jej regulaminu musi być i jest dwóch radnych. Są to członkowie naszego klubu Robert Łucka i Mikołaj Witaszyk.

Każdorazowo na spotkaniach GRDPP obecność radnych, osób aktywnych i mieszkańców jest bardzo mile widziana. W imieniu Przewodniczącego również zapraszam na jej posiedzenia!

Sesja_grafika

2016.10.04 – XXXIII Sesja Rady – Goście z „GOAP”, wszyscy „za” naszym projektem uchwały

Niespełna przed tygodniem, dnia 29 września odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Sesja składała się z dwóch części. Pierwszej – na której procedowaliśmy uchwały – m.in. nasz projekt uchwały o wprowadzeniu punktacji i nagradzaniu uczniów aktywnych sportowo i modyfikujący regulamin nagród Burmistrza oraz po przerwie – gościliśmy przedstawicieli Związku Międzygminnego „GOAP” (Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej).

Przed sesją obie komisje, tj. spraw społecznych i gospodarczych jednogłośnie poparły zainicjowany przeze mnie projekt, tworzony i konsultowany wcześniej wielokrotnie na forum Rady Sportu i finalnie przedłożony na sesję w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy. Jest on odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy w tym zakresie. Projekt ten został poparty jednogłośnie, co bardzo cieszy i dopinguje do dalszej pracy. Oby zdopingował on również młodzież do bardziej aktywnego uczestnictwa w rywalizacji sportowej.

Ponadto również jednogłośnie poparliśmy zmiany zaproponowane przez urzędników, a zawiązane m.in. z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI), Wieloletniej Planu Finansowego (WPF) oraz z bieżącą korektą budżetu. Warto wyjaśnić, że na wyżej wymienione wpływa wiele zmiennych i co miesięczne ich „aktualizacje” są ich konsekwencją i koniecznością.

W imieniu klubu „My Mieszkańcy” interpelację złożył kolega Robert Łucka – w sprawie wątpliwych w naszej ocenie kompetencji Burmistrza dot. przekazania świetlic wiejskich w zarząd Pobiedziskiego Ośrodka Kultury. Można ją zobaczyć tutaj. Druga tego dnia i ostatnia odczytana indywidualnie przez kolegę Sylwestra Antkowiaka dotyczyła przystanków autobusowych położonych w sołectwie Stęszewko. Jej treść znajdą Państwo tutaj.

Gościliśmy tego dnia Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Tomasza Lewandowskiego – będącego jednocześnie od 2 września br.  Przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego „GOAP”,  Dyrektora Biura p. Bartosza Wielińskiego oraz Panią Skarbnik „GOAP-u”, która zaprezentowała sytuację finansową Związku. Poza tym przedstawiono sytuację bieżącą, plan działania i odpowiedziano na pytania radnych oraz gości.

 

odp_na_Interpelacje_grafika

2016.09.30 – Otrzymano pismo dot. interpelacji o sposobie publikacji postępowań zakupowych i ich wyników

W połowie miesiąca września otrzymałem pismo od p. burmistrz Doroty Nowackiej na interpelację dot. sposobu informowania o postępowaniach zakupowych przeprowadzanych za publiczne pieniądze.

Przypomnę, że ocenie klubu radnych „My Mieszkańcy” jakość i sposób informowania podatników o decyzjach zakupowych powinna była zostać znacznie poprawiona. Poprawiona tak, abyśmy bez zadawania zbędnych pytań sami dowiadywali się na bieżąco o zakupach organizowanych przez naszych urzędników, o cenach, ilościach firm które otrzymują zapytania itd…

Niestety odpowiedź jaką otrzymałem od p. Burmistrz jest wymijająca. Trudno pismo jakie otrzymałem (link do niego poniżej) nazwać niestety odpowiedzią…

Treść pisma powtarza, ewentualnie rozszerza zagadnienie o którym sam pisałem. Nie wnosi nic nowego. W „odpowiedzi” nie znajdziemy jakiegokolwiek odniesienia do kluczowego – ostatniego pytania jakie zadałem. Cytuję zatem to pytanie ponownie:

Czy istnieje podstawa prawna ograniczająca publikacji takowych danych? Jeśli nie, proszę o podjęcie kroków mających na celu jak najszybszą zmianę idącą w kierunku większej transparentności postępowań zakupowych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.”

Mam nadzieję, że uda się jeszcze uzyskać w tej sprawie więcej informacji.

Link do oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

wniosek_grafika

2016.09.12 – Wniosek o włączenie w obrady naszego projektu uchwały

W części „wolne głosy i wnioski” na ostatniej sesji w imieniu klubu „My Mieszkańcy” oficjalnie złożyłem projekt uchwały dotyczący systemu punktacji uczniów w świetle ich aktywności sportowej oraz modyfikację istniejącego regulaminu corocznych sportowych nagród Burmistrza.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Dotyczy: inicjatywy uchwałodawczej klubu radnych i włączenia w obrady komisji i najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz  wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania uczniów aktywnych  w sportowej  rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska

Szanowna Pani!

Niniejszym proszę o włączenie w obrady właściwych komisji oraz na najbliższą sesję ww. projektu uchwały.

Treść projektu uchwały nad którą prace trwały nieprzerwanie od lipca ubiegłego roku składającej się z dwóch części tj.:

  • zmodyfikowanego regulaminu rocznych nagród sportowych, oraz
  • oddzielnego całkiem nowego, do tej pory nie praktykowanego w gminie Pobiedziska regulaminu związanego z motywowaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do aktywnego uczestnictwa w zawodach sportowych.

Istotną zmianą regulaminu za wysokie wyniki sportowe jest rozszerzenie kategorii osób uprawnionych do otrzymania nagrody, o osoby, które uzyskały wysokie osiągnięcia sportowe także w zawodach wojewódzkich przy jednoczesnym ograniczeniu dyscyplin sportowych uprawniających do ubiegania się o nagrodę do dyscyplin olimpijskich. Dodatkowo sprecyzowano kryteria oceny rzeczywistej rangi poszczególnych zawodów sportowych.

Natomiast dzięki wprowadzeniu systemu punktacji dla uczniów w szkołach Referat Oświaty UMiG otrzyma wartość dodaną w postaci gotowego narzędzia do oceny i weryfikacji faktycznej działalności np.  klas sportowych na tle innych, co pozwoli podejmować odpowiednie decyzje związane z tego typu profilami kształcenia.

Co bardzo istotne proponowana uchwała w założeniu nie wymaga zwiększenia zapotrzebowanej kwoty z budżetu na realizację objętej nim celów.

W załączeniu treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i opinią prawną.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Interpelacja_grafika2

2016.09.06 – Interpelacja dot. sposobu publikacji postępowań zakupowych i ich wyników

Czyli: Kiedy? Co? U kogo? Za ile… nabywa nasz UMiG?

Podczas ostatniej sesji (25 sierpnia br.) odczytałem i złożyłem w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” poniższą interpelację. W mojej ocenie jakość i sposób informowania nas mieszkańców – podatników o decyzjach dotyczących zakupów powinna zostać znacznie poprawiona, abyśmy bez zadawania zbędnych pytań sami dowiadywali się na bieżąco o zakupach organizowanych przez naszych urzędników…

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Dotyczy: sposobu informowania mieszkańców o rozstrzygnięciach postępowań zakupowych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Pobiedziskach

Szanowna Pani!

Jednostka administracji publicznej – w naszym przypadku Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska w przypadkach związanych z koniecznością nabycia wszelkich dóbr, usług oraz realizacją inwestycji postępuje zgodnie z przepisami prawa przeprowadzając konkursy ofert zgodnie z obowiązującym zarządzeniem burmistrza – do kwoty 30 tys. euro – opartym na ustawie o samorządzie gminnym i finansach publicznych oraz w zgodzie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych powyżej tej kwoty.

Z analizy umieszczonych postępowań na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (BIP) Gminy Pobiedziska w odnośniku o nazwie „Zamówienia Publiczne” można zaobserwować, iż UMiG Pobiedziska nie umieszcza do publicznej wiadomości za pomocą BIP wszystkich istotnych z punktu widzenia budżetu postępowań i ich rozstrzygnięć. Mowa m.in. o tych inwestycjach, umieszczonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI), których wartość nie przekracza 30 tys. euro.

Dla postępowań powyżej tej kwoty dla których ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – pobiedziski UMiG podaje na stornach BIP jedynie liczbę punktów jaką otrzymała każda złożona oferta w tym oferta wybrana jako najkorzystniejsza.

Podanie do publicznej wiadomości zaledwie punktacji przyznanej danej ofercie w zakresie do 100. punktów nie pozwala w żaden sposób powziąć informacji mieszkańcom gminy o kwocie oferty, która została wybrana, a jedynie pokazuje względny wzajemny stosunek złożonych ofert.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem dlaczego w taki sposób pobiedziski UMiG prezentuje rozstrzygnięcia postępowań na stronach Biuletynu Informacji Publicznej?

Analizując strony BIP innych gmin okazuje się, iż publikują one z większą częstotliwością wyniki postępowań, również tych o wartości do 30 tys. euro oraz obok punktacji podają też jej źródło, czyli przede wszystkim ceny ofert – niezależnie od ich wartości i trybu postępowania.

Wnioskuję  o podawanie do publicznej informacji za pomocą BIP o wszystkich rozstrzygnięciach postępowań związanych z inwestycjami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z uprzednim jak najczęstszym stosowaniem par. 5, ust. 5 Zarządzenia nr VI/900/2014 Burmistrza MiG Pobiedziska z dnia 03.12.2014 r. w sprawie regulaminu postępowania zakupowego o wartości do 30 tys. euro. Wnioskuję jednocześnie, aby dla wymienionych wyżej inwestycji każdorazowe nieskorzystanie z możliwości jakie daje ww. ustęp o kierowaniu zapytań do nieograniczonej liczby wykonawców poprzedzone było uzasadnieniem.

Nawiązując do wcześniej wspomnianej kwestii proszę o udostępnianie na stronach BIP pełnych danych dot. składanych ofert we wszystkich postępowaniach – bez względu na przyjęty tryb ich procedowania – włącznie z cenami oraz wszelkimi czynnikami decydującymi o ich ocenie.

Czy istnieje podstawa prawna ograniczająca publikacji takowych danych? Jeśli nie, proszę o podjęcie kroków mających na celu jak najszybszą zmianę idącą w kierunku większej transparentności postępowań zakupowych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2016.09.01 – XXXII Sesja Rady – Kontrowersje wokół zmian w inwestycjach

W ostatni czwartek 25 sierpnia odbyła się pierwsza, po wakacjach planowana sesja zwyczajna.

Już podczas Komisji Spraw Gospodarczych oraz Spraw Społecznych zasygnalizowaliśmy sprawy z którymi trudno się było zgodzić. Pomimo tego głosowania w komisjach jako klub przegraliśmy. Tak samo niestety stało się na sesji.

Pierwsza uchwała to projekt zmian „regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska”. Sugerowaliśmy wprost, że sprowadza się on tak naprawdę do możliwości wzrostu wynagrodzeń dla dyrektorów i ich zastępców, a pozostałym „zwykłym” nauczycielom nie zmienia prawie nic. Projektu nie głosowali radni i jednocześnie sami zainteresowani nauczyciele. Pomimo wywołanej przez nas dyskusji przegraliśmy głosowanie wynikiem 5:7 (trzy osoby nie głosowały). Tym samym nowy regulamin wejdzie w życie.

Tradycyjnie największe emocje wzbudziła sprawa zmian w WPI. Zgodnie z uwagami kolegi z naszego klubu radnych „My Mieszkańcy” Roberta Łucka – znów dokonano zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jako całości, a nie jak sugerowaliśmy, w odrębnej uchwale. Tym samym „zmusza się” radnych do poparcia zmian wplecionych w całość… Całość, której nie sposób kwestionować. Chodzi m.in. o przenoszenie pieniędzy z inwestycji na inne bieżące cele (przenosimy OPS, zakup bojowego wozu strażackiego i budowę świetlicy w Gołuniu zamiast remontu jej dachu). Dzięki między innymi mojemu głosowi jeszcze na sesji sprostowano sprawę „Gołunia”, tak by nie tworzyć fikcji, że uda się ją wybudować za 90 tys. zł; czy też nie zadłużać gminy jeszcze bardziej, aby „na siłę” ten cel zrealizować…

Złożyłem interpelację w sprawie poprawienia przejrzystości i dostępu mieszkańców do informacji na temat postępowań zakupowych prowadzonych przez urzędników UMiG. Mieszkańcy muszą mieć szybki wgląd do tego u kogo i za ile urzędnicy nabywają dobra, usługi i realizują wszelkie inwestycje. Dziś wygląda to na stornach naszego urzędu „blado”.  Treść tej interpelacji przedstawię wkrótce.

W wolnych głosach miałem po raz pierwszy przyjemność przedłożyć w imieniu naszego klubu projekt uchwały korzystając z możliwości własnej inicjatywy uchwałodawczej jaka przysługuje każdemu radnemu. Sprawa dotyczy zauważenia i docenienia wysiłku sportowego uczniów oraz jednocześnie korekty regulaminu nagród sportowych za osiągnięte wyniki w danym roku kalendarzowym. O tym również bardziej szczegółowo napiszę za kilka dni.

Robert Łucka również złożył interpelację – w sprawie stanu realizacji inwestycji w tej kadencji z jej rozliczeniem w stosunku do planów.

dzialalnosc_grafika

2016.08.23 – Spotkanie klubu radnych „My Mieszkańcy”

Wczoraj o godz. 16. odbyło się kolejne spotkanie wewnętrzne klubu radnych „My Mieszkańcy. Ideą spotkań w ramach gremium klubowiczów w składzie p. Robert Łucka (Przewodniczący), Danuta Sobka, Sylwester Antkowiak, Mikołaj Witaszyk i moja osoba jest przedyskutowanie obecnej sytuacji w gminie, wewnątrzklubowe wstępne opiniowanie projektów uchwał oraz wzajemna prezentacja inicjatyw jedynego klubu radnych tej kadencji w Gminie Pobiedziska.

Wczoraj podjęliśmy rozmowy w szczególności związane z:

  1. Projektem uchwały naszego autorstwa dot. nowych regulaminów nagród sportowych,
  2. Proponowanych kontrowersyjnych zmian w WPI,
  3. Informacją Pani burmistrz dot. przeniesienia OPS z ul. Kaczyńskiej na ul. Jagiełły (b. Ośrodek Zdrowia),
  4. Projektem uchwały, która wyszła z naszej inicjatywy dot. finansowania pobiedziskiego sportu,
  5. Uchwalą pn. „przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli…”, gdzie główne profity z podniesienia wynagrodzeń wg uchwały trafią do dyrektorów i ich zastępców…

 

Rada Sportu_grafika

2016.08.22 – Posiedzenie Rady Sportu – Pozytywna opinia dla nowej uchwały!

W ostatni czwartek 18 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem jej obrad było opiniowanie nowego projektu uchwały, której jestem inicjatorem – w sprawie korekty regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania uczniów aktywnych w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska.

Warto wyjaśnić, iż okazało się wg wstępnego rozeznania z prawnikami, że oparcie zmodyfikowanego regulaminu nagród za wyniki sportowe o zasady Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Instytut Sportu w Warszawie z przyczyn formalnych mogło być bardzo trudne. Wiązać się może bowiem z opłaceniem praw autorskich i innymi formalno-prawnymi obostrzeniami. Z tego tytułu postanowiłem zmodyfikować istniejący regulamin w kierunku jak najbardziej zgodnym z pierwotnymi celami.

Taki też efekt został osiągnięty. Po merytorycznej dyskusji wprowadziliśmy drobne korekty. Po 1,5h posiedzeniu zarządziłem głosowanie. Wynikiem 4. głosów „za” jednogłośnie Członkowie Rady Sportu poprali przedłożony i skorygowany na spotkaniu projekt.

Co ważne, finansowanie konsekwencji nowej uchwały ma wg moich założeń ma pozostać na niezmiennym poziomie. Ograniczenie nagradzanych dyscyplin do dyscyplin olimpijskich oraz próba wprowadzenia dodatkowych obostrzeń formalnych, które mają weryfikować rzeczywistą rangę zawodów mają na celu ew. zrównoważenie ilości nagradzanych. Wartością nadrzędną jest tutaj nie wartość nagrody ale sam w niej udział. Bo tak krawiec kraje…

Cieszy możliwość jaką da uchwała – jeśli oczywiście poprą ją radni – że będziemy mieli po raz pierwszy możliwość weryfikacji aktywności sportowej uczniów naszych szkół, czego nie było do tej pory. Ci najlepsi zostaną oficjalnie wyróżnieni i skromnie nagrodzeni. Na pewno nie zostanie to niezauważone. Jestem przekonany, że samo uznanie najbardziej aktywnym sportowo uczniom bardzo się należy i będzie dla wszystkich dotąd mniej zaangażowanym uczniów bodźcem do uprawiania sportu.

Postaram się złożyć projekt uchwały wraz z uzasadnienim na najbliższej – już czwartkowej sesji przy okazji „wolnych głosów lub wniosków”.