wniosek_grafika

2016.09.12 – Wniosek o włączenie w obrady naszego projektu uchwały

W części „wolne głosy i wnioski” na ostatniej sesji w imieniu klubu „My Mieszkańcy” oficjalnie złożyłem projekt uchwały dotyczący systemu punktacji uczniów w świetle ich aktywności sportowej oraz modyfikację istniejącego regulaminu corocznych sportowych nagród Burmistrza.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Dotyczy: inicjatywy uchwałodawczej klubu radnych i włączenia w obrady komisji i najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz  wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania uczniów aktywnych  w sportowej  rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska

Szanowna Pani!

Niniejszym proszę o włączenie w obrady właściwych komisji oraz na najbliższą sesję ww. projektu uchwały.

Treść projektu uchwały nad którą prace trwały nieprzerwanie od lipca ubiegłego roku składającej się z dwóch części tj.:

  • zmodyfikowanego regulaminu rocznych nagród sportowych, oraz
  • oddzielnego całkiem nowego, do tej pory nie praktykowanego w gminie Pobiedziska regulaminu związanego z motywowaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do aktywnego uczestnictwa w zawodach sportowych.

Istotną zmianą regulaminu za wysokie wyniki sportowe jest rozszerzenie kategorii osób uprawnionych do otrzymania nagrody, o osoby, które uzyskały wysokie osiągnięcia sportowe także w zawodach wojewódzkich przy jednoczesnym ograniczeniu dyscyplin sportowych uprawniających do ubiegania się o nagrodę do dyscyplin olimpijskich. Dodatkowo sprecyzowano kryteria oceny rzeczywistej rangi poszczególnych zawodów sportowych.

Natomiast dzięki wprowadzeniu systemu punktacji dla uczniów w szkołach Referat Oświaty UMiG otrzyma wartość dodaną w postaci gotowego narzędzia do oceny i weryfikacji faktycznej działalności np.  klas sportowych na tle innych, co pozwoli podejmować odpowiednie decyzje związane z tego typu profilami kształcenia.

Co bardzo istotne proponowana uchwała w założeniu nie wymaga zwiększenia zapotrzebowanej kwoty z budżetu na realizację objętej nim celów.

W załączeniu treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i opinią prawną.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Interpelacja_grafika2

2016.09.06 – Interpelacja dot. sposobu publikacji postępowań zakupowych i ich wyników

Czyli: Kiedy? Co? U kogo? Za ile… nabywa nasz UMiG?

Podczas ostatniej sesji (25 sierpnia br.) odczytałem i złożyłem w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” poniższą interpelację. W mojej ocenie jakość i sposób informowania nas mieszkańców – podatników o decyzjach dotyczących zakupów powinna zostać znacznie poprawiona, abyśmy bez zadawania zbędnych pytań sami dowiadywali się na bieżąco o zakupach organizowanych przez naszych urzędników…

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Dotyczy: sposobu informowania mieszkańców o rozstrzygnięciach postępowań zakupowych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Pobiedziskach

Szanowna Pani!

Jednostka administracji publicznej – w naszym przypadku Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska w przypadkach związanych z koniecznością nabycia wszelkich dóbr, usług oraz realizacją inwestycji postępuje zgodnie z przepisami prawa przeprowadzając konkursy ofert zgodnie z obowiązującym zarządzeniem burmistrza – do kwoty 30 tys. euro – opartym na ustawie o samorządzie gminnym i finansach publicznych oraz w zgodzie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych powyżej tej kwoty.

Z analizy umieszczonych postępowań na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (BIP) Gminy Pobiedziska w odnośniku o nazwie „Zamówienia Publiczne” można zaobserwować, iż UMiG Pobiedziska nie umieszcza do publicznej wiadomości za pomocą BIP wszystkich istotnych z punktu widzenia budżetu postępowań i ich rozstrzygnięć. Mowa m.in. o tych inwestycjach, umieszczonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI), których wartość nie przekracza 30 tys. euro.

Dla postępowań powyżej tej kwoty dla których ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – pobiedziski UMiG podaje na stornach BIP jedynie liczbę punktów jaką otrzymała każda złożona oferta w tym oferta wybrana jako najkorzystniejsza.

Podanie do publicznej wiadomości zaledwie punktacji przyznanej danej ofercie w zakresie do 100. punktów nie pozwala w żaden sposób powziąć informacji mieszkańcom gminy o kwocie oferty, która została wybrana, a jedynie pokazuje względny wzajemny stosunek złożonych ofert.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem dlaczego w taki sposób pobiedziski UMiG prezentuje rozstrzygnięcia postępowań na stronach Biuletynu Informacji Publicznej?

Analizując strony BIP innych gmin okazuje się, iż publikują one z większą częstotliwością wyniki postępowań, również tych o wartości do 30 tys. euro oraz obok punktacji podają też jej źródło, czyli przede wszystkim ceny ofert – niezależnie od ich wartości i trybu postępowania.

Wnioskuję  o podawanie do publicznej informacji za pomocą BIP o wszystkich rozstrzygnięciach postępowań związanych z inwestycjami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z uprzednim jak najczęstszym stosowaniem par. 5, ust. 5 Zarządzenia nr VI/900/2014 Burmistrza MiG Pobiedziska z dnia 03.12.2014 r. w sprawie regulaminu postępowania zakupowego o wartości do 30 tys. euro. Wnioskuję jednocześnie, aby dla wymienionych wyżej inwestycji każdorazowe nieskorzystanie z możliwości jakie daje ww. ustęp o kierowaniu zapytań do nieograniczonej liczby wykonawców poprzedzone było uzasadnieniem.

Nawiązując do wcześniej wspomnianej kwestii proszę o udostępnianie na stronach BIP pełnych danych dot. składanych ofert we wszystkich postępowaniach – bez względu na przyjęty tryb ich procedowania – włącznie z cenami oraz wszelkimi czynnikami decydującymi o ich ocenie.

Czy istnieje podstawa prawna ograniczająca publikacji takowych danych? Jeśli nie, proszę o podjęcie kroków mających na celu jak najszybszą zmianę idącą w kierunku większej transparentności postępowań zakupowych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2016.09.01 – XXXII Sesja Rady – Kontrowersje wokół zmian w inwestycjach

W ostatni czwartek 25 sierpnia odbyła się pierwsza, po wakacjach planowana sesja zwyczajna.

Już podczas Komisji Spraw Gospodarczych oraz Spraw Społecznych zasygnalizowaliśmy sprawy z którymi trudno się było zgodzić. Pomimo tego głosowania w komisjach jako klub przegraliśmy. Tak samo niestety stało się na sesji.

Pierwsza uchwała to projekt zmian „regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska”. Sugerowaliśmy wprost, że sprowadza się on tak naprawdę do możliwości wzrostu wynagrodzeń dla dyrektorów i ich zastępców, a pozostałym „zwykłym” nauczycielom nie zmienia prawie nic. Projektu nie głosowali radni i jednocześnie sami zainteresowani nauczyciele. Pomimo wywołanej przez nas dyskusji przegraliśmy głosowanie wynikiem 5:7 (trzy osoby nie głosowały). Tym samym nowy regulamin wejdzie w życie.

Tradycyjnie największe emocje wzbudziła sprawa zmian w WPI. Zgodnie z uwagami kolegi z naszego klubu radnych „My Mieszkańcy” Roberta Łucka – znów dokonano zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jako całości, a nie jak sugerowaliśmy, w odrębnej uchwale. Tym samym „zmusza się” radnych do poparcia zmian wplecionych w całość… Całość, której nie sposób kwestionować. Chodzi m.in. o przenoszenie pieniędzy z inwestycji na inne bieżące cele (przenosimy OPS, zakup bojowego wozu strażackiego i budowę świetlicy w Gołuniu zamiast remontu jej dachu). Dzięki między innymi mojemu głosowi jeszcze na sesji sprostowano sprawę „Gołunia”, tak by nie tworzyć fikcji, że uda się ją wybudować za 90 tys. zł; czy też nie zadłużać gminy jeszcze bardziej, aby „na siłę” ten cel zrealizować…

Złożyłem interpelację w sprawie poprawienia przejrzystości i dostępu mieszkańców do informacji na temat postępowań zakupowych prowadzonych przez urzędników UMiG. Mieszkańcy muszą mieć szybki wgląd do tego u kogo i za ile urzędnicy nabywają dobra, usługi i realizują wszelkie inwestycje. Dziś wygląda to na stornach naszego urzędu „blado”.  Treść tej interpelacji przedstawię wkrótce.

W wolnych głosach miałem po raz pierwszy przyjemność przedłożyć w imieniu naszego klubu projekt uchwały korzystając z możliwości własnej inicjatywy uchwałodawczej jaka przysługuje każdemu radnemu. Sprawa dotyczy zauważenia i docenienia wysiłku sportowego uczniów oraz jednocześnie korekty regulaminu nagród sportowych za osiągnięte wyniki w danym roku kalendarzowym. O tym również bardziej szczegółowo napiszę za kilka dni.

Robert Łucka również złożył interpelację – w sprawie stanu realizacji inwestycji w tej kadencji z jej rozliczeniem w stosunku do planów.

dzialalnosc_grafika

2016.08.23 – Spotkanie klubu radnych „My Mieszkańcy”

Wczoraj o godz. 16. odbyło się kolejne spotkanie wewnętrzne klubu radnych „My Mieszkańcy. Ideą spotkań w ramach gremium klubowiczów w składzie p. Robert Łucka (Przewodniczący), Danuta Sobka, Sylwester Antkowiak, Mikołaj Witaszyk i moja osoba jest przedyskutowanie obecnej sytuacji w gminie, wewnątrzklubowe wstępne opiniowanie projektów uchwał oraz wzajemna prezentacja inicjatyw jedynego klubu radnych tej kadencji w Gminie Pobiedziska.

Wczoraj podjęliśmy rozmowy w szczególności związane z:

  1. Projektem uchwały naszego autorstwa dot. nowych regulaminów nagród sportowych,
  2. Proponowanych kontrowersyjnych zmian w WPI,
  3. Informacją Pani burmistrz dot. przeniesienia OPS z ul. Kaczyńskiej na ul. Jagiełły (b. Ośrodek Zdrowia),
  4. Projektem uchwały, która wyszła z naszej inicjatywy dot. finansowania pobiedziskiego sportu,
  5. Uchwalą pn. „przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli…”, gdzie główne profity z podniesienia wynagrodzeń wg uchwały trafią do dyrektorów i ich zastępców…

 

Rada Sportu_grafika

2016.08.22 – Posiedzenie Rady Sportu – Pozytywna opinia dla nowej uchwały!

W ostatni czwartek 18 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem jej obrad było opiniowanie nowego projektu uchwały, której jestem inicjatorem – w sprawie korekty regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania uczniów aktywnych w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska.

Warto wyjaśnić, iż okazało się wg wstępnego rozeznania z prawnikami, że oparcie zmodyfikowanego regulaminu nagród za wyniki sportowe o zasady Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Instytut Sportu w Warszawie z przyczyn formalnych mogło być bardzo trudne. Wiązać się może bowiem z opłaceniem praw autorskich i innymi formalno-prawnymi obostrzeniami. Z tego tytułu postanowiłem zmodyfikować istniejący regulamin w kierunku jak najbardziej zgodnym z pierwotnymi celami.

Taki też efekt został osiągnięty. Po merytorycznej dyskusji wprowadziliśmy drobne korekty. Po 1,5h posiedzeniu zarządziłem głosowanie. Wynikiem 4. głosów „za” jednogłośnie Członkowie Rady Sportu poprali przedłożony i skorygowany na spotkaniu projekt.

Co ważne, finansowanie konsekwencji nowej uchwały ma wg moich założeń ma pozostać na niezmiennym poziomie. Ograniczenie nagradzanych dyscyplin do dyscyplin olimpijskich oraz próba wprowadzenia dodatkowych obostrzeń formalnych, które mają weryfikować rzeczywistą rangę zawodów mają na celu ew. zrównoważenie ilości nagradzanych. Wartością nadrzędną jest tutaj nie wartość nagrody ale sam w niej udział. Bo tak krawiec kraje…

Cieszy możliwość jaką da uchwała – jeśli oczywiście poprą ją radni – że będziemy mieli po raz pierwszy możliwość weryfikacji aktywności sportowej uczniów naszych szkół, czego nie było do tej pory. Ci najlepsi zostaną oficjalnie wyróżnieni i skromnie nagrodzeni. Na pewno nie zostanie to niezauważone. Jestem przekonany, że samo uznanie najbardziej aktywnym sportowo uczniom bardzo się należy i będzie dla wszystkich dotąd mniej zaangażowanym uczniów bodźcem do uprawiania sportu.

Postaram się złożyć projekt uchwały wraz z uzasadnienim na najbliższej – już czwartkowej sesji przy okazji „wolnych głosów lub wniosków”.

 

dzialalnosc_grafika

2016.07.26 – Jest inicjatywa uchwałodawcza dla pobiedziskiego sportu!

Wakacje i urlopy nie zatrzymały naszych działań w zakresie próby ulepszenia sposobu wspierania klubów sportowych z gminy Pobiedziska.

Spotkanie z GRDPPOd początku lipca nieprzerwanie we współpracy z naszym Urzędem Miasta i Gminy pracujemy nad kształtem nowej uchwały, która może uzdrowić i obu stronom ułatwić zasady przyznawania dotacji wszystkim klubom i stowarzyszeniom z terenu naszej gminy.

Cykl spotkań z przedstawicielami UMiG rozpoczął się już w czerwcu. W tym czasie spotykaliśmy się i dyskutowaliśmy m.in. na forum Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas wyborów prezesa MKGS Huragan, spotkań kuluarowych oraz innych, dodatkowych w szerszym gronie na które zapraszał m.im. zastępca burmistrza p. Zbigniew Zastrożny.

Ustawa o sporcie daje duże możliwości gminom w lokowaniu środków na konkretne, wymierne w sensie aktywności sportowej cele. W te ostatnie wpisują się na pewno wszystkie kluby sportowe i stowarzyszenia o najbardziej utrwalonej pozycji, tradycji i bogatej historii, które angażują wokół siebie setki ludzi. Może dać to zatem impuls do ich rozwoju i stabilnego funkcjonowania. Przy tym pozwoli spokojniej patrzeć w przyszłość pozostałym, czasem całkiem nowym stowarzyszeniom działającym w oparciu o środki z tytułu tzw. „pożytku publicznego”.

Zainicjowana przez nas uchwała jest w przygotowaniu przez UMiG w konsultacjach z radnymi z klubu radnych „My Mieszkańcy” (Mikołaj Witaszyk. Paweł Krawczyk. Robert Łucka, Danuta Sobka i Sylwester Antkowiak) oraz z aktywnym środowiskiem sportowym i przy prawnym wsparciu specjalisty, mieszkańca gminy p. Rafała Jaworskiego, będącego jednocześnie nowym szefem Federacji Organizacji Pozarządowych Gminy Pobiedziska. To bardzo cieszy i jest przykładem wzorowej współpracy urzędników z aktywnymi społecznie mieszkańcami gminy. To warte podkreślenia na tym etapie prac.

Sierpień będzie czasem na dalsze konsultacje jej kształtu m.in. na forum Rady Sportu oraz odpowiedniej komisji, aby najpóźniej we wrześniu trafiła pod głosowanie na forum Rady Miejskiej.

Sesja_grafika

2016.07.11 – XXXI Sesja Rady – Nadzwyczajna – Zielone światło dla tunelu

Przed pięcioma dniami – we środę 6 lipca o godz. 14. w sali sesyjnej UMiG odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Jej celem było podjęcie bloku trzech uchwał związanych z budową tunelu pod torami w okolicy Skansenu Miniatur oraz połączenia komunikacyjnego z tym tunelem.

PKP-PLK S.A. wyraziła bowiem wolę współfinansowania wiaduktu. Z punktu widzenia kolei to wiadukt, a dla nas, mieszkańców Pobiedzisk istotny jest oczywiście tunel, który w ten sposób powstanie. Pozwoli on sprawniej komunikować się między obiema częściami miasta i ułatwi tranzyt.

Sprawa ta jest o tyle istotna, że planowany remont kolejowego traktu na linii Poznań – Warszawa spowoduje, iż ruch z tej trasy zostanie przeniesiony na „nasze” tory. Wiadukt / tunel musi zostać skutecznie wybudowany w roku 2017, aby zdążyć przed zwiększeniem ww. natężenia ruchu. Inaczej inwestycja na pewno nie dojdzie do skutku. Do końca roku jest zatem czas na rozpisanie i rozstrzygnięcie procedur przetargowych.

Wraz z tą inwestycją konieczne będzie wybudowanie dwóch rond, które połączą ulicę Poznańską, a byłą drogą krajową nr 5. To zadanie stanowi dla gminy Pobiedziska osobną inwestycję. Obie jak wiadomo stworzą jedną całość i muszą powstać równolegle.

Wszyscy radni zagłosowaliśmy oczywiście „za” (11 obecnych osób), bo dobra praca naszych urzędników w kwestii pomysłu na tę inwestycję doprowadziła do szansy, którą gmina Pobiedziska powinna w końcu wykorzystać.

Warto pamiętać, że poprzednie władze obiecywały regularnie budowę „wiaduktu”, ale na tym z perspektywy mieszkańców kończyła się ta sprawa…

Sesja_grafika

2016.07.06 – XXX Sesja Rady – Drażliwe rondo i „powiatowe” chodniki

Nietypowo szybko, bo 21 czerwca, czyli nie w ostatni czwartek miesiąca (co było dobrym zwyczajem w naszej gminie) odbyła się kolejna, ostatnia przed wakacjami sesja. Pomimo naszych sugestii nie udało się jej przełożyć na termin, który pozwoliłby uczestniczyć również mojej osobie w jej obradach. Udział w niej wzięła przez to rekordowo mała liczba 12. radnych.

Największe emocje wzbudziła sprawa specyficznej zmiany w WPI. Wcześniej sama komisja gospodarcza niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę, by na sesji 4. radnych, w tym komplet obecnych naszego klubu było przeciw (p. Danuta Sobka, Robert Łucka i Mikołaj Witaszyk). Nasz głos wsparła też radna Barbara Widelicka, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Powyższy sprzeciw wzbudziło wpisanie do wykonania całkiem nowych zadań bez konsultacji z nami. Chodzi m.in. o budowę ronda w Biskupicach w 2018 r. Szacowaną kwotę 300 tys. zł ma na to zadanie wyasygnować gmina, przy czym część środków ma pochodzić od powiatu. Emocje wzbudził tryb i sposób wysuwania takich propozycji przez zastępcę burmistrza p. Zbigniewa Zastrożnego.

Kolejna sprawa to uchwala w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej w Jerzykowie. Tu aktywni byli mieszkańcy Jerzykowa – przeciwni tym planom gminy. Radni prawie jednogłośnie (11 przeciw, 1 wstrzymujący, 3 nieobecnych) zagłosowali przeciw, czyli zgodnie z wolą mieszkańców.

Kolega z klubu Robert Łucka przedstawił swoje, jak zawsze celne spostrzeżenia i uwagi podczas dyskusji nad sprawozdaniem z pracy Ośrodka Kultury oraz Biblioteki za rok 2015 i planowanych działań na rok 2016. Zabrał również głos w sprawie informowania mieszkańców na temat wypoczynku letniego oraz funkcjonowanie świetlic wiejskich. Zwrócił uwagę, że zajęcia wakacyjne firmowane przez Ośrodek Kultury odbywają się głównie w samych Pobiedziskach. Wywnioskowano wspólnie, aby podczas ferii zimowych zaadresować ofertę również dla dzieci spoza Pobiedzisk. Do dyskusji dołączył m.in. p. Krzysztof Chmiel, który nie bez przekąsu podziękował  p. przewodniczącej Renacie Jończyk za udzielenie głosu nie tylko radnym, ale i przybyłym sołtysom i gościom.

Kolega Mikołaj Witaszyk bardzo wyraziście i konkretnymi słowy odniósł się do sprawy o którą zabiegał – tj. remontu chodników w Pomarzanowicach przy współudziale powiatu, wytykając zupełne niedoinformowanie gminy jej przebiegiem na szczeblu powiatowym. Bronił tym samym zabezpieczone wcześniej środki gminne na wyżej wymieniony cel przed potencjalnym przerzuceniem ich na inne zadanie – bo takie zakusy można było zaobserwować…

Radny Edward Gołębiewski zwrócił ponadto uwagę, że Bieg Jagiełły jest w tym roku słabo promowany przez gminę.