Sesja_grafika

2017.06.25 – Głos naszego klubu w sprawie absolutorium dla Burmistrza

Foto mównica_Robert Łucka_225 maja br. odbyła się sesja absolutoryjna. Przed najważniejszym tego dnia głosowaniem w imieniu naszego klubu radnych „My Mieszkańcy” głos jako jedyny z radnych zabrał przewodniczący naszego klubu Robert Łucka. Poniżej treść jego przemówienia.

Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Państwo Burmistrzowie, Szanowni Państwo!

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

„Pozwalam sobie zabrać głos w tym momencie, ponieważ z przyczyn niezależnych ode mnie nie mogłem swoich spostrzeżeń dotyczących wykonania budżetu przekazać na Komisji Rewizyjnej. Wiemy, że Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Nie wniesiono żadnych zastrzeżeń dotyczących dochodów i wydatków gminy. Na duże wyrazy uznania i szacunku zasługuje fakt, iż gmina pozyskuje bardzo duże pieniądze z funduszów zewnętrznych i zmienia swój obraz bardzo pozytywnie. Podziwiamy polityczne talenty państwa Burmistrzów, którzy potrafili uzyskać przychylność zewnętrznych instytucji do realizacji zamierzonych celów.  Wydajemy bardzo duże pieniądze na inwestycje, dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy Państwa i urzędników. Osobne wyrazy uznania należą się również Pani Skarbnik Agacie Majcherczak, która stoi na straży prawidłowego wykonania zaplanowanego budżetu i spinania wszystkich decyzji związanych z inwestycjami i zmieniającymi się decyzjami rządzących w państwie.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na sprawy które budzą pewien niepokój wśród Radnych dotyczący między innymi inwestycji. Po burzliwych dyskusjach ustaliliśmy na początku działalności Rady WPI, który w trakcie 2016 roku zmienialiśmy 13-krotnie wraz z WPF i uchwałą budżetową. O ile rozumiemy te zmiany w związku z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, to chcielibyśmy zwrócić uwagę, że następują też zmiany powodujące wstrzymanie inwestycji lub odstąpienie od ich realizacji, co budzi pewien niepokój w związku z obietnicami złożonymi przez Burmistrza, że zadania z WPI będą wykonywane.

Chcielibyśmy zwrócić również uwagę na standardy wykonania np. dróg na terenie miejskim i wiejskim. W mieście budowa drogi oznacza budowę drogi, chodników, parkingów i oświetlenia. Na wsi natomiast oznacza to budowę drogi… Natomiast chodniki, oświetlenie i parkingi traktowane są jako osobne inwestycje. Bezsporny jest również fakt, że większość inwestycji wykonywanych jest na terenie miejskim i większości bez większych problemów. Na wsiach pojawiają się problemy z finansowaniem zaplanowanych inwestycji. Pojawiają się również inwestycje w mieście które nie znajdują się w WPI.

Myślę, że niewłaściwy jest również fakt braku konsultacji dotyczący nadwyżek budżetowych pozostałych po wykonaniu inwestycji. Apelujemy o szersze konsultacje w tej sprawie. Myślę, że zaoszczędzone pieniądze powinny być sprawiedliwie przeznaczane na realizowanie zadań zaplanowanych w WPI, a nie przeznaczane na dodatkowe inwestycje.

(…) Idziemy stale do przodu z wieloma sprawami, ale gdybyśmy więcej rozmawiali i słuchali siebie nawzajem, myślę, że moglibyśmy biec do przodu dużymi krokami.

Absolutorium udzielane jest za wykonanie budżetu. Pani wywiązała się z tego obowiązku i to absolutorium się Pani należy! Proszę jednak wziąć pod uwagę w dalszej działalności przedstawione kwestie, ponieważ możemy jeszcze lepiej współpracować dla dobra naszych mieszkańców.”

Przypominam, że zarówno uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jak i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi – obie, przyjęte zostały przez radnych jednogłośnie.

Interpelacja_grafika2

2017.06.15 – Interpelacja dot. uzyskania wiążącej decyzji o lokalizacji przyszłego boiska z bieżnią lekkoatletyczną w Pobiedziskach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na majowej sesji nr XVIII, 25 maja br. odczytałem i złożyłem w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy poniższą interpelację.

Tutaj jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Gmina Pobiedziska cierpi na brak sportowego boiska z bieżnią lekkoatletyczną oraz zmaga się z niewystarczającą bazą do uprawiania piłki nożnej. Jedyne profesjonalne w gminie boisko piłkarskie z pełnym zapleczem od dawna jest przepełnione i ze szkodą dla niego zbyt eksploatowane. Ograniczona jest przez to możliwość rozwoju sportu w naszej gminie w wymiarze szkolenia piłkarskiego – również docelowo np. chętnych dziewcząt.

Podczas obrad Rady Sportu IV kadencji oraz komisji Spraw Społecznych uznano to za pierwszy, priorytetowy problem infrastrukturalny bazy sportowej naszej gminy. W międzyczasie konsultowaliśmy wspólnie z Władzami i OSiR potencjalne lokalizacje. Zdecydowano finalnie o wyborze terenu przy ul. Kostrzyńskiej (między stacją benzynową a firmą TIP-TOPOL).

W późniejszym czasie podczas kilku komisji Spraw Społecznych oraz Spraw Gospodarczych w roku 2016 dopytywaliśmy Władze Gminy o deklarowaną, pisemną informację z Agencji Rynku Rolnego dot. pozyskania prawnej możliwości zlokalizowania w tym miejscu docelowego boiska. Informacji takiej nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego.

Połączenie funkcjonalności bieżni lekkoatletycznej z pełnowymiarowym boiskiem treningowym wraz z pełnym zapleczem w tej lokalizacji, tj. praktycznie w sąsiedztwie kortów tenisowych OSiR jest bardzo trafione, ale przede wszystkim wymaga podjęcia działań, aby w przyszłej kadencji przeprowadzić tę inwestycję.

Wnosimy tym samym o podjęcie tych działań i służymy wsparciem, jeśli takowe okaże się pomocne.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Sesja_grafika

2017.06.12 – XLIII Sesja Rady – Absolutorium dla p. Burmistrz

UMiG_tablica stara ulica pionDnia 25 maja br. odbyła się planowa sesja tej kadencji. „Stanęła pod znakiem” absolutorium dla p. Burmistrz Doroty Nowackiej.

Pierwszy raz miałem okazję wnieść o uzupełnienie protokołu z poprzedniej sesji. W przedstawionej wersji brakowało bowiem części wystąpienia kolegi z klubu Roberta Łucka oraz moich wyraźnie wyartykułowanych zastrzeżeń dot. błędnego sposobu publikacji klubowych interpelacji na stronach pobiedziskiego Biuletynu Informacji Publicznych.

Najważniejszym momentem tej sesji było głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza MiG Pobiedziska. Po wystąpieniu p. skarbnik Agaty Majcherczak, p. burmistrz Doroty Nowackiej oraz przedstawieniu uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pobiedziska za rok 2016 r. przystąpiono do głosowań.

Zarówno uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jak i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi – obie, przyjęte zostały przez radnych jednogłośnie.

Inaczej było podczas głosowań późniejszych. Projekt korekty tzw. „WPI” (zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2015-2019) oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2017 zostały przyjęte 10. głosami „za”, przy 5. wstrzymujących. W obu głosowaniach wstrzymałem się od głosu.

Przed głosowaniem w sprawie zmiany uchwały dot. „WPI” ponownie zabrałem głos i wyraziłem swoje zaniepokojenie planowanym finansowaniem budów ulic na tzw. osiedlu Rybnym. Okrojoną w poprzednim roku część środków na ulice osiedla Rybnego i Drawską zaproponowano przesunąć z przyczyn technicznych (związanych z odprowadzeniem wody do rzeki Głównej) w pierwszej kolejności na budowę tej ostatniej. Moje obawy wywołała pozostała ilość środków na budowę ulic Sandaczowej, Węgorzowej i Łososiowej. Prace drogowe w tej części wg WPI mają zacząć się w przyszłym roku. W odpowiedzi zastępca burmistrza p. Zbigniew Zastrożny podtrzymał swoje „podejście zadaniowe” do planowanych inwestycji zapewniając, że są one wg planu niezagrożone.

Będziemy pilnować tej inwestycji jako klub radnych „My Mieszkańcy”, aby faktycznie zgodnie z „marszrutą” obraną w planach odpowiednie środki zabezpieczyć na ten cel w przypadku ich niedostatku.

Złożyłem (tradycyjnie w imieniu klubu „My Mieszkańcy”) jedną interpelację. Tym razem dotyczyła ona – po długiej przerwie tematyki sportowej, a mianowicie samej lokacji przyszłego, drugiego, bardzo potrzebnego, pełnowymiarowego treningowego boiska piłkarskiego z pierwszą bieżnią lekkoatletyczną w Pobiedziskach. Przedstawię niebawem jej treść w osobnym artykule.

Warto nadmienić, że przed głosowaniem w sprawie absolutorium dla burmistrza jako jedyny głos zabrał przewodniczący naszego klubu Robert Łucka, który w swoim merytorycznym wystąpieniu przedstawił nasz punkt widzenia dotyczący pracy Pani Burmistrz oraz jej współpracy z Radą Miasta i Gminy Pobiedziska. Jego treść również przedstawię w osobnej wiadomości.

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.06.09 – Otrzymaliśmy odp. na interpelację dot. konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ulic w centrum i płyty Rynku

Stempel Paweł_Krawczyk_2Otrzymaliśmy nadspodziewanie szybko, bo już po 6. dniach od jej złożenia, odpowiedź na interpelację klubową z dnia 5 kwietnia br. Dotyczyła ona kontrowersji związanej z przebudowami ulic w centrum Pobiedzisk oraz rynku. Tutaj jest dostępny jest link do całości tekstu oryginału dokumentu.

Przypomnę dwa konkretne pytania jakie zostały zadane:

IMG_15461. Kiedy konkretnie i w jakiej formie Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska publicznie informował mieszkańców o planowanych konsultacjach?

2. Kiedy konsultacje dla konkretnych ulic i rynku się odbywały?

Odniesienie się do setna interpelacji, czyli powyższych pytań znajduję bezpośrednio jedynie w przedostatnim i trzecim od końca akapicie. We fragmencie tym możemy odczytać, co następuje:

„(…) Projekty (…) ul. Odnowiciela, Jagiełły i Kościuszki podano konsultacjom w dniu 22 kwietnia 2016 r. w auli ZS w Pobiedziskach. Materiały informacyjne umieszczono na stronie internetowej UMiG. (…) Projekty szczegółowo omówiono w Biuletynie informując o wycinkach drzew. W ramach konsultacji 573 osoby wyraziły swoje poparcie sposób bezpośredni podpisując się, a 742 wzięło udział w sondzie internetowej.”

Co do przebudowy Rynku czytamy, że prace te planuje się na rok 2020/2021. Nie ma w odpowiedzi mowy o konsultacjach dot. wykonanego już projektu dot. Rynku… Został on bowiem zlecony i wykonany, jak wynika z mojej wiedzy w roku 2015.

Pragnę przy okazji podkreślić, że jak sadzę (a każdy przecież sądzi „po sobie”) nikt z mieszkańców nie neguje potrzeby rewitalizacji i remontów z których, my mieszkańcy jesteśmy przecież dumni. Problem tkwi jedynie w możliwym braku przepływu informacji dla przysłowiowego „Kowalskiego” o tym, że dana inwestycja wiąże się z pewnymi zmianami, mniej lub bardziej bolesnymi…

Mieszkańcy powinni, jako Ci, dla których te inwestycje się przeprowadza mieć bezpośredni wpływ na ich kształt! Zawsze trzeba ich wysłuchać. W końcu to my przecież wiemy najlepiej czego nam potrzeba. Jest nas więcej niż urzędników ;)

Tutaj jest dostępny jest link do całości oryginału dokumentu odpowiedzi Pani Burmistrz..

odp_na_wniosek_grafika

2017.05.24 – Otrzymałem odp. na wnioski dot. ulic: Nowej, Kiszkowskiej, Głównej i Słonecznej

Stempel Paweł_Krawczyk_2W trybie międzysesyjnym, 5 kwietnia br. w biurze rady złożyłem jeden wniosek związany z problemami dotyczącymi ww. ulic. Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny jest tutaj.

W krótkim czasie otrzymałem odpowiedź, która poza sprawą oświetlenia i chodnika ul. Kiszkowskiej (między b. trasą nr 5, a granicą miasta) oraz ulicy Nowej jest satysfakcjonująca.

Niestety dobrze znany mi, ale przede wszystkim mieszkańcom ulicy Nowej problem nieutwardzonej jej części nie zostanie rozwiązany w najbliższym czasie. Najszybszym możliwym terminem wydaje się być rok 2020, o ile inwestycja ta zostanie wpisana do kolejnego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Oby tak się stało, gdyż jest to jedna z najstarszych ulic naszego miasta, która nie doczekała się w całości utwardzenia.

Pozostałe zgłaszane przeze mnie we wniosku sprawy (nie interpelacji – jak omyłkowo zatytułowano odpowiedź) wg deklaracji Pani Burmistrz zostaną zlecone w ramach „remontów zadań bieżących”. Dziękuję w imieniu mieszkańców za zrozumienie i będziemy oczekiwać wykonania opisanych prac.

Oryginał odpowiedzi na mój wniosek dostępny jest tutaj.

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.05.23 – Otrzymaliśmy odp. na interpelację dot. kosztów utrzymania ew. dodatkowych 4. (!) autobusów

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na marcowej sesji (numer XLI) złożyłem w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” interpelację w sprawie planowanych wówczas starań o ew. dodatkowe 4. autobusy, których utrzymanie (serwis, eksploatacja, budowa bazy, obsługa i inne) stanowiłyby niemały koszt dla przyszłych budżetów gminy. Tutaj znajduje się jej treść.

20 kwietnia otrzymałem odpowiedź, w której m.in. czytam, iż ” (…) w załączeniu przekazujemy przedmiotowe analizy (…)”. Niestety żadnego załącznika do tejże odpowiedzi nie otrzymałem. Bo na pewno nie sposób nazwać analizą informacje otrzymane w samym piśmie.

Ponadto Pani Burmistrz informuje o już świadczonych usługach transportu na terenie gminy przez firmy zewnętrzne oraz o budowie i planach budowy przystanków. Czytamy, iż wydatki uzależnione będą od wielu czynników…

Odpowiedzi na pytanie są bardzo ogólne – treść pisma można podejrzeć tutaj.

Co ważne – jak się okazało kilkanaście dni później wątpliwości rozwiały się same! Nasz magistrat nie uzyskał przedmiotowej dotacji i „zostaniemy” z trzema już zakontraktowanymi wcześniej nowymi autobusami.

W mojej ocenie to bardzo dobrze!

Sesja_grafika

2017.05.11 – XLII Sesja Rady – Dworce, oświata i spór o wycenę działki…

JpegKwietniowa sesja odbyła się 27-go dnia ubiegłego miesiąca. Swoje wystąpienie mieli goście – przedstawicieli PKP S.A. oraz nasz Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego (ROKSiPP) naszego UMiG w sprawie reformy oświaty.

Pierwsi poza standardowymi punktami sesji głos zabrali przedstawiciele PKP – Biura Inwestycji z Warszawy – p. Artur Fojut oraz przedstawiciel nadzoru z PKP S.A. Omówili strategię związaną z przebudową dworców kolejowych w Polsce (wszystkich mamy 464 szt.) oraz plany przebudowy i budowy dworców naszej gminy. Mowa oczywiście o dworcach: Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko i Biskupice – wchodzących w skład grupy „Poznań – Mogilno”. Dwa ostatnie powstaną od nowa, jako tzw. IDS-y, czyli „Innowacyjne Dworce Systemowe”, a nasz główny dworzec zostanie przebudowany.

2017_04_27_Sesja_prezentacja oświataW dalszej części głos zabrała i prezentację przedstawiła p. Irena Anioł – kierownik ROKSiPP. W swojej prezentacji wyjaśniła szczegółowo meandry związane z reformą oświaty w zakresie powrotu do 8-klasowych szkół podstawowych. Przedstawiła m.in. sprawę sieci i obwodów szkolnych oraz wyjaśniła technicznie aktualny sposób finansowania oświaty.

Podczas bloku uchwał, nietypowej, dodatkowej przerwy wymagało omówienie i kompromisowe wyjście ze sporu, który wywołała decyzja komisji gospodarczej – odbytej w przeddzień sesji. Głosami członków komisji gospodarczej z naszego klubu „My Mieszkańcy” (Roberta Łucka oraz moim) zadecydowaliśmy, iż wycena sprzedaży gminnej działki w centrum Pobiedzisk wyliczona przez operat szacunkowy może być podniesiona i cena wywoławcza powinna być wyższa o 20zł za m2.

Kompetencje radnych są ograniczone w tym zakresie, a p. Burmistrz Nowacka w obawie przed niezbyciem w tym roku tejże działki i w konsekwencji brakiem planowanych z tego tytułu wpływów do budżetu nie podpisała się pod naszą zmianą. Był to projekt Burmistrza i wymagał w związku z tym autopoprawki. Ostatecznie po dyskusji w czasie przerwy uzyskano kompromis i cenę podniesiono o 10 zł / m2. Projekt uchwały po zmianie został pozytywnie przegłosowany (prawie jednogłośnie – przy jednym głosie wstrzymującym).

W sprawach rady podnieśliśmy z kolegą Robertem Łucka sprawy formalne, związane m.in,. z brakiem publikacji naszych klubowych interpelacji na portalu BIP oraz innych spraw jak np. odczytywaniu na sesji tematów interpelacji złożonych przez radnych w trybie międzysesyjnym.

dzialalnosc_grafika

2017.05.01 – Konsultacje dla mieszkańców dot. budowy ul. Drawskiej

Projekt_Drawska2Szanowni Państwo!

Zgodnie z informacją pozyskaną z naszego UMiG chciałbym poinformować i zaprosić zainteresowanych Mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie projektu ul. Drawskiej na Państwa osiedlu.

Jest to główna ulica – „prowadząca” na osiedle „Rzeczne”. Właśnie od niej rozchodzą się inne ulice (Warciańska, Notecka i Odrzańska).

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek – 8 maja o godzinie 17:00 w sali sesyjnej UMiG przy ul. Kościuszki 4.