Rada Sportu_grafika

2017.12.07 – Rada Sportu – Program współpracy ze sportowymi „OPP”

Stempel Paweł_Krawczyk_2Trzecie posiedzenie Rady Sportu Gminy Pobiedziska V kadencji odbyło się w dniu 20.11.2017 r. w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

Opiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Pobiedziska ograniczyło się wyłącznie do sprawy finansowania zadania nr 1, tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.” Zauważono, że kwota 120 tys. zł stanowi wzrost o 5 tys. w stosunku do roku poprzedniego. Obecni Członkowie Rady Sportu, 5. głosami zagłosowali „za” jego przyjęciem.

W projekcie budżetu UMiG na rok 2018 kwota przeznaczona na powyższe wynosi więcej, bo 127,5 tys. (kwotę 7,5 tys. zł urzędnicy przyjęli jako połowę sumy środków przeznaczonych na tzw. „Małe Granty” oraz „Wkład Własny”, który w praktyce trafia do organizacji kulturalnych i właśnie sportowych). To od ich aktywności zależy ostateczna wartość wsparcia.

Wróciłem też do sprawy Regulaminu prowadzenia punktacji i nagradzania uczniów aktywnych w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska. Zasugerowałem spotkanie z dyrektorami szkół, poprzez Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego w kwestii przypomnienia i poproszenia o zastosowanie się do wymagań regulaminu, co pozwoli obiektywnie ocenić aktywność sportową nie tylko uczniów ale i samych szkół.

W wolnych głosach poruszono sportowe aspekty związane z „Programem rewitalizacji na lata 2018-2023”. Wniosek o przebudowę hali przy ul. Różanej złożył p. Artur Krysztofiak. Ja poinformowałem o moim wniosku dot. powstania boiska z bieżnią lekkoatletyczną przy ul. Kostrzyńskiej [w Programie – jak się później okazało znalazła się ostatecznie przebudowa hali].
Poruszono ponadto ponownie na Radzie Sportu sprawę niefunkcjonalności boiska piłkarskiego przy SP w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej – tj. jego fatalnego oświetlenia, nieadekwatnej nawierzchni oraz co b. istotne i łatwe do poprawy zbyt blisko linii bocznej usytuowanych ławek.

Pan Paweł Stępka przy okazji informacji o ew. przebudowie hali na ul. Różanej wyraził nadzieję przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z przyszłymi użytkownikami hali. Przypomniał błędy jakie popełniono przy budowie kompleksu przy ul. Kostrzyńskiej. Podkreślił brak konsultacji i nieuwzględnienie uwag m.in. nauczycieli WF.

Interpelacja_grafika2

2017.12.04 – Interpelacja dot. planowanych zasad odbioru odpadów BIO

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji (23 listopada 2017 r.) złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację poddającą w wątpliwość planowane przez ZM GOAP zmiany zasad odbioru odpadów BIO.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Związek Międzygminny Gmin Obszaru Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP) planuje od 1 stycznia 2018 r. zmiany w systemie odbierania odpadów „zielonych”, czyli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. „odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.

O planowanych zmianach ZM GOAP szczegółowo informuje na swojej stronie internetowej http://www.goap.org.pl/ w wiadomości z dnia 06.11.2017 r. Czytamy w niej m.in; iż, cyt. „Na terenie nieruchomości jednorodzinnych gromadzenie Odpadów BIO, w tym Odpadów zielonych stanowiących także Odpady BIO odbywa się wyłącznie w systemie pojemnikowym (w jednym pojemniku łącznie gromadzić należy Odpady BIO wraz z Odpadami zielonymi).” Pojemnik może mieć pojemność od 120l do 240l.

Proponowane zmiany są dla mieszkańców niekorzystne finansowo i trudne do efektywnego zastosowania w praktyce. Odbiór ww. odpadów ma odbywać się wyłącznie w specjalnych pojemnikach, w które mieszkańcy mają zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Mieszkańcy mają zatem ponieść dodatkowy koszt zakupu ściśle wyspecyfikowanych pojemników, które, co ważne dla wielu gospodarstw domowych, nie będą w stanie sezonowo pomieścić tychże odpadów.

Warto przy tej okazji nadmienić, że ZM GOAP korzysta obecnie ze zbiorników będących własnością mieszkańców. Doposażył jedynie w obecne pojemniki na odpady zmieszane użytkowników nieposiadających wówczas pojemników. ZM GOAP nie zrekompensował w żaden sposób mieszkańcom posiadającym pojemniki za ich użytkowanie.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, mówi w § 2 ust. 2: „Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach”.

Jesteśmy zaniepokojeni, że zmiany do których dąży ZM GOAP spowodują, iż do lasów i rowów mogą „powrócić” worki z odpadami i wywoła to efekt odwrotny do zamierzonego.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na konkretne, kolejno postawione pytania:

  1. Dlaczego ZM GOAP bez szerszych konsultacji choćby z radami gmin podjął taką decyzję, pomimo prawnych możliwości dalszego gromadzenia odpadów w workach?
  2. Dlaczego za pojemniki mają zapłacić mieszkańcy, a nie ZM GOAP, skoro sam zaproponował taką strategię zbierania odpadów BIO?
  3. W jaki sposób ZM GOAP zamierza zrekompensować mieszkańcom aglomeracji, którzy wcześniej nieodpłatnie udostępnili swoje pojemniki na odpady mieszane?
  4. Gdzie i w jakich godzinach na terenie gminy Pobiedziska (zgodnie z art. 3, ustęp 2, podpunkt 9) lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od 1 stycznia 2018 r. będzie funkcjonował punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogliby ew. odstawiać nadmiar odpadów zielonych?
  5. Kto, na skutek następstw wejścia w życie nowego systemu zbiórki odpadów BIO, będzie porządkował zaśmiecone lasy, rowy i inne miejsca nielegalnego składowania ww. odpadów?

Dodatkowo wnosimy o podjęcie działań, które pozwoliłyby mieszkańcom Miasta i Gminy Pobiedziska kontynuowanie zbiórki odpadów BIO w systemie workowym, na co pozwala aktualne, wyżej wymienione rozporządzenie Ministra Środowiska.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Sesja_grafika

2017.12.01 – LI Sesja Rady – Odpady BIO i skarga na Burmistrza

UMiG_panoramaWyjątkowo w przedostatni czwartek miesiąca (o godz. 15.00) odbyła się sesja październikowa – oznaczona numerem LI. Poza procedowaniem uchwał wg planu mieliśmy możliwość wysłuchać i porozmawiać z przedstawicielem Związku Międzygminnego GOAP.

Pan Andrzej Springer – od niedawana nowy dyrektor ZM GOAP (wcześniej kierownik Działu Obsługi Klienta i Kontroli Związku) wyjaśniał i odpowiadał na pytania związane z planowanymi przez związek zmianami w systemie odbioru odpadów „zielonych”.

Złożyłem w związku z powyższym jedyną tego dnia interpelację w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy. W odpowiedzi na nią zawarta zostanie, mamy nadzieję, cała tematyka i drażliwe kwestie, które zostały poruszone w tej dyskusji.

Blok uchwał m.in z przyjęciem rocznego Programu współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz długo omawiamy dzień wcześniej na Komisji Spraw Gospodarczych Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pobiedziska na lata 2016-2023 zostały przyjęte prawie jednogłośnie.

Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja dot. uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. Sprawę badała komisja rewizyjna. Mieliśmy, jako pozostali radni, duże wątpliwości, co do rozstrzygnięć tejże komisji, która orzekła, że skarga w dwóch zarzutach (na cztery) jest bezzasadna.

Na skutek wniosku zarządzono głosowanie imienne. W jego efekcie przeciw uchwale (niejako w obronie mieszkanki gminy Pobiedziska) zagłosowali radni: Edward Gołębiewski, Paweł Krawczyk, Robert Łucka, Danuta Sobka oraz Barbara Widelicka. W głosowaniu nie uczestniczył nieobecny Mikołaj Witaszyk. Poparło ją aż ośmiu radnych, stąd uchwała została zaopiniowana pozytywnie…

Jak informuję powyżej złożyłem w imieniu naszego klubu interpelację dotyczącą planowanych zmian w zasadach odbioru odpadów BIO. Skierowaliśmy w ten sposób 5 pytań, częściowo do Pani Burmistrz, a częściowo do ZM GOAP. Treść niniejszej interpelacji przedstawię w następnym – odrębnym artykule.

Sesja_grafika

2017.11.27 – Polityka senioralna – problemy, potrzeby i oczekiwania

Witaszyk_M_mównicaW najbliższych kilku latach w gminie Pobiedziska wzrośnie liczba osób powyżej 60 roku życia do powyżej 20% z ogółu mieszkańców, w sąsiednich gminach przyrost będzie nieco wyższy do nawet 25%. Sprzyja nam odczuwalna w ostatnich latach migracja zewnętrzna młodych ludzi głównie z Poznania, którzy postanawiają osiedlić się na terenie naszej gminy.

Radny Mikołaj Witaszyk z klubu radnych My Mieszkańcy podczas październikowej sesji wystąpił i bardzo kompleksowo omówił prezentację dotyczącą polityki senioralnej. Jako lider powołanego Zespołu przedstawił diagnozę potrzeb oraz możliwych rozwiązań na podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji.

Według prognoz – co trzeci mieszkaniec Europy w 2050 r. osiągnie wiek senioralny.
GUS przewiduje, że w 2035 r. spadnie liczba osób poniżej 24 roku życia, zwiększy się liczba osób powyżej 65 roku życia o 32%, z kolei aż o 87 % wzrośnie liczba osób powyżej 85 roku życia.
Efekt – znaczący wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym z 19,7 % w roku 2020 do 29,5 % w roku 2050; spadek osób w wieku produkcyjnym z 62,6 % w roku 2020 do 55,7 % w roku 2050.

W tym miejscu zapraszam do zapoznania się z całością ww. dokumentu: Pobiedziska przyjazne seniorom.

Sesja_grafika

2017.11.23 – L Sesja Rady – Nadzwyczajna – Rezygnacja w komisji rewizyjnej

Foto UMiGW poniedziałek, 13 listopada o godz. 15. w sali sesyjnej UMiG odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. 

Poświęcona została w całości formalnej sprawie dotyczącej przyjęcia rezygnacji kolegi radnego Roberta Łucka z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Od tego momentu Komisja ta liczyć będzie tylko 5 osób.

O powodach rezygnacji być może będzie jeszcze okazja Państwa poinformować.

Sesja_grafika

2017.11.21 – XLIX Sesja – Polityka senioralna i „tajemnicze” transporty do Bednar

UMiG_tablica stara ulica pionWiodącym tematem odbywającej się w ostatni czwartek października br. sesji obok bloku uchwał była tzw. polityka senioralna

Swoje wystąpienie miał  na ww. temat radny z klubu My Mieszkańcy, kolega Mikołaj Witaszyk. Przedstawił on diagnozę potrzeb oraz możliwych rozwiązań na podstawie badań powołanego do tego celu Zespołu, którego został liderem.

W osobnej wiadomości przedstawię treść Jego prezentacji.

Po niej głos zabrali przybyli na sesję mieszkańcy oraz radni. Pan Zenon Maciejewski (wiceprezes Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk) w nawiązaniu do spraw seniorów zaapelował do Władz o ustanowienie lokalizacji przyszłej i brakującej  w Pobiedziskach Izby Pamięci – czegoś w rodzaju lokalnego „muzeum” (tak to rozumiem i bardzo się z tym zgadzam!). Wypowiedź swoją zakończył i spuentował znamiennym zdaniem „By znaleźć drogę przyszłą trzeba wiedzieć skąd się wyszło”.

Ja w tej części sesji podkreśliłem sprawę możliwego zaproszenia do zaangażowania seniorów w pomoc istniejącym stowarzyszeniom kultury i sportu z terenu gminy. Ludzie Ci nierzadko dysponują czasem, który dla obopólnych korzyści mogliby poświecić dzieląc się przy okazji swoim bogatym doświadczeniem życiowym i mądrością.

W wolnych głosach i wnioskach podniosłem sprawę planowanej przez Związek Międzygminny Gmin Obszaru Aglomeracji Poznańskiej zmiany (od 1 stycznia 2018 r.) w systemie odbierania odpadów „zielonych”. Zmiany te wydają się niekorzystne i zagrażające środowisku na skutek ograniczeń w objętości odbieranych odpadów BIO. W sprawie tej wystosujemy jako klub interpelację.

Inną istotną sprawą w tej części była kwestia poruszona przez radnego, członka naszego klubu My Mieszkańcy, kolegi Sylwestra Antkowiaka. Udostępnił  on własne nagrania związane z transportami nieznanego materiału do żwirowni w Bednarach. Sprawa ta może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i jest w trakcie wyjaśniania przez powołane do tego celu instytucje.

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.11.15 – Odp. na interpelację dot. nadania rondom imion Jackowskiego i Pallutha

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na wrześniowej sesji tego roku kol. Mikołaj Witaszyk w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy złożył następującą interpelację. Tutaj dla przypomnienia dostępny jest link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Pytaliśmy w niej, a w zasadzie równolegle wnioskowaliśmy, o nadanie nowo powstającym rondom imion Maksymiliana Jackowskiego i Antoniego Pallutha.

Od p. burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

„W odpowiedzi (…) informuję, iż art. 18 (…) ustawy (…) o samorządzie gminnym stanowi upoważnienie ustawowe dla organu stanowiącego gminy do podejmowania uchwał w sprawie m.in. nazw ulic i placów będących drogami publicznymi (…).

Zarówno ul. Poznańska jak i Fabryczna są drogami publicznymi. przy czym ul. Poznańska jest droga gminną, a ul. Fabryczna stanowi drogę wojewódzką W194. Przepis (…) nie ogranicza kompetencji gminy w zakresie nazewnictwa ulic wyłącznie do dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych (…). W przypadku dróg publicznych, których właścicielem jest jednostka inna niż gmina, nie występuje też konieczność zwrócenia się do ich właściciela o zgodę na nadanie nazwy ulicy (…).

(…) Gmina Pobiedziska może nadać nazwę rondom znajdującym się w przebiegu ul. Poznańskiej i Fabrycznej. (…) po zakończeniu inwestycji (…) może zostać podjęta uchwała w sprawie nadania tym obiektom drogowym nazw: Maksymiliana Jackowskiego oraz Antoniego Pallutha. (…)

Mój komentarz:

Trudno będzie znaleźć inne postacie historyczne tak jednoznacznie pozytywne i związane z Pobiedziskami jak zaproponowane przez nas osoby. Powinniśmy popularyzować ich dokonania, aby przez to również promować naszą małą Ojczyznę. Oby zgodnie z odpowiedzią Pani Burmistrz udało się skutecznie przeprowadzić tę uchwałę. Istniejąca w Pobiedziskach ulica M. Jackowskiego, położona w zupełnie innym miejscu, nie powinna stanowić tutaj problemu.

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.11.12 – Odp. na interpelację dot. utrzymania dróg w sołectwach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji z dnia 28 września br. kolega Sylwester Antkowiak z naszego klubu radnych My Mieszkańcy złożył w naszym imieniu interpelację, do której link znajduje się tutaj. Miała ona związek z jakością utrzymania dróg w sołectwach i środkach przeznaczanych na ten cel.

Od naszej Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

” W odpowiedzi (…) informuję, iż utrzymanie dróg nie należy do zadań sołtysów. Inwestycje jak i bieżące utrzymanie dróg to zadanie własne Gminy, realizowane przez Referat Inwestycji i Utrzymania Dróg w UMiG Pobiedziska.

Decyzję o ilości i miejscu dostarczonego tłucznia podejmuje upoważniony pracownik Referatu, biorąc pod uwagę faktyczne potrzeby, uwzględniając priorytety w zakresie utrzymania przejezdności dróg oraz możliwości finansowe Gminy. Dopuszczalnym jest zaplanowanie dodatkowej ilości materiału w ramach Funduszu Sołeckiego. W takim przypadku mieszkańcy na zebraniu wiejskim zdecydują o ilości, sposobie oraz miejscu wykorzystania zakupionego materiału.

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.11.10 – Odp. na interpelację dot. wyposażenia gabinetów medycznych w szkołach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na wrześniowej sesji w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” interpelację w sprawie wyposażenia gabinetów medycznych w szkołach złożył radny Robert Łucka . Tutaj znajduje się jej treść.

Przypomnę, że prosiliśmy w niej Panią Burmistrz  o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w związku z krótkim czasem na realizację zadań określonych w w/w ustawie i możliwości ich sfinansowania do 31 grudnia 2017 r. Gmina lub szkoły przeprowadziły analizę potrzeb w tym zakresie?
  2. Czy Gmina przygotowała dokumentację umożliwiającą złożenie wniosków dotyczących dotacji? Samorządy w terminie 5 dni od wejścia w życie ustawy muszą przekazać wojewodzie wnioski dotyczące dotacji.

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

„W odpowiedzi (…) informuję, iż placówki oświatowe przeprowadziły stosowną analizę potrzeb w zakresie doposażenia gabinetów profilaktyki medycznej w niezbędny sprzęt. W związku z powyższym cztery szkoły złożyły w wyznaczonym terminie do Burmistrza MiG Pobiedziska wnioski o udzielenie dotacji celowej jednostce samorządu terytorialnego na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.

W dniu 28 września br. Gmina Pobiedziska przekazała zbiorczy wniosek na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną do Wojewody Wielkopolskiego”

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).