Sesja_grafika

2018.04.23 – LVI i LVII Sesja Rady – Sprawozdania dot. bezpieczeństwa i nierówne okręgi

UMiG_tablica stara ulica pion29 marca br. wyjątkowo o godz. 14. odbyła się zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska oznaczona numerem LVII.

Ocena stanu bezpieczeństwa oraz monitoring wizyjny w mieście były tematem wystąpień kolejno panów: Krzysztofa Słupskiego (Komendanta Miejsko-Gminnego Oddziału OSP RP w Pobiedziskach), Remigiusza Dybowskiego (Zarządzanie Kryzysowe UMiG), Rafała Kominowskiego (Zastępca Dowódcy JRG nr 3 MKPSP w Poznaniu) oraz Romana Wardę (Komendanta Komisariatu Policji w Pobiedziskach).

Moją uwagę zwrócił postęp w dziedzinie poprawy jakości monitoringu wizyjnego w mieście dzięki współpracy UMiG i Policji. Ma się on przyczynić do poprawy ścigania m.in. właścicieli pojazdów o zawyżonym tonażu, które przejeżdżają w miejscach niedozwolonych oraz ujawniania innych sytuacji niebezpiecznych. Czy faktycznie przyczynia się do poprawy w innych obszarach? O to zapytałem na tej sesji oficjalnie w klubowej interpelacji (opublikowanej kilka dni temu na tym blogu) i był to, proszę mi wierzyć,  czysty zbieg okoliczności.

Ponadto z wystąpienia Pani Burmistrz Doroty Nowackiej dowiedzieliśmy się, że komunikacja gminna będzie na początku darmowa dzięki takiej treści jej zarządzenia w tej sprawie.

Do najciekawszej i kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas głosowania przyszłego podziału na okręgi wyborcze. Decyzją Komisarza Wyborczego (tego samego co poprzednio i stanowioną wg takich samych przepisów) próbowano zmienić jeden z okręgów tak, aby ilość wyborców była tam dwukrotnie większa niż w okręgu sąsiednim. Jest to w ewidentny sposób krzywdzące dla reprezentacji tego „dużego” okręgu wyborczego kosztem okręgu „wybranego” ;) – można by zażartować, gdzie na jednego radnego głosować będzie dwa razy mniej wyborców i ich „reprezentacja” w radzie będzie zatem ok. dwukrotnie większa…

Poparłem tu jednoznacznie kolegę Roberta Łucka, który negował przedłożony projekt. Zarzuciłem krzywdę jaką robi się w ten sposób mieszkańcom Bugaja i Barcinka „przyspawując” ich do i tak już dużego okręgu wyborczego w Jerzykowie.

Argumenty w obronie ww. mieszkańców okazały się na tyle istotne, iż przy naszych 5. głosach „przeciw” tej uchwale, pięciu „wstrzymujących” oraz zaledwie czterech „za” uchwała została odrzucona. Nie znaczy to niestety, że okręgi ostatecznie będą miały taki kształt jak ostatnio… Ostateczny głos ma w tej sprawie niestety i tak Komisarz Wyborczy.

Złożyliśmy jako jedyni tego dnia aż trzy interpelacje w imieniu klubu „My Mieszkańcy”.

Klubowa koleżanka Danuta Sobka zabrała głos w naszym imieniu w sprawie mieszkań kryzysowych w Stęszewku, kolega Mikołaj Witaszyk odnośnie przeznaczenia budynku OPS przy ul. Kaczyńskiej i prac remontowych związanych z byłym Ośrodkiem Zdrowia (oba teksty przedstawię w osobnych postach). Ostatnia – moja klubowa interpelacja – przedstawiona już wcześniej i sygnalizowana powyżej dotyczyła aktów wandalizmu na terenie naszej gminy.

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Zastępca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny. Podał powody swojej rezygnacji z reprezentowania Gminy Pobiedziska w ZM GOAP. Argumentował, iż ilość obowiązków związanych z trwającymi i kończącymi się inwestycjami w naszej gminie nie pozwala na poświęcenie czasu innym obszarom. Podziękował jednocześnie radnym za zrozumienie i poparcie tej decyzji.

Ja podziękowałem sprawnego zarządzania OSiR-em obecnemu tego dnia na sesji p. dyrektorowi Arturowi Krysztofiakowi, mając wiedzę jak wiele obowiązków spoczywa na jego barkach. Pogratulowałem jednocześnie zakończenia sukcesem inwestycji w postaci przywrócenia po 12.  latach oświetlenia (sic!) na stadionie przy ul. Kiszkowskiej.

Dwa tygodnie wcześniej – dnia 15 marca odbyła się sesja nadzwyczajna (nr LVI) w sprawie udzielenia odpowiedzi na dwie skargi na uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Obie dotyczyły w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z przyczyn służbowych nie wziąłem w nich udziału.

Interpelacja_grafika2

2018.04.17 – Interpelacja dot. przeciwdziałaniu aktom wandalizmu

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji (29 marca 2018 r.) złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. problemu wandalizmu i ew. sposobom jego przeciwdziałania na terenie gminy Pobiedziska.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Majątek gminy, czyli nas mieszkańców – jej „właścicieli”, stanowią wszelkie aktywa, m.in. grunty, budynki i obiekty administrowane przez jednostki budżetowe i sam UMiG. W skład mienia komunalnego wchodzi również wszelka infrastruktura techniczna. W majątek ten wpisują się m.in stałe elementy wyposażenia przestrzeni publicznej, mające na celu poprawę estetyki i funkcjonalności tej naszej wspólnej własności.

W ubiegłym roku staraniem naszych władz wykonano m.in. kompletny remont ulic w centrum Pobiedzisk. Wykonano w tym nowe nawierzchnie dróg i chodników dostosowując je do współczesnych standardów. Ustawiono również nowe stojaki rowerowe.

Wandalizm_stojak rowerowy_2Na przykładzie ostatniego aktu wandalizmu (pokazanego na zdjęciu) dokonanego kilka dni temu przy ul. Jagiełły związanego ze zdewastowaniem ozdobnej, dwustronnej grafiki stojaka rowerowego mającej na celu upiększenie i uwypuklenie walorów historycznych miasta proszę o następujące informacje:

  1. Czy to konkretne zdarzenie zostało zgłoszone policji i czy tego typu sytuacje są z zasady zgłaszane celem wskazania sprawcy? Do kogo należy taki obowiązek i czy nasz magistrat dysponuje procedurą w tym zakresie i działa w sposób powtarzalny?
  2. Zdarzenie to miało miejsce w centrum miasta. W związku z powyższym, czy monitoring miejski obejmuje ten obszar? Jeśli tak, czy okazał się pomocny?
  3. Czy posiadamy informacje jakie straty rocznie ponosi UMiG w na skutek podobnych wykroczeń oraz jaki koszt poniesie w tym konkretnym przypadku przywracając obiekt do stanu pierwotnego?
  4. Skoro wykrywalność takich wykroczeń (z art. 124) przez Komisariat Policji w Pobiedziskach, jak czytamy w jego Sprawozdaniu za rok 2017, wyniosła 71,6% prosimy o informację ile takich wykroczeń dotyczyło wykroczeń przeciwko mieniu gminnemu, ile spraw zakończono wykryciem sprawcy i ilu z nich poniosło kary finansowe bądź inne, mające na celu rekompensatę poniesionych strat?

Niestety ciągle obserwujemy powtarzające się niszczenie przede wszystkim koszów na śmieci, elementów przystanków autobusowych, ławek i innych urządzeń – szczególnie w miejscach mniej uczęszczanych. Zniszczenia te nasilają się w okresie letnim i mają bez wątpienia związek z nadmiernym spożyciem alkoholu.

Musimy piętnować i podkreślać tego typu wykroczenia aby dodatkowo edukować, szczególnie młodych ludzi, którzy być może nie mają wystarczającej świadomości, że „własność gminna to moja własność”, że za powstałe szkody płacimy wszyscy bez wyjątku. W efekcie często brakuje środków w innych istotnych obszarach, gdzie potrzeby społeczeństwa pozostają niezaspokojone.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Rada Sportu_grafika

2018.04.07 – Posiedzenie Rady Sportu – Nagrody znów przyznane!

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na dzień 25 marca br. zwołałem posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem spotkania była wyłącznie analiza wniosków o sportowe nagrody Burmistrza za rok 2017. Wnioski zgodnie z regulaminem dotyczą mieszkańców gminy czynnie uprawiających sporty olimpijskie i uzyskujących wymierne sukcesy na arenie krajowej, a nawet międzynarodowej.

Oceny wniosków wg zmodyfikowanego przez nas dwa lata temu regulaminu dokonała czteroosobowa komisja obecnych tego dnia członków Rady Sportu w składzie p. Iwona Tomaszewska, p. Witold Meller, p. Artur Krysztofiak oraz ja (nieobecni: Paweł Stępka,  Jakub Piwowarczyk oraz Adam Stachowiak).

Nagrody zostały przyznane w sumie 25. sportowcom. Podzielono je na trzy kategorie: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Ich ilości to odpowiednio 7-13-5. Ponadto kilka osób otrzyma z rąk p. Burmistrz wyróżnienia. Łączenie wpłynęło aż 31 wniosków.

Wybraliśmy również trenera roku 2017. Drugi wniosek o to wyróżnienie wpłynął po wyznaczonym terminie i nie był brany pod uwagę.

Nieoficjalnie, Urząd Miasta i Gminy planuje wręczyć nagrody w jeszcze innej niż przed rokiem formule zapewniając przy tym wiele atrakcji. Przypomnę, że ostatnio naszych mistrzów uhonorowano na imprezie prowadzonej przez dyrektora OSiR p. Artura Krysztofiaka. W Auli im. Jana Pawła II na terenie szkoły przy ulicy Kostrzyńskiej nagrody osobiście wręczała wówczas burmistrz Dorota Nowacka.

odp_na_wniosek_grafika

2018.04.04 – Odp. Policji dot. parkujących na rynku aut-reklam

Stempel Paweł_Krawczyk_2Otrzymałem pisemną odpowiedź od Komisariatu Policji dot. mojego pisma z dnia 2 marca dotyczącą dwóch aut na stałe zaparkowanych na naszym rynku. 

Przypomnę, że zadałem m.in. pytania czy auta te są zarejestrowane? Czy mają aktualne przeglądy techniczne i o inne aspekty, które stanowić mogą podstawy do nakazu ich odholowania / usunięcia?

Parkująca reklama rynek Pobiedziska„W odpowiedzi […] Komisariat informuje, że przedmiotowe pojazdy są zarejestrowane, nie posiadają aktualnych badań technicznych. Jednocześnie informuję, iż wobec właściciela pojazdów w dniu 12.01.2018 r. wszczęte zostały czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, celem skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.”

Mój komentarz:

Cieszy informacja, że Policja zajęła się sprawą już wcześniej! Martwi przewlekłość tego typu postępowań i czasowa bezkarność w tego typu sytuacjach wynikająca z przepisów prawa.

Całości tekstu oryginału dokumentu, który otrzymałem poprzez UMiG znajdą państwo po kliknięciu w sąsiedni link: 2018_03_16 Odp_Policja_parkujące reklamy 

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

wniosek_grafika

2018.03.27 – Wniosek o usunięcie z rynku parkujących „reklam”

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 1 marca 2018 r. złożyłem ustny wniosek o sprawdzenie legalności parkowania aut-reklam na pobiedziskim rynku. Raz, że szpecą nasz kameralny rynek, dwa, zajmują w nieskończoność miejsca parkingowe. Następnego dnia (2 marca) skierowałem w ślad za powyższym zapytanie i prośbę wprost do komisariatu w Pobiedziskach.

Zadałem pytania o to, czy auta te faktycznie zarejestrowane? Czy mają aktualne przeglądy techniczne oraz, szczególnie w przypadku Parkująca reklama rynek Pobiedziska„malucha”, czy przypadkiem sama konstrukcja na jego dachu (niebezpieczna i niezgodna z przepisami ruchu drogowego) nie stanowi podstawy do odholowania lub innego usunięcia go?

Oczekujemy zatem na informację zwrotną jakie czynności podjęła / podejmie policja oraz jaka jest ew. wykładnia aktualnych przepisów prawa w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

dzialalnosc_grafika

2018.03.21 – „Rewizja” przetargów na Komisji Rewizyjnej

Stempel Paweł_Krawczyk_222 stycznia br. na skutek mojego wniosku (z maja 2017) na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dokonaliśmy przeglądu konkretnych spraw oraz procedur związanych z postępowaniami dot. sprzedaży drewna użytkowego i opałowego przeprowadzanymi w 2017 r. przez UMiG Pobiedziska.

Podniosłem w dyskusji pewne, można zaryzykować stwierdzenie, „niedociągnięcia” techniczne związane z procedurami w tego typu postępowaniach. Chodziło m.in. o brak powtarzalności konkretnych działań – również w publikacjach na BIP.

Zestawienie badanej i analizowanej dokumentacji o którą poprosiłem zawierało m.in.:

  • protokoły z posiedzeń komisji przetargowych dot. kilku ww. postępowań,
  • wszystkie oferty przedłożone przez oferentów na kolejne postępowania,
  • protokoły rozstrzygające kolejne postępowania wraz ze sposobem ich publikacji,
  • faktury VAT wystawione przez UMiG oraz dowody wpłat za dane postępowanie.

Na wszystkie pytania otrzymałem jednak, co bardzo cieszy, zadowalające odpowiedzi i potwierdzenie, że wszystko odbyło się w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami i regułami. Tego typu postępowania nie posiadają odrębnych regulaminów i stąd drobne niekonsekwencje, które wywołały tę sprawę. Nie były one jednak działaniem umyślnym.

Mam nadzieję, że protokół z tej komisji posłuży poprawie przejrzystości takich postępowań w przyszłości z korzyścią dla wszystkich, zarówno dla naszego UMiG jak i kupujących (jak się okazało głównie spoza naszej gminy), co wyraziłem na zakończenie tej sprawy podczas obrad komisji.

Sesja_grafika

2018.03.19 – LV Sesja Rady – Fundusz sołecki i ronda w „debacie”

Herb PobiezdziskLutowa sesja obyła się wyjątkowo 1 marca, czyli w ustanowiony w roku 2011 Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Uczciliśmy ten fakt minutą ciszy. Tematem przewodnim „dnia” obok przegłosowanych bez kontrowersji uchwał było omówienie działania funduszu sołeckiego. 

Zastępca Burmistrza przedstawił m.in. dane statystyczne związane z wydatkowaniem pieniędzy przez sołtysów z powstałego w 2016 r. funduszu sołeckiego. Następnie obejrzeliśmy dość długi film promocyjny dotyczący tego sukcesu naszej gminy.

Pominięto w tym wystąpieniu oraz filmie istotną informację. Wyraziłem to w dyskusji po projekcji. Chodzi o fakt, iż to, że fundusz sołecki działa już od 2016 r. jest przede wszystkim zasługą radnego Roberta Łucka oraz samych sołtysów, którzy finalnie zagłosowali za tą sprawą przy wydatnej pomocy merytorycznej wspomnianego kolegi, przewodniczącego klubu radnych My Mieszkańcy. O ten jeden rok jesteśmy bogatsi – dodałem kończąc swoje wystąpienie.

Kolega Mikołaj Witaszyk przypomniał, że sołtysi nie mieli już żadnych obaw o wprowadzenie funduszu w momencie, gdy szczegółowo i precyzyjnie wyjaśniono im korzyści płynące z ich wprowadzenia.

Warto przypomnieć, że Włodarze gminy proponowali wówczas odroczenie powstania funduszu sołeckiego i nie naciskali na jego utworzenie (!) – prawdopodobnie z przyczyn finansowych, co akurat jest dla mnie zrozumiałe (!) i co pragnę podkreślić. Niezrozumiała jest za to krótka pamięć i kreowanie na nowo wydarzeń, które miały już miejsce…

Jako ostatni sprawę tę podsumował sołtys ze Zbierkowa p. Włodzimierz Walter, który żartując o swoim „braku sklerozy” przypomniał pozytywną rolę w tym procesie kol. Roberta Łucka.

Do innej przedziwnej sytuacji doszło po odczytaniu przez przewodniczącą rady p. Renatę Jończyk naszego wspólnego, złożonego przez większość, bo aż 10. radnych projektu uchwały związanego z propozycjami patronów tychże rond.

Zamiast ewentualnej merytorycznej dyskusji – np. dlaczego takie propozycje się pojawiły, usłyszeliśmy zarzut, że projekt ten… jest sprzeczny z pomysłem p. Burmistrz oraz, że chcemy niejako „przypisać sobie budowę” tych obiektów infrastruktury drogowej… Dyskusja ta przybrała dość karykaturalny obraz i jak wspomniałem wcześniej nawet nie spytano nas dlaczego skierowaliśmy we wniosku taki, a nie inny projekt uchwały, czy też czym kierowało się 2/3 radnych obecnej kadencji rady?

Mam nadzieję, że nie będzie więcej takich nic nie wznoszących „pseudodebat” w naszym magistracie.

Fakt jest taki, że projekt radnych został złożony i będzie „głosowany” jak tylko ronda zostaną odebrane (zgodnie z treścią naszego wniosku).

W wolnych głosach poprosiłem urzędników o interwencję policjantów w sprawie docelowego usunięcia „parkingowych aut – reklam” szpecących i zajmujących miejsca parkingowe na rynku.

dzialalnosc_grafika

2018.03.07 – Światłowód w Twoim domu?

Budowa swiatlowodu

Źródło: Biuletyn Pobiedziski, nr 223, str. 12

Szanowni Mieszkańcy!

Doprowadzenie do granicy działki przewodu z włókna szklanego daje możliwość uzyskania najwyższego poziomu jakości TV oraz dostępu do najszybszego z możliwych do internetu.

Za Biuletynem Pobiedziskim informuję zainteresowanych o konieczności kontaktu z koordynatorem projektu  p. Michałem Szymańskim – tel. 780 225 982. Docelowo otrzymacie Państwo informację, czy Wasz teren zamieszkania objęty zostanie ew. projektem.

Link do ostatniego numeru Biuletynu znajdą Państwo na stronie naszego Urzędu. Aby powiększyć zdjęcie proszę kliknąć w powyższą grafikę.

dzialalnosc_grafika

2018.02.23 – Uzasadnienie naszego projektu dot. nazw nowych rond

Stempel Paweł_Krawczyk_2Jak informowałem w poprzedniej wiadomości, 9 lutego br. złożyłem w imieniu inicjatorów, tj. aż 10. radnych, wspólny wniosek wraz z gotowym projektem uchwały. Poniżej prezentuję treść uzasadnienia dlaczego uznaliśmy, iż należy nowe ronda nazwać w ten sposób.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

W imieniu radnych: wg listy popierających radnych z załącznika

Antkowiak Sylwester, Gołębiewski Edward, Krawczyk Paweł, Łucka Robert, Mikołajczak Janusz, Radecki Wojciech, Sobka Danuta, Szczygielski Adam, Widelicka Barbara, Witaszyk Mikołaj

Do: Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

W związku z powstaniem nowych obiektów infrastruktury drogowej w postaci rond w obrębie miasta Pobiedziska proponuje się nadanie im nazw „inż. Antoniego Pallutha” oraz „100-lecia Niepodległości”.

Pobiedziszczanin, inż. Antoni Palluth zapisał się szczególnie w historii pierwszej połowy XX dla Polski, Europy i Świata. Był cenionym kryptologiem, wiodącym konstruktorem kopii maszyny szyfrującej „Enigma”, bezpośrednim wykładowcą trójki ludzi, którzy złamali kody niemieckiej maszyny szyfrującej. Przyczynił się w sposób znaczący do szybszego zakończenia II Wojny Światowej. Był również Powstańcem Wielkopolskim oraz uczestnikiem wojny Polsko-Bolszewickiej. Zginął tragicznie w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Jest ważną postacią dla Pobiedzisk. Ten wielki Polak doskonale wpisuje się zatem w marketingowe hasło naszej gminy „Moc inspiracji”, stając się niejako jego uosobieniem.

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości proponuje się uczcić ten fakt w sposób szczególny. Nowopowstałe rondo w ciągu ul. Poznańskiej byłoby tego symbolem. Symbolem pamięci o ofiarach i nieustępliwości Narodu Polskiego w dążeniu do wyzwolenia spod zaborów. Stulecie to przypada również w odniesieniu do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zakończonego sukcesem czynu zbrojnego, który bezpośrednio łączy się odzyskaniem Niepodległości i przywróceniem Rzeczypospolitej Polskiej na terenie naszej Wielkopolski.