Interpelacja_grafika2

2017.04.24 – Interpelacja dot. konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ulic w centrum Pobiedzisk i płyty Rynku

Stempel Paweł_Krawczyk_2W trybie międzysesyjnym, 5 kwietnia br. w biurze rady złożyłem również klubową interpelację dot. kontrowersji związanej z przebudowami ulic w centrum Pobiedzisk oraz rynku. „Nic o nas bez nas”… Kierując się tym hasłem chodzi o wyjaśnienie, czy mieszkańcy byli odpowiednio informowani o planach urzędników i ewentualnych konsultacjach społecznych w tej sprawie.

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W zeszłym roku wykonano przebudowę ulicy Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach. Na ten rok planuje się wykonać podobne prace na ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Władysława Jagiełły. W przyszłości przebudowie ma zostać poddana również płyta Rynku.

W związku z pojawiającymi się dziś kontrowersjami i wątpliwościami mieszkańców dotyczącymi przede wszystkim ilości miejsc parkingowych oraz wycinki drzew proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Kiedy konkretnie i w jakiej formie Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska publicznie informował mieszkańców o planowanych konsultacjach?
 2. Kiedy konsultacje dla konkretnych ulic i rynku się odbywały?

Jednocześnie warto nadmienić, że spotkanie, które odbyło się 31 stycznia br. w sali sesyjnej UMiG, a dotyczące przede wszystkim planowanej przebudowy organizacji płyty rynku zainicjowane zostało przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Pobiedziskach zaniepokojonych docierającymi do nich informacjami.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

wniosek_grafika

2017.04.18 – Wnioski dot. ulic: Nowej, Kiszkowskiej, Głównej i Słonecznej

Stempel Paweł_Krawczyk_2W trybie międzysesyjnym, 5 kwietnia br. w biurze rady złożyłem jeden wniosek związany z problemami dotyczącymi ww. ulic. Są to sprawy różnej wagi, jednak każda z nich wymaga zdecydowanych działań.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSKI

Dotyczące ulic: Nowej, Kiszkowskiej, Słonecznej i Głównej w Pobiedziskach

Szanowna Pani!

Wnoszę o podjęcie skutecznych działań dotyczących następujących spraw:

 • ul. Nowa w Pobiedziskach

Zgodnie ze składanym dwukrotnie przeze mnie (we wrześniu 2015 r. i we wrześniu 2016 r.) oraz również złożonym odrębnie przez radnego Janusza Mikołajczaka wnioskiem dotyczącym aktualizacji zadań związanych z WPI (Wieloletnie Programy Inwestycyjne) oraz WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa) proszę o informację – wyznaczenie terminu w jakim ta od wielu lat zamieszkana ulica zostanie finalnie utwardzona na jej całości.

Jednocześnie wnoszę o utrzymywanie nieutwardzonej części tej ulicy w stanie pozwalającym na jej użytkowanie do czasu zakończenia jej budowy.

 • ul. Kiszkowska w Pobiedziskach (odcinek od byłej drogi krajowej nr 5 do granicy miasta)

W związku z planowaną przebudową odcinka chodnika ul. Kiszkowskiej do ul. Sandaczowej wnoszę w imieniu mieszkańców tej części miasta o równoczesne wykonanie miejscowych napraw zapadniętych miejsc oraz skrajni chodnika w jego dalszym jego biegu – do ul. Rzecznej (fot. 1).

Jednocześnie proszę, co zgłaszałem Referatowi Inwestycji w styczniu b.r. o dobudowę – być może w ramach projektu oświetlenia tzw. os. „Rybnego” – opraw oświetlenia wzdłuż ul. Kiszkowskiej na jej środkowym odcinku. Lampy starego typu są tam umiejscowione zaledwie na co drugim słupie. Dodatkowo słupy oddalone są od chodnika nawet o ok. 10 metrów, co powoduje, że widoczność jest w tych miejscach niedostateczna i stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców (fot. 2).

Poniżej stosowne fotografie.

2017_04_Kiszkowska _1

 • ul. Kiszkowska w Pobiedziskach (okolice byłej mleczarni)

W imieniu mieszkańców wnoszę o skuteczną interwencję związaną z miejscowym załamaniem się chodnika w narożniku ul. Kiszkowskiej, a ul. Tysiąclecia. Miejsce to zimą przy ujemnych temperaturach na skutek powstałego zaniżenia jest oblodzone, przez co stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych korzystających z chodnika. Naprawa poprzez miejscowe rozebranie kostki i jej podniesienie przez podsypanie podłoża wydaje się być formalnością (fot. 3).

Tuż w sąsiedztwie tego miejsca drzewa wymagają przycięcia z uwagi na opadające i łamiące się gałęzie. Jedno z nich jest zagrożeniem dla budynku mieszkalnego – tzw. byłej mleczarni, drugie zaś dla aut parkujących tuż obok niego na parkingu (fot. 4).

Poniżej stosowne fotografie.

2017_04_Kiszkowska _2

 • ul. Główna w Pobiedziskach

Proszę (w ślad za wcześniejszymi e-mailami kierowanymi do Referatu Inwestycji w tej sprawie) o interwencję i umiejscowienie choćby dwóch śmietników wzdłuż ul. Głównej. Szczególnie w okolicach stacji benzynowej śmieci czasowo zalegają tam w rowach.

 • ul. Główna i Słoneczna w Pobiedziskach oraz cała północna część miasta

W związku z planowanym drastycznym zwiększeniem częstotliwości ruchu pociągów na trasie kolejowej przebiegającej przez Pobiedziska i w trosce przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły przy ul. Kostrzyńskiej proszę o zorganizowanie w okolicy skrzyżowania Głowna / Słoneczna dodatkowego przystanku autobusowego. Pozwoli to choć w niewielkim stopniu poprawić komfort dzieci w drodze do szkoły. Mamy jednocześnie, jako mieszkańcy świadomość, że nie rozwiązuje to całości problemu. Sprawa ta dotyczy wszystkich dzieci zamieszkujących północną część miasta. Czy UMiG w Pobiedziskach ma ew. inne realne do zrealizowania koncepcje pomocy mieszkańcom w tej sprawie?

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Interpelacja_grafika2

2017.04.05 – Interpelacja dot. kosztów utrzymania ew. dodatkowych 4. (!) autobusów

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji (numer XLI) po raz kolejny skorzystałem z prawa, jakie przysługuje radnemu składając interpelację w istotnej sprawie dotyczącej całej Gminy Pobiedziska.

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Gmina Pobiedziska została, zgodnie z podpisaną w Urzędzie Marszałkowskim umową z dnia 30 grudnia 2016 r. beneficjentem projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego”. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 28 380 888,35 zł, stanowiące 85% założonej wartości inwestycji to duży sukces.

W skład tejże inwestycji wszedł również zakup trzech niskoemisyjnych autobusów.

Z pozyskanych informacji dowiadujemy się, że Urząd Miasta i Gmina Pobiedziska ubiega się o kolejny program związany m.in. z pozyskaniem dotacji na dodatkowe cztery (!) autobusy.

Jako radni gminy Pobiedziska pragniemy wyrazić swoją troskę o przyszłe finanse gminy i w związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy przeprowadzono rzetelną analizę długofalowych kosztów utrzymania z budżetu łącznej floty 7. autobusów wraz z ich bazą, zapleczem, kosztami serwisu, zatrudnienia kierowców, kadry technicznej i niezbędnej infrastruktury?
 2. Jaki wydatek roczny ponosić będzie gmina Pobiedziska na utrzymanie i funkcjonowanie takiej floty autobusów?
 3. Czy nie będzie to skutkowało ograniczeniem jakże potrzebnych i koniecznych inwestycji, na które nierzadko mieszkańcy oczekują wiele lat? Mam na myśli np. budowy ulic, chodników, boisk i innej infrastruktury o którą radni z mieszkańcami wnoszą?
 4. Czy przeprowadzono analizę realnych potrzeb mieszkańców gminy Pobiedziska, by nie tyle sama inwestycja, co przyszłe koszty jej utrzymania miały swoje uzasadnienie?

Pozyskanie nawet wysokiej dotacji to połowa sukcesu. Druga połowa to właściwe ulokowanie tych środków, bo koszty nietrafionych inwestycji mogą okazać się zabójcze dla przyszłych budżetów naszej gminy i w efekcie spowolnić jej dalszy rozwój.

O ile flota trzech autobusów wpisujących się w już przyznany Pobiedziskom projekt unijny wydaje się do wykorzystania np. dla przewozów dzieci do szkół tak budowa gminnej komunikacji autobusowej w dobie powszechnego zmotoryzowania budzi pewne obawy. Wiele jest w naszym kraju przykładów tzw. „przeinwestowania”.

Prosimy o przedstawienie odpowiedzi na powyższe pytania.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Sesja_grafika

2017.04.04 – XLI Sesja Rady – Strażacy, policja i świetlice wiejskie…

Jpeg30 marca br. odbyła się już trzecia sesja tego miesiąca. Była to jednak standardowa, planowana wcześniej comiesięczna sesja. Zgodnie z rocznym planem tychże spotkań gościliśmy przedstawicieli straży pożarnej oraz policji.

Swoje prezentacje podsumowujące ubiegły rok, tegoroczne zamierzenia i plany przedstawili kolejno strażacy (z Poznania i Gminy Pobiedziska) oraz reprezentujący pobiedziską policję komendant Roman Warda.

Kolejny gość przybyły na naszą sesję  – p. mecenas Michał Kiełbus wyjaśnił detale i przedstawił prawną interpretację ew. możliwości przejścia w zarząd świetlic wiejskich pod Pobiedziski Ośrodek Kultury (POK), o co optowała Pani Burmistrz Dorota Nowacka.

Okazuje się, że decyzja o ew. przejęciu świetlic spod jurysdykcji sołtysów pod władanie POK nie może zostać podjęta przez burmistrza bez ew. poparcia udziału Rady Miejskiej. Sprawą tą prowadził i zajmuje się ją szczególnie kolega z klubu radnych „My Mieszkańcy” Robert Łucka.

Złożyłem w imieniu naszego klubu interpelację dotyczącą przyszłych ryzyk finansowych związanych z ew. zakupem dodatkowych 4. autobusów przez Gminę Pobiedziska. Jej treść wraz z czterema pytaniami przedstawię w następnym – odrębnym artykule.

Interpelację złożył także kolega Sylwester Antkowiak. Związana była z wykonaniem naprawy przystanków autobusowych na terenie Sołectwa Stęszewko. Korzysta z nich głównie młodzież dowożona do szkoły we Wronczynie. Link do jej treści znajdą Państwo tutaj.

Interpelację oraz dodatkowo wniosek złożył również kolega Robert Łucka. Dotyczyły one kolejno oświetlenia hybrydowego skrzyżowań ul. Diamentowej w Jerzykowie (tutaj) oraz czasu trwania świateł przy b. krajowej piątce w tej samej miejscowości.

wniosek_grafika

2017.03.28 – Wniosek dot. nowego regulaminu Rady Sportu i powoływania jej członków

Stempel Paweł_Krawczyk_2W trybie międzysesyjnym 24 marca br. w biurze rady złożyłem wniosek związany z wcześniej złożoną interpelacją w tej sprawie oraz odpowiedzią jaką otrzymałem od Pani Burmistrz.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez: Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Dotyczy: nowego regulaminu Rady Sportu i powoływania jej członków

Szanowna Pani!

Dziękując za odpowiedź na moją interpelację z dnia 06.02.2017 r. dotyczącą zrównania reprezentacji osób związanych z samorządem i spoza niego w Radzie Sportu pragnę przedstawić stanowisko jakie zostało wypracowane na lutowym wspólnym posiedzeniu GRDPP i Rady Sportu w dniu 13.02.2017 r.

Wszyscy obecni członkowie Rady Sportu jednogłośnie poparli uchwałę o zmianie czyli powiększeniu jej składu. Jednogłośnie poparcia uchwale udzielili również obecni na posiedzeniu członkowie i przedstawiciele stowarzyszeń sportowych z gminy Pobiedziska (ok. 10 osób).

Biorąc pod uwagę powyższe rezultaty i opinie środowiska sportowego oraz fakt, iż Rada Sportu IV kadencji zakończyła dnia 18.02 br. swoją działalność, jako były jej przewodniczący przedkładam poniżej propozycję kształtu zapisów nowego regulaminu dot. procedury wyboru członków Rady reprezentujących kluby i stowarzyszenia sportowe.

Jako, że powołanie Rady Sportu oraz wydanie zarządzenia dot. jej regulaminu działania i powoływania to kompetencja Burmistrza prosimy o uwzględnienie poniższej propozycji paragrafu dotyczącego jej składu:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Paragraf dot. Składu Rady Sportu

 1. Rada składa się z siedmiu* członków, w tym:
  1. Przedstawiciel Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska,
  2. Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska,
  3. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  4. Nauczyciel Wychowania Fizycznego z terenu Gminy Pobiedziska,
  5. trzech* przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy Pobiedziska.
 1. Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska w drodze zarządzenia.
 2. Wybór członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 5, następuje na zebraniu kandydatów rekomendowanych przez organizacje pozarządowe.
 3. Zebranie kandydatów zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska określając miejsce i termin. Zasady przeprowadzenia zebrania zostały określone w punktach 614.
 4. Każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy Pobiedziska może zgłosić jednego kandydata.
 5. Kandydat zobowiązany jest przedstawić upoważnienie organizacji pozarządowej do udziału w zebraniu, kopię odpisu z właściwego rejestru, wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny organizacji pozarządowej i umocowanie osób ją reprezentujących. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonuje się pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania kandydatów.
 7. Zgłoszenie powinno zawierać dane organizacji pozarządowej, dane kandydata i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej. Wzór karty zgłoszenia kandydata do Rady Sportu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji pozarządowej zamieszczana jest na stronie internetowej Gminy Pobiedziska – www.pobiedziska.pl
 9. Jeżeli zgłoszonych zostało mniej niż trzech* kandydatów, całą procedurę powtarza się od początku. W przypadku, gdy pomimo powtórzenia procedury zgłoszono mniej niż trzech* kandydatów, postępowanie kończy się.
 10. Zebranie kandydatów jest ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w zebraniu.
 11. Głosowanie jest tajne. Głosując wskazuje się od jednego do trzech* kandydatów z listy.
 12. Mandaty członków Rady otrzymują trzy* osoby, które w głosowaniu uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
 13. Skład Rady jest jawny. Informacje o członkach Rady wraz z danymi kontaktowymi umieszcza się na stronie internetowej Gminy Pobiedziska – www.pobiedziska.pl.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

                                                                                                                                * lub odpowiednio więcej

Ponadto nowy regulamin powinien zawierać klauzulę o umieszczaniu protokołów z posiedzeń Rady Sportu na stronie www.pobiedziska.pl.

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2017.03.27 – XL Sesja Rady – Nadzwyczajna – Korekty finansowania inwestycji

W ubiegły czwartek, 23 marca o godz. 14. w sali sesyjnej UMiG odbyła się druga już w tym miesiącu (!) nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Była to sesja „nadzwyczaj nadzwyczajna” – takiej jeszcze nie było. Dotyczyła bowiem spraw inwestycji i finansów gminy z pominięciem omówienia jej przedmiotu na komisji gospodarczej, która takie sprawy wcześniej opiniuje… Z przyczyn służbowych nie mogłem wziąć w niej udziału.

Jej celem było podjęcie trzech uchwał związanych głównie z przesuwaniem środków dla planowanych kolejnych inwestycji… Wg projektu przedłożonego radnym projektu na dziś dzień finansowanie straciła  w ramach WPI inwestycja budowy ul. Polnej w Pobiedziskach (było 600 tys. na rok 2018) oraz obcięto również planowane na lata 2018-19 środki w kwocie 600 tys. na przebudowę drogi Podarzewo – Łagiewniki

Zmiany powyżej wymienione (dot. WPI) nie zostały poparte jednogłośnie. Jedna osoba była przeciw, a dwie wstrzymały się od głosu.

Między innymi w powyższej sprawie planuję w imieniu klubu na najbliższej sesji (już w czwartek) złożyć interpelację.

Sesja_grafika

2017.03.14 – XXXIX Sesja Rady – Nadzwyczajna – Skarga dot. dróg w Stęszewku

Wczoraj, tj. dnia 13 marca o godz. 15. w sali sesyjnej UMiG odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Jej celem było podjęcie uchwały związanej ze skargą na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 02.02.2017r. Konkretnie dotyczyła ona, jak czytamy „bezzwłocznego podjęcia przez Zarządcę działań doprowadzających do przywrócenia należytego stanu dróg w miejscowości Stęszewko”.

Poniżej fragment uzasadnienia do uchwały, podjętej wczoraj jednogłośnie za jej odrzuceniem 13. głosami.

„(…) Przekazana skarga dotyczy jedynie w części publicznych dróg gminnych zgodnie z Załącznikiem (…) W sprawie dróg nie pozostających w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska przekazano skargę, stosownie do własności, odpowiednim właścicielom i zarządcom.

(…) W stosunku do części drogi publicznej nr 321024P w zakresie podniesionych argumentów dotyczących art. 20 pkt 10 przeanalizowano kopię tabeli nr 4 Kontroli stanu technicznego sprawności  drogi. Jednocześnie potwierdzam, iż zgodnie z pismem skarżącego, przedmiotowa droga nie posiada nawierzchni twardej i jest drogą gruntową zgodnie z książką drogi realizowano stosowne przeglądy a stosowne wpisy znajdują się w przedmiotowym dokumencie. (…)”

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.03.07 – Otrzymano odp. na interpelację dot. zrównania reprezentacji w Radzie Sportu

Przed kilkoma dniami otrzymałem odpowiedź na interpelację będącą skutkiem odmownej decyzji p. Burmistrz w dość formalnej sprawie, którą poruszałem na początku z Państwa urzędnikami kuluarowo – jednak bez efektu.

Można zatem wnioskować, że do rozszerzenia reprezentacji czynnika społecznego dojdzie, a szczegóły zostaną wkrótce omówione – jak czytamy w odpowiedzi. Jako były przewodniczący ostatniej Rady Sportu przygotowałem propozycję sposobu wyboru członków, którą przedstawię na spotkaniu roboczym. Szkopuł w tym, abyśmy osiągnęli autonomię w „samowyborze” członków czynnika społecznego do tego ciała, a nie jak dotychczas na skutek samodzielnego wyboru Burmistrza.

Oto fragment odpowiedzi:

” (…) w związku z powyższym proponuję spotkanie z przedstawicielami Rady Sportu (IV kadencji) w celu omówienia szczegółów opracowania nowego regulaminu (…) ”

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny jest tutaj.