Rada Sportu_grafika

2016.08.22 – Posiedzenie Rady Sportu – Pozytywna opinia dla nowej uchwały!

W ostatni czwartek 18 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem jej obrad było opiniowanie nowego projektu uchwały, której jestem inicjatorem – w sprawie korekty regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania uczniów aktywnych w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska.

Warto wyjaśnić, iż okazało się wg wstępnego rozeznania z prawnikami, że oparcie zmodyfikowanego regulaminu nagród za wyniki sportowe o zasady Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Instytut Sportu w Warszawie z przyczyn formalnych mogło być bardzo trudne. Wiązać się może bowiem z opłaceniem praw autorskich i innymi formalno-prawnymi obostrzeniami. Z tego tytułu postanowiłem zmodyfikować istniejący regulamin w kierunku jak najbardziej zgodnym z pierwotnymi celami.

Taki też efekt został osiągnięty. Po merytorycznej dyskusji wprowadziliśmy drobne korekty. Po 1,5h posiedzeniu zarządziłem głosowanie. Wynikiem 4. głosów „za” jednogłośnie Członkowie Rady Sportu poprali przedłożony i skorygowany na spotkaniu projekt.

Co ważne, finansowanie konsekwencji nowej uchwały ma wg moich założeń ma pozostać na niezmiennym poziomie. Ograniczenie nagradzanych dyscyplin do dyscyplin olimpijskich oraz próba wprowadzenia dodatkowych obostrzeń formalnych, które mają weryfikować rzeczywistą rangę zawodów mają na celu ew. zrównoważenie ilości nagradzanych. Wartością nadrzędną jest tutaj nie wartość nagrody ale sam w niej udział. Bo tak krawiec kraje…

Cieszy możliwość jaką da uchwała – jeśli oczywiście poprą ją radni – że będziemy mieli po raz pierwszy możliwość weryfikacji aktywności sportowej uczniów naszych szkół, czego nie było do tej pory. Ci najlepsi zostaną oficjalnie wyróżnieni i skromnie nagrodzeni. Na pewno nie zostanie to niezauważone. Jestem przekonany, że samo uznanie najbardziej aktywnym sportowo uczniom bardzo się należy i będzie dla wszystkich dotąd mniej zaangażowanym uczniów bodźcem do uprawiania sportu.

Postaram się złożyć projekt uchwały wraz z uzasadnienim na najbliższej – już czwartkowej sesji przy okazji „wolnych głosów lub wniosków”.

 

dzialalnosc_grafika

2016.07.26 – Jest inicjatywa uchwałodawcza dla pobiedziskiego sportu!

Wakacje i urlopy nie zatrzymały naszych działań w zakresie próby ulepszenia sposobu wspierania klubów sportowych z gminy Pobiedziska.

Spotkanie z GRDPPOd początku lipca nieprzerwanie we współpracy z naszym Urzędem Miasta i Gminy pracujemy nad kształtem nowej uchwały, która może uzdrowić i obu stronom ułatwić zasady przyznawania dotacji wszystkim klubom i stowarzyszeniom z terenu naszej gminy.

Cykl spotkań z przedstawicielami UMiG rozpoczął się już w czerwcu. W tym czasie spotykaliśmy się i dyskutowaliśmy m.in. na forum Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas wyborów prezesa MKGS Huragan, spotkań kuluarowych oraz innych, dodatkowych w szerszym gronie na które zapraszał m.im. zastępca burmistrza p. Zbigniew Zastrożny.

Ustawa o sporcie daje duże możliwości gminom w lokowaniu środków na konkretne, wymierne w sensie aktywności sportowej cele. W te ostatnie wpisują się na pewno wszystkie kluby sportowe i stowarzyszenia o najbardziej utrwalonej pozycji, tradycji i bogatej historii, które angażują wokół siebie setki ludzi. Może dać to zatem impuls do ich rozwoju i stabilnego funkcjonowania. Przy tym pozwoli spokojniej patrzeć w przyszłość pozostałym, czasem całkiem nowym stowarzyszeniom działającym w oparciu o środki z tytułu tzw. „pożytku publicznego”.

Zainicjowana przez nas uchwała jest w przygotowaniu przez UMiG w konsultacjach z radnymi z klubu radnych „My Mieszkańcy” (Mikołaj Witaszyk. Paweł Krawczyk. Robert Łucka, Danuta Sobka i Sylwester Antkowiak) oraz z aktywnym środowiskiem sportowym i przy prawnym wsparciu specjalisty, mieszkańca gminy p. Rafała Jaworskiego, będącego jednocześnie nowym szefem Federacji Organizacji Pozarządowych Gminy Pobiedziska. To bardzo cieszy i jest przykładem wzorowej współpracy urzędników z aktywnymi społecznie mieszkańcami gminy. To warte podkreślenia na tym etapie prac.

Sierpień będzie czasem na dalsze konsultacje jej kształtu m.in. na forum Rady Sportu oraz odpowiedniej komisji, aby najpóźniej we wrześniu trafiła pod głosowanie na forum Rady Miejskiej.

Sesja_grafika

2016.07.11 – XXXI Sesja Rady – Nadzwyczajna – Zielone światło dla tunelu

Przed pięcioma dniami – we środę 6 lipca o godz. 14. w sali sesyjnej UMiG odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Jej celem było podjęcie bloku trzech uchwał związanych z budową tunelu pod torami w okolicy Skansenu Miniatur oraz połączenia komunikacyjnego z tym tunelem.

PKP-PLK S.A. wyraziła bowiem wolę współfinansowania wiaduktu. Z punktu widzenia kolei to wiadukt, a dla nas, mieszkańców Pobiedzisk istotny jest oczywiście tunel, który w ten sposób powstanie. Pozwoli on sprawniej komunikować się między obiema częściami miasta i ułatwi tranzyt.

Sprawa ta jest o tyle istotna, że planowany remont kolejowego traktu na linii Poznań – Warszawa spowoduje, iż ruch z tej trasy zostanie przeniesiony na „nasze” tory. Wiadukt / tunel musi zostać skutecznie wybudowany w roku 2017, aby zdążyć przed zwiększeniem ww. natężenia ruchu. Inaczej inwestycja na pewno nie dojdzie do skutku. Do końca roku jest zatem czas na rozpisanie i rozstrzygnięcie procedur przetargowych.

Wraz z tą inwestycją konieczne będzie wybudowanie dwóch rond, które połączą ulicę Poznańską, a byłą drogą krajową nr 5. To zadanie stanowi dla gminy Pobiedziska osobną inwestycję. Obie jak wiadomo stworzą jedną całość i muszą powstać równolegle.

Wszyscy radni zagłosowaliśmy oczywiście „za” (11 obecnych osób), bo dobra praca naszych urzędników w kwestii pomysłu na tę inwestycję doprowadziła do szansy, którą gmina Pobiedziska powinna w końcu wykorzystać.

Warto pamiętać, że poprzednie władze obiecywały regularnie budowę „wiaduktu”, ale na tym z perspektywy mieszkańców kończyła się ta sprawa…

Sesja_grafika

2016.07.06 – XXX Sesja Rady – Drażliwe rondo i „powiatowe” chodniki

Nietypowo szybko, bo 21 czerwca, czyli nie w ostatni czwartek miesiąca (co było dobrym zwyczajem w naszej gminie) odbyła się kolejna, ostatnia przed wakacjami sesja. Pomimo naszych sugestii nie udało się jej przełożyć na termin, który pozwoliłby uczestniczyć również mojej osobie w jej obradach. Udział w niej wzięła przez to rekordowo mała liczba 12. radnych.

Największe emocje wzbudziła sprawa specyficznej zmiany w WPI. Wcześniej sama komisja gospodarcza niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę, by na sesji 4. radnych, w tym komplet obecnych naszego klubu było przeciw (p. Danuta Sobka, Robert Łucka i Mikołaj Witaszyk). Nasz głos wsparła też radna Barbara Widelicka, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Powyższy sprzeciw wzbudziło wpisanie do wykonania całkiem nowych zadań bez konsultacji z nami. Chodzi m.in. o budowę ronda w Biskupicach w 2018 r. Szacowaną kwotę 300 tys. zł ma na to zadanie wyasygnować gmina, przy czym część środków ma pochodzić od powiatu. Emocje wzbudził tryb i sposób wysuwania takich propozycji przez zastępcę burmistrza p. Zbigniewa Zastrożnego.

Kolejna sprawa to uchwala w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej w Jerzykowie. Tu aktywni byli mieszkańcy Jerzykowa – przeciwni tym planom gminy. Radni prawie jednogłośnie (11 przeciw, 1 wstrzymujący, 3 nieobecnych) zagłosowali przeciw, czyli zgodnie z wolą mieszkańców.

Kolega z klubu Robert Łucka przedstawił swoje, jak zawsze celne spostrzeżenia i uwagi podczas dyskusji nad sprawozdaniem z pracy Ośrodka Kultury oraz Biblioteki za rok 2015 i planowanych działań na rok 2016. Zabrał również głos w sprawie informowania mieszkańców na temat wypoczynku letniego oraz funkcjonowanie świetlic wiejskich. Zwrócił uwagę, że zajęcia wakacyjne firmowane przez Ośrodek Kultury odbywają się głównie w samych Pobiedziskach. Wywnioskowano wspólnie, aby podczas ferii zimowych zaadresować ofertę również dla dzieci spoza Pobiedzisk. Do dyskusji dołączył m.in. p. Krzysztof Chmiel, który nie bez przekąsu podziękował  p. przewodniczącej Renacie Jończyk za udzielenie głosu nie tylko radnym, ale i przybyłym sołtysom i gościom.

Kolega Mikołaj Witaszyk bardzo wyraziście i konkretnymi słowy odniósł się do sprawy o którą zabiegał – tj. remontu chodników w Pomarzanowicach przy współudziale powiatu, wytykając zupełne niedoinformowanie gminy jej przebiegiem na szczeblu powiatowym. Bronił tym samym zabezpieczone wcześniej środki gminne na wyżej wymieniony cel przed potencjalnym przerzuceniem ich na inne zadanie – bo takie zakusy można było zaobserwować…

Radny Edward Gołębiewski zwrócił ponadto uwagę, że Bieg Jagiełły jest w tym roku słabo promowany przez gminę.

 

 

Sesja_grafika

2016.06.14 – XXIX Sesja Rady – „Park & ride” i „Bike & ride”…

W dniu 30 maja 2016 o godz. 15:30 w sali sesyjnej UMiG odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Obecni na sali radni podjęli szereg uchwał, w tym również tradycyjny blok związany z bieżącymi zmianami i wydatkami dotyczącymi planowanych inwestycji i bieżącego budżetu.

Ponadto, co najważniejsze przyjęto jednogłośnie (13 osób za) uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2408P i 2147P w Pobiedziskach oraz 2437P i 2485P w Biskupicach w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisku wraz z zakupem środków transportu publicznego.

Powyższe związane jest m.in. z docelową przebudową ul. Odnowiciela i Kiszkowskiej w Pobiedziskach oraz ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Całe zadanie obejmuje zakup środków transportu oraz budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Pobiedziskach, Pobiedziskach Letnisku i Biskupicach wraz z parkingami „park & ride” oraz „bike & ride”.

Interpelację złożył kolega z klubu radnych „My Mieszkańcy” Sylwester Antkowiak, a dotyczyła ona braku długo oczekiwanego przez mieszkańców sołectwa Stęszewko użyczenia świetlicy wiejskiej. Link ze szczegółami tutaj.

Kolega Mikołaj Witaszyk w wolnych głosach poprosił aby zwałować z powodu nierówności podlegające pod OSiR boisko dla dzieci w Kocanowie.

Ponadto z sali padły dość trudne, jak się okazało, pytania do zastępcy burmistrza p. Zbigniewa Zastrożnego o podanie definitywnego terminu zakończenia kanalizacji prowadzonej przez „Puszcze Zielonkę”.

dzialalnosc_grafika

2016.05.27 – Stworzyliśmy nowy klub radnych „na 5-tkę”!

Z dniem 17 maja 2016 r. pięcioro radnych naszej gminy powołało do życia nowy, w dalszym ciągu jedyny w radzie klub radnych pod nazwą „My Mieszkańcy”.

W jego skład weszły trzy osoby z byłego już klubu „Najważniejsi są Mieszkańcy” – czyli ja, Robert Łucka i Mikołaj Witaszyk oraz Pani Danuta Sobka i Sylwester Antkowiak.

Nowo powołana „piątka” radnych ma na celu dalsze aktywne działania zmierzające w kierunkach jeszcze bardziej efektywnego wydatkowania środków budżetowych oraz pomocy urzędnikom we wskazywaniu obszarów wymagających większego zaangażowania, nie zawsze finansowego.

Wyżej wymienieni wierzą, że wspólnie wraz z pozostałymi radnymi będą wzajemnie wspierać cenne inicjatywy i stanowić realną siłę w radzie gminy Pobiedziska.

dzialalnosc_grafika

2016.05.25 – Posiedzenie Rady Sportu – Nagrody zostały przyznane

W ubiegłą środę odbyło się posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem jej obrad była analiza wniosków złożonych przez mieszkańców gminy czynnie uprawiających sport i uzyskujących wymierne sukcesy na arenie krajowej, a nawet międzynarodowej.

Nagrody zostały przyznane 17. osobom i przyporządkowane w trzech kategoriach. Oby ostatni raz były rozstrzygane wg dotychczasowego regulaminu, który w istotny sposób dyskryminuje niektórych sportowców zasługujących na wyróżnienie. Wybraliśmy też tradycyjnie trenera roku 2015.

W związku z powyższym Rada Sportu pod moim przewodnictwem wznowi na dniach pracę nad nowym regulaminem o którym pisałem. Będzie on bardziej profesjonalny, obiektywny i z zasady ma promować dyscypliny olimpijskie.

Z informacji otrzymanych od naszych urzędników wynika, iż już praktycznie zatwierdzony – będący nowością – regulamin nagradzania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za aktywność sportową będzie czekał na ostateczny kształt wyżej opisanego skorygowanego regulaminu za sport „kwalifikowany”.

Dlaczego? Otóż oba stworzą jedną całość i uporządkują tematykę. Będzie to na pewno namacalnym sukcesem i przykładem realnego działania Rady Sportu.

Sesja_grafika

2016.05.17 – XXVIII Sesja Rady – Absolutorium dla p. Burmistrz

Dziś o godz. 14. rozpoczęła się tzw. sesja „absolutoryjna”. Radni mieli przede wszystkim wypowiedzieć się za pomocą głosowania o ew. zatwierdzeniu sprawozdania wykonania budżetu za rok 2015. To samo miało dotyczyć udzielenia (bądź nie) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia dokonała p. skarbnik Agata Majcherczak. Przedstawiono również pozytywną uchwałę RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej) w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pobiedziska za rok 2015 r.

Swoje wystąpienie miała p. burmistrz Dorota Nowacka, następnie przybyli poznali pozytywną opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2015 r.

Obie uchwały zostały podjęty jednogłośnie. Obecni na sali byli wszyscy radni. Tym samym zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 oraz udzielono absolutorium Pani Burmistrz.

Kolejny raz nie było interpelacji, a w punkcie „Sprawy bieżące Rady, Komisji, Burmistrza” kolega Robert Łucka poinformował o powołaniu do życia nowego klubu radnych. Ja w wolnych głosach i wnioskach przedstawiłem krótko ideę powstania nowego klubu, o którym „dwa słowa” napiszę wkrótce.