Miesięczne archiwum: styczeń 2015

Interpelacja_grafika2

2015.01.29 – Interpelacja dot. braku informacji na głównej stronie internetowej UMiG o kalendarzu wyborczym dot. wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Dotyczy: braku informacji na głównej stronie internetowej UMiG o kalendarzu wyborczym dot. wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

Szanowna Pani!

Dnia 1 marca 2015 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Informacja o kalendarzu wyborczym została umieszczona 11 grudnia ub.r. na podstronach strony głównej UMiG (www.pobiedziska.pl). Aby zapoznać się z krótkimi terminami narzuconymi przez Komisarza Wyborczego należało odnaleźć ww. komunikat w „głębi” strony, czyli w zakładce „Wybory 2014”, potem w linku „wybory uzupełniające 01.03.2015 r.”. To nie koniec. Aby przejść do finalnego komunikatu należało jeszcze dwukrotnie przenieść się na portalu, aby dotrzeć do wyszukiwanej informacji i pobrać treść zarządzenia.

Owszem, prawo nie nakazuje umieszczenia takich informacji bezpośrednio na stronach Urzędów Miast i Gmin. Co więcej, nie ma obowiązku posiadania takiej witryny internetowej przez Gminy. Powyższe nakazuje się umieszczać jedynie w „Biuletynu Informacji Publicznej”.

Wydaje się jednak, że w trosce o najwyższe standardy, transparentność naszych działań oraz fakt, że wybory w systemie demokratycznym są ważnym procesem dla mieszkańców informacja taka powinna pojawić się na głównej stronie internetowej, którą przecież mamy.

Warto zauważyć, że obecnie na tejże głównej stronie internetowej UMiG Pobiedziska zamieszczono szczegółowe informacje dot. terminów wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

Link do oryginału dokumentu: tutaj.

Sesja_grafika

2015.01.29 – VI Sesja Rady

Najważniejszym elementem poddanym głosowaniu na sesji był budżet na rok 2015. Budżet poparło 11. radnych przy trzech głosach wstrzymujących się – w tym moim. Ponadto jednogłośnie przyjęto projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2036.

Sesja była okazją do spotkania i zadawania pytań właścicielowi firmy Hemar, która obsługuje naszą gminę w zakresie odbioru odpadów w ramach GOAP.

odp_na_Interpelacje_grafika

2015.01.29 – Otrzymano odp. na Interpelację dot. braku wzrostu środków z tytułu pożytku publicznego dla stowarzyszeń sportowych i funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

„(…) Coraz więcej organizacji pozarządowych działa na terenie naszej Gminy w związku z tym zapotrzebowanie na realizację zadań publicznych wzrasta niemal dwukrotnie. (…) Dlatego też, (…) na rok 2016 rozważymy możliwość zwiększenia środków finansowych dla organizacji pozarządowych.

Natomiast w odpowiedzi na zgłoszone uwagi odnośnie funkcjonowania OSiR pragniemy poinformować, iż w efekcie składania licznych zastrzeżeń przez organizacje samorządowe korzystające z obiektów OSiR oraz w związku z uchwałami podjętymi przez Gminną Radę Pożytku Publicznego w dniu 7 października 2014 r. w w/w sprawie zostały podjęte działania w celu zweryfikowania sposobu zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Pobiedziska.”

Link do oryginału dokumentu: tutaj.

Mój komentarz / informacja uzupełniająca: Sprawa na pewno będzie miała ciąg dalszy…

odp_na_Interpelacje_grafika

2015.01.23 – Otrzymano odp. na Interpelację dot. placów zabaw przy ul. Rzecznej i w miejscowości Góra

„Odpowiadając na interpelację z dnia 29 grudnia 2014 r. uprzejmie informujemy, iż w roku 2015 na realizację placu zabaw przygotowano projekt placu zabaw wraz z lokalizacją. Planowane jest zabezpieczenie kwoty 10.500 zł brutto w roku 2015 na realizację przedmiotowego placu. W załączeniu przekazuję wyciąg z projektu placu zabaw w rejonie ul. Rzecznej.”

Projekt placu zabaw_Rzeczna

Burmistrz MiG Pobiedziska – dr Dorota Nowacka

Mój komentarz / informacja uzupełniająca: plac zabaw w miejscowości Góra został wykonany w roku ubiegłym.

Interpelacja_grafika2

2015.01.20 – Interpelacja radnego (międzysesyjna) w sprawie braku wzrostu środków z tytułu pożytku publicznego dla stowarzyszeń sportowych, a funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Dotyczy: braku wzrostu środków z tytułu pożytku publicznego dla stowarzyszeń sportowych, a funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

Szanowna Pani!

Na terenie gminy działają od wielu lat stowarzyszenia realizujące niezmiennie, pomimo trudności swoje cele statutowe. Kluby te, nie licząc UKS-ów organizujących sport szkolny, od ok. 10. lat otrzymują niezmiennie do podziału między siebie na zasadzie konkursu z tytułu pożytku publicznego ok. 110-130 tys. zł. Jest to kwota dalece niewystarczająca aby pokryć koszty całorocznej, podkreślić należy, codziennej działalności.

Stowarzyszenia od lat słyszą odpowiedź urzędników, iż nie ponoszą kosztów utrzymania obiektów. Przekonani jesteśmy w tej kwestii, iż te obiekty można utrzymać o wiele taniej i w lepszej kondycji tzw. systemem „gospodarczym”. Sygnalizowaliśmy również tę kwestię. Potwierdziły to liczne działania wolontariuszy i społeczników, które we własnym zakresie wykonały wiele prac nie obciążając kosztami budżetu klubów, czyli w konsekwencji Gminy!

Budżet OSiR w ostatnich latach oscylował w okolicach 800-900 tys. zł rocznie, z czego ok. połowa przeznaczane jest wyłącznie na wynagrodzenia…

Pomimo tej kuriozalnej dysproporcji nasze kluby ciągle jeszcze odnoszą niemałe sukcesy na arenie Kraju i Województwa dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu ludzi.

Środowisko sportowe gminy pyta czy stać naszą gminę na OSiR? Czy mamy aż tyle obiektów sportowych, aby zarządzane były przez osobną jednostkę budżetową z pełną obsadą i stanowiskiem dyrektora? Czy wzorem sąsiednich gmin np. Kostrzyna, nie lepiej środki te przeznaczyć bezpośrednio na „robienie sportu” przez pasjonatów i istniejące już stowarzyszenia zamiast rozrostu gminnej administracji?

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

Sesja_grafika

2015.01.19 – V Sesja Rady (nadzwyczajna)

Odbyła się dziś nadzwyczajna sesja rady, która rozpatrywała skargę mieszkańca gminy na działalność Burmistrza i zarzutów iż dotychczasowe działania Burmistrza MiG Pobiedziska sprawie wycinki gałęzi i pni drzew na działce prywatnej przez sąsiada…

Skarga została przez radnych oddalona jednogłośnie.  Burmistrz z przyczyn prawnych wyczerpał swoje możliwości pomocy i treść skargi nie dotyczy Jego kompetencji.