Miesięczne archiwum: marzec 2015

Rada Sportu_grafika

2015.03.26 – Posiedzenie Rady Sportu

17 marca odbyło się 1. posiedzenie Rady Sportu. Zostałem wybrany jej przewodniczącym. Zastępcą mianowano p. Marcina Bromberka, a sekretarzem p. Witold Meller. Pozostali członkowie to p. Iwona Tomaszewska oraz p. Michał Fijałkowski. Na posiedzeniu obecna była również Burmistrz p. Dorota Nowacka oraz przedstawiciele najbardziej aktywnych stowarzyszeń sportowych naszej gminy.

W swoim przemówieniu, jako przewodniczący nowej Rady Sportu przedstawiłem swoje spostrzeżenia, iż działalność tego ciała w dotychczasowej formie była mało zauważalna nawet dla bardzo aktywnego środowiska sportowego gminy. Rada nie zapraszała na spotkania przedstawicieli klubów i stowarzyszeń. Rada powinna, i do tego została powołana, zgodnie z ustawą i jej regulaminem pracować przede wszystkim nad strategią rozwoju gminy Pobiedziska w zakresie kultury fizycznej. Powinna pełnić funkcje doradczą w procesie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej. Współtworzyć program rozwoju bazy sportowej na terenie naszej Gminy. A do tej pory jej działlność skupiona była przede wszystkim na przyznawaniu nagród za wyniki sportowe w danym roku kalendarzowym.

Ponadto zasygnalizowałem ew. możliwość i potrzebę przyznawania stypendiów sportowych oraz poszerzenia składu Rady Sportu o przedstawicieli największych lub najdłużej działających klubów sportowych z gminy.

Głos zabrali również goście, którzy będą zapraszani na kolejne Rady. Między innymi p. Jacek Durski potwierdził konieczność zrównania ilości głosów w Radzie Sportu przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami władzy samorządowej – podobnie jak to jest w w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego w naszej gminie.

Głos zabierali również  p. Edward Gołębiewski, który potwierdził wątpliwość efektywności działania poprzedniej Rady oraz inni uczestnicy, co wywołało jakże potrzebną dyskusję.

dzialalnosc_grafika

2015.03.20 – Chiński Inwestor w Pobiedziskach

Wczoraj (19 marca) doszło do spotkania pełnomocnika chińskiego Inwestora firmy New Hop Poland p. Jacka Masioty z pobiedziskimi radnymi klubu „Najważniejsi są Mieszkańcy” tj. Robertem Łucka, Mikołajem Witaszykiem i Pawłem Krawczykiem. Głównym celem spotkania było uzyskanie konkretnej informacji dla mieszkańców o planowanej inwestycji w Pobiedziskach.

Otrzymano następujące informacje:

 1. Jedynym profilem działania tej konkretnej instalacji ma być produkcja (mieszalnia) wyłącznie dwóch rodzajów pasz. Dla świń i dla drobiu.
 2. Do Ich wytwarzania nie będą stosowane jakiekolwiek mączki odzwierzęce. Ustawowo zakazano tego już kilka lat temu.
 3. Do produkcji mają być stosowane wyłącznie: soja (ok. 50%), zboża (45%) oraz mikroelementy (ok. 5%) – dla paszy dla świń. Dla paszy drobiowe proporcje będę się nieznacznie różniły.
 4. Surowce do produkcji pozyskiwane będą przede wszystkim z rynku lokalnego (niskie koszty transportu).
 5. Polskie prawo jest nad wyraz restrykcyjne jeśli chodzi o kontrolę wpływu i oddziaływania firm na środowisko (bardziej niż np. w Hiszpanii i Belgii, bardzo podobne w Niemczech). W tym konkretnym przypadku nie stwierdzono nawet potrzeby przeprowadzenia raportu z RDOŚ.
 6. Proces produkcji ma polegać na mieleniu zbóż w obiegu zamkniętym oraz formowaniu granulatu „na mokro”. Zmiana profilu produkcji wymagałaby zastosowania kompletnie nowych (idących w miliony złotych) instalacji – nie jest bez tego możliwa.
 7. Produkcja ma być mniej skomplikowana niż w firmie działającej w sąsiednim Kiszkowie.
 8. Firma oczekuje jeszcze na opinię z Sanepidu.
 9. Inwestor oczekuje ustawowo przyjętych ulg wzorem sąsiedniego Baumitu i innych inwestycji w sąsiednich gminach. W przypadku dalszych ew. pozwoleń Rada Miejska będzie miała wpływ na wysokość podatków.
 10. Dlaczego w Europie wybrano jako pierwszą Polskę i Pobiedziska? Z uwagi na koszty pracy oraz dużą produkcję drobiu w Polsce i regionie. Pasze mają być sprzedawane przede wszystkim na rynek polski.
 11. Firma zatrudniać ma na produkcji ok. 25 osób. W sezonie ilość ta będzie się zwiększać.
 12. To, że New Hope Poland w KRS ma różne obszary działalności to normalna praktyka większości firm z każdej branży – nie ma żadnego znaczenia dla tej konkretnej fabryki.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska ww. klub radnych złoży wniosek o przeprowadzenie podobnego spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami oraz przedstawicielem firmy New Hope Poland.

wniosek_grafika

2015.03.14 – Wniosek dot. propozycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI)

Po sesji dnia 26 lutego br. złożono na ręce Zastępcy Burmistrza p. Zbigniewa Zastrożnego pisemny wniosek (konsultowany do tego czasu dla większości poniższych punktów) z propozycjami związanymi z przygotowywanym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

Wniosek

Dotyczy: propozycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Szanowna Pani!

Proszę o uwzględnienie następujących Inwestycji przy sporządzaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

1. Adaptacja / przebudowa boiska do koszykówki boisko typu „mini-orlik” do gry w piłkę nożną znajdujące się na terenie placu zabaw przy kortach tenisowych w Pobiedziskach.

Uzasadnienie: (…)

 1. Budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ulicy Kostrzyńskiej w okolicy firmy TIP-TOPOL.

Uzasadnienie: (…)

 1. Wykonanie oświetlenia placu – boiska bocznego na tzw. „górce” tuż przy płycie głównej Stadionu Miejskiego w Pobiedziskach.

Uzasadnienie: (…)

 1. Wykonanie i wdrożenie planu zagospodarowania terenów wokół ul. Słonecznej i Głównej.

Uzasadnienie: (…)

 1. Dokończenie utwardzenia ul. Nowej w Pobiedziskach.

Uzasadnienie: (…)

 1. Budowa oświetlenie ulic na tzw. osiedlu „Rzecznym”
  1. Wykonanie wg istniejącego projektu – rok 2016 [1]
 2. Budowa oświetlenie ulic na tzw. osiedlu „Rybnym”
  1. projekt – rok 2017,
  2. wykonanie – rok 2019.
 3. Budowa kanalizacji powyższych osiedli – 2015
 4. Budowa kanalizacji ul. Głównej – 2016
 5. Budowa dróg przy ulicach:
  1. Sandaczowa – rok 2017
  2. Węgorzowa – rok 2018
  3. Drawska – rok 2018
  4. Pozostałe (z tego obszaru) – lata 2019 – 2022.

11. Budowa – odbudowa placu do gry w „mini-golfa”.

Uzasadnienie: (…)

12. Dobudowa co najmniej 1. lampy oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej.

[1] Planowane i już zawarte daty w WPI (dotyczy wszystkich gdzie są podane)

Oryginalny dokument znajdą Państwo w załączniku: 2015_02_26 Wniosek_Propozycje do WPI

Interpelacja_grafika2

2015.03.10 – Interpelacja radnego dot. procedur związanych z interpelacjami

Na ostatniej sesji, dnia 26 lutego br. złożono interpelację dot. procedur związanych z informowaniem o interpelacjach i zapytaniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

Interpelacja

Dotyczy: procedur związanych z interpelacjami

Szanowna Pani!

Pragnę zwrócić się z prośbą o weryfikację i ew. wdrożenie procedury zapisanej w Uchwale nr (…)  punktu dotyczącego zapytań i interpelacji.
(…)

Czy zamieszczenie interpelacji i odpowiedzi na nią w internetowym BIP-e wyczerpuje powyższy punkt? Wydaje się, że nie do końca.

W związku z powyższym proszę o ew. rozważenie:

  1. przekazywania odpowiedzi na interpelacje pozostałym radnym co najmniej przez ich odczytanie na sesji,
  2. analogicznie, odczytanie interpelacji złożonych w trybie międzysesyjnym i odpowiedzi na nie podczas obrad sesji.

(…)

Z poważaniem Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu: tutaj.

Zapytanie_grafika

2015.03.05 – Zapytanie radnego (międzysesyjne) dot. braku oświetlenia na końcowym odcinku ul. Słonecznej od ponad 30. lat

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

ZAPYTANIE

Dotyczy: braku oświetlenia na końcowym odcinku ul. Słonecznej od ponad 30. lat

Szanowna Pani!

Na ulicy Słonecznej w Pobiedziskach od dawna funkcjonuje oświetlenie uliczne. W okolicach roku 1987 słupy drewniane zostały zastąpione betonowymi. Niestety nie wykonano wówczas przedłużenia istniejącej instalacji o posesje, które do dziś dnia pozostają kompletnie nieoświetlone.

Na ostatni wniosek (w załączeniu) podpisany przez mieszkańców i złożony w UMiG dnia 27.10.2014 r. zainteresowani nie otrzymali żadnej odpowiedzi…

Dzięki wzorcowym działaniom i inicjatywie jednego z mieszkańców funkcjonuje tam prowizoryczne oświetlenie na jednej z posesji. Jest ono przykładem dobrej woli mieszańców tej ulicy i samodzielnego działania bez wyciągania rąk po publiczne środki.

Sytuacja ta trwa jednak od blisko 30. lat i nie możliwa dalsza akceptacja takiego stanu rzeczy!

W związku z powyższym, w imieniu zainteresowanych zadaję pytanie o termin wykonania brakującego oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej? Powyższy wniosek został również wniesiony na piśmie w propozycjach do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego” na najbliższe lata. Należy wziąć pod uwagę przy tym, iż koszt projektu i wykonania jednej, bądź dwóch opraw oświetlenia nie stanowi dużego obciążenia finansowego i być może uda się w trybie pilnym włączyć to zadanie równolegle w prace nad bieżącymi inwestycjami.

Rok 2015 jest „rokiem światła” – oby to wpisało się realnie w tą zadawnioną sprawę.

Załączniki:

 1. Wniosek mieszkańców, który oficjalnie wpłynął do UMiG w dniu 27.10.2014 r.
 2. Mapa sytuacyjne z projektem prywatnej lampy – wykonana w czynie społecznym w 1985 r.

Z poważaniem Paweł Krawczyk

Link do oryginału dokumentu i załączników: tutaj.

Sesja_grafika

2015.03.02 – VII Sesja Rady

Dnia 26 lutego odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej. Z punktu widzenia mieszkańców jej najciekawszym punktem była prezentacja potencjalnego Inwestora firmy „New Hope Poland”. Przedstawiciel chińskiego koncernu zaprezentował strategię firmy wraz z planowaną inwestycją mającą znaleźć się w sąsiedztwie firmy Baumit.

Spotkanie było tez okazją do zadania trudnych pytań związanych głównie z bezpieczeństwem i ochroną naszego środowiska i wątpliwościami dot. ew. przykrych zapachów mogących się pojawić podczas procesów technologicznych.

Nie na wszystkie pytanie otrzymaliśmy odpowiedzi, a sprawa trafiła do odpowiednich instytucji, które odniosą się do przedstawionych projektów i wystosują odpowiedzi co do ew. możliwości powstania zakładu w tak bliskiej sąsiedztwie ul. Słonecznej i całego miasta. Tak czy inaczej na pewno odbywać się będą konsultacje społeczne dot. dalszego rozwoju tej sprawy.