Miesięczne archiwum: kwiecień 2015

Interpelacja_grafika2

2015.04.29 – Interpelacja w sprawie sposobu zarządzania obiektami oraz imprezami przez pobiedziski OSiR

Podczas dzisiejszej sesji odczytano i złożono poniższą interpelację.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Dotyczy: sposobu zarządzania obiektami oraz imprezami przez pobiedziski OSiR

Szanowna Pani!

Dnia 20 stycznia br. wystosowałem interpelację której kluczowym pytaniem było czy stać naszą gminę na OSiR? Czy mamy aż tyle obiektów sportowych, aby zarządzane były przez osobną jednostkę budżetową z pełną obsadą i stanowiskiem dyrektora? Czy wzorem sąsiednich gmin np. Kostrzyna, nie lepiej środki te przeznaczyć bezpośrednio na „robienie sportu” przez pasjonatów i istniejące już stowarzyszenia zamiast rozrostu gminnej administracji?

Otrzymałem odpowiedź, że „w/w sprawie zostały podjęte działania w celu zweryfikowania sposobu zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Pobiedziska.”

Przy tej okazji wyrażam w imieniu ludzi tworzących od lat pobiedziski sport dalszą gotowość do rozmów i wymiany poglądów w tej sprawie.

Sposób zarządzania obiektami OSiR choćby z ostatniego miesiąca obrazuje korespondencja e-mailowa miedzy moją osobą a p. dyrektorem Fijałkowskim. Zostałem bowiem poproszony przez bezsilne w tej kwestii stowarzyszenie MGKS Huragan Pobiedziska, korzystające na co dzień ze stadionu o pomoc w wyegzekwowaniu wykonania oczywistych prac związanych z płytą główną i boiskiem na tzw. „górce”.

Wynika z niej niezmiennie, a sytuacja ta trwa nieprzerwanie i cyklicznie od kilku lat, że zarządzający obiektami OSiR albo nie ma wystarczającej wiedzy w dziedzinie m.in. utrzymania boisk, albo wykazuje się ignorancją w stosunku do realnych potrzeb. Warto obejrzeć choćby zdjęcia płyty boiska sprzed 2008 r. (przed powstaniem OSiR) na stronach internetowych, by zobaczyć różnicę w stosunku do jej obecnego wyglądu.

Generalnie w działaniach OSiR widoczny jest brak jakiejkolwiek koncepcji i strategii, brak długofalowych działań kreowania polityki i organizacji znaczących cykli imprez które przyciągałyby i odpowiadały potrzebom ludzi, a których przed istnieniem OSiR nie było. OSiR przez ok. 7 lat swojego istnienia nie przeprowadził konsultacji ze stowarzyszeniami w celu próby dostrzeżenie Ich potrzeb oraz wyciągania wniosków z dotychczasowych działań bądź ich braku.

Reasumując pragnę zadać pytanie gdzie jest ta „wartość dodana”, którą miał dać nam Ośrodek Sportu i Rekreacji?

Prosimy nowe Władze o wnikliwe zbadanie sensowności utrzymywania jednostki budżetowej, której budżet od kliku lat oscyluje w okolicy 900.000,00 złotych i w tym roku został dodatkowo zwiększony o 50 tys. przy jednoczesnej wieloletniej stagnacji środków przeznaczanych na tzw. pożytek publiczny dla stowarzyszeń, które nierzadko robią dla lokalnego sportu więcej, są bardziej aktywne i kreatywne niż sam OSiR.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2015.04.29 – X Sesja Rady

Dziś, czyli wyjątkowo w ostatnią środę (nie czwartek) odbyła się kolejna sesja RMGP (Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska).

Z ciekawszych (mniej proceduralnych wydarzeń) miało miejsce wystąpienie p. Tomasza Łęckiego – reprezentującego Związek Międzygminny Puiszcza Zielonka. Spotkanie miało na celu przedstawienie obecnego stanu postępu kanalizacji naszej gminy w szczególności związanego z nadrobieniem zaległości związanych z upadkiem pierwotnego wykonawcy. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele wykonawców poszczególnych odcinków inwestycji. Reasumując wywnioskować można, że nie ma większego zagrożenia aby cel, jakim jest zakończenie tychże inwestycji do końca tego roku jest osiągalny i nie powinno się przytrafić nic nieprzewdzianego.

Na radzie pojawili się również przedstawiciele nowych Inwestorów. Byli to kolejno:

– firma mająca wybudować stację benzynową oraz docelowo obiektusługowo-handlowy przy ul. Kostrzyńskiej (trójkąt między działkami, a drogą na Kociałkową Górkę,

– firma mająca wybudować lokal usługowy o pow. 1650m2 (market) przy ul. Kutrzeby okolice tamtejszych bloków – jego uruchomienie planowane jest na wrzesień 2016 r.

– firma mająca wybudować nowy ośrodek zdrowia przy ul. Różanej (między galerią, a garażami) – ok. 6-7 gabinetów „Pronus” oraz m.in. możliwość powstania gabinetu z rentgenem (jeśli znajdzie się inwestor) oraz rozbudować o kolejny fragment galerią Różaną – placówka służby zdrowia ma funkcjonować już w tym roku…

Ponadto złożyłem interpelację w sprawie sposobu zarządzania obiektami i mprezami przez OSiR w Pobiedziskach (następna wpis).

W wolnych głosach i wnioskach zabrałem głos w czterech sprawach:

– podziękowałem p. Burmistrz za zorganizowanie spotkania z pełnomocnikiem chińskiego Inwestora – firmą New Hope Poland oraz poprosiłem o informację o terminie następnego spotkania, które ma dodatkowo wyjaśnić istniejące niejasności i wątpliwości mieszkańców,

– wyraziłem głębokie zdziwienie, że radny Edward Gołębiewski musi w interpelacji (dziś złożonej) pytać i prosić o rozliczenie finansowe Biegów Jagiełły przez p. Michała Fijałkowskiego – dyrektora OSiR… Jak się okazuje nikt nie widział do tej pory rozliczeń kosztów i przychodów z tego tytułu z biegów przeprowadzonych w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 (!!!), dodatkowo wyraziłem żal, że zapraszany dziś dyrektor OSiR-u nie przybył na radę – a szkoda, bo przygotowałem dla niego kilka pytań…;

– poproszono o zrozumienie i realne wsparcie dla reprezentującej dziś zdeterminowanych mieszkańców „końcówki” ul. Słonecznej pani Katarzyna Pędzich, która po raz kolejny wnosiła o zabudowę 2. opraw oświetlenia ulicznego brakującego tam od ok. 30 lat,

– poprosiłem o pamięć w sprawie brakującego znaku drogowego na ul. Głównej od strony wjazdu z Węglewa, gdyż na tę chwilę nie ma tam ograniczenia prędkowści do 50 km/h.

Rada Sportu_grafika

2015.04.28 – Posiedzenie Rady Sportu

Wczoraj odbyło się kolejne posiedzenie Rady Sportu. Zaproszenie z odpowiednim wyprzedzeniem wystosowałem do wszystkich możliwych organizacji związanych ze sportem, które prowadzą aktywną działalność na terenie Gminy. Będzie to standardem działania Rady tej kadencji.

Tematem wiodącym spotkanie była baza sportowa gminy w kontekście planów jej przyszłej rozbudowy wg realnych potrzeb mieszkańców.

Na spotkaniu obecny był p. Zbigniew Zastrożny, który odniósł się do ww. sprawy i zaproponował aby przygotować i przedstawić szczegółową inwentaryzację obiektów wraz z przyporządkowaniem do ich zarządców (jeśli tacy są).

Wywiązała się dyskusja z p. Michałem Fijałkowskim – dyr. OSiR, który kategorycznie stwierdził między innymi, „że płyta główna Stadionu Miejskiego nie będzie wałowana, gdyż nie ma takiej potrzeby”…

W najbliższym czasie dyskusja będzie kontynuowana na bazie powstałej listy obiektów. Ponadto dokończono przyznawanie nagród za sportowe wyniki w roku 2014.

2015.04.21 – Otwarte konsultacje z pełnomocnikiem Chińskiego Inwestora

Dnia 13 kwietnia z inicjatywy naszego klubu radnych i dzięki p. Burmistrz Doroty Nowackiej doszło do spotkania pełnomocnika firmy New Hope Poland z najbardziej zainteresowanymi mieszkańcami.

Spotkanie miało na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z ew. uciążliwością działalności fabryki na najbliższe jej otocznie. Udział w nim wzięli również p. Burmistrz Dorota Nowacka, Zastępca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny oraz radni. Nasz klub reprezentował Robert Łucka.

Na szereg szczegółowych pytań niektórzy mieszkańcy nie otrzymali jak się wydaje satysfakcjonujących i konkretnych odpowiedzi. Mam tu na myśli sprawy związane np. z ew. nieprzyjemnym zapachem, który jest „niemierzalny” i nie podlega wobec tego wprost ocenie oddziaływania na środowisko.

Podczas obrad zapowiedziano, że nie było to ostatnie spotkanie…

odp_na_Zapytanie_grafika

2015.04.14 – Otrzymano odp. na zapytanie dot. braku lampy na ul. Słonecznej

Dnia 3 kwietnia br. otrzymałem pisemną odpowiedź w sprawie zapytania związanego z brakiem co najmniej jednej oprawy oświetlenia ulicznego brakującego od ponad 30. lat na ulicy Słonecznej w Pobiedziskach.

Pomimo zgłoszenia tej sprawy równolegle jako oficjalnej propozycji radnego do WPI (Wieloletniego Planu Inwestycyjnego) odpowiedź jednoznacznie wskazuje, że „w najlbliższym czasie nie przewiduje się rozbudowy oświetlenia ulicznego” w tym miejscu.

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

wniosek_grafika

2015.04.08 – Wniosek o zmianę zarządzenia Burmistrza dot. Gminnej Rady Sportu

Jestem winny zaległą informację – otóż dnia 23 marca złożyłem oficjalny wniosek w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza dot. Gminnej Rady Sportu, której zostałem przewodniczącym.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

Wniosek

Dotyczy: zmiany zarządzenia Burmistrza dot. Gminnej Rady Sportu

Szanowna Pani!

W nawiązaniu do spotkania z Panią podczas inauguracji działania nowej Rady Sportu w dniu 17.03 br. oraz wyrażonej wówczas gotowości korekty starego zarządzenia dotyczącego regulaminu powoływania członków Rady Sportu, wydanego i podpisanego przez poprzedniego burmistrza Pana Michała Podsadę proponujemy zmianę starego zarządzenia w punkcie dotyczącym ilości członków Rady Sportu.

Wnioskuje się o poszerzenie składu Rady Sportu o trzech przedstawicieli Klubów Sportowych oraz UKS-ów, tak aby w efekcie przedstawicieli organizacji pozarządowych było czterech. W ten sposób nastąpi zrównanie w Radzie Sportu ilości przedstawicieli władzy samorządowej z przedstawicielami organizacji pozarządowych, co będzie stanowić analogię do sprawdzonej demokratycznej  formy działania  Gminnej  Rady Pożytku Publicznego. Wytypowanie tych działaczy powinno należeć do zarządów klubów sportowych i UKS-ów do akceptacji Pani Burmistrz.

Powielenie treści regulaminu opracowanego przez Burmistrza Michała Podsadę z lat poprzednich i zastosowanie go do wyboru członków rady jej nowej kadencji spowodowało, że w Radzie Sportu ponownie nie znaleźli się przedstawiciele największych i najaktywniejszych klubów sportowych z tereny gminy Pobiedziska.

Wyżej wymienione Stowarzyszenia mogą pochwalić się najdłuższą tradycją działania i osiągnięciami środowisk sportowych naszej gminy. W latach poprzednich działalność Rady Sportu w tak okrojonym składzie spowodowała że działalność Rady była wręcz niezauważana, a na pewno nie stanowiła istotnego dla środowiska sportowego gminy organu opiniotwórczego w zakresie wspierania polityki samorządowej w dziedzinie  szeroko rozumianej  kultury fizycznej.

Dla większości pasjonatów sportu i działaczy sportowych naszej gminy dotychczasowa Rada Sportu była anonimowa i nie realizowała swoich ustawowych zadań Rady Sportu określonych w Ustawie o Sporcie z 2010 roku zawartych w artykule 30, który przywołuję poniżej:

Art. 30. [Rady sportowe] 1. W jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu powołane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

  1. Organ, o którym mowa w ust. 1, ustala skład i zasady powoływania członków rady sportu, a także regulamin jej działania.
  2. Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie:

1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej;

2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;

3) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;

4) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2. 4. Członkowie rad sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

odp_na_wniosek_grafika

2015.04.03 – Informacja Burmistrza – odp. na wniosek klubu radnych dot. otwartego spotkania z Inwestorem – Firmą New Hope Poland

Wczoraj na stronie internetowej UMiG pojawiła się następująca informacja będąca reakcją na wniosek/zapytanie złożony przeze mnie w imieniu klubu radnych „Najważniejsi są mieszkańcy”, tj. Roberta Łucka, Mikołaja Witaszyka i mojej osoby:

„Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska zaprasza na spotkanie z pełnomocnikiem Inwestora – New Hope Poland Sp. z o.o., dotyczące planowanej budowy fabryki karmy dla zwierząt w gm. Pobiedziska  na działkach  nr 112/6 i nr 112/7,  obręb Główna, gm. Pobiedziska, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach (sala sesyjna). Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom gminy Pobiedziska planowanej inwestycji oraz umożliwienie uzyskania odpowiedzi na pytania pojawiające się w tym temacie.”

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

wniosek_grafika

2015.04.02 – Wniosek dot. boiska do plażowej piłki siatkowej przy jeziorze Biezdruchowo

Na sesji dnia 26 marca odczytałem i złożyłem pisemny wniosek. Jego treść poniżej.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

Wniosek / Zapytanie

Dotyczy: boiska do plażowej piłki siatkowej przy jeziorze Biezdruchowo

Szanowna Pani!

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim w imieniu mieszkańców gminy Pobiedziska, a w szczególności młodzieży zwracam się z prośbą o odtworzenie boiska do siatkówki plażowej, które znajduje się przy jeziorze Biezdruchowo.

Po wielu latach boisko to nosi na sobie wyraźne ślady naturalnego zużycia oraz zniszczeń (krzywo stojące słupki, pozrywane linki i niewystarczająca ilość piasku).

Dzięki wbetonowaniu nowych słupków i ich odpowiedniemu zabezpieczeniu oraz rozsypaniu wystarczającej ilości piasku, młodzież będzie mogła aktywnie spędzać czas.

Zaineresowana młodzież z rodzicami gotowi są udzielić pomocy przy pracach fizycznych jeśli tylko zajdzie taka potrzeba i będzie taka możliwość.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

wniosek_grafika

2015.04.02 – Wniosek dot. przeprowadzenia otwartego dla mieszkańców spotkania z pełnomocnikiem chińskiego Inwestora – Firmy New Hope Poland

Na sesji dnia 26 marca odczytałem i złożyłem pisemny wniosek. Jego treść poniżej.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

Wniosek / Zapytanie

Dotyczy: przeprowadzenia otwartego dla mieszkańców spotkania z pełnomocnikiem chińskiego Inwestora – Firmy New Hope Poland

Szanowna Pani!

W związku z pojawiającymi się petycjami, wątpliwościami i pytaniami mieszkańców dotyczącymi przede wszystkim obaw związanych z oddziaływaniem produkcji na środowisko i bezpośrednie otoczenie fabryki prosimy o pomoc w zorganizowaniu otwartego dla wszystkich spotkania z przedstawicielem Inwestora.

Mieszkańcy dzięki temu będą mieli możliwość bezpośredniego skierowania pytań dotyczących najbardziej istotnych spraw. Na pytania te oczekiwać będziemy konkretnych odpowiedzi.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).