Miesięczne archiwum: czerwiec 2015

Sesja_grafika

2015.06.23 – XII Sesja Rady (18 czerwca br.), czyli Belgowie, wizyta GOAP i niepotrzebne słowa…

Przed pięcioma dniami miała miejsce kolejna sesja RMGP.

Poza podjęciem kilku uchwał, gdzie prawie wszystkie zostały podjęte jednomyślnie najważniejszymi jej częściami była autoprezentacja potencjalnej inwestycji firmy „Euronyl” oraz wizyta dyrektora GOAP p. Bartosza Wielińskiego wraz ze współpracownikami.

Firma „Euronyl” reprezentująca belgijski kapitał przedstawiła możliwość budowy zakładu produkcyjnego na naszym terenie. Firma bierze pod uwagę lokalizację w okolicach inwestycji firmy Baumit.

Sporą część sesji zajęła dyskusja z przedstawicielami GOAP-u. Mieszkańcy i radni mieli możliwość skierowania pytań i wysłuchania informacji w jakiej sytuacji jest w tej chwili spółka. Zaprezentowano nam program, który każdy z posiadaczy smartfona może zainstalować na swoim telefonie i bezpośrednio zgłaszać ew. problemy np. z wywozem śmieci. Aplikacja nazywa się „Interwencja GOAP”.

Dowiedzieliśmy się również, że każda z gmin wchodzących w skład GOAP sama zadecyduje jak rozliczać się będą za odpady gospodarstwa domowe. Czy będzie to na podstawie zużycia wody, czy też za ilość zamieszkujących daną posesję , a może też wg wielkości mieszkania?

Złożono też dwie interpelacje, a w zasadzie wnioski o ich uzupełnienie, w sprawach:

– czterech kajaków będących na wyposażeniu Stadionu Miejskiego w Pobiedziskach,

– rzekomego „zastraszania” pań – pracowników OSiR na stadionie miejskim.

Ta ostatnia wywołała niepotrzebną, niemerytoryczną dyskusję. Mnie poza emocjonalnym wystąpieniem p. Burmistrz dodatkowo zasmucił fakt, iż Zastępca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny zarzucił mi brak „rzetelności” już podczas mojej nieobecności na końcu sesji. Wprowadził tym samym w błąd radnych i zgromadzonych na sesji gości. Stwierdził, że nie otrzymał na czas informacji e-mail od prezesa stowarzyszenia MGKS Huragan w sprawie jednego ze spotkań mających związek z rzeczoną interpelacją.

W tym miejscu również podkreślam, iż informację tą mieli niejednokrotnie Pani Sekretarz Tomaszewska oraz Pani Burmistrz Nowacka. Otrzymał ją również dodatkowo o godz. 13.02 p. Zastrożny. Nie jest prawdą, że Zastępca Burmistrza otrzymał wiadomość dopiero o godz. 17.30, kiedy był już na spotkaniu. Był to temat e-maila, a nie godzina jego wysłania! Inną sprawą jest tutaj brak komunikacji wewnętrznej po stronie UMiG.

Jestem przekonany, znając profesjonalizm naszego Wiceburmistrza, że jego pomyłka nie była zamierzona, aczkolwiek szkoda, że w ogóle miała miejsce i mogła uderzyć w moje imię.

odp_na_Interpelacje_grafika

2015.06.22 – Otrzymano odpowiedź na trzy interpelacje (jeden dokument)

W ubiegłym tygodniu otrzymałem odpowiedzi na moje interpelacje, zadane podczas ostatniej sesji (28 maja br.). Dotyczyły one kolejno:

1. Sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariatu za rok 2014.

2. Ponowienia wniosku o zmianę zarządzenia Burmistrza dot. Gminnej Rady Sportu.

3. Zniknięcia czterech kajaków będących na wyposażeniu Stadionu Miejskiego w Pobiedziskach.

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Skomentuję tylko krótko odpowiedź nr 2. (dot. Rady Sportu) i nr 3. (sprawa kajaków).

Otóż, Pani Burmistrz podtrzymała stanowisko, że niemożliwe jest poszerzenie Rady Sportu… Tym samym wyraźnie pokazuje to nie tyle brak możliwości prawnych (bo takie można znaleźć – zresztą podałem je w interpelacji) ale brak woli zmian w dobrym kierunku.

Co do zniknięcia czterech kajaków, w odpowiedzi czytamy, że, cyt.: „kajaki były w stanie uniemożliwiającym ich bezpieczną eksploatację. Ich standard wykluczał także możliwość bezpiecznego i komfortowego wykorzystania do działalności turystyczno-rekreacyjnej. (…) W wyniku nieopłacalnej naprawy zastała podjęta decyzja o ich usunięciu.

Na ostatniej sesji (18 czerwca) złożono już prośbę o uzupełnienie tej informacji o kajakach, bo jest ona b. ogólna i stwierdza jedynie fakt, że gminnego mienia fizycznie nie ma, a to wiemy już przecież wszyscy.

odp_na_Interpelacje_grafika

2015.06.15 – Otrzymano odp. dot. rzekomego „zastraszania” pań – pracowników OSiR

Dziś otrzymałem informację, bo nie jest to odpowiedź na moje pytanie, zadane podczas ostatniej sesji (28 maja br.). Oto jej fragmenty:

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

(…) Informacja o pojawiających się konfliktach z Zarządem KS „Huragan” została powzięta od pracowników OSiR w Pobiedziskach tj. osób zatrudnionych do obsługi stadionu oraz „Orlika”.

(…) W związku z powyższym zorganizowano spotkanie 18 maja br. (…)

(…) Wyrażamy przekonanie, że należy dołożyć wspólnie dołożyć wszelkich starań, aby współpraca układała się wg znanych dla wszystkich zasad oraz podobne sytuacje nie miały miejsca,

Nie widzę tu odpowiedzi na moje pytanie „kto kogo konkretnie „zastrasza””? Do tego porusza się w tym piśmie temat spotkania, które Władze (Pani i Pan Burmistrz oraz Pani Sekretarz) obyły same z sobą i przedstawicielami pracowników OSiR… Nie było na nim nikogo z bezpośrednio zainteresowanego Zarządu klubu (jak czytamy nawet w tym piśmie)…

Interpelacja_grafika2

2015.06.15 – Interpelacja dot. rzekomego „zastraszania” pań – pracowników OSiR

Podczas ostatniej sesji (28 maja br.) odczytano i złożono poniższą interpelację (4. z 4.).

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Dotyczy: rzekomego „zastraszania” pań – pracowników OSiR

W protokole z poprzedniej, X sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska zapisano, iż „do Pani burmistrz docierają informacje, że Panie pracujące na Huraganie są zastraszane”. Zapis ten zgodny jest z wypowiedzią p. Burmistrz podczas obrad tejże sesji. Pani Burmistrz powielała te informacje również na komisjach, które odbyły się po tej sesji.

W związku z powyższym proszę o konkretną informację kto jest „zastraszany” i przez kogo?

Jeśli informacje te nie są sprawdzone i zweryfikowane, a posługuje się Pani plotkami – ich publicznie powielanie nie może mieć miejsca.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Interpelacja_grafika2

2015.06.15 – Interpelacja dot. sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariatu za rok 2014

Podczas ostatniej sesji (28 maja br.) odczytano i złożono poniższą interpelację (3. z 4.).

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Dotyczy: sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariatu za rok 2014

Sprawozdanie za rok 2014, będące przedmiotem niniejszego pisma jest znacznie obszerniejsze niż dotychczasowe. Zawiera zestawienia kwot i listę organizacji będących partnerami Samorządu w realizacji zadań publicznych oraz rodzaje zadań które były przez nie realizowane.

Przedstawiono formy współpracy pozafinansowej, podana została wreszcie kwota wsparcia z tytułu nieodpłatnego wynajmu lokali. Wprawdzie wzmianką, ale jednak odnotowano problemy występujące na styku Urząd Miasta i Gminy, a organizacje pozarządowe.

Co jednak musi budzić wątpliwości to fakt, że Sprawozdanie nie odnosi się do postulatów podnoszonych przez organizacje o rozszerzenie zakresu zadań oraz zwiększenie środków finansowych na ich realizację. Nie wspomina się o postulacie powiązania wielkości przekazywanych na te cele środków z wpływami do budżetu oraz rosnącymi kwotami przekazywanymi do OSiR-u i Ośrodka Kultury. Przez co najmniej kilka ostatnich lat budżet ww. jednostek samorządowych wzrósł niewspółmiernie do pozostających na zbliżonym poziomie dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie w ogóle nie porusza podnoszonych przez organizacje kwestii związanych z niewystarczającym procesem konsultacji nie tylko w tym zakresie.

Po lekturze sprawozdania odnosi się wrażenie, że system działa właściwie, a tymczasem zupełnie inny obraz sytuacji przekazują nam radnym organizacje pozarządowe.

Potwierdzeniem na istnienie tego dysonansu jest fakt, iż Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego i Federacja Organizacji Pozarządowych negatywnie zaopiniowały Program Współpracy na 2015 r. Był to efekt nieuwzględnienia postulatów środowiska organizacji pozarządowych w 2014 r. przez ówczesny Samorząd Gminy Pobiedziska. O tym, co warto podkreślić, sprawozdanie nie wspomina.

Pani Burmistrz wielokrotnie deklarowała zmianę w podejściu do organizacji, doceniając ich znaczenie w życiu społecznym i w kształtowaniu postaw obywatelskich. Warto przypomnieć, że to m.in. ta aktywność doprowadziła do zmiany władzy w naszej gminie. Ludzi Ci oczekują by słowa kiedyś wypowiedziane przekute zostały wreszcie w czyny.

W związku z powyższym proszę o informacje, dlaczego Sprawozdanie pomija ww. aspekty oraz jakie kroki podejmie Pani Burmistrz by rzeczywiście wprowadzić w życie zasady postulowane przez organizacje, a zapisane w przepisach prawa? Mam na myśli konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, pomocniczość oraz nowoczesne i partnerskie podejście do organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego i wolontariatu.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

dzialalnosc_grafika

2015.06.11 – Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie nowego konkursu na dyrektora OSiR

We wtorek (9 czerwca br.) wziąłem udział w posiedzeniu Gminnej Rady D.P.P. Jej tematem wiodącym była sensowność powoływania nowego dyrektora w kontekście dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania OSiR w Pobiedziskach.

W spotkaniu wzięło udział blisko 20 osób reprezentujących większość UKS-ów i stowarzyszeń sportowych. Opinia wszystkich społeczników, pasjonatów sportu (praktycznie bez wyjątku) o dotychczasowej strukturze i funkcjonowaniu OSiR była jednoznacznie krytyczna.

Goście w w zdecydowanej większości wyrazili wątpliwość sensowności powołania nowego dyrektora oraz dalszego funkcjonowania osobnej jednostki budżetowej jaką jest OSiR.

Zadawano pytania p. Sekretarz Gminy (nieobecni byli Burmistrzowie) m.in. o to jaka jest podstawa prawna, że w składzie komisji powołującej nowego dyrektora „muszą być sami urzędnicy” oraz poproszono o odp. Pani Burmistrz, aby wyraziła swoją opinię skąd taka decyzja i dlaczego pomija się w takiej sprawie jakikolwiek głos doradczy lokalnego środowiska sportowego?

Z ust uczestników padło m.in; że jeśli koniecznie etat dyrektora „musi być” obsadzony, to aby osoba ta nie była „kreatorem” nowej polityki dot. sportu i rekreacji, a tylko i wyłącznie koordynatorem działań i pomysłów, które od zawsze u nas były, są i opierają się na naszym gminnym kapitale ludzkim, a nie na etatach…

Dodatkowo, jedną z wielu opinii wyrażonych podczas rozmów było stwierdzenie o zagrożeniu jakie u nas pokutuje, iż kultura (bo kultura fizyczna to też kultura!) „musi na siebie zarobić”… Wg p. Jacka Durskiego – doświadczonego menedżera sportowego, społecznika i obecnie Sekretarza Polskiego Związku Tenisowego to nie jest prawda. Rolą kultury jest upowszechnianie i promowanie sportu i szeroko rozumianej kultury.

Poproszono również p. Sekretarz o podanie konkretnej podstawy prawnej dlaczego wg naszych urzędników niemożliwy jest powrót do tańszego w utrzymaniu OKiS zamiast obecnych dwóch jednostek, czyli OK i OSiR?

Interpelacja_grafika2

2015.06.11 – Interpelacja w sprawie ponowienia wniosku o zmianę zarządzenia Burmistrza dot. Gminnej Rady Sportu

Podczas ostatniej sesji (28 maja br.) odczytano i złożono poniższą interpelację (2. z 4.).

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Dotyczy: ponowienia wniosku o zmianę zarządzenia Burmistrza dot. Gminnej Rady Sportu

Dnia 23.03 br. złożono wniosek o poszerzenie składu Rady Sportu o trzech przedstawicieli klubów sportowych oraz UKS-ów, tak aby w efekcie przedstawicieli organizacji pozarządowych było czterech. W ten sposób nastąpiłoby zrównanie w Radzie Sportu ilości przedstawicieli władzy samorządowej z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Stanowiłoby to analogię do sprawdzonej demokratycznej  formy działania  Gminnej  Rady Pożytku Publicznego. Wytypowanie tych działaczy powinno należeć do zarządów klubów sportowych i UKS-ów do akceptacji Pani Burmistrz.

Powielenie treści regulaminu opracowanego przez Burmistrza Michała Podsadę i zastosowanie go do wyboru członków rady obecnej kadencji spowodowało, że w Radzie Sportu ponownie nie znaleźli się przedstawiciele największych i najaktywniejszych klubów sportowych z tereny gminy Pobiedziska.

W odpowiedzi na tenże wniosek otrzymałem informację, że m.in. „…w chwili obecnej nie widzimy możliwości poszerzenia składu Rady Sportu”. Czytamy ponadto, że „…wniosek zostanie rozważony podczas ewentualnych prac w przypadku zmiany zarządzenia…”

W związku z powyższym ponownie wnoszę o zmianę powyższego zarządzenia (nr VI/169/2011 z dnia 13 lipca 2011). Wnioskuję o zmianę zapisu paragrafu 2, ustępu 3; podpunktu c) tak, aby zamiast figurującej tam obecnie jednej osoby wskazanej przez organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu pojawił się zapis o czterech członkach pochodzących z tego grona.

Jednocześnie po dokonaniu powyższej zmiany wnioskuję o dokooptowanie do istniejącej Rady Sportu trzech osób wg nowej treści zarządzenia.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Interpelacja_grafika2

2015.06.11 – Interpelacja w sprawie czterech kajaków będących na wyposażeniu Stadionu Miejskiego w Pobiedziskach

Podczas ostatniej sesji (28 maja br.) odczytano i złożono poniższą interpelację (1. z 4.).

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Dotyczy: czterech kajaków będących na wyposażeniu Stadionu Miejskiego w Pobiedziskach

Szanowna Pani!

Podczas obrad kwietniowej Komisji Spraw Społecznych (dnia 22 kwietnia) zadałem pytanie o los 4. Białych, zdatnych do użytku kajaków opatrzonych logotypem stowarzyszenia Huragan Pobiedziska, które zostały kilka lat temu wg otrzymanych informacji przekazane do „regeneracji” decyzją dyrektora OSiR p. Michała Fijałkowskiego.

Mimo upływu wspomnianych kilku lat kajaki te nie powróciły do miejsca z którego były zabrane i magazynowane tj. do tzw. „garażu” mieszczącego się na terenie Stadionu Miejskiego w budynku usytuowanym najbliżej jeziora Biezdruchowo.

Proszę o informację co stało się z ww. sprzętem?

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

odp_na_Interpelacje_grafika

2015.06.09 – Otrzymano odp. na interpelację w sprawie sposobu zarządzania obiektami oraz imprezami przez pobiedziski OSiR

Pod koniec maja otrzymano oficjalną odpowiedź dotyczącą sposobu zarządzania obiektami oraz imprezami przez pobiedziski OSiR.

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny jest tutaj.

Możemy z niego dowiedzieć się m.in; że obecny dyrektor OSiR p. Michał Fijałkowski złożył wypowiedzenie i zostanie wszczęta procedura naboru nowego dyrektora…

Tym samym nie otrzymano odpowiedzi na pytanie gdzie jest ta „wartość dodana”, którą miał dać nam Ośrodek Sportu i Rekreacji?

Prosiłem w interpelacji o wnikliwe zbadanie sensowności utrzymywania jednostki budżetowej, której budżet od kliku lat oscyluje w okolicy 900.000,00 złotych i w tym roku został dodatkowo zwiększony o 50 tys. przy jednoczesnej wieloletniej stagnacji środków przeznaczanych na tzw. pożytek publiczny dla stowarzyszeń, które nierzadko robią dla lokalnego sportu więcej, są bardziej aktywne i kreatywne niż sam OSiR…