Interpelacja_grafika2

2015.06.11 – Interpelacja w sprawie ponowienia wniosku o zmianę zarządzenia Burmistrza dot. Gminnej Rady Sportu

Podczas ostatniej sesji (28 maja br.) odczytano i złożono poniższą interpelację (2. z 4.).

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Dotyczy: ponowienia wniosku o zmianę zarządzenia Burmistrza dot. Gminnej Rady Sportu

Dnia 23.03 br. złożono wniosek o poszerzenie składu Rady Sportu o trzech przedstawicieli klubów sportowych oraz UKS-ów, tak aby w efekcie przedstawicieli organizacji pozarządowych było czterech. W ten sposób nastąpiłoby zrównanie w Radzie Sportu ilości przedstawicieli władzy samorządowej z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Stanowiłoby to analogię do sprawdzonej demokratycznej  formy działania  Gminnej  Rady Pożytku Publicznego. Wytypowanie tych działaczy powinno należeć do zarządów klubów sportowych i UKS-ów do akceptacji Pani Burmistrz.

Powielenie treści regulaminu opracowanego przez Burmistrza Michała Podsadę i zastosowanie go do wyboru członków rady obecnej kadencji spowodowało, że w Radzie Sportu ponownie nie znaleźli się przedstawiciele największych i najaktywniejszych klubów sportowych z tereny gminy Pobiedziska.

W odpowiedzi na tenże wniosek otrzymałem informację, że m.in. „…w chwili obecnej nie widzimy możliwości poszerzenia składu Rady Sportu”. Czytamy ponadto, że „…wniosek zostanie rozważony podczas ewentualnych prac w przypadku zmiany zarządzenia…”

W związku z powyższym ponownie wnoszę o zmianę powyższego zarządzenia (nr VI/169/2011 z dnia 13 lipca 2011). Wnioskuję o zmianę zapisu paragrafu 2, ustępu 3; podpunktu c) tak, aby zamiast figurującej tam obecnie jednej osoby wskazanej przez organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu pojawił się zapis o czterech członkach pochodzących z tego grona.

Jednocześnie po dokonaniu powyższej zmiany wnioskuję o dokooptowanie do istniejącej Rady Sportu trzech osób wg nowej treści zarządzenia.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).