Interpelacja_grafika2

2015.06.15 – Interpelacja dot. sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariatu za rok 2014

Podczas ostatniej sesji (28 maja br.) odczytano i złożono poniższą interpelację (3. z 4.).

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Dotyczy: sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariatu za rok 2014

Sprawozdanie za rok 2014, będące przedmiotem niniejszego pisma jest znacznie obszerniejsze niż dotychczasowe. Zawiera zestawienia kwot i listę organizacji będących partnerami Samorządu w realizacji zadań publicznych oraz rodzaje zadań które były przez nie realizowane.

Przedstawiono formy współpracy pozafinansowej, podana została wreszcie kwota wsparcia z tytułu nieodpłatnego wynajmu lokali. Wprawdzie wzmianką, ale jednak odnotowano problemy występujące na styku Urząd Miasta i Gminy, a organizacje pozarządowe.

Co jednak musi budzić wątpliwości to fakt, że Sprawozdanie nie odnosi się do postulatów podnoszonych przez organizacje o rozszerzenie zakresu zadań oraz zwiększenie środków finansowych na ich realizację. Nie wspomina się o postulacie powiązania wielkości przekazywanych na te cele środków z wpływami do budżetu oraz rosnącymi kwotami przekazywanymi do OSiR-u i Ośrodka Kultury. Przez co najmniej kilka ostatnich lat budżet ww. jednostek samorządowych wzrósł niewspółmiernie do pozostających na zbliżonym poziomie dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie w ogóle nie porusza podnoszonych przez organizacje kwestii związanych z niewystarczającym procesem konsultacji nie tylko w tym zakresie.

Po lekturze sprawozdania odnosi się wrażenie, że system działa właściwie, a tymczasem zupełnie inny obraz sytuacji przekazują nam radnym organizacje pozarządowe.

Potwierdzeniem na istnienie tego dysonansu jest fakt, iż Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego i Federacja Organizacji Pozarządowych negatywnie zaopiniowały Program Współpracy na 2015 r. Był to efekt nieuwzględnienia postulatów środowiska organizacji pozarządowych w 2014 r. przez ówczesny Samorząd Gminy Pobiedziska. O tym, co warto podkreślić, sprawozdanie nie wspomina.

Pani Burmistrz wielokrotnie deklarowała zmianę w podejściu do organizacji, doceniając ich znaczenie w życiu społecznym i w kształtowaniu postaw obywatelskich. Warto przypomnieć, że to m.in. ta aktywność doprowadziła do zmiany władzy w naszej gminie. Ludzi Ci oczekują by słowa kiedyś wypowiedziane przekute zostały wreszcie w czyny.

W związku z powyższym proszę o informacje, dlaczego Sprawozdanie pomija ww. aspekty oraz jakie kroki podejmie Pani Burmistrz by rzeczywiście wprowadzić w życie zasady postulowane przez organizacje, a zapisane w przepisach prawa? Mam na myśli konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, pomocniczość oraz nowoczesne i partnerskie podejście do organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego i wolontariatu.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).