Miesięczne archiwum: styczeń 2016

Sesja_grafika

2016.01.30 – XXII Sesja Rady – Park Krajobrazowy Promno i dyskusja o drodze do Iwna

Wczoraj, wyjątkowo w piątek i wyjątkowo o już godz. 13. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Stosunkowo niewielki blok uchwał „przyćmiony” został ożywioną dyskusją o ew. uzgodnieniu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającą dotychczasową jej treść w sprawie Utworzenia Parku Krajobrazowego Promno. Sednem sprawy było uniemożliwienie bądź nie zamykanie w przyszłości możliwości ew. dalszego wydobywania kruszywa w rejonie Gołunia.

Głos w sprawie zabrało kilku radnych, wśród nich kolega z klubu „Najważniejsi są MieszkańcyMikołaj Witaszyk, radni Franciszek Kosicki i Janusz Mikołajczak oraz będący odmiennego zdania m.in. radny Sylwester Antkowiak, który wniósł o głosowanie imienne w tej sprawie. Wcześniej sprawę przedstawił przedstawiciel Parku Krajobrazowego Promno p. Paweł Śliwa, który odpowiadał na pytania radnych.

Decyzją radnych w stosunku 8-2-5 (za, wstrzymanie, przeciw) uchwałę Sejmiku uzgodniono pozytywnie (mój głos „za”).

Szczególnie burzliwy przebieg miały „wolne głosy i wnioski”. Panowie reprezentujący mieszkańców Kapalicy bombardowali pytaniami najpierw p. Burmistrz Dorotę Nowacką, potem urzędników w sprawie obwodnicy Pobiedzisk… i drogi powiatowej łączącej nasze miasto z węzłem Iwno na drodze krajowej S5.

Głos w sprawie zabierali naprzemiennie pytający oraz m.in. Inspektor ds. Budowy i remontów dróg UMiG Bartosz Kistowski, Specjalista ds. Planów zagospodarowania przestrzennego Maciej Groszak czy też  Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Dawid Moliński. Kolejno odpowiadali na pytania i wyjaśniali zawiłość materii związanej zarówno z samą propozycją budowy obwodnicy miasta jak i osobnej kwestii jaką jest sprawa drogi powiatowej o której była mowa.

Na sali obecna była również p. Renata Ciurlik – Skarbnik Powiatu Poznańskiego, która również zabrała głos w przedmiotowej sprawie jako przedstawiciel jej gospodarza. Radni powiatowi z Pobiedzisk p. Małgorzata Halber i Józef Czerniawski dodali swoje opinie i spostrzeżenia w tej sprawie.

Mieszkańcy Kapalicy poza informacjami przekazanymi na sesji usłyszeli, iż na wszystkie Ich pytania otrzymają pisemną odpowiedź.

Ponadto jedyną interpelację na sesji złożył kolega Mikołaj Witaszyk, który w imieniu naszego klubu radnych zapytał o formułę i sposób uczczenia przez nasze Władze 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jej treść zaprezentuję w zakładce Interpelacje.

 

 

Sesja_grafika

2016.01.13 – XXI Sesja Rady – Nadzwyczajna (z dwóch powodów)

Wczoraj o godz. 15. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Jej przedmiotem było przede wszystkim podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Pobiedziska złożonej przez p. Bolesława Hoszowskiego. Radni skargę jednogłośnie uznali za bezzasadną i uchwała w tej sprawie weszła w życie z dniem wczorajszym.

Wyjątkowo na sesji nadzwyczajnej głosowano też m.in. zmiany na WPI i WPF. Wywołało to rzadką w takich przypadkach dyskusję i pytania, których autorami był przede wszystkim kolega z naszego klubu radny Robert Łucka. Głos zabrała też m.in. radna p. Barbara Widelicka. Ja również zadałem pytania o kwestię przeniesienia niebanalnej wielkości środków (300 tys. zł) z działu nr 6 „Kultura fizyczna” na inne cele.

Celami tymi okazały się niedoszacowane środki finansowe na budowę szkoły w Jerzykowie i świetlicy w Kociałkowej Górce. Zastępca burmistrza p. Zbigniew Zastrożny szczegółowo wytłumaczył powody procedowania tych spraw na sesji wczorajszej z pominięciem ich omawiania w komisjach (szczególnie gospodarczej). To właśnie wywołało najwięcej zastrzeżeń i rozmów niekoniecznie kuluarowych.

Jak wyjaśnił burmistrz Zastrożny, cytuję „WPI jest zbiorem zadań do wykonania (…)” i prosił aby nie traktować aktualnych kwot przeznaczonych na ich realizację jako ostatecznych, bo te mogą i będą się zmieniać.

Na uwagę zasługuje wynik głosowania na wniosek kolegi Roberta Łucka w sprawie korekty zmiany w WPI dot. ul. Kutrzeby (wniesionej niejako przy okazji wymuszonych zmian opisanych powyżej). Wyniki głosowania był następujący 5-2-8 (za, wstrzymanie, przeciw), czyli jednak ta symboliczna korekta nie została naniesiona… Finalnie w sprawie WPI 13. radnych poparło zmiany, przy dwóch głosach wstrzymujących się (w tym moim).