Miesięczne archiwum: luty 2016

odp_na_Zapytanie_grafika

2016.02.25 – Otrzymano odp. na zapytanie w sprawie budowy drugiego przejścia

Wczoraj podczas obrad Komisji Spraw Gospodarczych „od ręki” otrzymaliśmy, jako radni i przybyli goście ustną odpowiedź na moje pytanie odnośnie drugiego przejścia… i nie tylko.

Otóż Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska p. Zbigniew Zastrożny za pomocą multimedialnej prezentacji przedstawił dokonane już uzgodnienia i ustalenia między UMiG a PKP-PLK.

Są to bardzo dobre informacje dla mieszkańców korzystających z usług komunikacji kolejowej. Wiosną tego roku, czyli niebawem, rozpoczną się prace związane nie tylko z wykonaniem drugiego przejścia na peron 2. (od strony wschodniej), ale także, uwaga, wybudowane zostanie podziemne przejście piesze pod wszystkimi torami tak, by bezkolizyjnie połączyć teren po obu stronach. Mowa tu o budynku dworca i docelowo zmodernizowanego i wykonanego zespołu parkingów od strony huty.

Budowa parkingów planowana jest wstępnie na rok 2017.

Zapytanie_grafika

2016.02.25 – Zapytanie w sprawie budowy drugiego przejścia na peron nr 2

W dniu wczorajszym podczas obrad Komisji Gospodarczej przedstawiłem i złożyłem zapytanie (również w trybie międzysesyjnym) o status starań Władz Pobiedzisk o dodatkowe przejście na peron nr 2.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

Zapytanie

Dotyczy: Budowy drugiego przejścia na peron nr 2

Szanowna Pani!

Modernizowane przez PKP perony głównej stacji kolejowej w Pobiedziskach w ubiegłym roku były przyczyną wielu dyskusji. Ich przedmiotem były i ciągle są kwestie logistyczne, a dokładniej niedogodności dla pasażerów związane m.in. z bardzo długą, i co warte podkreślenia, jedyną potrzebną do przebycia drogą aby dostać się na peron nr 2.

Proszę zatem o informację o statusie i ew. możliwości przebudowy peronów pod kątem wybudowania drugiego przejścia na peron nr 2.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

wniosek_grafika

2016.02.25 – Wniosek w sprawie budowy drugiej wiaty na peronie nr 2 stacji kolejowej „Pobiedziska”

W dniu wczorajszym podczas obrad Komisji Gospodarczej przedstawiłem i złożyłem poniższy wniosek korzystając z trybu międzysesyjnego, gdyż sprawa wydaje się być pilna i przedłożenie go do PKP – PLK powinno odbyć się jak najszybciej.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

Wniosek

Dotyczy: Budowy drugiej wiaty na peronie nr 2 stacji kolejowej „Pobiedziska”

Szanowna Pani!

Modernizowane przez PKP perony głównej stacji kolejowej w Pobiedziskach w ubiegłym roku były przyczyną wielu dyskusji. Ich przedmiotem były i ciągle są kwestie logistyczne, a dokładniej niedogodności dla pasażerów związane m.in. z bardzo długą, i co warte podkreślenia, jedyną potrzebną do przebycia drogą aby dostać się na peron nr 2.

Ostatecznie na peronie nr 2 wybudowano też jedną wiatę mającą dodatkowo chronić podróżnych. Peron ten jest stosunkowo długi – dostosowany do zatrzymania się dwóch składów pociągu. Mieści zatem w dniach roboczych dużą ilość ludzi dojeżdżających do pracy i szkół w kierunku Poznania.

W związku z powyższym wnioskuję w trybie pilnym o wystosowanie przez Panią Burmistrz bądź odpowiednią komórkę UMiG w Pobiedziskich pisma do odpowiedniej spółki PKP w kwestii wybudowania drugiej wiaty dla podróżnych na peronie nr 2. Istnieje bowiem możliwość, że podczas tegorocznej przebudowy peronu nr 1 taka inwestycje będzie wówczas miała miejsce.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

odp_na_Interpelacje_grafika

2016.02.25 – Otrzymano odpowiedź na interpelację w sprawie Obchodów 1050-lecia Chrztu Polski

Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy jako Klub Radnych „Najważniejsi są Mieszkańcy” odpowiedź na interpelację złożoną przez kolegę Mikołaja Witaszyka złożoną podczas sesji 29 stycznia br.

Jak czytamy w piśmie od p. burmistrz Doroty Nowackiej nasze władze wraz z jednostkami samorządowymi, szkołami i innymi zainteresowanymi planują szereg spotkań i imprez o charakterze kulturalnym (wystawy, koncerty i festiwale) i edukacyjnym (wykłady, warsztaty i konkursy). Ponadto w kwietniu tej tematyce zostanie poświęcona Uroczysta Sesja Rady Miejskiej.

W odpowiedzi znajdą też Państwo program projektu edukacyjnego przez ZS we Wronczynie pt. „1050. Rocznica Chrztu Polski”. Podsumowując zdecydowana większość obchodów tejże Rocznicy przypada zatem na okres od marca do czerwca br.

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2016.02.23 – Sesje: XXIII Nadzwyczajna oraz Uroczysta

W dniu 19 lutego 2016 o godz. 17:00 odbyła się w Auli Jana Pawła II przy kompleksie sportowo rekreacyjnym ZS Pobiedziska Sesja Uroczysta.

Jej głównym akcentem było wręczenie wyróżnienia „Odnowiciel 2015”, które w tym roku zostało przyznane instytucji jaką jest Pobiedzisko–Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach.

Dzień wcześniej w czwartek 18 lutego o godz. 14:00 odbyła się kolejna sesja nadzwyczajna.

Spotkanie to dotyczyło dwóch punktów wymagających podjęcia uchwał. Kolejno: zmiany uchwały nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach oraz rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Obie uchwały przegłosowano jednogłośnie 11-0-0 (za, przeciw, wstrzymanie). Na obu tych sesjach byłem z przyczyn służbowych i osobistych nieobecny.

2016.02.21 – Pożegnaliśmy Krzysztofa Wojdanowicza

W ubiegły wtorek co najmniej kilkaset osób towarzyszyło p. Krzysztofowi Wojdanowiczowi w Jego ziemskiej, ostatniej drodze.

Burmistrz Pobiedzisk w latach 1990-1998. Społecznik, przedsiębiorca, działacz sportowy, organizator niezliczonych przedsięwzięć i inicjatyw w jednym. Nie sposób ich tutaj, choćby skrótowo przedstawić. Jego główne sukcesy wymieniła w swoim pięknym przemówieniu na cmentarzu burmistrz Dorota Nowacka.

Zastanawiałem się kiedy miałem niewątpliwą przyjemność po raz pierwszy zetknąć się ze zmarłym osobiście? Otóż była to druga połowa la 80′ i treningi tenisa ziemnego w dzisiejszym PKT. W okresie zimowym przystosowywano do tego celu… halę produkcyjną suszarni zielonek ówczesnego PGR w Pomarzanowicach. Pan Krzysztof pomagał wówczas w tej kwestii p. Jackowi Durskiemu… Już na tym przykładzie widać, iż był to człowiek, który zawsze szukał skutecznych rozwiązań, nawet wówczas, kiedy wydawało się to niemożliwe.

Krzysztof Wojdanowicz odszedł przedwcześnie 11 lutego w wieku 65 lat. Cześć Jego pamięci!

dzialalnosc_grafika

2016.02.08 – „Co z tą Główną?” czyli braki ograniczenia prędkości

W ślad za poruszaną przez mnie na komisjach oraz na sesji z 29 kwietnia ub. roku sprawą braku ograniczenia prędkości na drodze powiatowej w miejscowości Główna i na ulicy Głównej w Pobiedziskach  otrzymałem wyczerpującą informację od p. Bartosza Kistowskiego – Inspektora ds. utrzymania dróg i oświetlenia UMiG Pobiedziska.

Otóż Zarząd Dróg Powiatowych, bo to on jest odpowiedzialny za tę drogę (!) na wniosek pobiedziskiego UMiG zlecił opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w rejonie wsi Główna.

„Projekt obejmuje ustawienie oznakowania D-42/43 teren zabudowany od strony Węglewa i Pobiedzisk oraz znaki podporządkowania i pierwszeństwa na skrzyżowaniu z ul. Rzeczną. W toku uzgodnień Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach wskazał także konieczność ustawienia w rejonie skrzyżowania z ul. Kanałową luster drogowych (uzgodnienie z dnia 14.12.2015 r.).”

Zgodnie z opisem projektu wprowadzenie nowej organizacji ruchu ma nastąpić w 2016 roku.

Interpelacja_grafika2

2016.02.01 – Interpelacja dot. obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski

Podczas piątkowej sesji (29 stycznia br.) radny Mikołaj Witaszyk w imieniu naszego Klubu Radnych „Najważniejsi są Mieszkańcy” zainicjował, odczytał i złożył poniższą interpelację.

INTERPELACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

Szanowna Pani!

Dotyczy: Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski

W roku 2016 przypada okrągła rocznica przyjęcia Chrztu przez księcia Mieszka I. Chrzest władcy Polan pociągnął za sobą chrystianizację ziem polskich. Było to przełomowe wydarzenie w dziejach narodu i Państwa polskiego. Dzięki niemu Polska weszła w skład cywilizacji ,,Christianitas”. Do Polski zaczęli przybywać wykształceni duchowni tworzący zręby organizacji kościelnej i państwowej, powstawać zaczęły pierwsze obiekty sakralne wzorowane na zachodnich, weszliśmy w europejski system prawny i ustrojowy, niebywale umocniła się pozycja Polski oraz samego Mieszka I na arenie międzynarodowej – nazwanego przecież ,,Przyjacielem Cesarza”. Narodził się Kościół polski, który wielokrotnie w chwilach narodowej próby, w okresach niewoli był ostatnim niezdobytym bastionem polskości.

W imieniu Klubu Radnych ,,Najważniejsi Są Mieszkańcy” w związku z Jubileuszem Chrztu Polski, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie są podejmowane przez gminę działania mające na celu upamiętnienie tej rocznicy?
  • Jakie imprezy będą temu towarzyszyć?
  • Czy zorganizowany zostanie wykład, spotkanie z przedstawicielami ludzi nauki; które pozwoli naszym mieszkańcom na zapoznanie się z aktualnym stanem badań polskiej historiografii dotyczącym przedstawienia pełnych okoliczności, przyczyn i skutków przyjęcia przez Polskę chrztu?
  • Czy działania rocznicowe ograniczą się tylko i wyłącznie do Pobiedzisk, czy również będą miały swoją kontynuację w drugim centrum intelektualno-edukacyjnym naszej gminy w Jerzykowie oraz w innych miejscowościach?

Kończąc, chciałbym przypomnieć, że sprzed pół wieku władze państwowe PRL z przyczyn politycznych i ideologicznych nie chciały włączyć się w obchody Milenium Chrztu Polski, organizowane oddolnie przez stronę kościelną na czele z Prymasem Tysiąclecia Stefanem Wyszyńskim oraz stronę społeczną – celowo konfrontując je z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego. Tym bardziej zależy nam na tym, aby tegoroczne obchody miały jak największy wymiar, zasięg i zakres działań godnie upamiętniając ten wspaniały Jubileusz.

Z poważaniem

Klub Radnych ,,Najważniejsi są Mieszkańcy”
Mikołaj Witaszyk, Robert Łucka, Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).