Miesięczne archiwum: marzec 2016

Sesja_grafika

2016.03.29 – XXVI Sesja Rady – Wizyta posła, sprawozdania Policji i Strażaków

Dziś o godz. 15. odbyła się XXVI sesja naszej Rady Miejskiej.

Po sprawozdaniu z działalności burmistrza głos zabrał obecny na sesji Poseł na Sejm bieżącej kadencji p. Bartłomiej Wróblewski, który podziękował za ok. 500 głosów jakie otrzymał w naszej gminie. Wspomniał i zapewnił o wsparciu jakie udziela naszej małej Ojczyźnie.

W tej części zebrania głos otrzymali kolejno panowie kpt. Bogusław Świdurski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 – Komendy Miejskiej Państwowej Straży pożarnej w Poznaniu, p. Jacek Michalak – prezes OSP w Pobiedziskach oraz komendant posterunku Policji w Pobiedziskach p. Roman Warda. Wszyscy kolejno omówili i podsumowali statystycznie za pomocą prezentacji multimedialnych swoją pracę w roku 2015. W tym ostatnim przypadku w porównaniu z rokiem 2014 nie odnotowano większych zmian.

Następnie jednogłośnie przegłosowaliśmy blok uchwał związanych z bieżącą pracą naszego urzędu oraz sprawami formalnymi innej natury. Na wątpliwości, które pojawiły się w naszym klubie radnych, dotyczących korekt kwot dot. gminnych inwestycji otrzymaliśmy wyjaśnienia m.in. na Komisji Spraw Gospodarczych. Mimo wszystko mamy niedosyt iż, nikt z urzędników nie skonsultował wcześniej z radnymi proponowanych zmian – przynajmniej nie z naszym klubem.

W wolnych głosach i wnioskach zabrałem głos w dwóch sprawach, których jak powiedziałem nie zdołałem już poruszyć na Komisji ds. Gospodarczych. Otóż sprawa równania dróg gruntowych w całej gminie na przykładzie ul. Nowej w Pobiedziskach. Mieszkańcy części tej ulicy, która nie może się doczekać kostki brukowej apelują o wysypanie drogi tłuczniem. Równanie dróg wg Ich relacji daje efekt pogłębiającego korytowania nawierzchni, co na pewno nie jest pożądane. Poprosiłem o ew. przeniesienie środków zaoszczędzonych w efekcie łagodnej zimy na wiosenną „odbudowę” dróg gruntowych.

Druga rzecz – dość banalna, acz wymagająca interwencji to przechylony drewniany słup telefoniczny przy narożniku starej DK nr 5 i ulicy Głównej w Pobiedziskach (przy stacji benzynowej). Słup wyraźnie odchylony jest od pionu i może stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Poprosiłem o pisemną interwencję naszych urzędników tej sprawie do właściciela – operatora tej infrastruktury. Z informacji kuluarowych dowiedziałem się, iż tenże właściciel (firma teleinformatyczna) „nie pali” się do tego rodzaju interwencji. Podobnie rzecz się mam ze słupami wzdłuż drogi na Kostrzyn – sprawa znana jest w naszym UMiG. Czas pokaże. Będziemy ją monitorować.

Rada Sportu_grafika

2016.03.24 – Posiedzenie Rady Sportu – Regulamin nagradzania uczniów bliski finału!

W ubiegły poniedziałek odbyło się kolejne posiedzenie Rady Sportu. Głównym celem było kolejne przedyskutowanie nowości jaką, mam nadzieję, będzie od roku szkolnego 2016/17 regulamin nagradzania aktywnych sportowo uczniów szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy.

Poza dwoma członkami Rady obecny był również radny Edward Gołębiewski oraz z ramienia Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego UMiG – p. Irena Anioł i Joanna Kubiak.

Bliski finalnego kształtu regulamin został po raz kolejny przeanalizowany. Nanieśliśmy swoje uwagi natury formalnej i technicznej. Wydaje się, że coraz bliższy jest jego ostateczny kształt, choć jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach, a te wymagają największej czujności.

Drugą część spotkania stanowiło omówienie planów OSiR-u w odniesieniu do boisk piłkarskich z terenu całej gminy. Przed radą poprosiłem drogą e-mailową wszystkich zainteresowanych o wypowiedzenie się w tejże tematyce. Mowa o włodarzach Huraganu Pobiedziska oraz pozostałych członkach Rady Sportu. Zebrany materiał w skrócie przedstawiłem p. Arturowi Krysztofiakowi – członkowi Rady Sportu, a jednocześnie dyrektorowi naszego OSiR-u. W efekcie powstał plan działania wobec boiska z każdej lokalizacji.

Na zakończenie wstępnie oceniono wnioski dotyczące nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe za rok 2015. Ten od lat niezmienny i obowiązujący regulamin jest bardzo „niedoskonały” i wymaga zmiany. Jego efektem są kuriozalne rozstrzygnięcia i nieproporcjonalne do osiągniętych wyników nagrody w stosunku do rangi danej dyscypliny. Jedyna alternatywą wydaje się nagradzanie dyscyplin olimpijskich.  Tutaj również trwają prace. Przygotowałem i przedstawiłem już pierwszy projekt oparty o zasady Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży prowadzone przez Instytut Sportu w Warszawie. Co cieszy, już dziś znajduje On poparcie większości członków Rady Sportu.

Na kolejnym spotkaniu – prawdopodobnie kwietniowym kontynuować będziemy dotychczasowe prace (nowy regulamin nagród szkolnych i nagrody za rok 2015) oraz podejmiemy temat lokalizacji nowego pełnowymiarowego i oświetlonego boiska treningowego do piłki nożnej w Pobiedziskach. Obecny stan, kiedy to gmina licząca ponad 19 tys. mieszkańców dysponuje jedyną dobrej jakości, za to nieoświetloną płytą do gry jest rzadko spotykanym zjawiskiem. A już na pewno nie odpowiada naszym aspiracjom.

Sesja_grafika

2016.03.18 – XXV Sesja Rady – Nadzwyczajna – Przebudowa ulic centrum oraz rynku w Pobiedziskach

Przed 8. dniami – we środę 10 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Jej celem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. realizacji przebudowy ulic centrum miasta. Chodzi o ulice: Kazimierza Odnowiciela, Kościuszki, Władysława Jagiełły oraz   Rynek w Pobiedziskach.

Zmiana uchwały Nr XVII/136/15 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2408P została podjęta jednogłośnie.

A więc projekty przygotuje Gmina Pobiedziska a współfinansować je będzie Powiat Poznański. Gmina będzie również prowadziła i nadzorowała tę inwestycję.

Identyczny werdykt radni podjęli w sprawie uchwał będących jej konsekwencją, czyli zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, zmiany uchwały w dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 oraz zmiany uchwały dot. wykazu zadań inwestycyjnych na lata 2015-2019.

odp_na_wniosek_grafika

2016.03.14 – Otrzymano odp. dot. wniosku w sprawie budowy drugiej wiaty na peronie nr 2

Przed kilkoma dniami otrzymałem odpowiedź, a w zasadzie informację dot. mojego wniosku złożonego w trybie międzysesyjnym dnia 24 lutego br. Dotyczył on budowy drugiej wiaty na peronie drugim stacji kolejowej „Pobiedziska”.

Czytamy w nim m. in; że nasz Urząd Miasta przekazał kopię mojego winsoku na ręce Dyrektora ds. Technicznych firmy PKP PLK S.A. p. Andrzeja Skarbińskiego. Włodarze naszej gminy jednocześnie przychylili się do niego oraz poprosili o jego pozytywne rozpatrzenie i ujęcie w planach budowy na rok 2016.

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2016.03.09 – XXIV Sesja Rady – Analiza lokalnych zagrożeń społecznych

W poniedziałek, 29 lutego o godz. 15. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Na początku spotkania wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego niedawno pierwszego burmistrza Pobiedzisk w III RP p. Krzysztofa Wojdanowicza. Pełnił on z sukcesami swoją funkcję w latach 1990-1998.

Najbardziej zajmującym wydarzeniem tejże sesji poza tradycyjnymi blokami sprawozdawczo – uchwałowymi było wystąpienie dyrektor Pobiedziskiego OPS p. Iwony Matysiak, która obszernie zrelacjonowała w ujęciu statystycznym obszary związane z ryzykownymi zachowaniami społeczeństwa gminy Pobiedziska. Ocena, diagnoza i wnioski dotyczyły ubiegłego roku.

Ponadto warto odnotować, że obaj moi koledzy z klubu „Najważniejsi są Mieszkańcy”, czyli  Mikołaj Witaszyk i Robert Łucka zostali członkami Rady Pożytku Publicznego nowej kadencji. Wpisuje się to w aktywność naszej trójki na forum działalności społecznej w obszarze szeroko rozumianego życia kulturalno-społecznego biorąc po uwagę również moją bieżącą działalność w obecnej kadencji Rady Sportu.