Miesięczne archiwum: kwiecień 2016

Sesja_grafika

2016.04.29 – Radny Mikołaj Witaszyk o Chrzcie Polski – przemówienie

Jak sygnalizowałem Państwu w poprzedniej wiadomości pragnę przedstawić treść bardzo ciekawego wystąpienia kolegi historyka Mikołaja Witaszyka z ostatniej Uroczystej Sesji, który bardzo rzeczowo przedstawia naszą 1050-letnią podróż w czasie…

„Zostałem poproszony o zabranie głosu z okazji Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski i jest to dla mnie ogromny zaszczyt, móc Państwu przybliżyć okoliczności tego wspaniałego wydarzenia. Na wstępie zastrzegam, że nie jest to proste zadanie, ponieważ chrzest księcia Mieszka I rodzi więcej pytań, niż znamy odpowiedzi.

Jakie znaczenie miał chrzest Polski? Był bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w dziejach naszego narodu, wyznaczającym nową epokę – początek polskiej państwowości. Jak każdy doniosły fakt historyczny, także i ten miał swoje określone przyczyny, przebieg i konsekwencje.

Jeżeli chodzi o przebieg uroczystości chrztu księcia Polan, to wiemy tyle, że tak naprawdę  wiemy niewiele.  Pytanie – jak to wszystko przebiegało, owiane jest gęstą mgłą wielu tajemnic, z uwagi na niezwykle skromną bazę źródłową, skąd historycy mogliby czerpać cenne informacje, wyjaśniające te skomplikowane zagadki przeszłości. Posiadamy niezwykle mało wiarygodnych źródeł. Interpretując je dodatkowo na sto różnych sposobów, trudno nam zrekonstruować oraz ustalić gdzie, kiedy i jak to się odbyło…

Za najbardziej prawdopodobne miejsca chrztu uznajemy:

  • Gniezno – gród wspomniany przez Jana Długosza, wskazany również przez dokument ,,Dagome iudex” za pierwsze centrum, pierwszą stolicę Polski;
  • Poznań –  jako siedziba pierwszego polskiego biskupstwa i księżniczki Dobrawy;
  • Ostrów Lednicki – gdzie w wyniku zaawansowanych badań archeologicznych odkryto relikty palatium, kościoła grodowego i baptysterium;
  • a może działo się to w Pradze albo w Ratyzbonie, jako diecezjalnej stolicy Czechów, z których to rąk Mieszko I przyjął chrzest? Nie wiemy.

Nie mamy również stuprocentowej pewności co do dnia, a nawet roku w którym miał mieć miejsce chrzest. Zgodnie z tradycją kościelną za datę symboliczną tego zdarzenia wskazujemy na Wielką Sobotę 14 IV 966 roku, co potwierdzają pewne źródła, są jednak takie, które temu przeczą.

O wiele łatwiej jest nam opisać motywacje, którymi kierował się książę Mieszko I, zanim podjął tę jak się okazało życiową dla niego i jego poddanych decyzję.

Kraj nad którym panował Mieszko I był zlepkiem kilku różnych plemion, z których najsilniejsi byli Polanie. Był to kraj liczący zaledwie około 1 miliona mieszkańców. Kraj pełen lasów, pól, jezior, dzikiej zwierzyny. Kraj otoczony głównie przez państwa pogańskie, z jednym jedynym wyjątkiem z chrześcijańskimi Czechami, skąd wywodziła się małżonka Mieszka I Dobrawa – swoją drogą, gdy przybyła do swego przyszłego męża, była ona już w podeszłym jak na tamte czasy wieku, mogła mieć według badań maksymalnie do 25 lat.  Tymczasem, w kraju Mieszka kwitł kult pogańskich bożków, przeróżnych sił przyrody. Plemiona miały własne święte miejsca kultu, brak było jednoczącej religii, brak było jedności, wspólnoty. Nie było to w pełni zunifikowane państwo.

I w tym miejscu pojawia się pytanie – czy łatwo było zerwać z wiarą własnych przodków, zaprzeczyć tradycji swoich ojców oraz dziadów przekazywanej z pokolenia na pokolenie? Oczywiście, że nie. Była to szalenie odważna, dalekowzroczna, dramatyczna w pełni tego słowa znaczeniu decyzja Mieszka I. Zwolennicy starych wierzeń, mogli w każdej chwili chwycić za broń i spróbować wywołać reakcje pogańską. Co więcej, byli do tego zdolni i uczynili to w momencie osłabienia, kryzysu monarchii wczesnopiastowskiej w 1038 r. Dopiero powrót do ojczyzny założyciela Pobiedzisk Kazimierza Odnowiciela, oznaczał stłumienie buntu poddanych i ostateczną klęskę pogan. Być może tego zwycięstwa dokonał właśnie tu, w bitwie pod Pobiedziskami, jak podaje jedna z kronik śląskich?

Czytaj dalej

Sesja_grafika

2016.04.29 – Uroczysta Sesja Rady – 1050-lecie Chrztu Polski

Dokładnie przed tygodniem 22 kwietnia 2016 o godz. 16:00 w kościele pw. Św. Michała Archanioła odbyła się dziękczynna Msza Św., by po jej zakończeniu w Auli Jana Pawła II przy kompleksie sportowo rekreacyjnym ZS Pobiedziska ukoronować w formie Uroczystej Sesji 1050. Rocznicę Chrztu Polski. Z powodu wyjazdu służbowego nie uczestniczyłem w tych uroczystościach.

Wśród zaproszonych gości byli m. in burmistrzowie Swarzędza p. Marian Szkudlarek, Kostrzyna Wlkp. p. Szymon Matysek, p. Ewa Jedlikowska – zastępca wójta gminy Czerwonak, p. Maciej Musiał – dyrektor biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań,  p. Zbigniew Rusak – doradca starosty Powiatu Poznańskiego, p. Alina Stachowiak – dyrektor oddziału PKP oraz  p. Maciej Sytek – reprezentujący Urząd Marszałkowski.

Godzinny, bardzo ciekawy wykład na temat Chrztu Polski wygłosił prof. UAM dr hab. Leszek Wetesko, natomiast przed jego prelekcją głos zabrał radny naszego klubu „Najważniejsi są Mieszkańcy”, historyk Mikołaj Witaszyk, który swoim kilkuminutowym – bardzo ciekawym i wymownym wystąpieniem wprowadził przybyłych w tematykę.

Oprawę muzyczną przygotowała i zaprezentowała Eliza Grocholska uczennica gimnazjum z Pobiedzisk, która na flecie zagrała kilka średniowiecznych utworów.

W części drugiej nasze władze zaprezentowały kwestię inwestycji Węzłów Przesiadkowych w Pobiedziskach, Biskupicach oraz na Letnisku. Przedstawiono również zasady konkursu o dofinansowanie w którym gmina zgłosiła w tym zakresie swój akces.

Treść przemówienia kolegi Mikołaja Witaszyka opublikuję w osobnej wiadomości i zachęcam do poświęcenia 5 minut. Naprawdę warto.

Sesja_grafika

2016.04.25 – XXVII Sesja Rady – najkrótsza z dotychczasowych

Tradycyjnie w sali sesyjnej naszego UMiG w ubiegły czwartek 21 kwietnia o godz. 15. odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej. Z typowych, planowanych comiesięcznych sesji odbywających się przeważnie w ostatni czwartek miesiąca była w tej kadencji najkrótszym posiedzeniem. Trwała w całości ok. 45 minut.

Zwyczajowo p. burmistrz Dorota Nowacka odczytała sprawozdanie ze swojej miesięcznej działalności, po czym przystąpiono do bloku głosowań nad uchwałami. Jednomyślnie uchwalono prawie wzystkie uchwały. Jednogłośnie skorygowano uchwałę budżetową Gminy Pobiedziska na rok 2016, zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2016-2036 oraz dokonano niezbędnych przesunięć środków za pomocą uchwały w sprawie ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2015-2019. Ponadto uchwalono jeszcze dziesięć uchwał.

Nie było tego dnia interpelacji, a jedyny oficjalny wniosek odczytał i złożył kolega z klubu radnych „Najważniejsi są Mieszkańcy” Robert Łucka. Wraz z propozycją pochylenia się nad możliwością przyznawania stypendiów za wyniki w nauce przedłożył On propozycję gotowego regulaminu.

Rada Sportu_grafika

2016.04.19 – Rada Sportu gościnnie na Komisji Spraw Społecznych

Na dziś zgodnie z planem pracy Komisji Spraw Społecznych przypadło spotkanie z Radą Sportu i przedstawicielami stowarzyszeń i podmiotów działających w ramach „pożytku publicznego”. W związku z powyższym wszyscy zainteresowani skorzystali z zaproszenia przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych p. Danuta Sobki.

Miałem przyjemność poprowadzić tę część komisji jako jej członek. a jednocześnie przewodniczący Rady Sportu. W spotkaniu poza p. burmistrz Dorotą Nowacką, zastępcą p. Zbigniewem Zastrożnym, członkami Komisji Spraw Społecznych i Rady Sportu oraz innymi radnymi m.in. Edwardem Gołębiewskim (Płomień Pobiedziska) wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń sportowych p. Andrzej Tracz (Zalew Jerzykowo), Witold Meller (jako członek Rady Sportu i stowarzyszenia UKS Lider Judo Jerzykowo) oraz p. Andrzej Ritter (Huragan Pobiedziska). Na spotkaniu również zaszczyci swoją obecnością p. Krzysztof Chmiel (Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego) oraz p. Maciej Sytek (Urząd Marszałkowski w Poznaniu). Nieobecny z ramienia Rady Sportu był tylko p. Marcin Bromberek.

Przed dyskusją zabrałem głos tytułem wstępu, gdzie pragnąłem w telegraficznym skrócie, acz konkretnie wprowadzić w tematykę oraz przedstawić zebranym co to jest Rada Sportu, skąd się wzięła i po co, oraz wymieniłem główne cele, problemy i dokonania w obecnej kadencji.

„Skład Rady Sportu obecnej dwuletniej kadencji: Paweł Krawczyk – Przewodniczący (Radny Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska), Marcin Bromberek– Z-ca Przewodniczącego (Wytypowany przez p. Burmistrz nauczyciel), Witold Meller – Sekretarz (Wytypowany przez p. Burmistrz przedstawiciel Stowarzyszenia), Artur Krysztofiak – Członek (Dyrektor OSiR), Iwona Tomaszewska – Członek (Pracownik UMiG).

Czym jest Rada Sportu? Otóż na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.  powołano w naszej Gminie w roku Radę Sportu. Działalność w radzie ma charakter społeczny i jest ona z założenia organem tylko i aż opiniodawczym / konsultacyjnym dla samorządu.

Rada Sportu trwającej IV kadencji spotkała się od marca 2015 r. ośmiokrotnie.

Rada już na pierwszym posiedzeniu 17 marca 2015 r. zgłosiła potrzebę ustanowienia regulaminu przyznawania nagród za sport szkolny oraz kompletnej zmiany aktualnego regulaminu nagród dla młodzieży uzdolnionej sportowo.

Regulamin nagradzania uczniów za aktywność sportową jest dziś bliski finalnego kształtu i mamy nadzieję na majowej sesji zostanie poddany głosowaniu, aby wejść w życie z początkiem roku szkolnego 2016/17.

Regulamin nagród dla młodzieży uzdolnionej sportowo jest w trakcie procedowania – jego nowy kształt i charakter ma być oparty o oficjalne zasady Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży prowadzone przez Instytut Sportu w Warszawie. Ma on uprościć procedurę przyznawania nagród, a jednocześnie promować wszystkie aktualne sporty olimpijskie. Jego projekt przewodniczący przedstawił na spotkaniu rady 16 lipca 2016 i przedłożył również na ręce p. Burmistrz wraz z materiałami źródłowymi.

Rada pochyliła się również nad stanem infrastruktury sportowej gminy. Przedstawiono zebranym demografię Gminy Pobiedziska wraz z rozmieszczeniem głównych skupisk ludności. Przygotowana mapka ze statystyką zawierała dokładna wyliczenia liczby dzieci i młodzieży w wieku 6-20 lat i odnosiła się do konkretnych obszarów gminy jak i konkretnych największych. Na tymże spotkaniu 16 lipca 2015 r. wykazano, że największą bolączką (spośród wielu) jest brak w Pobiedziskach drugiej profesjonalnej  pełnowymiarowej płyty boiska do gry w piłkę nożną, i pierwszej oświetlonej, co nie przynosi chluby naszej gminie.

Rada opiniowała też wielkość środków przydzielanych przez UMiG stowarzyszeniom z tytułu pożytku publicznego. Środki jakie ostatecznie i po negocjacjach zatwierdziła okazały się w praktyce niewystarczające – i o takie Rada Sportu będzie wnosić, gdyż koncepcja Władz, aby zwiększać te wartość o 10% rocznie w praktyce, co pokazał ostatni konkurs na rok 2016, uderza w największe stowarzyszenia nie dając im realnego wzrostu pomimo zwiększenia zakresu Ich zadań.

Na spotkania Rady Sportu zapraszani są przedstawiciele wszystkich sportowych stowarzyszeń i klubów z terenu gminy. Frekwencja niestety nie jest najwyższa. Na jej obradach pojawiali się przede wszystkim przedstawiciele następujących stowarzyszeń: Pobiedziskiego Klubu Tenisowego, Huraganu Pobiedziska, UKS-u Lider Biskupice (Judo) – w osobie członka RS p. Witolda Mellera oraz przedstawiciela środowiska biegaczy p. radny Edward Gołębiewski.

Aby zachęcić do zwiększenia frekwencji dodatkowo Rada za pośrednictwem jej przewodniczącego będzie chciała wrócić do sprawy powiększenia Rady Sportu wg treści składanych już interpelacji, gdzie proszono o zrównanie ilości członków pochodzących z samorządu i spoza niego, tak aby Rada w rzeczywistości miała charakter reprezentatywny – zgodnie z ideą ustawodawcy. O taką zmianę uchwały będziemy wnosić przed nową kadencja Rady Sportu.”

Po wstępie przystąpiliśmy do dyskusji.

Jak się spodziewałem skupiła się ona wokół problemów związanych z wartością dofinansowania klubów z tytułu „pożytku publicznego” oraz określenia lokalizacji nowego pełnowymiarowego i oświetlonego boiska piłkarskiego. Swoje kłopoty z infrastrukturą oraz pomysły na działanie przedstawił też p. Andrzej Tracz – prezes Zalewu Jerzykowo parającego się z sukcesami naszego klubu kajakowego.

Niestety wydaje się, że brak zrozumienia ze strony urzędników w wielu kwestiach w stosunku do argumentów przedstawicieli organizacji pozarządowych NGO (Non Governmental Organisations) i odwrotnie jest stały… i nie wróży najlepiej w najbliższych dwóch latach… Nie tracimy jednak nadziei i wszyscy mamy nadzieję na kompromis.

Co zastanawiające, po raz kolejny przyszło nam argumentować po co Pobiedziskom druga w miarę profesjonalna, a pierwsza w gminie oświetlona płyta boiska piłkarskiego… Na szczęście otrzymaliśmy deklarację, iż na najbliższą Radę Sportu (planowaną wstępnie z początkiem maja) mamy wspólnie pomóc w próbach ustanowienia lokalizacji tego docelowego „ogrodzonego, oświetlonego i z zapleczem sanitarno-gospodarczymboiska. Bo tylko takie jest potrzebne i i o to prosimy od dłuższego czasu. Mamy oczywiście świadomość, że nie powstanie ono z dnia na dzień… Dziś chodzi „tylko” o pewną i bezpieczną jego lokalizację.

dzialalnosc_grafika

2016.04.12 – „Zrzutka” na Wielki Zlot Słowian

Fundacja Scena Pobiedziska zaprasza wszystkich na Wielki Zlot Słowian 5-dniową otwartą imprezę kulturalną, która odbędzie się w dniach 25 – 29 maja na Ostrowie Lednickim.

„Nie chcemy prowadzić jednostronnego, nudnego wykładu. Naszym celem jest zaangażowanie uczestników w obcowanie z historią, poprzez tworzenie doświadczeń związanych z kulturą, wierzeniami i dziedzictwem naszych przodków. Różnorodność atrakcji Wielkiego zlotu Słowian sprawi, że Ostrów Lednicki na 5 dni stanie się miejscem, które warto odwiedzić!

Jednak aby zorganizować prawdziwie interaktywne wydarzenie, godne Słowian, potrzebujemy Waszego wsparcia finansowego.”

Źródło: https://zrzutka.pl/wielki-zlot-slowian

Paweł Krawczyk – Darowizna diety radnego – 2016_04