Miesięczne archiwum: maj 2016

dzialalnosc_grafika

2016.05.27 – Stworzyliśmy nowy klub radnych „na 5-tkę”!

Z dniem 17 maja 2016 r. pięcioro radnych naszej gminy powołało do życia nowy, w dalszym ciągu jedyny w radzie klub radnych pod nazwą „My Mieszkańcy”.

W jego skład weszły trzy osoby z byłego już klubu „Najważniejsi są Mieszkańcy” – czyli ja, Robert Łucka i Mikołaj Witaszyk oraz Pani Danuta Sobka i Sylwester Antkowiak.

Nowo powołana „piątka” radnych ma na celu dalsze aktywne działania zmierzające w kierunkach jeszcze bardziej efektywnego wydatkowania środków budżetowych oraz pomocy urzędnikom we wskazywaniu obszarów wymagających większego zaangażowania, nie zawsze finansowego.

Wyżej wymienieni wierzą, że wspólnie wraz z pozostałymi radnymi będą wzajemnie wspierać cenne inicjatywy i stanowić realną siłę w radzie gminy Pobiedziska.

dzialalnosc_grafika

2016.05.25 – Posiedzenie Rady Sportu – Nagrody zostały przyznane

W ubiegłą środę odbyło się posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem jej obrad była analiza wniosków złożonych przez mieszkańców gminy czynnie uprawiających sport i uzyskujących wymierne sukcesy na arenie krajowej, a nawet międzynarodowej.

Nagrody zostały przyznane 17. osobom i przyporządkowane w trzech kategoriach. Oby ostatni raz były rozstrzygane wg dotychczasowego regulaminu, który w istotny sposób dyskryminuje niektórych sportowców zasługujących na wyróżnienie. Wybraliśmy też tradycyjnie trenera roku 2015.

W związku z powyższym Rada Sportu pod moim przewodnictwem wznowi na dniach pracę nad nowym regulaminem o którym pisałem. Będzie on bardziej profesjonalny, obiektywny i z zasady ma promować dyscypliny olimpijskie.

Z informacji otrzymanych od naszych urzędników wynika, iż już praktycznie zatwierdzony – będący nowością – regulamin nagradzania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za aktywność sportową będzie czekał na ostateczny kształt wyżej opisanego skorygowanego regulaminu za sport „kwalifikowany”.

Dlaczego? Otóż oba stworzą jedną całość i uporządkują tematykę. Będzie to na pewno namacalnym sukcesem i przykładem realnego działania Rady Sportu.

Sesja_grafika

2016.05.17 – XXVIII Sesja Rady – Absolutorium dla p. Burmistrz

Dziś o godz. 14. rozpoczęła się tzw. sesja „absolutoryjna”. Radni mieli przede wszystkim wypowiedzieć się za pomocą głosowania o ew. zatwierdzeniu sprawozdania wykonania budżetu za rok 2015. To samo miało dotyczyć udzielenia (bądź nie) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia dokonała p. skarbnik Agata Majcherczak. Przedstawiono również pozytywną uchwałę RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej) w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pobiedziska za rok 2015 r.

Swoje wystąpienie miała p. burmistrz Dorota Nowacka, następnie przybyli poznali pozytywną opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2015 r.

Obie uchwały zostały podjęty jednogłośnie. Obecni na sali byli wszyscy radni. Tym samym zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 oraz udzielono absolutorium Pani Burmistrz.

Kolejny raz nie było interpelacji, a w punkcie „Sprawy bieżące Rady, Komisji, Burmistrza” kolega Robert Łucka poinformował o powołaniu do życia nowego klubu radnych. Ja w wolnych głosach i wnioskach przedstawiłem krótko ideę powstania nowego klubu, o którym „dwa słowa” napiszę wkrótce.

dzialalnosc_grafika

2016.05.03 – „Jasność” na Słonecznej i „dobre znaki” na Głównej

Krótkie podsumowanie dwóch spraw o których tutaj pisałem. Niekiedy są one dla jednych mało istotne i niezauważalne podczas gdy innym tkwią „solą w oku” od lat (przypadek ul. Słonecznej). Potrafią też stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia mieszkańców (miejscowość Główna i ul. Główna w Pobiedziskach).

Słoneczna_lampyW ślad za działaniami samych zainteresowanych mieszkańców. Przede wszystkim dzięki uporowi p. Kazimierza Pędzicha i p. Katarzyny Pędzich-Nowak oraz mojemu formalnemu wsparciu tych działań m.in. za pomocą oficjalnego zapytania z dnia 5 marca ub. roku dot. „braku oświetlenia na końcowym odcinku ul. Słonecznej od ponad 30. lat” doczekaliśmy się montażu dwóch lamp na tejże ulicy. W tym miejscu podziękowania kieruję do wszystkich urzędników, którzy wreszcie tę sprawę pomogli doprowadzić do szczęśliwego końca. Warto przypomnieć, że w oficjalnej odpowiedzi na ww. zapytanie, którą można znaleźć na mojej stronie „nie przewidywano rozbudowy tego oświetlenia”…

Druga sprawa warta odnotowania to pojawienie się znaków drogowych – m.in. ograniczających Znaki_głównaprędkość w miejscowości Główna i w konsekwencji na ulicy Głównej w Pobiedziskach (będącej dalszym odcinkiem tej samej drogi powiatowej). Przedmiotową sprawę dwukrotnie poruszałem na sesjach w „wolnych głosach i wnioskach” . Wreszcie, zgodnie z pozyskanymi od naszych urzędników informacjami – na wniosek naszego Urzędu Zarząd Dróg Powiatowych zlecił opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w rejonie wsi Główna. Z informacji uzyskanych od pracownika UMiG Bartosza Kistowskiego „w toku uzgodnień Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach wskazał także konieczność ustawienie w rejonie skrzyżowania z ul. Kanałową luster drogowych (uzgodnienie z dnia 14.12.2015 r.).”