Miesięczne archiwum: wrzesień 2016

odp_na_Interpelacje_grafika

2016.09.30 – Otrzymano pismo dot. interpelacji o sposobie publikacji postępowań zakupowych i ich wyników

W połowie miesiąca września otrzymałem pismo od p. burmistrz Doroty Nowackiej na interpelację dot. sposobu informowania o postępowaniach zakupowych przeprowadzanych za publiczne pieniądze.

Przypomnę, że ocenie klubu radnych „My Mieszkańcy” jakość i sposób informowania podatników o decyzjach zakupowych powinna była zostać znacznie poprawiona. Poprawiona tak, abyśmy bez zadawania zbędnych pytań sami dowiadywali się na bieżąco o zakupach organizowanych przez naszych urzędników, o cenach, ilościach firm które otrzymują zapytania itd…

Niestety odpowiedź jaką otrzymałem od p. Burmistrz jest wymijająca. Trudno pismo jakie otrzymałem (link do niego poniżej) nazwać niestety odpowiedzią…

Treść pisma powtarza, ewentualnie rozszerza zagadnienie o którym sam pisałem. Nie wnosi nic nowego. W „odpowiedzi” nie znajdziemy jakiegokolwiek odniesienia do kluczowego – ostatniego pytania jakie zadałem. Cytuję zatem to pytanie ponownie:

Czy istnieje podstawa prawna ograniczająca publikacji takowych danych? Jeśli nie, proszę o podjęcie kroków mających na celu jak najszybszą zmianę idącą w kierunku większej transparentności postępowań zakupowych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.”

Mam nadzieję, że uda się jeszcze uzyskać w tej sprawie więcej informacji.

Link do oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

wniosek_grafika

2016.09.12 – Wniosek o włączenie w obrady naszego projektu uchwały

W części „wolne głosy i wnioski” na ostatniej sesji w imieniu klubu „My Mieszkańcy” oficjalnie złożyłem projekt uchwały dotyczący systemu punktacji uczniów w świetle ich aktywności sportowej oraz modyfikację istniejącego regulaminu corocznych sportowych nagród Burmistrza.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Dotyczy: inicjatywy uchwałodawczej klubu radnych i włączenia w obrady komisji i najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz  wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania uczniów aktywnych  w sportowej  rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska

Szanowna Pani!

Niniejszym proszę o włączenie w obrady właściwych komisji oraz na najbliższą sesję ww. projektu uchwały.

Treść projektu uchwały nad którą prace trwały nieprzerwanie od lipca ubiegłego roku składającej się z dwóch części tj.:

  • zmodyfikowanego regulaminu rocznych nagród sportowych, oraz
  • oddzielnego całkiem nowego, do tej pory nie praktykowanego w gminie Pobiedziska regulaminu związanego z motywowaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do aktywnego uczestnictwa w zawodach sportowych.

Istotną zmianą regulaminu za wysokie wyniki sportowe jest rozszerzenie kategorii osób uprawnionych do otrzymania nagrody, o osoby, które uzyskały wysokie osiągnięcia sportowe także w zawodach wojewódzkich przy jednoczesnym ograniczeniu dyscyplin sportowych uprawniających do ubiegania się o nagrodę do dyscyplin olimpijskich. Dodatkowo sprecyzowano kryteria oceny rzeczywistej rangi poszczególnych zawodów sportowych.

Natomiast dzięki wprowadzeniu systemu punktacji dla uczniów w szkołach Referat Oświaty UMiG otrzyma wartość dodaną w postaci gotowego narzędzia do oceny i weryfikacji faktycznej działalności np.  klas sportowych na tle innych, co pozwoli podejmować odpowiednie decyzje związane z tego typu profilami kształcenia.

Co bardzo istotne proponowana uchwała w założeniu nie wymaga zwiększenia zapotrzebowanej kwoty z budżetu na realizację objętej nim celów.

W załączeniu treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i opinią prawną.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Interpelacja_grafika2

2016.09.06 – Interpelacja dot. sposobu publikacji postępowań zakupowych i ich wyników

Czyli: Kiedy? Co? U kogo? Za ile… nabywa nasz UMiG?

Podczas ostatniej sesji (25 sierpnia br.) odczytałem i złożyłem w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” poniższą interpelację. W mojej ocenie jakość i sposób informowania nas mieszkańców – podatników o decyzjach dotyczących zakupów powinna zostać znacznie poprawiona, abyśmy bez zadawania zbędnych pytań sami dowiadywali się na bieżąco o zakupach organizowanych przez naszych urzędników…

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Dotyczy: sposobu informowania mieszkańców o rozstrzygnięciach postępowań zakupowych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Pobiedziskach

Szanowna Pani!

Jednostka administracji publicznej – w naszym przypadku Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska w przypadkach związanych z koniecznością nabycia wszelkich dóbr, usług oraz realizacją inwestycji postępuje zgodnie z przepisami prawa przeprowadzając konkursy ofert zgodnie z obowiązującym zarządzeniem burmistrza – do kwoty 30 tys. euro – opartym na ustawie o samorządzie gminnym i finansach publicznych oraz w zgodzie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych powyżej tej kwoty.

Z analizy umieszczonych postępowań na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (BIP) Gminy Pobiedziska w odnośniku o nazwie „Zamówienia Publiczne” można zaobserwować, iż UMiG Pobiedziska nie umieszcza do publicznej wiadomości za pomocą BIP wszystkich istotnych z punktu widzenia budżetu postępowań i ich rozstrzygnięć. Mowa m.in. o tych inwestycjach, umieszczonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI), których wartość nie przekracza 30 tys. euro.

Dla postępowań powyżej tej kwoty dla których ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – pobiedziski UMiG podaje na stornach BIP jedynie liczbę punktów jaką otrzymała każda złożona oferta w tym oferta wybrana jako najkorzystniejsza.

Podanie do publicznej wiadomości zaledwie punktacji przyznanej danej ofercie w zakresie do 100. punktów nie pozwala w żaden sposób powziąć informacji mieszkańcom gminy o kwocie oferty, która została wybrana, a jedynie pokazuje względny wzajemny stosunek złożonych ofert.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem dlaczego w taki sposób pobiedziski UMiG prezentuje rozstrzygnięcia postępowań na stronach Biuletynu Informacji Publicznej?

Analizując strony BIP innych gmin okazuje się, iż publikują one z większą częstotliwością wyniki postępowań, również tych o wartości do 30 tys. euro oraz obok punktacji podają też jej źródło, czyli przede wszystkim ceny ofert – niezależnie od ich wartości i trybu postępowania.

Wnioskuję  o podawanie do publicznej informacji za pomocą BIP o wszystkich rozstrzygnięciach postępowań związanych z inwestycjami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z uprzednim jak najczęstszym stosowaniem par. 5, ust. 5 Zarządzenia nr VI/900/2014 Burmistrza MiG Pobiedziska z dnia 03.12.2014 r. w sprawie regulaminu postępowania zakupowego o wartości do 30 tys. euro. Wnioskuję jednocześnie, aby dla wymienionych wyżej inwestycji każdorazowe nieskorzystanie z możliwości jakie daje ww. ustęp o kierowaniu zapytań do nieograniczonej liczby wykonawców poprzedzone było uzasadnieniem.

Nawiązując do wcześniej wspomnianej kwestii proszę o udostępnianie na stronach BIP pełnych danych dot. składanych ofert we wszystkich postępowaniach – bez względu na przyjęty tryb ich procedowania – włącznie z cenami oraz wszelkimi czynnikami decydującymi o ich ocenie.

Czy istnieje podstawa prawna ograniczająca publikacji takowych danych? Jeśli nie, proszę o podjęcie kroków mających na celu jak najszybszą zmianę idącą w kierunku większej transparentności postępowań zakupowych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2016.09.01 – XXXII Sesja Rady – Kontrowersje wokół zmian w inwestycjach

W ostatni czwartek 25 sierpnia odbyła się pierwsza, po wakacjach planowana sesja zwyczajna.

Już podczas Komisji Spraw Gospodarczych oraz Spraw Społecznych zasygnalizowaliśmy sprawy z którymi trudno się było zgodzić. Pomimo tego głosowania w komisjach jako klub przegraliśmy. Tak samo niestety stało się na sesji.

Pierwsza uchwała to projekt zmian „regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska”. Sugerowaliśmy wprost, że sprowadza się on tak naprawdę do możliwości wzrostu wynagrodzeń dla dyrektorów i ich zastępców, a pozostałym „zwykłym” nauczycielom nie zmienia prawie nic. Projektu nie głosowali radni i jednocześnie sami zainteresowani nauczyciele. Pomimo wywołanej przez nas dyskusji przegraliśmy głosowanie wynikiem 5:7 (trzy osoby nie głosowały). Tym samym nowy regulamin wejdzie w życie.

Tradycyjnie największe emocje wzbudziła sprawa zmian w WPI. Zgodnie z uwagami kolegi z naszego klubu radnych „My Mieszkańcy” Roberta Łucka – znów dokonano zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jako całości, a nie jak sugerowaliśmy, w odrębnej uchwale. Tym samym „zmusza się” radnych do poparcia zmian wplecionych w całość… Całość, której nie sposób kwestionować. Chodzi m.in. o przenoszenie pieniędzy z inwestycji na inne bieżące cele (przenosimy OPS, zakup bojowego wozu strażackiego i budowę świetlicy w Gołuniu zamiast remontu jej dachu). Dzięki między innymi mojemu głosowi jeszcze na sesji sprostowano sprawę „Gołunia”, tak by nie tworzyć fikcji, że uda się ją wybudować za 90 tys. zł; czy też nie zadłużać gminy jeszcze bardziej, aby „na siłę” ten cel zrealizować…

Złożyłem interpelację w sprawie poprawienia przejrzystości i dostępu mieszkańców do informacji na temat postępowań zakupowych prowadzonych przez urzędników UMiG. Mieszkańcy muszą mieć szybki wgląd do tego u kogo i za ile urzędnicy nabywają dobra, usługi i realizują wszelkie inwestycje. Dziś wygląda to na stornach naszego urzędu „blado”.  Treść tej interpelacji przedstawię wkrótce.

W wolnych głosach miałem po raz pierwszy przyjemność przedłożyć w imieniu naszego klubu projekt uchwały korzystając z możliwości własnej inicjatywy uchwałodawczej jaka przysługuje każdemu radnemu. Sprawa dotyczy zauważenia i docenienia wysiłku sportowego uczniów oraz jednocześnie korekty regulaminu nagród sportowych za osiągnięte wyniki w danym roku kalendarzowym. O tym również bardziej szczegółowo napiszę za kilka dni.

Robert Łucka również złożył interpelację – w sprawie stanu realizacji inwestycji w tej kadencji z jej rozliczeniem w stosunku do planów.