Interpelacja_grafika2

2016.09.06 – Interpelacja dot. sposobu publikacji postępowań zakupowych i ich wyników

Czyli: Kiedy? Co? U kogo? Za ile… nabywa nasz UMiG?

Podczas ostatniej sesji (25 sierpnia br.) odczytałem i złożyłem w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” poniższą interpelację. W mojej ocenie jakość i sposób informowania nas mieszkańców – podatników o decyzjach dotyczących zakupów powinna zostać znacznie poprawiona, abyśmy bez zadawania zbędnych pytań sami dowiadywali się na bieżąco o zakupach organizowanych przez naszych urzędników…

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Dotyczy: sposobu informowania mieszkańców o rozstrzygnięciach postępowań zakupowych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Pobiedziskach

Szanowna Pani!

Jednostka administracji publicznej – w naszym przypadku Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska w przypadkach związanych z koniecznością nabycia wszelkich dóbr, usług oraz realizacją inwestycji postępuje zgodnie z przepisami prawa przeprowadzając konkursy ofert zgodnie z obowiązującym zarządzeniem burmistrza – do kwoty 30 tys. euro – opartym na ustawie o samorządzie gminnym i finansach publicznych oraz w zgodzie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych powyżej tej kwoty.

Z analizy umieszczonych postępowań na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (BIP) Gminy Pobiedziska w odnośniku o nazwie „Zamówienia Publiczne” można zaobserwować, iż UMiG Pobiedziska nie umieszcza do publicznej wiadomości za pomocą BIP wszystkich istotnych z punktu widzenia budżetu postępowań i ich rozstrzygnięć. Mowa m.in. o tych inwestycjach, umieszczonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI), których wartość nie przekracza 30 tys. euro.

Dla postępowań powyżej tej kwoty dla których ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – pobiedziski UMiG podaje na stornach BIP jedynie liczbę punktów jaką otrzymała każda złożona oferta w tym oferta wybrana jako najkorzystniejsza.

Podanie do publicznej wiadomości zaledwie punktacji przyznanej danej ofercie w zakresie do 100. punktów nie pozwala w żaden sposób powziąć informacji mieszkańcom gminy o kwocie oferty, która została wybrana, a jedynie pokazuje względny wzajemny stosunek złożonych ofert.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem dlaczego w taki sposób pobiedziski UMiG prezentuje rozstrzygnięcia postępowań na stronach Biuletynu Informacji Publicznej?

Analizując strony BIP innych gmin okazuje się, iż publikują one z większą częstotliwością wyniki postępowań, również tych o wartości do 30 tys. euro oraz obok punktacji podają też jej źródło, czyli przede wszystkim ceny ofert – niezależnie od ich wartości i trybu postępowania.

Wnioskuję  o podawanie do publicznej informacji za pomocą BIP o wszystkich rozstrzygnięciach postępowań związanych z inwestycjami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z uprzednim jak najczęstszym stosowaniem par. 5, ust. 5 Zarządzenia nr VI/900/2014 Burmistrza MiG Pobiedziska z dnia 03.12.2014 r. w sprawie regulaminu postępowania zakupowego o wartości do 30 tys. euro. Wnioskuję jednocześnie, aby dla wymienionych wyżej inwestycji każdorazowe nieskorzystanie z możliwości jakie daje ww. ustęp o kierowaniu zapytań do nieograniczonej liczby wykonawców poprzedzone było uzasadnieniem.

Nawiązując do wcześniej wspomnianej kwestii proszę o udostępnianie na stronach BIP pełnych danych dot. składanych ofert we wszystkich postępowaniach – bez względu na przyjęty tryb ich procedowania – włącznie z cenami oraz wszelkimi czynnikami decydującymi o ich ocenie.

Czy istnieje podstawa prawna ograniczająca publikacji takowych danych? Jeśli nie, proszę o podjęcie kroków mających na celu jak najszybszą zmianę idącą w kierunku większej transparentności postępowań zakupowych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).