Miesięczne archiwum: październik 2016

Rada Sportu_grafika

2016.10.31 – Posiedzenie Rady Sportu – „Tak” dla nowego projektu uchwały

W poniedziałek 24 października, w sali ślubów (z uwagi na zajętość innych miejsc w urzędzie) odbyło się zwołane przez mnie posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem jej obrad było opiniowanie kolejnego nowego projektu uchwały w sprawie trybu finansowania stowarzyszeń sportowych w oparciu na stosunkowo nowa ustawę o sporcie.

Pozwala ona rozróżnić tzw. sport „kwalifikowany” od innych aktywności sportowych w danej gminie. Nie zmienia to w ogóle dotychczasowej formuły opartej na tzw. pożytku publicznym, ale daje możliwość ubiegania się tym bardziej rozbudowanym stowarzyszeniom o dotację w sposób bardziej przewidywalny.

Pomysł uchwały zrodził się wcześniej, natomiast naciski sportowego środowiska wynikające z olbrzymich problemów finansowych i nieprzewidywalności w tej mierze dla dużych klubów dały impuls do działania nam radnym przy pomocy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego pod przewodnictwem p. Krzysztofa Chmiela.

Dzięki tej współpracy i zaangażowaniu członków PKT Pobiedziska i Huraganu Pobiedziska oraz pozostałych sympatyków sportu udało się wspólnie z urzędnikami UMiG wypracować i skonsultować projekt uchwały.

Projekt ten Rada Sportu zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (4 głosy „za”). Głosowała czwórka obecnych członków: p. Iwona Tomaszewska, Artur Krysztofiak, Witold Meller i Paweł Krawczyk.

Warto nadmienić jednak, że projekt ten mówi tylko o zasadach i trybie przyznania ew. dotacji. NIE PORUSZA W OGÓLE SPRAWY SAMEJ WYSOKOŚCI ŚRODKÓW. A te ostatnie w naszej gminie dla sportu pozostają niezmienne od ponad 15 lat (sic!).

dzialalnosc_grafika

2016.10.14 – Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Jak co pierwszy poniedziałek miesiąca, Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) p. Krzysztof Chmiel – przedsiębiorca i społecznik z terenu naszej gminy otworzył obrady kolejnego posiedzenia. Na spotkanie dnia 3 października br. o godz. 17. tradycyjnie zaprosił m.in. ludzi zainteresowanych i związanych z obszarami wokół których porusza się sfera pożytku publicznego, czyli działania potrzebnego i korzystnego społecznie,  szczególnie gdy myślimy o kulturze, sporcie i działalności dla osób niepełnosprawnych.

gdrpp_pazdziernik_2016-kopiaByło to kolejne spotkanie w którym uczestniczyłem, jednak pisze o nim na forum mojej strony dopiero po raz pierwszy. Dotyczyło realizacji i finansowania zadań należących do zadań Gminy, a które może ona zgodnie z przepisami zlecać organizacjom pozarządowym.

Tematem spotkania była dyskusja nad „Rocznym Programie współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.  Tym razem na rok 2017. Dokument ten, określa zasady polityki realizowanej przez gminę wobec sektora pozarządowego, wyznaczający kierunki i obszary działań w sferze pożytku publicznego.

Dodatkowo omawiano gotowy już prawie projekt uchwały dotyczącego finansowania sportu. Problem zainicjowany przez środowisko sportowe mamy nadzieję dzięki tej inicjatywie zostanie chociażby w sferze formalnej rozwiązany. Chodzi o zapewnienie im przewidywalnej ciągłości i stabilności funkcjonowania.

Sposób finansowania to jedno, a wartość wsparcia to drugie…  Gorącą dyskusję wywołały właśnie wstępne propozycje finansowe Burmistrza na rok 2017 dot. finansowania stowarzyszeń działalności pożytku publicznego (dla osób niepełnosprawnych, sportu i kultury). Podnoszono, że skoro dotyczą one stowarzyszeń działalności pożytku publicznego powinny zapewniać wystarczające wsparcie,  a nie sprawiać że pomimo zmiany burmistrza nadal trzeba „wyszarpywać” niezbędne środki.

Rozmowy będą kontynuowane – sprawy finansowe rozstrzygną konsultacje budżetu w ramach Rady Miasta i Gminy oraz głosowane finalnie jego kształtu na listopadowej sesji.

Z samej zasady wszystkie spotkania GRDPP są szalenie istotne i tak naprawdę każde z nich dotyczy bliskich mi spraw związanych ze współpracą i kierunkami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminnie Pobiedziska, tym, samym zasługuje na wzmiankę… Nie da się jednak o wszystkim zawsze napisać ;) W tym miejscu proszę o zrozumienie…

Warto zauważyć, że społecznymi członkami Rady wg jej regulaminu musi być i jest dwóch radnych. Są to członkowie naszego klubu Robert Łucka i Mikołaj Witaszyk.

Każdorazowo na spotkaniach GRDPP obecność radnych, osób aktywnych i mieszkańców jest bardzo mile widziana. W imieniu Przewodniczącego również zapraszam na jej posiedzenia!

Sesja_grafika

2016.10.04 – XXXIII Sesja Rady – Goście z „GOAP”, wszyscy „za” naszym projektem uchwały

Niespełna przed tygodniem, dnia 29 września odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Sesja składała się z dwóch części. Pierwszej – na której procedowaliśmy uchwały – m.in. nasz projekt uchwały o wprowadzeniu punktacji i nagradzaniu uczniów aktywnych sportowo i modyfikujący regulamin nagród Burmistrza oraz po przerwie – gościliśmy przedstawicieli Związku Międzygminnego „GOAP” (Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej).

Przed sesją obie komisje, tj. spraw społecznych i gospodarczych jednogłośnie poparły zainicjowany przeze mnie projekt, tworzony i konsultowany wcześniej wielokrotnie na forum Rady Sportu i finalnie przedłożony na sesję w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy. Jest on odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy w tym zakresie. Projekt ten został poparty jednogłośnie, co bardzo cieszy i dopinguje do dalszej pracy. Oby zdopingował on również młodzież do bardziej aktywnego uczestnictwa w rywalizacji sportowej.

Ponadto również jednogłośnie poparliśmy zmiany zaproponowane przez urzędników, a zawiązane m.in. z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI), Wieloletniej Planu Finansowego (WPF) oraz z bieżącą korektą budżetu. Warto wyjaśnić, że na wyżej wymienione wpływa wiele zmiennych i co miesięczne ich „aktualizacje” są ich konsekwencją i koniecznością.

W imieniu klubu „My Mieszkańcy” interpelację złożył kolega Robert Łucka – w sprawie wątpliwych w naszej ocenie kompetencji Burmistrza dot. przekazania świetlic wiejskich w zarząd Pobiedziskiego Ośrodka Kultury. Można ją zobaczyć tutaj. Druga tego dnia i ostatnia odczytana indywidualnie przez kolegę Sylwestra Antkowiaka dotyczyła przystanków autobusowych położonych w sołectwie Stęszewko. Jej treść znajdą Państwo tutaj.

Gościliśmy tego dnia Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Tomasza Lewandowskiego – będącego jednocześnie od 2 września br.  Przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego „GOAP”,  Dyrektora Biura p. Bartosza Wielińskiego oraz Panią Skarbnik „GOAP-u”, która zaprezentowała sytuację finansową Związku. Poza tym przedstawiono sytuację bieżącą, plan działania i odpowiedziano na pytania radnych oraz gości.