Miesięczne archiwum: marzec 2017

wniosek_grafika

2017.03.28 – Wniosek dot. nowego regulaminu Rady Sportu i powoływania jej członków

Stempel Paweł_Krawczyk_2W trybie międzysesyjnym 24 marca br. w biurze rady złożyłem wniosek związany z wcześniej złożoną interpelacją w tej sprawie oraz odpowiedzią jaką otrzymałem od Pani Burmistrz.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez: Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Dotyczy: nowego regulaminu Rady Sportu i powoływania jej członków

Szanowna Pani!

Dziękując za odpowiedź na moją interpelację z dnia 06.02.2017 r. dotyczącą zrównania reprezentacji osób związanych z samorządem i spoza niego w Radzie Sportu pragnę przedstawić stanowisko jakie zostało wypracowane na lutowym wspólnym posiedzeniu GRDPP i Rady Sportu w dniu 13.02.2017 r.

Wszyscy obecni członkowie Rady Sportu jednogłośnie poparli uchwałę o zmianie czyli powiększeniu jej składu. Jednogłośnie poparcia uchwale udzielili również obecni na posiedzeniu członkowie i przedstawiciele stowarzyszeń sportowych z gminy Pobiedziska (ok. 10 osób).

Biorąc pod uwagę powyższe rezultaty i opinie środowiska sportowego oraz fakt, iż Rada Sportu IV kadencji zakończyła dnia 18.02 br. swoją działalność, jako były jej przewodniczący przedkładam poniżej propozycję kształtu zapisów nowego regulaminu dot. procedury wyboru członków Rady reprezentujących kluby i stowarzyszenia sportowe.

Jako, że powołanie Rady Sportu oraz wydanie zarządzenia dot. jej regulaminu działania i powoływania to kompetencja Burmistrza prosimy o uwzględnienie poniższej propozycji paragrafu dotyczącego jej składu:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Paragraf dot. Składu Rady Sportu

 1. Rada składa się z siedmiu* członków, w tym:
  1. Przedstawiciel Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska,
  2. Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska,
  3. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  4. Nauczyciel Wychowania Fizycznego z terenu Gminy Pobiedziska,
  5. trzech* przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy Pobiedziska.
 1. Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska w drodze zarządzenia.
 2. Wybór członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 5, następuje na zebraniu kandydatów rekomendowanych przez organizacje pozarządowe.
 3. Zebranie kandydatów zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska określając miejsce i termin. Zasady przeprowadzenia zebrania zostały określone w punktach 614.
 4. Każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy Pobiedziska może zgłosić jednego kandydata.
 5. Kandydat zobowiązany jest przedstawić upoważnienie organizacji pozarządowej do udziału w zebraniu, kopię odpisu z właściwego rejestru, wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny organizacji pozarządowej i umocowanie osób ją reprezentujących. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonuje się pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania kandydatów.
 7. Zgłoszenie powinno zawierać dane organizacji pozarządowej, dane kandydata i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej. Wzór karty zgłoszenia kandydata do Rady Sportu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji pozarządowej zamieszczana jest na stronie internetowej Gminy Pobiedziska – www.pobiedziska.pl
 9. Jeżeli zgłoszonych zostało mniej niż trzech* kandydatów, całą procedurę powtarza się od początku. W przypadku, gdy pomimo powtórzenia procedury zgłoszono mniej niż trzech* kandydatów, postępowanie kończy się.
 10. Zebranie kandydatów jest ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w zebraniu.
 11. Głosowanie jest tajne. Głosując wskazuje się od jednego do trzech* kandydatów z listy.
 12. Mandaty członków Rady otrzymują trzy* osoby, które w głosowaniu uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
 13. Skład Rady jest jawny. Informacje o członkach Rady wraz z danymi kontaktowymi umieszcza się na stronie internetowej Gminy Pobiedziska – www.pobiedziska.pl.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

                                                                                                                                * lub odpowiednio więcej

Ponadto nowy regulamin powinien zawierać klauzulę o umieszczaniu protokołów z posiedzeń Rady Sportu na stronie www.pobiedziska.pl.

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2017.03.27 – XL Sesja Rady – Nadzwyczajna – Korekty finansowania inwestycji

W ubiegły czwartek, 23 marca o godz. 14. w sali sesyjnej UMiG odbyła się druga już w tym miesiącu (!) nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Była to sesja „nadzwyczaj nadzwyczajna” – takiej jeszcze nie było. Dotyczyła bowiem spraw inwestycji i finansów gminy z pominięciem omówienia jej przedmiotu na komisji gospodarczej, która takie sprawy wcześniej opiniuje… Z przyczyn służbowych nie mogłem wziąć w niej udziału.

Jej celem było podjęcie trzech uchwał związanych głównie z przesuwaniem środków dla planowanych kolejnych inwestycji… Wg projektu przedłożonego radnym projektu na dziś dzień finansowanie straciła  w ramach WPI inwestycja budowy ul. Polnej w Pobiedziskach (było 600 tys. na rok 2018) oraz obcięto również planowane na lata 2018-19 środki w kwocie 600 tys. na przebudowę drogi Podarzewo – Łagiewniki

Zmiany powyżej wymienione (dot. WPI) nie zostały poparte jednogłośnie. Jedna osoba była przeciw, a dwie wstrzymały się od głosu.

Między innymi w powyższej sprawie planuję w imieniu klubu na najbliższej sesji (już w czwartek) złożyć interpelację.

Sesja_grafika

2017.03.14 – XXXIX Sesja Rady – Nadzwyczajna – Skarga dot. dróg w Stęszewku

Wczoraj, tj. dnia 13 marca o godz. 15. w sali sesyjnej UMiG odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Jej celem było podjęcie uchwały związanej ze skargą na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 02.02.2017r. Konkretnie dotyczyła ona, jak czytamy „bezzwłocznego podjęcia przez Zarządcę działań doprowadzających do przywrócenia należytego stanu dróg w miejscowości Stęszewko”.

Poniżej fragment uzasadnienia do uchwały, podjętej wczoraj jednogłośnie za jej odrzuceniem 13. głosami.

„(…) Przekazana skarga dotyczy jedynie w części publicznych dróg gminnych zgodnie z Załącznikiem (…) W sprawie dróg nie pozostających w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska przekazano skargę, stosownie do własności, odpowiednim właścicielom i zarządcom.

(…) W stosunku do części drogi publicznej nr 321024P w zakresie podniesionych argumentów dotyczących art. 20 pkt 10 przeanalizowano kopię tabeli nr 4 Kontroli stanu technicznego sprawności  drogi. Jednocześnie potwierdzam, iż zgodnie z pismem skarżącego, przedmiotowa droga nie posiada nawierzchni twardej i jest drogą gruntową zgodnie z książką drogi realizowano stosowne przeglądy a stosowne wpisy znajdują się w przedmiotowym dokumencie. (…)”

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.03.07 – Otrzymano odp. na interpelację dot. zrównania reprezentacji w Radzie Sportu

Przed kilkoma dniami otrzymałem odpowiedź na interpelację będącą skutkiem odmownej decyzji p. Burmistrz w dość formalnej sprawie, którą poruszałem na początku z Państwa urzędnikami kuluarowo – jednak bez efektu.

Można zatem wnioskować, że do rozszerzenia reprezentacji czynnika społecznego dojdzie, a szczegóły zostaną wkrótce omówione – jak czytamy w odpowiedzi. Jako były przewodniczący ostatniej Rady Sportu przygotowałem propozycję sposobu wyboru członków, którą przedstawię na spotkaniu roboczym. Szkopuł w tym, abyśmy osiągnęli autonomię w „samowyborze” członków czynnika społecznego do tego ciała, a nie jak dotychczas na skutek samodzielnego wyboru Burmistrza.

Oto fragment odpowiedzi:

” (…) w związku z powyższym proponuję spotkanie z przedstawicielami Rady Sportu (IV kadencji) w celu omówienia szczegółów opracowania nowego regulaminu (…) ”

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny jest tutaj.

Sesja_grafika

2017.03.06 – XXXVIII Sesja Rady – Kanalizacja i „góra” głosowań dot. Góry

Herb PobiezdziskW ostatni czwartek lutego rekordowo niska liczba, bo tylko 12. radnych zebrała się na comiesięcznej Sesji. Była ona wyjątkowa również pod względem czasu trwania. Należała bowiem do tych najdłuższych.

Planowanymi i zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, a tematem ich wystąpienia był stan realizacji zadania z zakresu kanalizacji sanitarnej w naszej Gminie. Przewodniczącego Zarządu Związku nie trzeba było zapraszać, gdyż bywa na każdej naszej sesji. Mowa tu oczywiście o zastępcy Burmistrza MiG Pobiedziska p. Zbigniewie Zastrożnym.

Prezentację przedstawili i omówili p. Stefan Ogorzałek – Inspektor ds. regulacji i gospodarowania mieniem komunalnym oraz Pani Olga Godynicka-Kubiak – członek Zarządu Związku.

Poza „zwtczajnym” blokiem uchwał radni przegłosowali aż 60 (!) odrębnych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Góra, co wiązało się automatycznie z wydłużeniem posiedzenia – podobnie jak miało miejsce dzień wcześniej na komisji gospodarczej w której to obradach w odróżnieniu do tejże sesji miałem przyjemność uczestniczyć.

Na zakończenie swoje oświadczenie w sprawie drzew wycinanych w centrum Pobiedzisk, jako przewodniczący komisji Ochrony Środowiska złożył kolega z naszego klubu radnych Sylwester Antkowiak.

Wniosek dotyczący połączenia chodnikiem ul. Biedrzyckiego z os. Kostrzyńska III przedstawiła również koleżanka Danuta Sobka. Można go będzie zobaczyć zobaczyć po umieszczeniu przez Biuro Rady tutaj.