Miesięczne archiwum: kwiecień 2017

Interpelacja_grafika2

2017.04.24 – Interpelacja dot. konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ulic w centrum Pobiedzisk i płyty Rynku

Stempel Paweł_Krawczyk_2W trybie międzysesyjnym, 5 kwietnia br. w biurze rady złożyłem również klubową interpelację dot. kontrowersji związanej z przebudowami ulic w centrum Pobiedzisk oraz rynku. „Nic o nas bez nas”… Kierując się tym hasłem chodzi o wyjaśnienie, czy mieszkańcy byli odpowiednio informowani o planach urzędników i ewentualnych konsultacjach społecznych w tej sprawie.

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W zeszłym roku wykonano przebudowę ulicy Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach. Na ten rok planuje się wykonać podobne prace na ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Władysława Jagiełły. W przyszłości przebudowie ma zostać poddana również płyta Rynku.

W związku z pojawiającymi się dziś kontrowersjami i wątpliwościami mieszkańców dotyczącymi przede wszystkim ilości miejsc parkingowych oraz wycinki drzew proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Kiedy konkretnie i w jakiej formie Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska publicznie informował mieszkańców o planowanych konsultacjach?
 2. Kiedy konsultacje dla konkretnych ulic i rynku się odbywały?

Jednocześnie warto nadmienić, że spotkanie, które odbyło się 31 stycznia br. w sali sesyjnej UMiG, a dotyczące przede wszystkim planowanej przebudowy organizacji płyty rynku zainicjowane zostało przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Pobiedziskach zaniepokojonych docierającymi do nich informacjami.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

wniosek_grafika

2017.04.18 – Wnioski dot. ulic: Nowej, Kiszkowskiej, Głównej i Słonecznej

Stempel Paweł_Krawczyk_2W trybie międzysesyjnym, 5 kwietnia br. w biurze rady złożyłem jeden wniosek związany z problemami dotyczącymi ww. ulic. Są to sprawy różnej wagi, jednak każda z nich wymaga zdecydowanych działań.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSKI

Dotyczące ulic: Nowej, Kiszkowskiej, Słonecznej i Głównej w Pobiedziskach

Szanowna Pani!

Wnoszę o podjęcie skutecznych działań dotyczących następujących spraw:

 • ul. Nowa w Pobiedziskach

Zgodnie ze składanym dwukrotnie przeze mnie (we wrześniu 2015 r. i we wrześniu 2016 r.) oraz również złożonym odrębnie przez radnego Janusza Mikołajczaka wnioskiem dotyczącym aktualizacji zadań związanych z WPI (Wieloletnie Programy Inwestycyjne) oraz WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa) proszę o informację – wyznaczenie terminu w jakim ta od wielu lat zamieszkana ulica zostanie finalnie utwardzona na jej całości.

Jednocześnie wnoszę o utrzymywanie nieutwardzonej części tej ulicy w stanie pozwalającym na jej użytkowanie do czasu zakończenia jej budowy.

 • ul. Kiszkowska w Pobiedziskach (odcinek od byłej drogi krajowej nr 5 do granicy miasta)

W związku z planowaną przebudową odcinka chodnika ul. Kiszkowskiej do ul. Sandaczowej wnoszę w imieniu mieszkańców tej części miasta o równoczesne wykonanie miejscowych napraw zapadniętych miejsc oraz skrajni chodnika w jego dalszym jego biegu – do ul. Rzecznej (fot. 1).

Jednocześnie proszę, co zgłaszałem Referatowi Inwestycji w styczniu b.r. o dobudowę – być może w ramach projektu oświetlenia tzw. os. „Rybnego” – opraw oświetlenia wzdłuż ul. Kiszkowskiej na jej środkowym odcinku. Lampy starego typu są tam umiejscowione zaledwie na co drugim słupie. Dodatkowo słupy oddalone są od chodnika nawet o ok. 10 metrów, co powoduje, że widoczność jest w tych miejscach niedostateczna i stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców (fot. 2).

Poniżej stosowne fotografie.

2017_04_Kiszkowska _1

 • ul. Kiszkowska w Pobiedziskach (okolice byłej mleczarni)

W imieniu mieszkańców wnoszę o skuteczną interwencję związaną z miejscowym załamaniem się chodnika w narożniku ul. Kiszkowskiej, a ul. Tysiąclecia. Miejsce to zimą przy ujemnych temperaturach na skutek powstałego zaniżenia jest oblodzone, przez co stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych korzystających z chodnika. Naprawa poprzez miejscowe rozebranie kostki i jej podniesienie przez podsypanie podłoża wydaje się być formalnością (fot. 3).

Tuż w sąsiedztwie tego miejsca drzewa wymagają przycięcia z uwagi na opadające i łamiące się gałęzie. Jedno z nich jest zagrożeniem dla budynku mieszkalnego – tzw. byłej mleczarni, drugie zaś dla aut parkujących tuż obok niego na parkingu (fot. 4).

Poniżej stosowne fotografie.

2017_04_Kiszkowska _2

 • ul. Główna w Pobiedziskach

Proszę (w ślad za wcześniejszymi e-mailami kierowanymi do Referatu Inwestycji w tej sprawie) o interwencję i umiejscowienie choćby dwóch śmietników wzdłuż ul. Głównej. Szczególnie w okolicach stacji benzynowej śmieci czasowo zalegają tam w rowach.

 • ul. Główna i Słoneczna w Pobiedziskach oraz cała północna część miasta

W związku z planowanym drastycznym zwiększeniem częstotliwości ruchu pociągów na trasie kolejowej przebiegającej przez Pobiedziska i w trosce przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły przy ul. Kostrzyńskiej proszę o zorganizowanie w okolicy skrzyżowania Głowna / Słoneczna dodatkowego przystanku autobusowego. Pozwoli to choć w niewielkim stopniu poprawić komfort dzieci w drodze do szkoły. Mamy jednocześnie, jako mieszkańcy świadomość, że nie rozwiązuje to całości problemu. Sprawa ta dotyczy wszystkich dzieci zamieszkujących północną część miasta. Czy UMiG w Pobiedziskach ma ew. inne realne do zrealizowania koncepcje pomocy mieszkańcom w tej sprawie?

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Interpelacja_grafika2

2017.04.05 – Interpelacja dot. kosztów utrzymania ew. dodatkowych 4. (!) autobusów

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji (numer XLI) po raz kolejny skorzystałem z prawa, jakie przysługuje radnemu składając interpelację w istotnej sprawie dotyczącej całej Gminy Pobiedziska.

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Gmina Pobiedziska została, zgodnie z podpisaną w Urzędzie Marszałkowskim umową z dnia 30 grudnia 2016 r. beneficjentem projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego”. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 28 380 888,35 zł, stanowiące 85% założonej wartości inwestycji to duży sukces.

W skład tejże inwestycji wszedł również zakup trzech niskoemisyjnych autobusów.

Z pozyskanych informacji dowiadujemy się, że Urząd Miasta i Gmina Pobiedziska ubiega się o kolejny program związany m.in. z pozyskaniem dotacji na dodatkowe cztery (!) autobusy.

Jako radni gminy Pobiedziska pragniemy wyrazić swoją troskę o przyszłe finanse gminy i w związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy przeprowadzono rzetelną analizę długofalowych kosztów utrzymania z budżetu łącznej floty 7. autobusów wraz z ich bazą, zapleczem, kosztami serwisu, zatrudnienia kierowców, kadry technicznej i niezbędnej infrastruktury?
 2. Jaki wydatek roczny ponosić będzie gmina Pobiedziska na utrzymanie i funkcjonowanie takiej floty autobusów?
 3. Czy nie będzie to skutkowało ograniczeniem jakże potrzebnych i koniecznych inwestycji, na które nierzadko mieszkańcy oczekują wiele lat? Mam na myśli np. budowy ulic, chodników, boisk i innej infrastruktury o którą radni z mieszkańcami wnoszą?
 4. Czy przeprowadzono analizę realnych potrzeb mieszkańców gminy Pobiedziska, by nie tyle sama inwestycja, co przyszłe koszty jej utrzymania miały swoje uzasadnienie?

Pozyskanie nawet wysokiej dotacji to połowa sukcesu. Druga połowa to właściwe ulokowanie tych środków, bo koszty nietrafionych inwestycji mogą okazać się zabójcze dla przyszłych budżetów naszej gminy i w efekcie spowolnić jej dalszy rozwój.

O ile flota trzech autobusów wpisujących się w już przyznany Pobiedziskom projekt unijny wydaje się do wykorzystania np. dla przewozów dzieci do szkół tak budowa gminnej komunikacji autobusowej w dobie powszechnego zmotoryzowania budzi pewne obawy. Wiele jest w naszym kraju przykładów tzw. „przeinwestowania”.

Prosimy o przedstawienie odpowiedzi na powyższe pytania.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Sesja_grafika

2017.04.04 – XLI Sesja Rady – Strażacy, policja i świetlice wiejskie…

Jpeg30 marca br. odbyła się już trzecia sesja tego miesiąca. Była to jednak standardowa, planowana wcześniej comiesięczna sesja. Zgodnie z rocznym planem tychże spotkań gościliśmy przedstawicieli straży pożarnej oraz policji.

Swoje prezentacje podsumowujące ubiegły rok, tegoroczne zamierzenia i plany przedstawili kolejno strażacy (z Poznania i Gminy Pobiedziska) oraz reprezentujący pobiedziską policję komendant Roman Warda.

Kolejny gość przybyły na naszą sesję  – p. mecenas Michał Kiełbus wyjaśnił detale i przedstawił prawną interpretację ew. możliwości przejścia w zarząd świetlic wiejskich pod Pobiedziski Ośrodek Kultury (POK), o co optowała Pani Burmistrz Dorota Nowacka.

Okazuje się, że decyzja o ew. przejęciu świetlic spod jurysdykcji sołtysów pod władanie POK nie może zostać podjęta przez burmistrza bez ew. poparcia udziału Rady Miejskiej. Sprawą tą prowadził i zajmuje się ją szczególnie kolega z klubu radnych „My Mieszkańcy” Robert Łucka.

Złożyłem w imieniu naszego klubu interpelację dotyczącą przyszłych ryzyk finansowych związanych z ew. zakupem dodatkowych 4. autobusów przez Gminę Pobiedziska. Jej treść wraz z czterema pytaniami przedstawię w następnym – odrębnym artykule.

Interpelację złożył także kolega Sylwester Antkowiak. Związana była z wykonaniem naprawy przystanków autobusowych na terenie Sołectwa Stęszewko. Korzysta z nich głównie młodzież dowożona do szkoły we Wronczynie. Link do jej treści znajdą Państwo tutaj.

Interpelację oraz dodatkowo wniosek złożył również kolega Robert Łucka. Dotyczyły one kolejno oświetlenia hybrydowego skrzyżowań ul. Diamentowej w Jerzykowie (tutaj) oraz czasu trwania świateł przy b. krajowej piątce w tej samej miejscowości.