Miesięczne archiwum: czerwiec 2017

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.06.27 – Otrzymaliśmy odp. na interpelację dot. decyzji o lokalizacji boiska z bieżnią lekkoatletyczną w Pobiedziskach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na majowej sesji złożyłem w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” interpelację w sprawie uzyskania wiążącej decyzji o lokalizacji przyszłego boiska z bieżnią lekkoatletyczną w Pobiedziskach. Tutaj znajduje się jej treść.

Z początkiem lipca otrzymaliśmy odpowiedź, z której dowiadujemy się co następuje:

„(…) Agencja Nieruchomości Rolnych pismem z dnia 23.01.2017 r. (odpowiedź na pismo Urzędu z dnia 28.10.2016 r.) zaakceptowała koncepcję wydzielenia działki (…) będącej przedmiotem nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Pobiedziska w celu realiizacji inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów edukacji publicznej sportu, rekreacji publicznej, zieleni i zadrzewień uchwalonego uchwałą (…) z dnia 29 września 2005 r.  (…).

Boisko z bieżnią_Kostrzyńska

Teren o którym mowa – pomiędzy firmą TIP-TOPOL, a stacją PKN Orlen – wydaje się idealną lokalizacją

Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia podziału przedmiotowej nieruchomości zostało wszczęte z urzędu dnia 07.03.2017 r., a dnia 15.03.2017 r. wydane zostało postanowienie Burmistrza Pobiedzisk pozytywnie opiniujące załączony  do sprawy wstępny projekt podziału (…)

W toku ww. postępowania i czynności geodezyjnych ustalono, że jednocześnie toczy się postępowanie i prace geodezyjne (…) w sprawie remontu drogi powiatowej. [okolice stacji benzynowej PKN Orlen – dop. P. Krawczyk].

Wobec powyższego w Powiatowym Ośrodku (…) „zablokowane” zostały wszystkie podziały nieruchomości (…) będących przedmiotem postępowania (…) „specustawą” podziałów wydzielających działki pod poszerzenie drogi powiatowej.

Zgodnie z powyższym niemożliwe jest do czasu wydania decyzji ZRID wykonanie przez geodetę prawidłowego projektu podziału (…) i kontynuacja postępowania w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od ANR pod budowę boiska. O dalszych postępach będziemy na bieżąco informować.”

Reasumując – cieszymy się, że wykonano pierwszy krok… Jak długo poczekamy na ww. decyzję ZRID? Będę Państwa o powyższym informował.

Pełną treść pisma można zobaczyć tutaj.

Sesja_grafika

2017.06.25 – Głos naszego klubu w sprawie absolutorium dla Burmistrza

Foto mównica_Robert Łucka_225 maja br. odbyła się sesja absolutoryjna. Przed najważniejszym tego dnia głosowaniem w imieniu naszego klubu radnych „My Mieszkańcy” głos jako jedyny z radnych zabrał przewodniczący naszego klubu Robert Łucka. Poniżej treść jego przemówienia.

Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Państwo Burmistrzowie, Szanowni Państwo!

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

„Pozwalam sobie zabrać głos w tym momencie, ponieważ z przyczyn niezależnych ode mnie nie mogłem swoich spostrzeżeń dotyczących wykonania budżetu przekazać na Komisji Rewizyjnej. Wiemy, że Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Nie wniesiono żadnych zastrzeżeń dotyczących dochodów i wydatków gminy. Na duże wyrazy uznania i szacunku zasługuje fakt, iż gmina pozyskuje bardzo duże pieniądze z funduszów zewnętrznych i zmienia swój obraz bardzo pozytywnie. Podziwiamy polityczne talenty państwa Burmistrzów, którzy potrafili uzyskać przychylność zewnętrznych instytucji do realizacji zamierzonych celów.  Wydajemy bardzo duże pieniądze na inwestycje, dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy Państwa i urzędników. Osobne wyrazy uznania należą się również Pani Skarbnik Agacie Majcherczak, która stoi na straży prawidłowego wykonania zaplanowanego budżetu i spinania wszystkich decyzji związanych z inwestycjami i zmieniającymi się decyzjami rządzących w państwie.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na sprawy które budzą pewien niepokój wśród Radnych dotyczący między innymi inwestycji. Po burzliwych dyskusjach ustaliliśmy na początku działalności Rady WPI, który w trakcie 2016 roku zmienialiśmy 13-krotnie wraz z WPF i uchwałą budżetową. O ile rozumiemy te zmiany w związku z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, to chcielibyśmy zwrócić uwagę, że następują też zmiany powodujące wstrzymanie inwestycji lub odstąpienie od ich realizacji, co budzi pewien niepokój w związku z obietnicami złożonymi przez Burmistrza, że zadania z WPI będą wykonywane.

Chcielibyśmy zwrócić również uwagę na standardy wykonania np. dróg na terenie miejskim i wiejskim. W mieście budowa drogi oznacza budowę drogi, chodników, parkingów i oświetlenia. Na wsi natomiast oznacza to budowę drogi… Natomiast chodniki, oświetlenie i parkingi traktowane są jako osobne inwestycje. Bezsporny jest również fakt, że większość inwestycji wykonywanych jest na terenie miejskim i większości bez większych problemów. Na wsiach pojawiają się problemy z finansowaniem zaplanowanych inwestycji. Pojawiają się również inwestycje w mieście które nie znajdują się w WPI.

Myślę, że niewłaściwy jest również fakt braku konsultacji dotyczący nadwyżek budżetowych pozostałych po wykonaniu inwestycji. Apelujemy o szersze konsultacje w tej sprawie. Myślę, że zaoszczędzone pieniądze powinny być sprawiedliwie przeznaczane na realizowanie zadań zaplanowanych w WPI, a nie przeznaczane na dodatkowe inwestycje.

(…) Idziemy stale do przodu z wieloma sprawami, ale gdybyśmy więcej rozmawiali i słuchali siebie nawzajem, myślę, że moglibyśmy biec do przodu dużymi krokami.

Absolutorium udzielane jest za wykonanie budżetu. Pani wywiązała się z tego obowiązku i to absolutorium się Pani należy! Proszę jednak wziąć pod uwagę w dalszej działalności przedstawione kwestie, ponieważ możemy jeszcze lepiej współpracować dla dobra naszych mieszkańców.”

Przypominam, że zarówno uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jak i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi – obie, przyjęte zostały przez radnych jednogłośnie.

Interpelacja_grafika2

2017.06.15 – Interpelacja dot. uzyskania wiążącej decyzji o lokalizacji przyszłego boiska z bieżnią lekkoatletyczną w Pobiedziskach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na majowej sesji nr XVIII, 25 maja br. odczytałem i złożyłem w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy poniższą interpelację.

Tutaj jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Gmina Pobiedziska cierpi na brak sportowego boiska z bieżnią lekkoatletyczną oraz zmaga się z niewystarczającą bazą do uprawiania piłki nożnej. Jedyne profesjonalne w gminie boisko piłkarskie z pełnym zapleczem od dawna jest przepełnione i ze szkodą dla niego zbyt eksploatowane. Ograniczona jest przez to możliwość rozwoju sportu w naszej gminie w wymiarze szkolenia piłkarskiego – również docelowo np. chętnych dziewcząt.

Podczas obrad Rady Sportu IV kadencji oraz komisji Spraw Społecznych uznano to za pierwszy, priorytetowy problem infrastrukturalny bazy sportowej naszej gminy. W międzyczasie konsultowaliśmy wspólnie z Władzami i OSiR potencjalne lokalizacje. Zdecydowano finalnie o wyborze terenu przy ul. Kostrzyńskiej (między stacją benzynową a firmą TIP-TOPOL).

W późniejszym czasie podczas kilku komisji Spraw Społecznych oraz Spraw Gospodarczych w roku 2016 dopytywaliśmy Władze Gminy o deklarowaną, pisemną informację z Agencji Rynku Rolnego dot. pozyskania prawnej możliwości zlokalizowania w tym miejscu docelowego boiska. Informacji takiej nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego.

Połączenie funkcjonalności bieżni lekkoatletycznej z pełnowymiarowym boiskiem treningowym wraz z pełnym zapleczem w tej lokalizacji, tj. praktycznie w sąsiedztwie kortów tenisowych OSiR jest bardzo trafione, ale przede wszystkim wymaga podjęcia działań, aby w przyszłej kadencji przeprowadzić tę inwestycję.

Wnosimy tym samym o podjęcie tych działań i służymy wsparciem, jeśli takowe okaże się pomocne.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Sesja_grafika

2017.06.12 – XLIII Sesja Rady – Absolutorium dla p. Burmistrz

UMiG_tablica stara ulica pionDnia 25 maja br. odbyła się planowa sesja tej kadencji. „Stanęła pod znakiem” absolutorium dla p. Burmistrz Doroty Nowackiej.

Pierwszy raz miałem okazję wnieść o uzupełnienie protokołu z poprzedniej sesji. W przedstawionej wersji brakowało bowiem części wystąpienia kolegi z klubu Roberta Łucka oraz moich wyraźnie wyartykułowanych zastrzeżeń dot. błędnego sposobu publikacji klubowych interpelacji na stronach pobiedziskiego Biuletynu Informacji Publicznych.

Najważniejszym momentem tej sesji było głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza MiG Pobiedziska. Po wystąpieniu p. skarbnik Agaty Majcherczak, p. burmistrz Doroty Nowackiej oraz przedstawieniu uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pobiedziska za rok 2016 r. przystąpiono do głosowań.

Zarówno uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jak i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi – obie, przyjęte zostały przez radnych jednogłośnie.

Inaczej było podczas głosowań późniejszych. Projekt korekty tzw. „WPI” (zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2015-2019) oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2017 zostały przyjęte 10. głosami „za”, przy 5. wstrzymujących. W obu głosowaniach wstrzymałem się od głosu.

Przed głosowaniem w sprawie zmiany uchwały dot. „WPI” ponownie zabrałem głos i wyraziłem swoje zaniepokojenie planowanym finansowaniem budów ulic na tzw. osiedlu Rybnym. Okrojoną w poprzednim roku część środków na ulice osiedla Rybnego i Drawską zaproponowano przesunąć z przyczyn technicznych (związanych z odprowadzeniem wody do rzeki Głównej) w pierwszej kolejności na budowę tej ostatniej. Moje obawy wywołała pozostała ilość środków na budowę ulic Sandaczowej, Węgorzowej i Łososiowej. Prace drogowe w tej części wg WPI mają zacząć się w przyszłym roku. W odpowiedzi zastępca burmistrza p. Zbigniew Zastrożny podtrzymał swoje „podejście zadaniowe” do planowanych inwestycji zapewniając, że są one wg planu niezagrożone.

Będziemy pilnować tej inwestycji jako klub radnych „My Mieszkańcy”, aby faktycznie zgodnie z „marszrutą” obraną w planach odpowiednie środki zabezpieczyć na ten cel w przypadku ich niedostatku.

Złożyłem (tradycyjnie w imieniu klubu „My Mieszkańcy”) jedną interpelację. Tym razem dotyczyła ona – po długiej przerwie tematyki sportowej, a mianowicie samej lokacji przyszłego, drugiego, bardzo potrzebnego, pełnowymiarowego treningowego boiska piłkarskiego z pierwszą bieżnią lekkoatletyczną w Pobiedziskach. Przedstawię niebawem jej treść w osobnym artykule.

Warto nadmienić, że przed głosowaniem w sprawie absolutorium dla burmistrza jako jedyny głos zabrał przewodniczący naszego klubu Robert Łucka, który w swoim merytorycznym wystąpieniu przedstawił nasz punkt widzenia dotyczący pracy Pani Burmistrz oraz jej współpracy z Radą Miasta i Gminy Pobiedziska. Jego treść również przedstawię w osobnej wiadomości.

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.06.09 – Otrzymaliśmy odp. na interpelację dot. konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ulic w centrum i płyty Rynku

Stempel Paweł_Krawczyk_2Otrzymaliśmy nadspodziewanie szybko, bo już po 6. dniach od jej złożenia, odpowiedź na interpelację klubową z dnia 5 kwietnia br. Dotyczyła ona kontrowersji związanej z przebudowami ulic w centrum Pobiedzisk oraz rynku. Tutaj jest dostępny jest link do całości tekstu oryginału dokumentu.

Przypomnę dwa konkretne pytania jakie zostały zadane:

IMG_15461. Kiedy konkretnie i w jakiej formie Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska publicznie informował mieszkańców o planowanych konsultacjach?

2. Kiedy konsultacje dla konkretnych ulic i rynku się odbywały?

Odniesienie się do setna interpelacji, czyli powyższych pytań znajduję bezpośrednio jedynie w przedostatnim i trzecim od końca akapicie. We fragmencie tym możemy odczytać, co następuje:

„(…) Projekty (…) ul. Odnowiciela, Jagiełły i Kościuszki podano konsultacjom w dniu 22 kwietnia 2016 r. w auli ZS w Pobiedziskach. Materiały informacyjne umieszczono na stronie internetowej UMiG. (…) Projekty szczegółowo omówiono w Biuletynie informując o wycinkach drzew. W ramach konsultacji 573 osoby wyraziły swoje poparcie sposób bezpośredni podpisując się, a 742 wzięło udział w sondzie internetowej.”

Co do przebudowy Rynku czytamy, że prace te planuje się na rok 2020/2021. Nie ma w odpowiedzi mowy o konsultacjach dot. wykonanego już projektu dot. Rynku… Został on bowiem zlecony i wykonany, jak wynika z mojej wiedzy w roku 2015.

Pragnę przy okazji podkreślić, że jak sadzę (a każdy przecież sądzi „po sobie”) nikt z mieszkańców nie neguje potrzeby rewitalizacji i remontów z których, my mieszkańcy jesteśmy przecież dumni. Problem tkwi jedynie w możliwym braku przepływu informacji dla przysłowiowego „Kowalskiego” o tym, że dana inwestycja wiąże się z pewnymi zmianami, mniej lub bardziej bolesnymi…

Mieszkańcy powinni, jako Ci, dla których te inwestycje się przeprowadza mieć bezpośredni wpływ na ich kształt! Zawsze trzeba ich wysłuchać. W końcu to my przecież wiemy najlepiej czego nam potrzeba. Jest nas więcej niż urzędników ;)

Tutaj jest dostępny jest link do całości oryginału dokumentu odpowiedzi Pani Burmistrz..