Miesięczne archiwum: październik 2017

wniosek_grafika

2017.10.26 – Wniosek dot. ew. zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na XLVIII sesji, 28 września 2017 r. przewodniczący naszego klubu My Mieszkańcy, radny Robert Łucka odczytał i złożył następujący wniosek.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNISOEK

Szanowna Pani!

XXI wiek to z pewnością okres elektroniki. O ile dawniej było to nie do pomyślenia, tak dziś nie dziwi już chyba nikogo fakt, iż coraz młodsze dzieci użytkują komputery i korzystają z telefonów komórkowych.

Niestety, mimo powyższych zalet, korzystanie z telefonów przez dzieci i młodzież jak się okazuje ma chyba więcej wad i przykrych konsekwencji niż samych plusów. Uczniowie korzystający z telefonów na lekcjach często zakłócają pracę nauczycielowi. Poprzez wysyłanie sms-ów, granie w gierki, słuchanie muzyki, uczniowie nie skupiają się na tym, na czym powinni, czyli na zajęciach. Ponadto „komórka” może być też źródłem konfliktów i powodem do kłótni między rówieśnikami. Wiadomo, że nie każdego ucznia stać na nowoczesne aparaty, którymi często koledzy przechwalają się na przerwach. Wzbudzanie uczuć zazdrości może być źródłem złości i zawiści prowadzące również do kradzieży. Niejednokrotnie media informują nas również o przestępstwach dokonywanych przez uczniów przy użyciu „komórek”.

Nagrywanie kompromitujących filmów lub utrwalanie takowych dźwięków przy pomocy dyktafonu, a następne upublicznianie ich na portalach społecznościowych lub próby szantażu i wyłudzeń, niejednokrotnie doprowadziły do pogłębiającej się depresji a nawet przypadków samobójstw w szkołach. Częstym zachowaniem jest również nękanie swoich kolegów anonimowymi sms-ami, które również może mieć poważne konsekwencje psychiczne.

Nowe Prawo Oświatowe w art.99 ust.4 pozwala w statucie szkoły określić warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Klub „My Mieszkańcy”  stoi na stanowisku, że ograniczenie używania telefonów komórkowych na terenie szkoły wpłynie pozytywnie na uspołecznienie uczniów, zaangażowanie ich w życie szkolne oraz uniemożliwi m.in. rejestrowanie wizerunków innych uczniów i nauczycieli za pomocą urządzeń technicznych i upublicznianie tychże w Internecie.

Gmina jako organ prowadzący nie posiada kompetencji do zmian zapisów statutu, ale jest podmiotem ustawowo uprawnionym do wnioskowania w sprawie zmian do statutu, dlatego warto, by z tego prawa korzystał, jeżeli zauważy taką potrzebę.

Dlatego zwracamy się z prośbą o skierowanie odpowiedniego pisma do dyrektorów szkół na terenie gminy Pobiedziska , których organem prowadzącym jest Gmina, z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań zmierzających do wprowadzenia zmian w statutach, dotyczących zakazu używania telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

 

Interpelacja_grafika2

2017.10.25 – Interpelacja dot. nadania rondom imion Jackowskiego i Pallutha

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji (28 września 2017 r.) kol. Mikołaj Witaszyk w imieniu  5. radnych klubu My Mieszkańcy złożył następującą interpelację.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W związku z realizacją projektu ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz zakupem środków transportu publicznego”, a tym samym powstania w efekcie finalnym m. in. dwóch nowych rond znajdujących się na obszarze naszej gminy Klub Radnych ,,My Mieszkańcy” proponuje, by nadać im imiona dwóch wyżej wymienionych przeze mnie postaci historycznych, szczególnie zasłużonych w dziejach nie tylko naszego miasta, ale również regionu jak i całego narodu.

Maksymilian Jackowski to jeden z najsłynniejszych dziewiętnastowiecznych działaczy społecznych i gospodarczych; organicznik, inicjator i współtwórca szeregu nowych kółek rolniczych powstających na terenie całej Wielkopolski znajdującej się wtenczas pod pruskim zaborem. W 1866 r. powołał do życia kółko rolnicze w Pobiedziskach skupiające wielu polskich rolników, właścicieli ziemskich, urzędników i duchownych. Trzy lata wcześniej organizował pomoc materialną, prawną oraz medyczną dla powstańców styczniowych, za co został aresztowany i osadzony wpierw w poznańskiej Cytadeli, a później trafił do berlińskiego Moabitu. Po uwolnieniu nadal działał niezwykle prężnie, inicjując założenie kilku polskich czasopism, w tym ,,Rocznika Kół” i ,,Poradnika Gospodarskiego” mających za cel narodowe uświadamianie mieszkańców wsi, nauczanie zasad nowoczesnego gospodarowania własnymi zasobami majątkowymi i podejmowania przez rolników wszelkiego rodzaju inicjatyw, dążących do powoływania polskich towarzystw, organizacji, które za zadanie miały przede wszystkim ochronę, emancypację polskiego majątku narodowego spod wpływów pruskich. Warto dodać, że był właścicielem chociażby pałacyku w Pomarzanowicach, a pochowany został we Wronczynie. Celem jego wszelkich działań było zażegnanie zagrożenia germanizacją tutejszych terenów oraz powstanie silnej polskiej grupy bogatych rolników, dającej skuteczny odpór temu zagrożeniu. Za swoje zasługi okrzyknięty został ,,Królem Chłopów”.

Z kolei Antoni Palluthrodowity Pobiedziszczanin to persona przez lata dość słabo rozpoznawalna. Podporucznik rezerwy łączności Wojska Polskiego, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, inżynier, radiotechnik, a przede wszystkim genialny kryptolog.  Dziś już wiemy, że po przyjęciu do słynnego Oddziału II Sztabu Generalnego jako specjalista w dziale szyfrów wojskowych, był wykładowcą tajnych kursów kryptologii wojskowej i uczył fachu trzech poznańskich autorów rozwiązania niemieckiego szyfru maszynowego Enigma: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego, co w znaczącym stopniu ułatwiło aliantom zachodnim odniesienie zwycięstwa nad niemieckim hitleryzmem. To on i jego grupa zapoczątkowali pracę nad znalezieniem właściwego klucza do Enigmy, dał impuls dla dalszych działań w tej materii.

(…) Odszyfrowanie tajemnic Enigmy było jednym z kluczowych czynników, które gwarantowało militarnym operacjom aliantom zachodnim jak najwyższą szansę powodzenia.  I być może był to najważniejszy polski, pobiedziski wkład w pokonaniu faszystowskiego tyrana. Tym większe uznanie dla Antoniego Pallutha i jego umysłowych prac kryptologicznych w Biurze Szyfrów, który przypomnę ostatecznie został aresztowany przez Niemców podczas próby przekroczenia granicy z neutralną Hiszpanią i zginął w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen w 1944 roku. Pośmiertnie Pan Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za ,,wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Obie postacie łączyła jedna cecha wspólna – podejmowanie walki w obronie polskości w warunkach skrajnie niekorzystnych dla narodu, walki niekoniecznie albo inaczej – nie wyłącznie militarnej, lecz za pomocą pracy organicznej, pracy u podstaw tudzież niesłychanie żmudnej pracy intelektualnej.  Obaj odnieśli spektakularne sukcesy i zwycięstwa. Dlatego też nasz Klub Radnych  ,,My Mieszkańcy”  prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

 1. Czy możliwe jest nadanie nowo powstającym rondom imion Jackowskiego Maksymiliana i Pallutha Antoniego?

O ile nasze kompetencje w nadaniu imienia rondu w ciągu ulicy Poznańskiej nie podlegają chyba dyskusji, tak w przypadku drogi wojewódzkiej nr 156 (byłej DK nr 5) zachodzi pytanie czy Gmina Pobiedziska ma możliwość zasugerowania  władzom wojewódzkim, Zarządowi Dróg Wojewódzkich tego typu propozycji?

Myślę, że warto byłoby to uczynić i niech nadanie tych imion będzie naszym ukłonem w kierunku tych dwóch Osób, które podejmowały świadomą i niebezpieczną działalność w obronie naszej Ojczyzny.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Interpelacja_grafika2

2017.10.24 – Interpelacja dot. utrzymania dróg w sołectwach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na poprzedniej sesji (28 września br.)  kolega Sylwester Antkowiak z naszego klubu radnych My Mieszkańcy złożył w naszym imieniu poniższą interpelację.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy” zwracamy się z interpelacją dotycząca zasad utrzymania dróg przez poszczególne sołectwa.

Czy jest możliwe odpowiednio wczesne informowanie Sołtysów o zasobach jakimi będą dysponowali na utrzymanie dróg w swoich sołectwach?

Jednym z zadań sołtysów jest utrzymanie dróg na terenie swoich sołectw. W tym celu sołtysi w naszej gminie w uzgodnieniu z właściwym pracownikiem Urzędu Miejskiego otrzymują materiał do utrzymania dróg (tzw. tłuczeń). Jednakże w naszej gminie brak jest jednolitych zasad dostarczania tłucznia, sołtysi nie wiedzą kiedy i jakie ilości tłucznia są do ich dyspozycji, kiedy tłuczeń do nich dotrze.

Mieszkańcy tradycyjnie oczekują od sołtysów podejmowania działań związanych z utrzymaniem dróg, jednakże sołtysi nie są w stanie prowadzić racjonalnych działań w tym zakresie, nie mając żadnej wiedzy jakimi zasobami w danym roku będą dysponować.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w tym roku sołtysi otrzymali znacząco mniejsze, w porównaniu z latami ubiegłymi, ilości tłucznia do utwardzania dróg bez wcześniejszego poinformowania ich o tym zmniejszeniu.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Interpelacja_grafika2

2017.10.23 – Interpelacja – wyposażenie gabinetów medycznych w szkołach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na poprzedniej sesji (28 września br.)  p. Robert Łucka w imieniu naszego klubu radnych My Mieszkańcy złożył następującą interpelację.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Od poniedziałku 25 września br. obowiązuje tzw. specustawa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Celem tej regulacji jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz umożliwienie ministrowi zdrowia przekazywania dotacji na ten cel podmiotom leczniczym przez niego utworzonym lub nadzorowanym, a także innym, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej najbardziej istotnych obecnie dla zdrowia publicznego.

Dla samorządów najistotniejszym aspektem jest to, że projekt ustawy przewiduje realizację nowego zadania, jakim jest wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, prowadzonych przez Jednostki Samorządu Teretorialnego (JST), które od 2016 roku mają obowiązek zapewniania uczniom możliwości korzystania z gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 proc. kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej – takim przepisem jest właśnie art. 6 tego projektu, który przewiduje sfinansowanie w 100 proc. gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Koszt wyposażenia jednego gabinetu wynosi 6700 zł, a koszty ich funkcjonowania będą pokrywane przez szkołę (obowiązek wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Wobec powyższego prosimy Panią Burmistrz  o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy w związku z krótkim czasem na realizację zadań określonych w w/w ustawie i możliwości ich sfinansowania do 31 grudnia 2017 r. Gmina lub szkoły przeprowadziły analizę potrzeb w tym zakresie?
 2. Czy Gmina przygotowała dokumentację umożliwiającą złożenie wniosków dotyczących dotacji? Samorządy w terminie 5 dni od wejścia w życie ustawy muszą przekazać wojewodzie wnioski dotyczące dotacji.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Sesja_grafika

2017.10.15 – XLVIII Sesja – Spalarnia, komórki w szkołach, rondo Pallutha i Jackowskiego

IMG_20170706_161847_resized_20170707_064301371Na dzień 28 września przewidziano termin kolejnej sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Ta, jedna z najkrótszych jak dotąd sesji zwyczajnych, stanęła pod znakiem złożenia przez nasz klub My Mieszkańcy aż czterech interpelacji i wniosków oraz wyjątkowo jednomyślnych głosowań całej rady.

Wcześniej, zgodnie z założonym planem, swoje wystąpienie i krótką prezentację przedstawiła dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Iwona Matysiak. Mówiła o programie „500+” oraz o świadczeniach rodzinnych i alimentach.

Ponadto warto wspomnieć, iż burmistrz Dorota Nowacka odczytała pismo, jakie skierowała do starosty w sprawie budowy i remontów ulic – jako wniosek do budżetu poznańskiego. Wśród inwestycji, co dla mnie bardzo istotne, wskazane zostało mi.in. dokończenie ulicy Nowej.

Bardzo aktywnie z naszej strony było podczas czasu na składanie interpelacji. Wcześniej wspólnie omówione i przygotowane pisma złożyli kolejno członkowie klubu radnych My Mieszkańcy:

 • Robert Łucka odczytał interpelację w sprawie wyposażenia gabinetów profilaktyki medycznej w szkołach,
 • Mikołaj Witaszyk odczytał interpelację dot. naszej inicjatywy nadania dwóm powstającym rondom imion Maksymiliana Jackowskiego oraz Antoniego Pallutha,
 • Sylwester Antkowiak oczytał interpelację dot. zasobów, jakimi będą dysponowali na utrzymanie dróg sołtysi w swoich sołectwach.

Ponadto w wolnych głosach i wnioskach przewodniczący naszego klubu Robert Łucka złożył i odczytał klubowy wniosek dot. skierowania wniosku do dyrektorów szkół w sprawie zmian w statucie dotyczących zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach.

Wniosek ten spotkał się z żywym, wręcz owacyjnym (chyba pierwszym w tej kadencji) przyjęciem zgromadzonych na sali sesyjnej gości. Uregulowanie tej sprawy ze względów dydaktycznych i społecznych wydaje się nam bardzo potrzebne. Choć na pewno nie będzie tak oczywiste i łatwe do realizowania w praktyce. Czas pokaże.

Ponadto głos w sprawie Spalarni zwierząt w Bocińcu zabrał kolega Mikołaj Witaszyk.

Wówczas, jeszcze przed wydaniem przez p. Burmistrz decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej dla potencjalnego inwestora miało to swój wydźwięk. Przedstawiciel klubu radnych My Mieszkańcy przedstawił obawy mieszkańców związane z tą sprawą. Chodziło m.in.o to, że:

 • spalarnia przylega bezpośrednio do działki o zabudowie mieszkaniowej, inne sąsiednie działki mieszkaniowe przylegają w odpowiednich odległościach 50, 100 i 150 metrów,
 • w tej sprawie nie jest niezbędny raport ochrony środowiska i opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • obawiamy się, że w efekcie spalania zwłok zwierzęcych w spalinach mogą znajdować się substancje szkodliwe dla życia i zdrowia ludzkiego jak np. dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, różnego rodzaju pyły, dioksyny,
 • gdzie będą rozpraszane popioły po spalonych zwłokach, czy przypadkiem nie na pobliskich polach, a w popiołach również zawarte są toksyczne substancje,
 • niepokój budzi ilość, sposób przechowywania i transport niespalonych zwłok – może to wywołać bardzo nieprzyjemny i szkodliwy zapach.

Radny Mikołaj Witaszyk posłużył się argumentami Stowarzyszenie Visna skierowanymi na ręce p. Burmistrz. Fakty te przygotowane zostały przez fachowców i ekspertów przyrodniczych.  Zakończył prośbą do pani Burmistrz, aby przy podejmowaniu ostatecznej decyzji wysłuchała głosu społecznego w tej sprawie (jestem osobiście o to spokojny sądząc po sprawie „chińczyków” sprzed dwóch lat). Dodał, że klub radnych My Mieszkańcy od zawsze był przeciwko tego typu „niepewnym” środowiskowo inwestycjom.

Wszystkie klubowe interpelacje i wnioski tradycyjnie przedstawię w osobnych wiadomościach z podaniem do nich linków. Docelowo będą umieszczone przez Biuro Rady m.in. tutaj (oraz pod podstroną każdego z członków klubu).

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.10.14 – Odpowiedź na interpelację dot. budowy ulic w rejonie Sandaczowej

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 31 sierpnia br. złożyłem w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” interpelację w sprawie widocznych braków finansowania dla przebudowy ulic w rejonie Sandaczowej/ Węgorzowej/ Łososiowej w Pobiedziskach. Tutaj znajduje się jej treść.

Od p. burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

„Szczegółowo informujemy o podejmowanych działaniach dot. realizacji zakładanych zadań w WPI. Przy realizacji proponowanych zadań jednoznacznie informowaliśmy i konsultowaliśmy niezbędne rozwiązania z mieszkańcami. Problem ul. Sandaczowej, ul. Węgorzowej i ul. łososiowej wiąże się nierozerwalnie z problemem odprowadzania wód deszczowych. W celu wybudowania i odprowadzenia wód deszczowych niezbędne jest powstanie infrastruktury w ul. Kiszkowskiej i ul. Drawskiej. Ustalono technologiczną kolejność realizacji inwestycji. W pierwszej kolejności odprowadzenie wód przez ul. Drawską, z terminem jej zakończenia na 30.06.2018 r. Powiat Poznański realizuje w partnerstwie z Gminą Pobiedziska przebudowę ul. Kiszkowskiej, która zakończy się również w połowie przyszłego roku. Po zakończeniu w/w elementów będzie techniczna możliwość realizacji kolejnych ulic, tj. ul. Węgorzowej, ul. Sandaczowej, ul. Łososiowej. Prace projektowe dla przedmiotowego rejonu zostały zakończone i oczekujemy na wydanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu stosownych dokumentów przystąpimy do dalszej realizacji zakładanych inwestycji w ramach posiadanych środków w latach 2017, 2018, 2018.

W sprawie dodatkowej refundacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego środków na budowę tunelu, toczy się postępowanie sądowo-administracyjne. Podczas rozprawy w dniu 13 września 2017 r. nie ogłoszono wyroku.”

Mój komentarz: pierwotne plany z 2015 r. zakładały zakończenie budowy ul. Drawskiej w roku 2017, a budowę przedmiotowych ulic w 2018 r. Czyli kolejność opisana powyżej i tak miała zostać zachowana… Godziliśmy się na korekty ufając, że zadanie zostanie w pełni wykonane… Na dziś nie mamy żadnej gwarancji, że prace te zostaną w najbliższym czasie wykonane, mając i tak na względzie najlepszą wolę radnych jak i urzędników…

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).