Miesięczne archiwum: listopad 2017

Sesja_grafika

2017.11.27 – Polityka senioralna – problemy, potrzeby i oczekiwania

Witaszyk_M_mównicaW najbliższych kilku latach w gminie Pobiedziska wzrośnie liczba osób powyżej 60 roku życia do powyżej 20% z ogółu mieszkańców, w sąsiednich gminach przyrost będzie nieco wyższy do nawet 25%. Sprzyja nam odczuwalna w ostatnich latach migracja zewnętrzna młodych ludzi głównie z Poznania, którzy postanawiają osiedlić się na terenie naszej gminy.

Radny Mikołaj Witaszyk z klubu radnych My Mieszkańcy podczas październikowej sesji wystąpił i bardzo kompleksowo omówił prezentację dotyczącą polityki senioralnej. Jako lider powołanego Zespołu przedstawił diagnozę potrzeb oraz możliwych rozwiązań na podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji.

Według prognoz – co trzeci mieszkaniec Europy w 2050 r. osiągnie wiek senioralny.
GUS przewiduje, że w 2035 r. spadnie liczba osób poniżej 24 roku życia, zwiększy się liczba osób powyżej 65 roku życia o 32%, z kolei aż o 87 % wzrośnie liczba osób powyżej 85 roku życia.
Efekt – znaczący wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym z 19,7 % w roku 2020 do 29,5 % w roku 2050; spadek osób w wieku produkcyjnym z 62,6 % w roku 2020 do 55,7 % w roku 2050.

W tym miejscu zapraszam do zapoznania się z całością ww. dokumentu: Pobiedziska przyjazne seniorom.

Sesja_grafika

2017.11.23 – L Sesja Rady – Nadzwyczajna – Rezygnacja w komisji rewizyjnej

Foto UMiGW poniedziałek, 13 listopada o godz. 15. w sali sesyjnej UMiG odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. 

Poświęcona została w całości formalnej sprawie dotyczącej przyjęcia rezygnacji kolegi radnego Roberta Łucka z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Od tego momentu Komisja ta liczyć będzie tylko 5 osób.

O powodach rezygnacji być może będzie jeszcze okazja Państwa poinformować.

Sesja_grafika

2017.11.21 – XLIX Sesja – Polityka senioralna i „tajemnicze” transporty do Bednar

UMiG_tablica stara ulica pionWiodącym tematem odbywającej się w ostatni czwartek października br. sesji obok bloku uchwał była tzw. polityka senioralna

Swoje wystąpienie miał  na ww. temat radny z klubu My Mieszkańcy, kolega Mikołaj Witaszyk. Przedstawił on diagnozę potrzeb oraz możliwych rozwiązań na podstawie badań powołanego do tego celu Zespołu, którego został liderem.

W osobnej wiadomości przedstawię treść Jego prezentacji.

Po niej głos zabrali przybyli na sesję mieszkańcy oraz radni. Pan Zenon Maciejewski (wiceprezes Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk) w nawiązaniu do spraw seniorów zaapelował do Władz o ustanowienie lokalizacji przyszłej i brakującej  w Pobiedziskach Izby Pamięci – czegoś w rodzaju lokalnego „muzeum” (tak to rozumiem i bardzo się z tym zgadzam!). Wypowiedź swoją zakończył i spuentował znamiennym zdaniem „By znaleźć drogę przyszłą trzeba wiedzieć skąd się wyszło”.

Ja w tej części sesji podkreśliłem sprawę możliwego zaproszenia do zaangażowania seniorów w pomoc istniejącym stowarzyszeniom kultury i sportu z terenu gminy. Ludzie Ci nierzadko dysponują czasem, który dla obopólnych korzyści mogliby poświecić dzieląc się przy okazji swoim bogatym doświadczeniem życiowym i mądrością.

W wolnych głosach i wnioskach podniosłem sprawę planowanej przez Związek Międzygminny Gmin Obszaru Aglomeracji Poznańskiej zmiany (od 1 stycznia 2018 r.) w systemie odbierania odpadów „zielonych”. Zmiany te wydają się niekorzystne i zagrażające środowisku na skutek ograniczeń w objętości odbieranych odpadów BIO. W sprawie tej wystosujemy jako klub interpelację.

Inną istotną sprawą w tej części była kwestia poruszona przez radnego, członka naszego klubu My Mieszkańcy, kolegi Sylwestra Antkowiaka. Udostępnił  on własne nagrania związane z transportami nieznanego materiału do żwirowni w Bednarach. Sprawa ta może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i jest w trakcie wyjaśniania przez powołane do tego celu instytucje.

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.11.15 – Odp. na interpelację dot. nadania rondom imion Jackowskiego i Pallutha

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na wrześniowej sesji tego roku kol. Mikołaj Witaszyk w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy złożył następującą interpelację. Tutaj dla przypomnienia dostępny jest link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Pytaliśmy w niej, a w zasadzie równolegle wnioskowaliśmy, o nadanie nowo powstającym rondom imion Maksymiliana Jackowskiego i Antoniego Pallutha.

Od p. burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

„W odpowiedzi (…) informuję, iż art. 18 (…) ustawy (…) o samorządzie gminnym stanowi upoważnienie ustawowe dla organu stanowiącego gminy do podejmowania uchwał w sprawie m.in. nazw ulic i placów będących drogami publicznymi (…).

Zarówno ul. Poznańska jak i Fabryczna są drogami publicznymi. przy czym ul. Poznańska jest droga gminną, a ul. Fabryczna stanowi drogę wojewódzką W194. Przepis (…) nie ogranicza kompetencji gminy w zakresie nazewnictwa ulic wyłącznie do dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych (…). W przypadku dróg publicznych, których właścicielem jest jednostka inna niż gmina, nie występuje też konieczność zwrócenia się do ich właściciela o zgodę na nadanie nazwy ulicy (…).

(…) Gmina Pobiedziska może nadać nazwę rondom znajdującym się w przebiegu ul. Poznańskiej i Fabrycznej. (…) po zakończeniu inwestycji (…) może zostać podjęta uchwała w sprawie nadania tym obiektom drogowym nazw: Maksymiliana Jackowskiego oraz Antoniego Pallutha. (…)

Mój komentarz:

Trudno będzie znaleźć inne postacie historyczne tak jednoznacznie pozytywne i związane z Pobiedziskami jak zaproponowane przez nas osoby. Powinniśmy popularyzować ich dokonania, aby przez to również promować naszą małą Ojczyznę. Oby zgodnie z odpowiedzią Pani Burmistrz udało się skutecznie przeprowadzić tę uchwałę. Istniejąca w Pobiedziskach ulica M. Jackowskiego, położona w zupełnie innym miejscu, nie powinna stanowić tutaj problemu.

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.11.12 – Odp. na interpelację dot. utrzymania dróg w sołectwach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji z dnia 28 września br. kolega Sylwester Antkowiak z naszego klubu radnych My Mieszkańcy złożył w naszym imieniu interpelację, do której link znajduje się tutaj. Miała ona związek z jakością utrzymania dróg w sołectwach i środkach przeznaczanych na ten cel.

Od naszej Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

” W odpowiedzi (…) informuję, iż utrzymanie dróg nie należy do zadań sołtysów. Inwestycje jak i bieżące utrzymanie dróg to zadanie własne Gminy, realizowane przez Referat Inwestycji i Utrzymania Dróg w UMiG Pobiedziska.

Decyzję o ilości i miejscu dostarczonego tłucznia podejmuje upoważniony pracownik Referatu, biorąc pod uwagę faktyczne potrzeby, uwzględniając priorytety w zakresie utrzymania przejezdności dróg oraz możliwości finansowe Gminy. Dopuszczalnym jest zaplanowanie dodatkowej ilości materiału w ramach Funduszu Sołeckiego. W takim przypadku mieszkańcy na zebraniu wiejskim zdecydują o ilości, sposobie oraz miejscu wykorzystania zakupionego materiału.

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.11.10 – Odp. na interpelację dot. wyposażenia gabinetów medycznych w szkołach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na wrześniowej sesji w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” interpelację w sprawie wyposażenia gabinetów medycznych w szkołach złożył radny Robert Łucka . Tutaj znajduje się jej treść.

Przypomnę, że prosiliśmy w niej Panią Burmistrz  o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w związku z krótkim czasem na realizację zadań określonych w w/w ustawie i możliwości ich sfinansowania do 31 grudnia 2017 r. Gmina lub szkoły przeprowadziły analizę potrzeb w tym zakresie?
  2. Czy Gmina przygotowała dokumentację umożliwiającą złożenie wniosków dotyczących dotacji? Samorządy w terminie 5 dni od wejścia w życie ustawy muszą przekazać wojewodzie wnioski dotyczące dotacji.

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

„W odpowiedzi (…) informuję, iż placówki oświatowe przeprowadziły stosowną analizę potrzeb w zakresie doposażenia gabinetów profilaktyki medycznej w niezbędny sprzęt. W związku z powyższym cztery szkoły złożyły w wyznaczonym terminie do Burmistrza MiG Pobiedziska wnioski o udzielenie dotacji celowej jednostce samorządu terytorialnego na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.

W dniu 28 września br. Gmina Pobiedziska przekazała zbiorczy wniosek na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną do Wojewody Wielkopolskiego”

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.11.08 – Odp. na interpelację dot. montażu klimatyzacji w szkolnej auli im. Jana Pawła II i w sali sesyjnej

Stempel Paweł_Krawczyk_2Dnia 15 września w trybie międzysesyjnym p. Danuta Sobka w imieniu naszego klubu radnych My Mieszkańcy złożyła w biurze rady UMiG interpelację o następującej treści

Przypomnę, że zadaliśmy w niej finalnie dwa pytania:

  1. Czy jest możliwość wykonania w/w klimatyzacji w tym lub przyszłym roku?
  2. Czy na w/w inwestycję można przeznaczyć pieniądze uzyskane z nadwyżki jaką uzyskaliśmy po podniesieniu ceny za m² o 10 zł na wniosek Klubu radnych „My Mieszkańcy” przy sprzedaży działki nr 1/12 obręb Pobiedziska arkusz mapy 29 i 177 arkusz mapy 28?

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

” (…) Ad.1 Odnośnie montażu klimatyzacji na sali sesyjnej urzędu informujemy, iż trwa procedura opracowania projektu budżetu na rok 2018. W związku z powyższym Państwa propozycja zostanie rozważona podczas jego konstruowania.

Ad. 2 Odnośnie montażu klimatyzacji na auli Jana Pawła II (…) informujemy, iż podczas realizacji inwestycji tj. budowy (…) została zamontowana instalacja nawiewno-wywiewna z mozliwością regulacji temperatury powietrza. Ponadto w/w obiekt jest administrowany przez Szkołę Podstawową w Pobiedziskach, zatem złożona interpelacja dot. w/w sprawy zostanie przekazana do wiadomości Dyrektora SP. Odpowiedzialnym za budżet szkoły i kolejność ponoszenia wydatków związanych z inwestycjami czy tez remontami (…) należy do decyzji Dyrektora w ramach posiadanych środków finansowych.”

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).