odp_na_Interpelacje_grafika

2017.11.10 – Odp. na interpelację dot. wyposażenia gabinetów medycznych w szkołach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na wrześniowej sesji w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” interpelację w sprawie wyposażenia gabinetów medycznych w szkołach złożył radny Robert Łucka . Tutaj znajduje się jej treść.

Przypomnę, że prosiliśmy w niej Panią Burmistrz  o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w związku z krótkim czasem na realizację zadań określonych w w/w ustawie i możliwości ich sfinansowania do 31 grudnia 2017 r. Gmina lub szkoły przeprowadziły analizę potrzeb w tym zakresie?
  2. Czy Gmina przygotowała dokumentację umożliwiającą złożenie wniosków dotyczących dotacji? Samorządy w terminie 5 dni od wejścia w życie ustawy muszą przekazać wojewodzie wnioski dotyczące dotacji.

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

„W odpowiedzi (…) informuję, iż placówki oświatowe przeprowadziły stosowną analizę potrzeb w zakresie doposażenia gabinetów profilaktyki medycznej w niezbędny sprzęt. W związku z powyższym cztery szkoły złożyły w wyznaczonym terminie do Burmistrza MiG Pobiedziska wnioski o udzielenie dotacji celowej jednostce samorządu terytorialnego na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.

W dniu 28 września br. Gmina Pobiedziska przekazała zbiorczy wniosek na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną do Wojewody Wielkopolskiego”

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).