Miesięczne archiwum: grudzień 2017

Sesja_grafika

2017.12.30 – LII i LIII Sesja Rady – Nadzwyczajna i „budżetowa”

UMiG_panoramaW ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej. W obu z przyczyn służbowych niestety nie mogłem wziąć czynnego udziału.

Pierwsza, nadzwyczajna, miała miejsce w poniedziałek, 18 grudnia 2017 o godz. 14:30 i dotyczyła formalnej sprawy związanej z finansami budowy bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa w Pobiedziskach. Zarówno uchwała główna jak i wynikająca z niej zmiana budżetu zostały zaakceptowane jednogłośnie jedenastoma głosami obecnych radnych.

Druga grudniowa sesja oznaczona numerem LIII odbyła się w sali sesyjnej w dniu 21 grudnia 2017, godz. 15:00.

Jej punktem głównym było głosowanie nad projektem Budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2018 rok. Uchwalenie ww. uchwały prawie jednogłośne (12 głosów za, 1 głos wstrzymujący)  poprzedziło wystąpienie Pani Burmistrz Doroty Nowackiej, prezentacja projektu budżetu wraz z autopoprawką oraz odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2018 rok.

Ponadto podjęto jeszcze kilkanaście uchwał. Interpelacji nie było. Przewodnicząca Rady p. Renata Jonczyk poinformowała, iż radni otrzymali odpowiedź na złożoną przeze mnie klubową interpelację dot. planowanych zmian w regulaminie odbioru odpadów przez ZM GOAP. Jej treść przedstawię w osobnej wiadomości.

Rada Sportu_grafika

2017.12.07 – Rada Sportu – Program współpracy ze sportowymi „OPP”

Stempel Paweł_Krawczyk_2Trzecie posiedzenie Rady Sportu Gminy Pobiedziska V kadencji odbyło się w dniu 20.11.2017 r. w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

Opiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Pobiedziska ograniczyło się wyłącznie do sprawy finansowania zadania nr 1, tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.” Zauważono, że kwota 120 tys. zł stanowi wzrost o 5 tys. w stosunku do roku poprzedniego. Obecni Członkowie Rady Sportu, 5. głosami zagłosowali „za” jego przyjęciem.

W projekcie budżetu UMiG na rok 2018 kwota przeznaczona na powyższe wynosi więcej, bo 127,5 tys. (kwotę 7,5 tys. zł urzędnicy przyjęli jako połowę sumy środków przeznaczonych na tzw. „Małe Granty” oraz „Wkład Własny”, który w praktyce trafia do organizacji kulturalnych i właśnie sportowych). To od ich aktywności zależy ostateczna wartość wsparcia.

Wróciłem też do sprawy Regulaminu prowadzenia punktacji i nagradzania uczniów aktywnych w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska. Zasugerowałem spotkanie z dyrektorami szkół, poprzez Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego w kwestii przypomnienia i poproszenia o zastosowanie się do wymagań regulaminu, co pozwoli obiektywnie ocenić aktywność sportową nie tylko uczniów ale i samych szkół.

W wolnych głosach poruszono sportowe aspekty związane z „Programem rewitalizacji na lata 2018-2023”. Wniosek o przebudowę hali przy ul. Różanej złożył p. Artur Krysztofiak. Ja poinformowałem o moim wniosku dot. powstania boiska z bieżnią lekkoatletyczną przy ul. Kostrzyńskiej [w Programie – jak się później okazało znalazła się ostatecznie przebudowa hali].
Poruszono ponadto ponownie na Radzie Sportu sprawę niefunkcjonalności boiska piłkarskiego przy SP w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej – tj. jego fatalnego oświetlenia, nieadekwatnej nawierzchni oraz co b. istotne i łatwe do poprawy zbyt blisko linii bocznej usytuowanych ławek.

Pan Paweł Stępka przy okazji informacji o ew. przebudowie hali na ul. Różanej wyraził nadzieję przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z przyszłymi użytkownikami hali. Przypomniał błędy jakie popełniono przy budowie kompleksu przy ul. Kostrzyńskiej. Podkreślił brak konsultacji i nieuwzględnienie uwag m.in. nauczycieli WF.

Interpelacja_grafika2

2017.12.04 – Interpelacja dot. planowanych zasad odbioru odpadów BIO

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji (23 listopada 2017 r.) złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację poddającą w wątpliwość planowane przez ZM GOAP zmiany zasad odbioru odpadów BIO.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Związek Międzygminny Gmin Obszaru Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP) planuje od 1 stycznia 2018 r. zmiany w systemie odbierania odpadów „zielonych”, czyli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. „odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.

O planowanych zmianach ZM GOAP szczegółowo informuje na swojej stronie internetowej http://www.goap.org.pl/ w wiadomości z dnia 06.11.2017 r. Czytamy w niej m.in; iż, cyt. „Na terenie nieruchomości jednorodzinnych gromadzenie Odpadów BIO, w tym Odpadów zielonych stanowiących także Odpady BIO odbywa się wyłącznie w systemie pojemnikowym (w jednym pojemniku łącznie gromadzić należy Odpady BIO wraz z Odpadami zielonymi).” Pojemnik może mieć pojemność od 120l do 240l.

Proponowane zmiany są dla mieszkańców niekorzystne finansowo i trudne do efektywnego zastosowania w praktyce. Odbiór ww. odpadów ma odbywać się wyłącznie w specjalnych pojemnikach, w które mieszkańcy mają zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Mieszkańcy mają zatem ponieść dodatkowy koszt zakupu ściśle wyspecyfikowanych pojemników, które, co ważne dla wielu gospodarstw domowych, nie będą w stanie sezonowo pomieścić tychże odpadów.

Warto przy tej okazji nadmienić, że ZM GOAP korzysta obecnie ze zbiorników będących własnością mieszkańców. Doposażył jedynie w obecne pojemniki na odpady zmieszane użytkowników nieposiadających wówczas pojemników. ZM GOAP nie zrekompensował w żaden sposób mieszkańcom posiadającym pojemniki za ich użytkowanie.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, mówi w § 2 ust. 2: „Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach”.

Jesteśmy zaniepokojeni, że zmiany do których dąży ZM GOAP spowodują, iż do lasów i rowów mogą „powrócić” worki z odpadami i wywoła to efekt odwrotny do zamierzonego.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na konkretne, kolejno postawione pytania:

  1. Dlaczego ZM GOAP bez szerszych konsultacji choćby z radami gmin podjął taką decyzję, pomimo prawnych możliwości dalszego gromadzenia odpadów w workach?
  2. Dlaczego za pojemniki mają zapłacić mieszkańcy, a nie ZM GOAP, skoro sam zaproponował taką strategię zbierania odpadów BIO?
  3. W jaki sposób ZM GOAP zamierza zrekompensować mieszkańcom aglomeracji, którzy wcześniej nieodpłatnie udostępnili swoje pojemniki na odpady mieszane?
  4. Gdzie i w jakich godzinach na terenie gminy Pobiedziska (zgodnie z art. 3, ustęp 2, podpunkt 9) lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od 1 stycznia 2018 r. będzie funkcjonował punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogliby ew. odstawiać nadmiar odpadów zielonych?
  5. Kto, na skutek następstw wejścia w życie nowego systemu zbiórki odpadów BIO, będzie porządkował zaśmiecone lasy, rowy i inne miejsca nielegalnego składowania ww. odpadów?

Dodatkowo wnosimy o podjęcie działań, które pozwoliłyby mieszkańcom Miasta i Gminy Pobiedziska kontynuowanie zbiórki odpadów BIO w systemie workowym, na co pozwala aktualne, wyżej wymienione rozporządzenie Ministra Środowiska.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Sesja_grafika

2017.12.01 – LI Sesja Rady – Odpady BIO i skarga na Burmistrza

UMiG_panoramaWyjątkowo w przedostatni czwartek miesiąca (o godz. 15.00) odbyła się sesja październikowa – oznaczona numerem LI. Poza procedowaniem uchwał wg planu mieliśmy możliwość wysłuchać i porozmawiać z przedstawicielem Związku Międzygminnego GOAP.

Pan Andrzej Springer – od niedawana nowy dyrektor ZM GOAP (wcześniej kierownik Działu Obsługi Klienta i Kontroli Związku) wyjaśniał i odpowiadał na pytania związane z planowanymi przez związek zmianami w systemie odbioru odpadów „zielonych”.

Złożyłem w związku z powyższym jedyną tego dnia interpelację w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy. W odpowiedzi na nią zawarta zostanie, mamy nadzieję, cała tematyka i drażliwe kwestie, które zostały poruszone w tej dyskusji.

Blok uchwał m.in z przyjęciem rocznego Programu współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz długo omawiamy dzień wcześniej na Komisji Spraw Gospodarczych Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pobiedziska na lata 2016-2023 zostały przyjęte prawie jednogłośnie.

Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja dot. uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. Sprawę badała komisja rewizyjna. Mieliśmy, jako pozostali radni, duże wątpliwości, co do rozstrzygnięć tejże komisji, która orzekła, że skarga w dwóch zarzutach (na cztery) jest bezzasadna.

Na skutek wniosku zarządzono głosowanie imienne. W jego efekcie przeciw uchwale (niejako w obronie mieszkanki gminy Pobiedziska) zagłosowali radni: Edward Gołębiewski, Paweł Krawczyk, Robert Łucka, Danuta Sobka oraz Barbara Widelicka. W głosowaniu nie uczestniczył nieobecny Mikołaj Witaszyk. Poparło ją aż ośmiu radnych, stąd uchwała została zaopiniowana pozytywnie…

Jak informuję powyżej złożyłem w imieniu naszego klubu interpelację dotyczącą planowanych zmian w zasadach odbioru odpadów BIO. Skierowaliśmy w ten sposób 5 pytań, częściowo do Pani Burmistrz, a częściowo do ZM GOAP. Treść niniejszej interpelacji przedstawię w następnym – odrębnym artykule.