Sesja_grafika

2017.12.01 – LI Sesja Rady – Odpady BIO i skarga na Burmistrza

UMiG_panoramaWyjątkowo w przedostatni czwartek miesiąca (o godz. 15.00) odbyła się sesja październikowa – oznaczona numerem LI. Poza procedowaniem uchwał wg planu mieliśmy możliwość wysłuchać i porozmawiać z przedstawicielem Związku Międzygminnego GOAP.

Pan Andrzej Springer – od niedawana nowy dyrektor ZM GOAP (wcześniej kierownik Działu Obsługi Klienta i Kontroli Związku) wyjaśniał i odpowiadał na pytania związane z planowanymi przez związek zmianami w systemie odbioru odpadów „zielonych”.

Złożyłem w związku z powyższym jedyną tego dnia interpelację w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy. W odpowiedzi na nią zawarta zostanie, mamy nadzieję, cała tematyka i drażliwe kwestie, które zostały poruszone w tej dyskusji.

Blok uchwał m.in z przyjęciem rocznego Programu współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz długo omawiamy dzień wcześniej na Komisji Spraw Gospodarczych Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pobiedziska na lata 2016-2023 zostały przyjęte prawie jednogłośnie.

Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja dot. uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. Sprawę badała komisja rewizyjna. Mieliśmy, jako pozostali radni, duże wątpliwości, co do rozstrzygnięć tejże komisji, która orzekła, że skarga w dwóch zarzutach (na cztery) jest bezzasadna.

Na skutek wniosku zarządzono głosowanie imienne. W jego efekcie przeciw uchwale (niejako w obronie mieszkanki gminy Pobiedziska) zagłosowali radni: Edward Gołębiewski, Paweł Krawczyk, Robert Łucka, Danuta Sobka oraz Barbara Widelicka. W głosowaniu nie uczestniczył nieobecny Mikołaj Witaszyk. Poparło ją aż ośmiu radnych, stąd uchwała została zaopiniowana pozytywnie…

Jak informuję powyżej złożyłem w imieniu naszego klubu interpelację dotyczącą planowanych zmian w zasadach odbioru odpadów BIO. Skierowaliśmy w ten sposób 5 pytań, częściowo do Pani Burmistrz, a częściowo do ZM GOAP. Treść niniejszej interpelacji przedstawię w następnym – odrębnym artykule.