Interpelacja_grafika2

2017.12.04 – Interpelacja dot. planowanych zasad odbioru odpadów BIO

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji (23 listopada 2017 r.) złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację poddającą w wątpliwość planowane przez ZM GOAP zmiany zasad odbioru odpadów BIO.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Związek Międzygminny Gmin Obszaru Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP) planuje od 1 stycznia 2018 r. zmiany w systemie odbierania odpadów „zielonych”, czyli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. „odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.

O planowanych zmianach ZM GOAP szczegółowo informuje na swojej stronie internetowej http://www.goap.org.pl/ w wiadomości z dnia 06.11.2017 r. Czytamy w niej m.in; iż, cyt. „Na terenie nieruchomości jednorodzinnych gromadzenie Odpadów BIO, w tym Odpadów zielonych stanowiących także Odpady BIO odbywa się wyłącznie w systemie pojemnikowym (w jednym pojemniku łącznie gromadzić należy Odpady BIO wraz z Odpadami zielonymi).” Pojemnik może mieć pojemność od 120l do 240l.

Proponowane zmiany są dla mieszkańców niekorzystne finansowo i trudne do efektywnego zastosowania w praktyce. Odbiór ww. odpadów ma odbywać się wyłącznie w specjalnych pojemnikach, w które mieszkańcy mają zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Mieszkańcy mają zatem ponieść dodatkowy koszt zakupu ściśle wyspecyfikowanych pojemników, które, co ważne dla wielu gospodarstw domowych, nie będą w stanie sezonowo pomieścić tychże odpadów.

Warto przy tej okazji nadmienić, że ZM GOAP korzysta obecnie ze zbiorników będących własnością mieszkańców. Doposażył jedynie w obecne pojemniki na odpady zmieszane użytkowników nieposiadających wówczas pojemników. ZM GOAP nie zrekompensował w żaden sposób mieszkańcom posiadającym pojemniki za ich użytkowanie.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, mówi w § 2 ust. 2: „Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach”.

Jesteśmy zaniepokojeni, że zmiany do których dąży ZM GOAP spowodują, iż do lasów i rowów mogą „powrócić” worki z odpadami i wywoła to efekt odwrotny do zamierzonego.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na konkretne, kolejno postawione pytania:

  1. Dlaczego ZM GOAP bez szerszych konsultacji choćby z radami gmin podjął taką decyzję, pomimo prawnych możliwości dalszego gromadzenia odpadów w workach?
  2. Dlaczego za pojemniki mają zapłacić mieszkańcy, a nie ZM GOAP, skoro sam zaproponował taką strategię zbierania odpadów BIO?
  3. W jaki sposób ZM GOAP zamierza zrekompensować mieszkańcom aglomeracji, którzy wcześniej nieodpłatnie udostępnili swoje pojemniki na odpady mieszane?
  4. Gdzie i w jakich godzinach na terenie gminy Pobiedziska (zgodnie z art. 3, ustęp 2, podpunkt 9) lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od 1 stycznia 2018 r. będzie funkcjonował punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogliby ew. odstawiać nadmiar odpadów zielonych?
  5. Kto, na skutek następstw wejścia w życie nowego systemu zbiórki odpadów BIO, będzie porządkował zaśmiecone lasy, rowy i inne miejsca nielegalnego składowania ww. odpadów?

Dodatkowo wnosimy o podjęcie działań, które pozwoliłyby mieszkańcom Miasta i Gminy Pobiedziska kontynuowanie zbiórki odpadów BIO w systemie workowym, na co pozwala aktualne, wyżej wymienione rozporządzenie Ministra Środowiska.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy