Miesięczne archiwum: styczeń 2018

Sesja_grafika

2018.01.30 – LIV Sesja Rady – Dofinansowanie dla kolejnego etapu kanalizacji!?

UMiG_tablica stara ulica pion25 stycznia br. miała miejsce kolejna sesja zwyczajna.

Według planu pracy Rady przedstawiono na niej sprawozdanie z wykonania Inwestycji. Prezentacje omówiła sekretarz naszego UMiG p. Iwona Tomaszewska.

Procedowanie uchwał związanych z budżetem oraz planami inwestycyjnymi przebiegło bez dodatkowych dyskusji. Nie złożono tego dnia żadnej interpelacji.

Sala ożywiła się jedynie w części „wolne głosy i wnioski”. Zapytałem, aby oficjalnie wybrzmiało to na sesji, o ew. obowiązek odśnieżania chodników przez mieszkańców posesji.

Odpowiedzi udzielił kier. referatu Inwestycji p. Dawid Moliński, który przywołał informacje z Biuletynu Pobiedziskiego i podkreślił, iż taki obowiązek mają właściciele posesji, których chodnik przylega bezpośrednio do granicy działki właściciela. Jeśli rozdziela go np. ścieżka rowerowa lub pas zieleni takiego prawnego obowiązku już nie ma. Dodatkowo utwardzony chodnik musi znajdować się przy drodze mającej status drogi publicznej, a śnieg należy spychać w kierunku drogi.

Warto przy tym zauważyć, że wiele utwardzonych ulic nie posiada statusu drogi publicznej!

Ciekawej i dobrej informacji udzielił zgromadzonym również Z-ca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny. Otóż na liście dofinansowań w kwocie ok. 4,7 miliona PLN dla samych Pobiedzisk znalazł się projekt kanalizacji „Puszcza Zielonka V”. W marcu tego roku sprawa powinna znaleźć swój oficjalny finał w postaci podpisanej umowy.

W związku z powyższym osoby chcące dokonać przyłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a mające odcinek do istniejącej już infrastruktury nie dłuższy niż 1 km mogą zgłaszać się wstępnie w tej sprawie do naszych urzędników.

dzialalnosc_grafika

2018.01.05 – Jaki pojemnik na odpady zielone?!

Pojemnik odpady zielone

Żródło: http://www.goap.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Zasady-odbioru-BIO-2018.pdf

Szanowni Państwo!

Przy okazji naszej oficjalnej „dyskusji” ze Związkiem Międzygminnym GOAP dotyczącym zmian w systemie odbioru odpadów zielonych (w tym ulegających biodegradacji) pragnę zwrócić Państwa uwagę, aby (niestety) zaopatrzyć się w razie potrzeby w odpowiedni pojemnik.

Nie chodzi tu, co bardzo ważne, o sam kolor brązowy, ale m.in. o system podwójnego dna i otworów wentylacyjnych.

Warto wiedzieć, że posiadanie przydomowego kompostownika zwalnia z potrzeby zakupu i poniesienia jego kosztu! Wówczas wszelki tego typu odpady muszą trafić właśnie do niego (nie do odpadów zmieszanych).

Wszelkie szczegółowe informację można znaleźć TUTAJ. Aby powiększyć zdjęcie proszę kliknąć w powyższą grafikę.

PS. Dziękuję koledze Arturowi Walkowiakowi za zwrócenie uwagi nam mieszkańcom na potencjalny problem z zakupem niewłaściwego pojemnika.

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.01.04 – Odp. na interpelację dot. zmian zasad odbioru odpadów BIO

Stempel Paweł_Krawczyk_2W połowie grudnia klub radnych My Mieszkańcy otrzymał odpowiedź na interpelację odczytaną i złożoną przeze mnie na sesji 23 listopada br. Chodziło o nasze wątpliwości związane z planowanymi przez ZM GOAP zmianami zasad odbioru odpadów BIO.

Tutaj dla przypomnienia dostępny jest link do ww. interpelacji umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Od p. burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź na postawionych 5 pytań. Pobiedziski UMiG otrzymał je od dyrektora ZM GOAP p. Andrzeja Springera, który jako właściwy adresat otrzymał nasze pytania i wątpliwości.

Treść odpowiedzi na pytania poniżej:

  1. Dlaczego ZM GOAP bez szerszych konsultacji choćby z radami gmin podjął taką decyzję, pomimo prawnych możliwości dalszego gromadzenia odpadów w workach?

Odp.: „Projekty aktów prawa miejscowego […] w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi […] zostały przekazane w dniu 17.02.2017 r. za pomocą poczty elektronicznej, Gminom […] do zaopiniowania. […] Ponadto ww. akty prawa miejscowego zostały zaprezentowane na Zgromadzeniu ZM GOAP do zaopiniowania, gdzie przedstawiciel Gmin również mogli zgłaszać uwagi […] Dodatkowo w dniu 24.03.2017 r. projekty […] zostały zamieszczone na stronie internetowej ZM GOAP.”

2. Dlaczego za pojemniki mają zapłacić mieszkańcy, a nie ZM GOAP, skoro sam zaproponował taką strategię zbierania odpadów BIO?

Odp.: „[…] Wprowadzenie dodatkowego pojemnika wymusza na Związku (ZM GOAP) przede wszystkim aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania ograniczania masy tych odpadów […] ZM GOAP zobowiązany jest podjąć już na tym etapie odpowiedni kroki, aby poziomy przewidziane w akcie regulującym były osiągnięte […] Prowadzona do tej pory zbiórka odpadów ulegających biodegradacji w systemie workowym […] nie przynosiła oczekiwanych efektów. […] Odpady te powinny być odpowiedniej jakości, co w przyszłości może przyczynić się do obniżenia stawki […] Ponadto ZM GOAP zwiększył częstotliwość odbioru odpadów problemowych oraz […] ulegających biodegradacji […] W związku z powyższym ZM GOAP nie ma możliwości finansowych na pokrycie dodatkowych usług związanych w wyposażeniem nieruchomości w pojemniki […].”

3. W jaki sposób ZM GOAP zamierza zrekompensować mieszkańcom aglomeracji, którzy wcześniej nieodpłatnie udostępnili swoje pojemniki na odpady mieszane?

Odp.: „Zgodnie z paragrafem 2 punkt 1 podpunkt 2 uchwały nr XIX/145/2016 Zgromadzenia ZM GOAP z dnia 27 VI 2016 r. […] Odbiór odpadów komunalnych z pojemników będących własnością właściciela nieruchomości jest możliwy w przypadku, gdy właściciel wyraził zgodę na takie rozwiązanie. Trudno więc wymagać rekompensaty za używanie pojemników, w przypadku, gdy nastąpiło to z inicjatywy i za zgodą właściciela nieruchomości.”

4. Gdzie i w jakich godzinach na terenie gminy Pobiedziska (zgodnie z art. 3, ustęp 2, podpunkt 9) lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od 1 stycznia 2018 r. będzie funkcjonował punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogliby ew. odstawiać nadmiar odpadów zielonych?

Odp.: „Związek (ZM GOAP) w dniu 01.10.2017 r. wszczął procedurę przetargową dot. utworzenia i prowadzenia stacjonarnych PSZOK. utworzenia i prowadzenia stacjonarnych mobilnych PSZOK (MPSZOK) […] Przedmiotem ww. zamówienia jest […] organizacja stacjonarnego PSZOK w Gminie Pobiedziska. […] Wpłynęła jedna oferta – złożona przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. Obecnie komisja przetargowa analizuje otrzymane oferty […]”

5. Kto, na skutek następstw wejścia w życie nowego systemu zbiórki odpadów BIO, będzie porządkował zaśmiecone lasy, rowy i inne miejsca nielegalnego składowania ww. odpadów?

Odp.: „Związek (ZM GOAP) wprowadził dogodne rozwiązanie zapobiegające powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów głównie poprzez zwiększenie częstotliwości odbioru […] Ponadto odpady ulegające biodegradacji można zagospodarować w przydomowym kompostowniku – po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru do ZM GOAP – takie rozwiązanie zwalnia z obowiązku zakupu pojemnika przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji […] Ponadto […] odpady zielone niemieszczące się w pojemniku na odpady ulegające biodegradacji może zostać przekazana przez właściciela nieruchomości bezpłatnie do funkcjonujących PSZOK na terenie ZM GOAP, bądź zostać przekazana za dodatkową opłatą podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.

Mój komentarz:

Nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie mamy jako mieszkańcy obowiązek zgłaszać swoje kompostowniki? Czyżby oznaczało to, że wówczas w przypadku nadmiaru odpadów zielonych nie będziemy mogli ew. ich odstawić nawet w specjalnych pojemnikach? Do tej pory nie było takiego obowiązku! Z własnego doświadczenia „aż” jeden raz w historii, pomimo korzystania z kompostownika wystawiłem do odbioru dwa worki liści… Czyżbym w tej nowej sytuacji nie mógł – po zgłoszeniu kompostownika (na co nie bardzo mam ochotę) – wystawić nadmiaru w pojemniku do odbioru? Mam nadzieję, że nie.

Generalnie. w mojej ocenie, polityka ZM GOAP ukierunkowana jest na zmniejszenie ilości odbieranych odpadów zielonych (w tym biodegradowalnych). Zachęcanie do kompostowania uważam akurat za słuszne, natomiast wątpliwości budzi sposób przeprowadzenia i informowania o tych zmianach…

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).