odp_na_Interpelacje_grafika

2018.01.04 – Odp. na interpelację dot. zmian zasad odbioru odpadów BIO

Stempel Paweł_Krawczyk_2W połowie grudnia klub radnych My Mieszkańcy otrzymał odpowiedź na interpelację odczytaną i złożoną przeze mnie na sesji 23 listopada br. Chodziło o nasze wątpliwości związane z planowanymi przez ZM GOAP zmianami zasad odbioru odpadów BIO.

Tutaj dla przypomnienia dostępny jest link do ww. interpelacji umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Od p. burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź na postawionych 5 pytań. Pobiedziski UMiG otrzymał je od dyrektora ZM GOAP p. Andrzeja Springera, który jako właściwy adresat otrzymał nasze pytania i wątpliwości.

Treść odpowiedzi na pytania poniżej:

  1. Dlaczego ZM GOAP bez szerszych konsultacji choćby z radami gmin podjął taką decyzję, pomimo prawnych możliwości dalszego gromadzenia odpadów w workach?

Odp.: „Projekty aktów prawa miejscowego […] w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi […] zostały przekazane w dniu 17.02.2017 r. za pomocą poczty elektronicznej, Gminom […] do zaopiniowania. […] Ponadto ww. akty prawa miejscowego zostały zaprezentowane na Zgromadzeniu ZM GOAP do zaopiniowania, gdzie przedstawiciel Gmin również mogli zgłaszać uwagi […] Dodatkowo w dniu 24.03.2017 r. projekty […] zostały zamieszczone na stronie internetowej ZM GOAP.”

2. Dlaczego za pojemniki mają zapłacić mieszkańcy, a nie ZM GOAP, skoro sam zaproponował taką strategię zbierania odpadów BIO?

Odp.: „[…] Wprowadzenie dodatkowego pojemnika wymusza na Związku (ZM GOAP) przede wszystkim aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania ograniczania masy tych odpadów […] ZM GOAP zobowiązany jest podjąć już na tym etapie odpowiedni kroki, aby poziomy przewidziane w akcie regulującym były osiągnięte […] Prowadzona do tej pory zbiórka odpadów ulegających biodegradacji w systemie workowym […] nie przynosiła oczekiwanych efektów. […] Odpady te powinny być odpowiedniej jakości, co w przyszłości może przyczynić się do obniżenia stawki […] Ponadto ZM GOAP zwiększył częstotliwość odbioru odpadów problemowych oraz […] ulegających biodegradacji […] W związku z powyższym ZM GOAP nie ma możliwości finansowych na pokrycie dodatkowych usług związanych w wyposażeniem nieruchomości w pojemniki […].”

3. W jaki sposób ZM GOAP zamierza zrekompensować mieszkańcom aglomeracji, którzy wcześniej nieodpłatnie udostępnili swoje pojemniki na odpady mieszane?

Odp.: „Zgodnie z paragrafem 2 punkt 1 podpunkt 2 uchwały nr XIX/145/2016 Zgromadzenia ZM GOAP z dnia 27 VI 2016 r. […] Odbiór odpadów komunalnych z pojemników będących własnością właściciela nieruchomości jest możliwy w przypadku, gdy właściciel wyraził zgodę na takie rozwiązanie. Trudno więc wymagać rekompensaty za używanie pojemników, w przypadku, gdy nastąpiło to z inicjatywy i za zgodą właściciela nieruchomości.”

4. Gdzie i w jakich godzinach na terenie gminy Pobiedziska (zgodnie z art. 3, ustęp 2, podpunkt 9) lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od 1 stycznia 2018 r. będzie funkcjonował punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogliby ew. odstawiać nadmiar odpadów zielonych?

Odp.: „Związek (ZM GOAP) w dniu 01.10.2017 r. wszczął procedurę przetargową dot. utworzenia i prowadzenia stacjonarnych PSZOK. utworzenia i prowadzenia stacjonarnych mobilnych PSZOK (MPSZOK) […] Przedmiotem ww. zamówienia jest […] organizacja stacjonarnego PSZOK w Gminie Pobiedziska. […] Wpłynęła jedna oferta – złożona przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. Obecnie komisja przetargowa analizuje otrzymane oferty […]”

5. Kto, na skutek następstw wejścia w życie nowego systemu zbiórki odpadów BIO, będzie porządkował zaśmiecone lasy, rowy i inne miejsca nielegalnego składowania ww. odpadów?

Odp.: „Związek (ZM GOAP) wprowadził dogodne rozwiązanie zapobiegające powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów głównie poprzez zwiększenie częstotliwości odbioru […] Ponadto odpady ulegające biodegradacji można zagospodarować w przydomowym kompostowniku – po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru do ZM GOAP – takie rozwiązanie zwalnia z obowiązku zakupu pojemnika przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji […] Ponadto […] odpady zielone niemieszczące się w pojemniku na odpady ulegające biodegradacji może zostać przekazana przez właściciela nieruchomości bezpłatnie do funkcjonujących PSZOK na terenie ZM GOAP, bądź zostać przekazana za dodatkową opłatą podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.

Mój komentarz:

Nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie mamy jako mieszkańcy obowiązek zgłaszać swoje kompostowniki? Czyżby oznaczało to, że wówczas w przypadku nadmiaru odpadów zielonych nie będziemy mogli ew. ich odstawić nawet w specjalnych pojemnikach? Do tej pory nie było takiego obowiązku! Z własnego doświadczenia „aż” jeden raz w historii, pomimo korzystania z kompostownika wystawiłem do odbioru dwa worki liści… Czyżbym w tej nowej sytuacji nie mógł – po zgłoszeniu kompostownika (na co nie bardzo mam ochotę) – wystawić nadmiaru w pojemniku do odbioru? Mam nadzieję, że nie.

Generalnie. w mojej ocenie, polityka ZM GOAP ukierunkowana jest na zmniejszenie ilości odbieranych odpadów zielonych (w tym biodegradowalnych). Zachęcanie do kompostowania uważam akurat za słuszne, natomiast wątpliwości budzi sposób przeprowadzenia i informowania o tych zmianach…

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).