Miesięczne archiwum: kwiecień 2018

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.04.30 – Odp. na interpelację dot. przeciwdziałaniu aktom wandalizmu

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji nr LVII (29 marca 2018 r.) złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. problemu wandalizmu i ew. sposobom jego przeciwdziałania na terenie gminy Pobiedziska.

Tutaj jest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Wandalizm_stojak rowerowy_2

Zadaliśmy następujące pytania (w skrócie):

  1. Czy zostało zgłoszone policji i czy tego typu sytuacje są z zasady zgłaszane? Czy nasz magistrat dysponuje procedurą w tym zakresie?
  2. Czy monitoring miejski obejmuje ten obszar? Jeśli tak, czy okazał się pomocny?
  3. Jakie straty rocznie ponosi UMiG w na skutek podobnych wykroczeń oraz jaki koszt poniesie w tym konkretnym przypadku?
  4. Skoro wykrywalność takich wykroczeń (z art. 124) przez Komisariat Policji w Pobiedziskach, jak czytamy w jego Sprawozdaniu za rok 2017, wyniosła 71,6% prosimy o informację ile takich wykroczeń dotyczyło wykroczeń przeciwko mieniu gminnemu, ile spraw zakończono wykryciem sprawcy i ilu z nich poniosło kary finansowe bądź inne, mające na celu rekompensatę poniesionych strat?

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

Ad. 1 i 2. Przypadek (…) nie został zgłoszony na Policję. (…). Nie ma czasokresu wymaganego do zgłoszenia (…). Monitoring obejmuje zasięgiem miejsce zdarzenia jednak znaki drogowe (…) zasłaniają widok (…) co uniemożliwia szybkie określenie czasu (…) zdarzenia. (…) Jesteśmy w trakcie analizowania (…), jednak ze względu na brak uszczegółowienia terminu zdarzenia (…) jest czynnością pracochłonną (…). Po zweryfikowaniu zapisu (…) sprawa wraz z nagraniem zostanie przekazana Policji. (…) Nie ma procedur postępowania w takich sytuacjach (…).

Ad. 3. Urząd nie prowadzi ewidencji wykroczeń przeciwko mieniu gminnemu (…) Nie posiadamy informacji o wysokości poniesionych strat (…). Koszt przywrócenia obiektu (…) wyniesie ok. 200 zł. Gmina zleciła wykonanie wraz z montażem nowej tablicy.

Ad. 4. W sprawie wykrywalności wykroczeń przeciwko mieniu gminnemu zwrócono się do Komisariatu Policji w Pobiedziskach (…) Odp. na punkt 4. zostanie udzielona po uzyskaniu odpowiedzi od Komisariatu Policji.

Mój komentarz:

Nie może być w ten sposób. Niedopuszczalne w mojej ocenie jest dosłownie i w przenośni „przechodzenie obok” i pozostawianie bez echa tego typu wykroczeń. Będę chciał pomóc wypracować rozwiązania, które nie będą pozwalały na takie obnażenie bezradności po kolei urzędników i policji, bo ciąg zdarzeń w szczerej do bólu odp. pani Burmistrz na pyt. nr 1 pokazuje to dobitnie…

Jesteśmy przecież u siebie gospodarzem! Kto inny, jak nie my sami powinien wypracować i wdrożyć procedury porządkujące takie sytuacje.

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

Sesja_grafika

2018.04.23 – LVI i LVII Sesja Rady – Sprawozdania dot. bezpieczeństwa i nierówne okręgi

UMiG_tablica stara ulica pion29 marca br. wyjątkowo o godz. 14. odbyła się zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska oznaczona numerem LVII.

Ocena stanu bezpieczeństwa oraz monitoring wizyjny w mieście były tematem wystąpień kolejno panów: Krzysztofa Słupskiego (Komendanta Miejsko-Gminnego Oddziału OSP RP w Pobiedziskach), Remigiusza Dybowskiego (Zarządzanie Kryzysowe UMiG), Rafała Kominowskiego (Zastępca Dowódcy JRG nr 3 MKPSP w Poznaniu) oraz Romana Wardę (Komendanta Komisariatu Policji w Pobiedziskach).

Moją uwagę zwrócił postęp w dziedzinie poprawy jakości monitoringu wizyjnego w mieście dzięki współpracy UMiG i Policji. Ma się on przyczynić do poprawy ścigania m.in. właścicieli pojazdów o zawyżonym tonażu, które przejeżdżają w miejscach niedozwolonych oraz ujawniania innych sytuacji niebezpiecznych. Czy faktycznie przyczynia się do poprawy w innych obszarach? O to zapytałem na tej sesji oficjalnie w klubowej interpelacji (opublikowanej kilka dni temu na tym blogu) i był to, proszę mi wierzyć,  czysty zbieg okoliczności.

Ponadto z wystąpienia Pani Burmistrz Doroty Nowackiej dowiedzieliśmy się, że komunikacja gminna będzie na początku darmowa dzięki takiej treści jej zarządzenia w tej sprawie.

Do najciekawszej i kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas głosowania przyszłego podziału na okręgi wyborcze. Decyzją Komisarza Wyborczego (tego samego co poprzednio i stanowioną wg takich samych przepisów) próbowano zmienić jeden z okręgów tak, aby ilość wyborców była tam dwukrotnie większa niż w okręgu sąsiednim. Jest to w ewidentny sposób krzywdzące dla reprezentacji tego „dużego” okręgu wyborczego kosztem okręgu „wybranego” ;) – można by zażartować, gdzie na jednego radnego głosować będzie dwa razy mniej wyborców i ich „reprezentacja” w radzie będzie zatem ok. dwukrotnie większa…

Poparłem tu jednoznacznie kolegę Roberta Łucka, który negował przedłożony projekt. Zarzuciłem krzywdę jaką robi się w ten sposób mieszkańcom Bugaja i Barcinka „przyspawując” ich do i tak już dużego okręgu wyborczego w Jerzykowie.

Argumenty w obronie ww. mieszkańców okazały się na tyle istotne, iż przy naszych 5. głosach „przeciw” tej uchwale, pięciu „wstrzymujących” oraz zaledwie czterech „za” uchwała została odrzucona. Nie znaczy to niestety, że okręgi ostatecznie będą miały taki kształt jak ostatnio… Ostateczny głos ma w tej sprawie niestety i tak Komisarz Wyborczy.

Złożyliśmy jako jedyni tego dnia aż trzy interpelacje w imieniu klubu „My Mieszkańcy”.

Klubowa koleżanka Danuta Sobka zabrała głos w naszym imieniu w sprawie mieszkań kryzysowych w Stęszewku, kolega Mikołaj Witaszyk odnośnie przeznaczenia budynku OPS przy ul. Kaczyńskiej i prac remontowych związanych z byłym Ośrodkiem Zdrowia (oba teksty przedstawię w osobnych postach). Ostatnia – moja klubowa interpelacja – przedstawiona już wcześniej i sygnalizowana powyżej dotyczyła aktów wandalizmu na terenie naszej gminy.

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Zastępca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny. Podał powody swojej rezygnacji z reprezentowania Gminy Pobiedziska w ZM GOAP. Argumentował, iż ilość obowiązków związanych z trwającymi i kończącymi się inwestycjami w naszej gminie nie pozwala na poświęcenie czasu innym obszarom. Podziękował jednocześnie radnym za zrozumienie i poparcie tej decyzji.

Ja podziękowałem sprawnego zarządzania OSiR-em obecnemu tego dnia na sesji p. dyrektorowi Arturowi Krysztofiakowi, mając wiedzę jak wiele obowiązków spoczywa na jego barkach. Pogratulowałem jednocześnie zakończenia sukcesem inwestycji w postaci przywrócenia po 12.  latach oświetlenia (sic!) na stadionie przy ul. Kiszkowskiej.

Dwa tygodnie wcześniej – dnia 15 marca odbyła się sesja nadzwyczajna (nr LVI) w sprawie udzielenia odpowiedzi na dwie skargi na uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Obie dotyczyły w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z przyczyn służbowych nie wziąłem w nich udziału.

Interpelacja_grafika2

2018.04.17 – Interpelacja dot. przeciwdziałaniu aktom wandalizmu

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji (29 marca 2018 r.) złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. problemu wandalizmu i ew. sposobom jego przeciwdziałania na terenie gminy Pobiedziska.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Majątek gminy, czyli nas mieszkańców – jej „właścicieli”, stanowią wszelkie aktywa, m.in. grunty, budynki i obiekty administrowane przez jednostki budżetowe i sam UMiG. W skład mienia komunalnego wchodzi również wszelka infrastruktura techniczna. W majątek ten wpisują się m.in stałe elementy wyposażenia przestrzeni publicznej, mające na celu poprawę estetyki i funkcjonalności tej naszej wspólnej własności.

W ubiegłym roku staraniem naszych władz wykonano m.in. kompletny remont ulic w centrum Pobiedzisk. Wykonano w tym nowe nawierzchnie dróg i chodników dostosowując je do współczesnych standardów. Ustawiono również nowe stojaki rowerowe.

Wandalizm_stojak rowerowy_2Na przykładzie ostatniego aktu wandalizmu (pokazanego na zdjęciu) dokonanego kilka dni temu przy ul. Jagiełły związanego ze zdewastowaniem ozdobnej, dwustronnej grafiki stojaka rowerowego mającej na celu upiększenie i uwypuklenie walorów historycznych miasta proszę o następujące informacje:

  1. Czy to konkretne zdarzenie zostało zgłoszone policji i czy tego typu sytuacje są z zasady zgłaszane celem wskazania sprawcy? Do kogo należy taki obowiązek i czy nasz magistrat dysponuje procedurą w tym zakresie i działa w sposób powtarzalny?
  2. Zdarzenie to miało miejsce w centrum miasta. W związku z powyższym, czy monitoring miejski obejmuje ten obszar? Jeśli tak, czy okazał się pomocny?
  3. Czy posiadamy informacje jakie straty rocznie ponosi UMiG w na skutek podobnych wykroczeń oraz jaki koszt poniesie w tym konkretnym przypadku przywracając obiekt do stanu pierwotnego?
  4. Skoro wykrywalność takich wykroczeń (z art. 124) przez Komisariat Policji w Pobiedziskach, jak czytamy w jego Sprawozdaniu za rok 2017, wyniosła 71,6% prosimy o informację ile takich wykroczeń dotyczyło wykroczeń przeciwko mieniu gminnemu, ile spraw zakończono wykryciem sprawcy i ilu z nich poniosło kary finansowe bądź inne, mające na celu rekompensatę poniesionych strat?

Niestety ciągle obserwujemy powtarzające się niszczenie przede wszystkim koszów na śmieci, elementów przystanków autobusowych, ławek i innych urządzeń – szczególnie w miejscach mniej uczęszczanych. Zniszczenia te nasilają się w okresie letnim i mają bez wątpienia związek z nadmiernym spożyciem alkoholu.

Musimy piętnować i podkreślać tego typu wykroczenia aby dodatkowo edukować, szczególnie młodych ludzi, którzy być może nie mają wystarczającej świadomości, że „własność gminna to moja własność”, że za powstałe szkody płacimy wszyscy bez wyjątku. W efekcie często brakuje środków w innych istotnych obszarach, gdzie potrzeby społeczeństwa pozostają niezaspokojone.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Rada Sportu_grafika

2018.04.07 – Posiedzenie Rady Sportu – Nagrody znów przyznane!

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na dzień 25 marca br. zwołałem posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem spotkania była wyłącznie analiza wniosków o sportowe nagrody Burmistrza za rok 2017. Wnioski zgodnie z regulaminem dotyczą mieszkańców gminy czynnie uprawiających sporty olimpijskie i uzyskujących wymierne sukcesy na arenie krajowej, a nawet międzynarodowej.

Oceny wniosków wg zmodyfikowanego przez nas dwa lata temu regulaminu dokonała czteroosobowa komisja obecnych tego dnia członków Rady Sportu w składzie p. Iwona Tomaszewska, p. Witold Meller, p. Artur Krysztofiak oraz ja (nieobecni: Paweł Stępka,  Jakub Piwowarczyk oraz Adam Stachowiak).

Nagrody zostały przyznane w sumie 25. sportowcom. Podzielono je na trzy kategorie: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Ich ilości to odpowiednio 7-13-5. Ponadto kilka osób otrzyma z rąk p. Burmistrz wyróżnienia. Łączenie wpłynęło aż 31 wniosków.

Wybraliśmy również trenera roku 2017. Drugi wniosek o to wyróżnienie wpłynął po wyznaczonym terminie i nie był brany pod uwagę.

Nieoficjalnie, Urząd Miasta i Gminy planuje wręczyć nagrody w jeszcze innej niż przed rokiem formule zapewniając przy tym wiele atrakcji. Przypomnę, że ostatnio naszych mistrzów uhonorowano na imprezie prowadzonej przez dyrektora OSiR p. Artura Krysztofiaka. W Auli im. Jana Pawła II na terenie szkoły przy ulicy Kostrzyńskiej nagrody osobiście wręczała wówczas burmistrz Dorota Nowacka.

odp_na_wniosek_grafika

2018.04.04 – Odp. Policji dot. parkujących na rynku aut-reklam

Stempel Paweł_Krawczyk_2Otrzymałem pisemną odpowiedź od Komisariatu Policji dot. mojego pisma z dnia 2 marca dotyczącą dwóch aut na stałe zaparkowanych na naszym rynku. 

Przypomnę, że zadałem m.in. pytania czy auta te są zarejestrowane? Czy mają aktualne przeglądy techniczne i o inne aspekty, które stanowić mogą podstawy do nakazu ich odholowania / usunięcia?

Parkująca reklama rynek Pobiedziska„W odpowiedzi […] Komisariat informuje, że przedmiotowe pojazdy są zarejestrowane, nie posiadają aktualnych badań technicznych. Jednocześnie informuję, iż wobec właściciela pojazdów w dniu 12.01.2018 r. wszczęte zostały czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, celem skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.”

Mój komentarz:

Cieszy informacja, że Policja zajęła się sprawą już wcześniej! Martwi przewlekłość tego typu postępowań i czasowa bezkarność w tego typu sytuacjach wynikająca z przepisów prawa.

Całości tekstu oryginału dokumentu, który otrzymałem poprzez UMiG znajdą państwo po kliknięciu w sąsiedni link: 2018_03_16 Odp_Policja_parkujące reklamy 

Z poważaniem

Paweł Krawczyk