Miesięczne archiwum: maj 2018

Sesja_grafika

2018.05.23 – LVIII Sesja Rady – Odpady i cd. kanalizacji

UMiG_tablica stara ulica pion26 kwietnia 2018 r. odbyła się kolejna zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Gościem zaproszonym na spotkanie z mieszkańcami, władzami Pobiedzisk i radnymi był Pan Andrzej Springer – dyrektor ZM GOAP, który przedstawił wyniki oraz plany w zakresie odbioru odpadów z terenu naszej jak i całości gmin z terenu aglomeracji. Głos zabierali radni oraz przybyli na sesję goście zadając pytania, które nurtują mieszkańców.

W dalszej części głos zabrał zastępca burmistrza p. Zbigniew Zastrożny omawiając realizację zadań w ramach IV etapu kanalizacji. Ważną rzeczą którą mogliśmy usłyszeć była informacja o dużej szansie na obniżenie dla mieszkańców gminy Pobiedziska taryfy za odprowadzane ścieki (zrównanie do jednego poziomu w całej aglomeracji). Byłoby to sukcesem dla oddalonej od oczyszczalni naszej gminy.

Do najbardziej kontrowersyjnego głosowania doszło w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania nabywania i wykupu. Za było 8. radnych, przeciw 5. przy jednym wstrzymującym się. Zanim doszło do głosowania padły pytania z klubu radnych „My Mieszkańcy” dotyczące tej formy finansowania. Najwięcej z nich zadali koledzy Mikołaj Witaszyk i Robert Łucka. Otrzymaliśmy konkretne odpowiedzi od p. skarbnik Agaty Majcherczak, iż jest to  forma tożsama z kredytem w sensie skutków, a „w związku wydłużeniem procedur unijnych” jest ona bardziej komfortowa. Jest też bardziej elastyczna i związana z podjętymi wcześniej zobowiązaniami finansowymi przez Radę. Również dlatego że ta forma wyłączona jest z zamówień publicznych. Te same informacje otrzymaliśmy dzień wcześniej na Komisji Spraw Gospodarczych.

Żaden z radnych nie złożył tego dnia interpelacji. Jedynie p. sekretarz Iwona Tomaszewska odczytała odpowiedzi na interpelacje złożone przez członków naszego klubu radnych, w tym mojej (dot. aktów wandalizmu, budynku OPS oraz mieszkań kryzysowych w Stęszewku).

Interpelacja_grafika2

2018.05.09 – Interpelacja dot. mieszkań kryzysowych w Stęszewku

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. koleżanka Danuta Sobka złożyła w imieniu naszego klubu radnych My Mieszkańcy interpelację dot. przebudowy części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W ostatnim czasie, w miesiącu grudniu 2017 roku oraz styczniu 2018 na terenie naszej gminy miały miejsce dwa pożary, w wyniku czego dwie samotne osoby straciły dach nad głową. Gmina w niedawnym czasie w miejscowości Stęszewko wyremontowała trzy mieszkania, które zostały przekształcone na mieszkania kryzysowe na wypadek zdarzeń losowych. Niestety mimo dwóch pożarów mieszkańcy nie przyjmują zaproponowanych im mieszkań. Mieszkanka zostaje umieszczona w mieszkaniu socjalnym na Borówku, a mieszkaniec w sąsiedniej gminie Swarzędz. Wobec powyższego rodzą się pytania:

  • Jaka jest przyczyna, że mieszkańcy w obliczu takiej tragedii, jak utrata majątku, nie chcą mieszkać w nowo wyremontowanych mieszkaniach kryzysowych?
  • Jakie kroki podjęli pracownicy urzędu, aby przekonać mieszkańców o przyjęcie mieszkań kryzysowych?

Czy gmina ponosi nakłady finansowe z tytułu umieszczenia mieszkańca Pobiedzisk w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy?

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Interpelacja_grafika2

2018.05.02 – Interpelacja dot. przebudowy części budynku byłego Ośrodka Zdrowia pod OPS

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. klubowy kolega Mikołaj Witaszyk złożył w imieniu naszego klubu My Mieszkańcy interpelację dot. przebudowy części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Na dzień 31 maja 2018 roku przewidywany jest końcowy odbiór zadania:

,,Przebudowa części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej”.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie jest planowane przeznaczenie budynku przy ulicy Kaczyńskiej 26, po przeniesieniu  Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku przy ulicy Wł. Jagiełły 41? Jednocześnie Klub Radnych ,,My Mieszkańcy” proponuje jako jedną z możliwych do rozważenia alternatyw realizację zadania w budynku – tj. lokalizacji Domu Dziennego Wsparcia dla Seniorów, tym bardziej, że na powstanie placówki można otrzymać dofinansowanie z rządowego programu ,,Senior +”; czy Gmina Pobiedziska  w najbliższym czasie skorzysta z tej możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ważne zadania społeczne i pójdzie śladem wielu innych samorządów, które już z tej możliwości skorzystały?
  2. Jakie są aktualne plany zagospodarowania II piętra budynku w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41?
  3. Prosimy o podanie terminu rozpoczęcia ewentualnych prac remontowych pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku przy ulicy Wł. Jagiełły 41?
  4. Czy zostanie wykonana termoizolacja elewacji jak również udrożnienie instalacji deszczowej, wymiana opierzeń, rynien i rur spustowych budynku przy ulicy Wł. Jagiełły 41? Jeśli tak, to kiedy jest to planowane?
  5. Czy opracowano lub zlecono wykonanie pionowej izolacji zewnętrznych ścian budynku przy ul. Wł. Jagiełły 41, która jest konieczna do uzyskania maksymalnej skuteczności wykonanej już poziomej izolacji ścian metodą iniekcji wewnętrznej?
  6. 6. Czy przewiduje się poprawę ciągów komunikacyjnych wokół tego budynku, gdyż stan pobliskich chodników jest nie najlepszy i stanowi zagrożenie dla pieszych?

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy