Miesięczne archiwum: czerwiec 2018

Sesja_grafika

2018.06.21 – Głos naszego klubu w sprawie absolutorium dla Burmistrza

Witaszyk_M_mównicaWystąpienie kolegi Mikołaja Witaszyka z okazji Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Doroty Nowackiej z wykonania budżetu za rok 2017 podczas sesji nr VIX z dnia 24 maja br.

Szanowna Rado! Szanowna Pani Burmistrz! Szanowni Mieszkańcy!

W imieniu klubu radnych ,,My Mieszkańcy” serdecznie gratuluję realizacji zdecydowanej większości zaplanowanych inwestycji. To, co początkowo wydawało się bardzo skomplikowane, bardzo trudne, ambitne, a wręcz momentami wizjonerskie – powoli staje się faktem dokonanym. A tych inwestycji i projektów było naprawdę sporo i nie da się ukryć, że ta kadencja przejdzie do historii obiektywnie patrząc jako kadencja szerokich inwestycji; jako niewątpliwie wielokierunkowy skok cywilizacyjny dla naszej Gminy.

Cieszy szczególnie fakt, że na wiele, jeśli nie na większość zadań budżetowych – pozyskano środki zewnętrzne, w ten sposób pomnażając nasze gminne fundusze, nasze gminne złotówki. Nikt pewnie nie jest lepszym fachowcem od wyszukiwania oraz pozyskiwania tychże pieniędzy od naszego wiceburmistrza Zbigniewa Zastrożnego. Z pewnością jest Pan odpowiednią osobą na właściwym miejscu.

Stempel Paweł_Krawczyk_2Kolejnym pozytywnym aspektem jest fakt, że udało się wspólnie wypośrodkować kierunki działań – zarówno realizowano tzw. ,,inwestycje twarde” typu budowa wielu kilometrów dróg gminnych oraz tzw. ,,inwestycje miękkie”, jak chociażby ścieżki rowerowe, remont boiska w Pomarzanowicach czy oświetlenie na stadionie miejskim Huraganu. To jest niezwykle cenne i ważne.

Widać wyraźnie, że pozytywny społeczny odbiór oddawanych inwestycji jest możliwy tylko wówczas, gdy plany inwestycyjne stają się wspólnym dziełem zarówno władzy wykonawczej, jak i nas – radnych miejskich. Cieszymy się, że wiele problemów przez nas zasygnalizowanych została skutecznie rozwiązana i że masa naszych pomysłów doczekała się finalizacji, choć nie wszystkie…

Tu pewien kamyczek do ogródka… zdarzało się niestety, że łączono dwa oddzielne zadania, tworząc później jedno, przerzucając i ograniczając środki na nie – casus przebudowy ulicy Drawskiej z budową ulic w rejonie ulicy Sandaczowej w Pobiedziskach, gdzie w efekcie finalnym to drugie zadanie w tej kadencji najprawdopodobniej nie zostanie nawet rozpoczęte! Podobnie, do dziś nie wiem co będzie z planowaną świetlicą wiejską w Pomarzanowicach? Są to jednak sprawy jednostkowe, niezwykle ważne dla nas, ale dziś rozmawiamy o ogólnym bilansie za rok 2017. Mamy nadzieję i głęboko wierzymy, że w niedalekiej przyszłości te projekty znajdą swój szczęśliwy finał.

Na ocenę innych inwestycji należy nieco zaczekać – chodzi na przykład o jak najbardziej aktualne wprowadzenie komunikacji gminnej, która z pewnością była rzeczą potrzebną i niezbędną, ale musimy stale monitorować natężenie ruchu na poszczególnych kursach, aby zorientować się jakie realne koszty generuje te przedsięwzięcie i jakie są rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Inną newralgiczną kwestia, która zaistniała stosunkowo niedawno, bo na wiosnę tego roku była sprawa utwardzania dróg sołeckich i niewystarczających zabezpieczonych funduszy na te zadania. Nad tym problemem, zapewne najpóźniej na jesieni, przy konstrukcji nowego budżetu będziemy musieli się na nowo szczególnie pochylić i wypracować bardziej efektywne rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych stron.

W każdym razie, stałe konsultacje z radnymi, wzajemne słuchanie się jest podstawą i kluczem do sukcesu, jaki niewątpliwie wspólnie osiągnięto. Nie mamy większych uwag, zarzutów, zastrzeżeń co do sfery inwestycyjnej, choć przypominam, że nasz klub radnych My Mieszkańcy od początku tej kadencji był wyczulony i zawsze akcentowaliśmy, by mniej więcej środki inwestycyjne dzielić po równo – na miasto i na wieś. Nie zawsze jest to możliwe, co doskonale rozumiemy – zależy to od wielu czynników, przeważnie od czynników zewnętrznych, w pełni od nas niezależnych, ale warto i trzeba o tym zawsze pamiętać przy układaniu przyszłych planów budżetowych gminy i jeszcze mocniej dowartościowywać nasze ośrodki wiejskie przy każdej nadarzającej się okazji.

Jeszcze raz gratulujemy Burmistrzom, Urzędnikom oraz Pani Skarbnik wymiernych efektów ich wytężonej pracy i liczymy na to, że ta linia jak najszerszego konsultowania i dyskutowania dalszych kierunków inwestycyjnych nadal będzie podtrzymywana i kontynuowana dla dobra mieszkańców Gminy Pobiedziska.

Radny Mikołaj Witaszyk

W imieniu klubu radnych ,,My Mieszkańcy

Danuta Sobka – Paweł Krawczyk- Robert Łucka- Sylwester Antkowiak- Mikołaj Witaszyk.

Sesja_grafika

2018.06.10 – LIX Sesja Rady – Absolutorium dla burmistrza i Izba Pamięci

Foto UMiG_224 maja 2018 r. miała miejsce już 58. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Była to tzw. sesja absolutoryjna.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 przedstawiła p. skarbnik Agata Majcherczak. W dalszej kolejności głos zabierali p. burmistrz Dorota Nowacka oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Franciszek Kosicki.

Głosowanie w sprawie absolutorium za rok 2017 dla burmistrza zakończyło się wynikiem pozytywnym – 13 głosów „za” przy jednym wstrzymującym się (jeden radny nieobecny). Wcześniej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu uchwalę przyjęto jednogłośnie.

Na początku sesji klubowy kolega Mikołaj Witaszyk wyraził swój sprzeciw i dezaprobatę do protokołu z poprzedniej sesji, gdzie pominięto jego pytania dotyczące obligacji komunalnych wraz z odpowiedziami na nie p. skarbnik Agaty Majcherczak. Protokół ten został przyjęty rekordowo niskim wynikiem. Ja również głosowałem przeciw jego przyjęciu.

Niejako „tradycyjnie” już, w obecnej kadencji jedynym głosem w dyskusji co do podsumowania poprzedniego roku pod kątem realizacji budżetu był głos klubu radnych My Mieszkańcy. Tym razem wypowiedział się w naszym imieniu radny Mikołaj Witaszyk. Wskazał poza wieloma sukcesami i gratulacjami dla pani Burmistrz pewne konkretne niedociągnięcia, które ostatecznie nie mogą jednak przysłonić pozytywnych, gołym okiem widocznych zmian!

Treść wystąpienia kolegi Witaszyka przedstawię w osobnym artykule.

W wolnych głosach i wnioskach na naszą prośbę przewodnicząca rady p. Renata Jończyk przywołała ważną jak mniemam dla wszystkich sprawę braku w Pobiedziskach Izby Pamięci – swoistego muzeum naszej „małej Ojczyzny”. Pani burmistrz potwierdziła, że od dłuższego czasu rozważane są różne lokalizacje i kilka już opcji było branych pod uwagę. Na dziś nie ma jednak pewności gdzie i kiedy stanie się to faktem.

Ja pozwoliłem sobie na zakończenie tej sprawy zabrać głos. Ponadto odczytałem list z 2013 r. który do ówczesnej Rady Miejskiej już wtedy oficjalnie skierowało Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk. Co podkreśliłem, niestety nie stracił on nic na aktualności…

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.06.04 – Odp. na interpelację dot. mieszkań kryzysowych w Stęszewku

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. klubowa koleżanka p. Danuta Sobka złożyła w imieniu naszego klubu radnych interpelację dot. mieszkań kryzysowych w Stęszewku.

Tutaj  jest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Zadaliśmy w niej następujące pytania:  Jaka jest przyczyna, że mieszkańcy w obliczu takiej tragedii, jak utrata majątku, nie chcą mieszkać w nowo wyremontowanych mieszkaniach kryzysowych? Jakie kroki podjęli pracownicy urzędu, aby przekonać mieszkańców o przyjęcie mieszkań kryzysowych oraz zzy gmina ponosi nakłady finansowe z tytułu umieszczenia mieszkańca Pobiedzisk w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy?

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy w kwietniu odpowiedź o następującej treści:

(…) informuję, iż w Stęszewku, przy ul. Wiejskiej 3B przygotowane są 3 lokale interwencyjne, które mogą być przydzielone tymczasowo w nagłych przypadkach, m.in. w razie pożaru. Osoba umieszczona na czas określony w Borówku mieszkała w tej miejscowości, w związku z czym jej chęć zamieszkania w położonym nieopodal gminnym budynku socjalnym mogła być podyktowana bliskością rodziny. (…) osobie poszkodowanej pokazano mieszkania interwencyjne w Stęszewku, jednakże z tej propozycji nie skorzystała.

Osoba poszkodowana w pożarze, która uzyskała schronienie na terenie gminy Swarzędz została umieszczona w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. Ośrodek (…) jest powiatową jednostką budżetową zapewniającą pomoc dla mieszkańców całego powiatu poznańskiego. (…) Pomoc doraźna, którą świadczy OIK w Kobylnicy świadczona jest bezpłatnie”

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.06.01 – Odp. na interpelację dot. przebudowy części budynku b. Ośrodka Zdrowia pod OPS

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. klubowy kolega Mikołaj Witaszyk złożył w imieniu naszego klubu My Mieszkańcy interpelację dot. przebudowy części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tutaj  jest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Zadaliśmy w niej pytania (w skrócie) o to jakie jest planowane przeznaczenie budynku przy ulicy Kaczyńskiej 26? jakie są aktualne plany zagospodarowania II piętra budynku w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 i ew. termin jego remontu? Padły też inne pytania wg punktów.

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy w kwietniu odpowiedź o następującej treści:

„Ad. 1. (…) Przygotowywane są materiały, które posłużą do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. (…) Przedmiotem wniosku bedzie przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Kaczyńskiej 26 do funkcji żłobka (…)

Ad. 2. Na drugim piętrze budynku przy ul. Jagiełły 41 zostaną utworzone mieszkania interwencji kryzysowej w zasobach OPS.

Ad. 3. Rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń na drugim piętrze budynku przy ul. Jagiełły 41 na mieszkania interwencji kryzysowej zaplanowane jest przez OPS na przełomie roku 2018.

Ad. 4. (…) do wykonania termoizolacji elewacji budynku musi być przeprowadzony akudyt energetyczny, który zostanie zlecony w 2018 r. (…)

Ad. 5. Udrożnienie instalacji deszczowej, wymiana opierzeń, rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Jagiełły 41 zgodnie z kosztorysem (…) opiewa na kwotę 15.053,78 zł. Powyższe prace będą wykonane w jak najszybszym terminie przy wolnych środkach finansowych.

Ad. 6.  W celu wykonania pionowej izolacji zewnętrznych ścian budynku przy ulicy budynku przy ul. Jagiełły 41 przewiduje się wykonanie prac ziemnych wokół budynku w celu przeprowadzenia ekspertyzy. (…) Zostanie wykonana po ocenie i przy posiadaniu środków w budżecie MiG Pobiedziska.

Ad. 7. Wykonanie chodnika do głównego wejścia budynku (…) OPS (jako zarządca budynku) przekazał do realizacji Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Pobiedziskach.”

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

Mój komentarz:

Co do odpowiedzi na pytanie pierwsze – sprawa jest bardzo otwarta i nie jestem pewien, czy jeszcze jest aktualna ta propozycja naszych Władz.

Odpowiedzi na pytania 4-7 mogą sugerować, iż na prace te będzie trzeba raczej długo poczekać. Obym się mylił.