Archiwa kategorii: Aktualności

Tutaj znajdują się informacje godne odnotowania związane z moją działalnością radnego.

dzialalnosc_grafika

2018.01.05 – Jaki pojemnik na odpady zielone?!

Pojemnik odpady zielone

Żródło: http://www.goap.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Zasady-odbioru-BIO-2018.pdf

Szanowni Państwo!

Przy okazji naszej oficjalnej „dyskusji” ze Związkiem Międzygminnym GOAP dotyczącym zmian w systemie odbioru odpadów zielonych (w tym ulegających biodegradacji) pragnę zwrócić Państwa uwagę, aby (niestety) zaopatrzyć się w razie potrzeby w odpowiedni pojemnik.

Nie chodzi tu, co bardzo ważne, o sam kolor brązowy, ale m.in. o system podwójnego dna i otworów wentylacyjnych.

Warto wiedzieć, że posiadanie przydomowego kompostownika zwalnia z potrzeby zakupu i poniesienia jego kosztu! Wówczas wszelki tego typu odpady muszą trafić właśnie do niego (nie do odpadów zmieszanych).

Wszelkie szczegółowe informację można znaleźć TUTAJ. Aby powiększyć zdjęcie proszę kliknąć w powyższą grafikę.

PS. Dziękuję koledze Arturowi Walkowiakowi za zwrócenie uwagi nam mieszkańcom na potencjalny problem z zakupem niewłaściwego pojemnika.

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.01.04 – Odp. na interpelację dot. zmian zasad odbioru odpadów BIO

Stempel Paweł_Krawczyk_2W połowie grudnia klub radnych My Mieszkańcy otrzymał odpowiedź na interpelację odczytaną i złożoną przeze mnie na sesji 23 listopada br. Chodziło o nasze wątpliwości związane z planowanymi przez ZM GOAP zmianami zasad odbioru odpadów BIO.

Tutaj dla przypomnienia dostępny jest link do ww. interpelacji umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Od p. burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź na postawionych 5 pytań. Pobiedziski UMiG otrzymał je od dyrektora ZM GOAP p. Andrzeja Springera, który jako właściwy adresat otrzymał nasze pytania i wątpliwości.

Treść odpowiedzi na pytania poniżej:

  1. Dlaczego ZM GOAP bez szerszych konsultacji choćby z radami gmin podjął taką decyzję, pomimo prawnych możliwości dalszego gromadzenia odpadów w workach?

Odp.: „Projekty aktów prawa miejscowego […] w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi […] zostały przekazane w dniu 17.02.2017 r. za pomocą poczty elektronicznej, Gminom […] do zaopiniowania. […] Ponadto ww. akty prawa miejscowego zostały zaprezentowane na Zgromadzeniu ZM GOAP do zaopiniowania, gdzie przedstawiciel Gmin również mogli zgłaszać uwagi […] Dodatkowo w dniu 24.03.2017 r. projekty […] zostały zamieszczone na stronie internetowej ZM GOAP.”

2. Dlaczego za pojemniki mają zapłacić mieszkańcy, a nie ZM GOAP, skoro sam zaproponował taką strategię zbierania odpadów BIO?

Odp.: „[…] Wprowadzenie dodatkowego pojemnika wymusza na Związku (ZM GOAP) przede wszystkim aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania ograniczania masy tych odpadów […] ZM GOAP zobowiązany jest podjąć już na tym etapie odpowiedni kroki, aby poziomy przewidziane w akcie regulującym były osiągnięte […] Prowadzona do tej pory zbiórka odpadów ulegających biodegradacji w systemie workowym […] nie przynosiła oczekiwanych efektów. […] Odpady te powinny być odpowiedniej jakości, co w przyszłości może przyczynić się do obniżenia stawki […] Ponadto ZM GOAP zwiększył częstotliwość odbioru odpadów problemowych oraz […] ulegających biodegradacji […] W związku z powyższym ZM GOAP nie ma możliwości finansowych na pokrycie dodatkowych usług związanych w wyposażeniem nieruchomości w pojemniki […].”

3. W jaki sposób ZM GOAP zamierza zrekompensować mieszkańcom aglomeracji, którzy wcześniej nieodpłatnie udostępnili swoje pojemniki na odpady mieszane?

Odp.: „Zgodnie z paragrafem 2 punkt 1 podpunkt 2 uchwały nr XIX/145/2016 Zgromadzenia ZM GOAP z dnia 27 VI 2016 r. […] Odbiór odpadów komunalnych z pojemników będących własnością właściciela nieruchomości jest możliwy w przypadku, gdy właściciel wyraził zgodę na takie rozwiązanie. Trudno więc wymagać rekompensaty za używanie pojemników, w przypadku, gdy nastąpiło to z inicjatywy i za zgodą właściciela nieruchomości.”

4. Gdzie i w jakich godzinach na terenie gminy Pobiedziska (zgodnie z art. 3, ustęp 2, podpunkt 9) lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od 1 stycznia 2018 r. będzie funkcjonował punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogliby ew. odstawiać nadmiar odpadów zielonych?

Odp.: „Związek (ZM GOAP) w dniu 01.10.2017 r. wszczął procedurę przetargową dot. utworzenia i prowadzenia stacjonarnych PSZOK. utworzenia i prowadzenia stacjonarnych mobilnych PSZOK (MPSZOK) […] Przedmiotem ww. zamówienia jest […] organizacja stacjonarnego PSZOK w Gminie Pobiedziska. […] Wpłynęła jedna oferta – złożona przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. Obecnie komisja przetargowa analizuje otrzymane oferty […]”

5. Kto, na skutek następstw wejścia w życie nowego systemu zbiórki odpadów BIO, będzie porządkował zaśmiecone lasy, rowy i inne miejsca nielegalnego składowania ww. odpadów?

Odp.: „Związek (ZM GOAP) wprowadził dogodne rozwiązanie zapobiegające powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów głównie poprzez zwiększenie częstotliwości odbioru […] Ponadto odpady ulegające biodegradacji można zagospodarować w przydomowym kompostowniku – po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru do ZM GOAP – takie rozwiązanie zwalnia z obowiązku zakupu pojemnika przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji […] Ponadto […] odpady zielone niemieszczące się w pojemniku na odpady ulegające biodegradacji może zostać przekazana przez właściciela nieruchomości bezpłatnie do funkcjonujących PSZOK na terenie ZM GOAP, bądź zostać przekazana za dodatkową opłatą podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.

Mój komentarz:

Nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie mamy jako mieszkańcy obowiązek zgłaszać swoje kompostowniki? Czyżby oznaczało to, że wówczas w przypadku nadmiaru odpadów zielonych nie będziemy mogli ew. ich odstawić nawet w specjalnych pojemnikach? Do tej pory nie było takiego obowiązku! Z własnego doświadczenia „aż” jeden raz w historii, pomimo korzystania z kompostownika wystawiłem do odbioru dwa worki liści… Czyżbym w tej nowej sytuacji nie mógł – po zgłoszeniu kompostownika (na co nie bardzo mam ochotę) – wystawić nadmiaru w pojemniku do odbioru? Mam nadzieję, że nie.

Generalnie. w mojej ocenie, polityka ZM GOAP ukierunkowana jest na zmniejszenie ilości odbieranych odpadów zielonych (w tym biodegradowalnych). Zachęcanie do kompostowania uważam akurat za słuszne, natomiast wątpliwości budzi sposób przeprowadzenia i informowania o tych zmianach…

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2017.12.30 – LII i LIII Sesja Rady – Nadzwyczajna i „budżetowa”

UMiG_panoramaW ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej. W obu z przyczyn służbowych niestety nie mogłem wziąć czynnego udziału.

Pierwsza, nadzwyczajna, miała miejsce w poniedziałek, 18 grudnia 2017 o godz. 14:30 i dotyczyła formalnej sprawy związanej z finansami budowy bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa w Pobiedziskach. Zarówno uchwała główna jak i wynikająca z niej zmiana budżetu zostały zaakceptowane jednogłośnie jedenastoma głosami obecnych radnych.

Druga grudniowa sesja oznaczona numerem LIII odbyła się w sali sesyjnej w dniu 21 grudnia 2017, godz. 15:00.

Jej punktem głównym było głosowanie nad projektem Budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2018 rok. Uchwalenie ww. uchwały prawie jednogłośne (12 głosów za, 1 głos wstrzymujący)  poprzedziło wystąpienie Pani Burmistrz Doroty Nowackiej, prezentacja projektu budżetu wraz z autopoprawką oraz odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2018 rok.

Ponadto podjęto jeszcze kilkanaście uchwał. Interpelacji nie było. Przewodnicząca Rady p. Renata Jonczyk poinformowała, iż radni otrzymali odpowiedź na złożoną przeze mnie klubową interpelację dot. planowanych zmian w regulaminie odbioru odpadów przez ZM GOAP. Jej treść przedstawię w osobnej wiadomości.

Rada Sportu_grafika

2017.12.07 – Rada Sportu – Program współpracy ze sportowymi „OPP”

Stempel Paweł_Krawczyk_2Trzecie posiedzenie Rady Sportu Gminy Pobiedziska V kadencji odbyło się w dniu 20.11.2017 r. w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

Opiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Pobiedziska ograniczyło się wyłącznie do sprawy finansowania zadania nr 1, tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.” Zauważono, że kwota 120 tys. zł stanowi wzrost o 5 tys. w stosunku do roku poprzedniego. Obecni Członkowie Rady Sportu, 5. głosami zagłosowali „za” jego przyjęciem.

W projekcie budżetu UMiG na rok 2018 kwota przeznaczona na powyższe wynosi więcej, bo 127,5 tys. (kwotę 7,5 tys. zł urzędnicy przyjęli jako połowę sumy środków przeznaczonych na tzw. „Małe Granty” oraz „Wkład Własny”, który w praktyce trafia do organizacji kulturalnych i właśnie sportowych). To od ich aktywności zależy ostateczna wartość wsparcia.

Wróciłem też do sprawy Regulaminu prowadzenia punktacji i nagradzania uczniów aktywnych w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska. Zasugerowałem spotkanie z dyrektorami szkół, poprzez Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego w kwestii przypomnienia i poproszenia o zastosowanie się do wymagań regulaminu, co pozwoli obiektywnie ocenić aktywność sportową nie tylko uczniów ale i samych szkół.

W wolnych głosach poruszono sportowe aspekty związane z „Programem rewitalizacji na lata 2018-2023”. Wniosek o przebudowę hali przy ul. Różanej złożył p. Artur Krysztofiak. Ja poinformowałem o moim wniosku dot. powstania boiska z bieżnią lekkoatletyczną przy ul. Kostrzyńskiej [w Programie – jak się później okazało znalazła się ostatecznie przebudowa hali].
Poruszono ponadto ponownie na Radzie Sportu sprawę niefunkcjonalności boiska piłkarskiego przy SP w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej – tj. jego fatalnego oświetlenia, nieadekwatnej nawierzchni oraz co b. istotne i łatwe do poprawy zbyt blisko linii bocznej usytuowanych ławek.

Pan Paweł Stępka przy okazji informacji o ew. przebudowie hali na ul. Różanej wyraził nadzieję przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z przyszłymi użytkownikami hali. Przypomniał błędy jakie popełniono przy budowie kompleksu przy ul. Kostrzyńskiej. Podkreślił brak konsultacji i nieuwzględnienie uwag m.in. nauczycieli WF.

Interpelacja_grafika2

2017.12.04 – Interpelacja dot. planowanych zasad odbioru odpadów BIO

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji (23 listopada 2017 r.) złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację poddającą w wątpliwość planowane przez ZM GOAP zmiany zasad odbioru odpadów BIO.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Związek Międzygminny Gmin Obszaru Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP) planuje od 1 stycznia 2018 r. zmiany w systemie odbierania odpadów „zielonych”, czyli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. „odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.

O planowanych zmianach ZM GOAP szczegółowo informuje na swojej stronie internetowej http://www.goap.org.pl/ w wiadomości z dnia 06.11.2017 r. Czytamy w niej m.in; iż, cyt. „Na terenie nieruchomości jednorodzinnych gromadzenie Odpadów BIO, w tym Odpadów zielonych stanowiących także Odpady BIO odbywa się wyłącznie w systemie pojemnikowym (w jednym pojemniku łącznie gromadzić należy Odpady BIO wraz z Odpadami zielonymi).” Pojemnik może mieć pojemność od 120l do 240l.

Proponowane zmiany są dla mieszkańców niekorzystne finansowo i trudne do efektywnego zastosowania w praktyce. Odbiór ww. odpadów ma odbywać się wyłącznie w specjalnych pojemnikach, w które mieszkańcy mają zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Mieszkańcy mają zatem ponieść dodatkowy koszt zakupu ściśle wyspecyfikowanych pojemników, które, co ważne dla wielu gospodarstw domowych, nie będą w stanie sezonowo pomieścić tychże odpadów.

Warto przy tej okazji nadmienić, że ZM GOAP korzysta obecnie ze zbiorników będących własnością mieszkańców. Doposażył jedynie w obecne pojemniki na odpady zmieszane użytkowników nieposiadających wówczas pojemników. ZM GOAP nie zrekompensował w żaden sposób mieszkańcom posiadającym pojemniki za ich użytkowanie.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, mówi w § 2 ust. 2: „Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach”.

Jesteśmy zaniepokojeni, że zmiany do których dąży ZM GOAP spowodują, iż do lasów i rowów mogą „powrócić” worki z odpadami i wywoła to efekt odwrotny do zamierzonego.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na konkretne, kolejno postawione pytania:

  1. Dlaczego ZM GOAP bez szerszych konsultacji choćby z radami gmin podjął taką decyzję, pomimo prawnych możliwości dalszego gromadzenia odpadów w workach?
  2. Dlaczego za pojemniki mają zapłacić mieszkańcy, a nie ZM GOAP, skoro sam zaproponował taką strategię zbierania odpadów BIO?
  3. W jaki sposób ZM GOAP zamierza zrekompensować mieszkańcom aglomeracji, którzy wcześniej nieodpłatnie udostępnili swoje pojemniki na odpady mieszane?
  4. Gdzie i w jakich godzinach na terenie gminy Pobiedziska (zgodnie z art. 3, ustęp 2, podpunkt 9) lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od 1 stycznia 2018 r. będzie funkcjonował punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogliby ew. odstawiać nadmiar odpadów zielonych?
  5. Kto, na skutek następstw wejścia w życie nowego systemu zbiórki odpadów BIO, będzie porządkował zaśmiecone lasy, rowy i inne miejsca nielegalnego składowania ww. odpadów?

Dodatkowo wnosimy o podjęcie działań, które pozwoliłyby mieszkańcom Miasta i Gminy Pobiedziska kontynuowanie zbiórki odpadów BIO w systemie workowym, na co pozwala aktualne, wyżej wymienione rozporządzenie Ministra Środowiska.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Sesja_grafika

2017.12.01 – LI Sesja Rady – Odpady BIO i skarga na Burmistrza

UMiG_panoramaWyjątkowo w przedostatni czwartek miesiąca (o godz. 15.00) odbyła się sesja październikowa – oznaczona numerem LI. Poza procedowaniem uchwał wg planu mieliśmy możliwość wysłuchać i porozmawiać z przedstawicielem Związku Międzygminnego GOAP.

Pan Andrzej Springer – od niedawana nowy dyrektor ZM GOAP (wcześniej kierownik Działu Obsługi Klienta i Kontroli Związku) wyjaśniał i odpowiadał na pytania związane z planowanymi przez związek zmianami w systemie odbioru odpadów „zielonych”.

Złożyłem w związku z powyższym jedyną tego dnia interpelację w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy. W odpowiedzi na nią zawarta zostanie, mamy nadzieję, cała tematyka i drażliwe kwestie, które zostały poruszone w tej dyskusji.

Blok uchwał m.in z przyjęciem rocznego Programu współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz długo omawiamy dzień wcześniej na Komisji Spraw Gospodarczych Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pobiedziska na lata 2016-2023 zostały przyjęte prawie jednogłośnie.

Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja dot. uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. Sprawę badała komisja rewizyjna. Mieliśmy, jako pozostali radni, duże wątpliwości, co do rozstrzygnięć tejże komisji, która orzekła, że skarga w dwóch zarzutach (na cztery) jest bezzasadna.

Na skutek wniosku zarządzono głosowanie imienne. W jego efekcie przeciw uchwale (niejako w obronie mieszkanki gminy Pobiedziska) zagłosowali radni: Edward Gołębiewski, Paweł Krawczyk, Robert Łucka, Danuta Sobka oraz Barbara Widelicka. W głosowaniu nie uczestniczył nieobecny Mikołaj Witaszyk. Poparło ją aż ośmiu radnych, stąd uchwała została zaopiniowana pozytywnie…

Jak informuję powyżej złożyłem w imieniu naszego klubu interpelację dotyczącą planowanych zmian w zasadach odbioru odpadów BIO. Skierowaliśmy w ten sposób 5 pytań, częściowo do Pani Burmistrz, a częściowo do ZM GOAP. Treść niniejszej interpelacji przedstawię w następnym – odrębnym artykule.

Sesja_grafika

2017.11.27 – Polityka senioralna – problemy, potrzeby i oczekiwania

Witaszyk_M_mównicaW najbliższych kilku latach w gminie Pobiedziska wzrośnie liczba osób powyżej 60 roku życia do powyżej 20% z ogółu mieszkańców, w sąsiednich gminach przyrost będzie nieco wyższy do nawet 25%. Sprzyja nam odczuwalna w ostatnich latach migracja zewnętrzna młodych ludzi głównie z Poznania, którzy postanawiają osiedlić się na terenie naszej gminy.

Radny Mikołaj Witaszyk z klubu radnych My Mieszkańcy podczas październikowej sesji wystąpił i bardzo kompleksowo omówił prezentację dotyczącą polityki senioralnej. Jako lider powołanego Zespołu przedstawił diagnozę potrzeb oraz możliwych rozwiązań na podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji.

Według prognoz – co trzeci mieszkaniec Europy w 2050 r. osiągnie wiek senioralny.
GUS przewiduje, że w 2035 r. spadnie liczba osób poniżej 24 roku życia, zwiększy się liczba osób powyżej 65 roku życia o 32%, z kolei aż o 87 % wzrośnie liczba osób powyżej 85 roku życia.
Efekt – znaczący wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym z 19,7 % w roku 2020 do 29,5 % w roku 2050; spadek osób w wieku produkcyjnym z 62,6 % w roku 2020 do 55,7 % w roku 2050.

W tym miejscu zapraszam do zapoznania się z całością ww. dokumentu: Pobiedziska przyjazne seniorom.

Sesja_grafika

2017.11.23 – L Sesja Rady – Nadzwyczajna – Rezygnacja w komisji rewizyjnej

Foto UMiGW poniedziałek, 13 listopada o godz. 15. w sali sesyjnej UMiG odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. 

Poświęcona została w całości formalnej sprawie dotyczącej przyjęcia rezygnacji kolegi radnego Roberta Łucka z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Od tego momentu Komisja ta liczyć będzie tylko 5 osób.

O powodach rezygnacji być może będzie jeszcze okazja Państwa poinformować.

Sesja_grafika

2017.11.21 – XLIX Sesja – Polityka senioralna i „tajemnicze” transporty do Bednar

UMiG_tablica stara ulica pionWiodącym tematem odbywającej się w ostatni czwartek października br. sesji obok bloku uchwał była tzw. polityka senioralna

Swoje wystąpienie miał  na ww. temat radny z klubu My Mieszkańcy, kolega Mikołaj Witaszyk. Przedstawił on diagnozę potrzeb oraz możliwych rozwiązań na podstawie badań powołanego do tego celu Zespołu, którego został liderem.

W osobnej wiadomości przedstawię treść Jego prezentacji.

Po niej głos zabrali przybyli na sesję mieszkańcy oraz radni. Pan Zenon Maciejewski (wiceprezes Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk) w nawiązaniu do spraw seniorów zaapelował do Władz o ustanowienie lokalizacji przyszłej i brakującej  w Pobiedziskach Izby Pamięci – czegoś w rodzaju lokalnego „muzeum” (tak to rozumiem i bardzo się z tym zgadzam!). Wypowiedź swoją zakończył i spuentował znamiennym zdaniem „By znaleźć drogę przyszłą trzeba wiedzieć skąd się wyszło”.

Ja w tej części sesji podkreśliłem sprawę możliwego zaproszenia do zaangażowania seniorów w pomoc istniejącym stowarzyszeniom kultury i sportu z terenu gminy. Ludzie Ci nierzadko dysponują czasem, który dla obopólnych korzyści mogliby poświecić dzieląc się przy okazji swoim bogatym doświadczeniem życiowym i mądrością.

W wolnych głosach i wnioskach podniosłem sprawę planowanej przez Związek Międzygminny Gmin Obszaru Aglomeracji Poznańskiej zmiany (od 1 stycznia 2018 r.) w systemie odbierania odpadów „zielonych”. Zmiany te wydają się niekorzystne i zagrażające środowisku na skutek ograniczeń w objętości odbieranych odpadów BIO. W sprawie tej wystosujemy jako klub interpelację.

Inną istotną sprawą w tej części była kwestia poruszona przez radnego, członka naszego klubu My Mieszkańcy, kolegi Sylwestra Antkowiaka. Udostępnił  on własne nagrania związane z transportami nieznanego materiału do żwirowni w Bednarach. Sprawa ta może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i jest w trakcie wyjaśniania przez powołane do tego celu instytucje.