Archiwa kategorii: Aktualności

Tutaj znajdują się informacje godne odnotowania związane z moją działalnością radnego.

Sesja_grafika

2018.06.21 – Głos naszego klubu w sprawie absolutorium dla Burmistrza

Witaszyk_M_mównicaWystąpienie kolegi Mikołaja Witaszyka z okazji Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Doroty Nowackiej z wykonania budżetu za rok 2017 podczas sesji nr VIX z dnia 24 maja br.

Szanowna Rado! Szanowna Pani Burmistrz! Szanowni Mieszkańcy!

W imieniu klubu radnych ,,My Mieszkańcy” serdecznie gratuluję realizacji zdecydowanej większości zaplanowanych inwestycji. To, co początkowo wydawało się bardzo skomplikowane, bardzo trudne, ambitne, a wręcz momentami wizjonerskie – powoli staje się faktem dokonanym. A tych inwestycji i projektów było naprawdę sporo i nie da się ukryć, że ta kadencja przejdzie do historii obiektywnie patrząc jako kadencja szerokich inwestycji; jako niewątpliwie wielokierunkowy skok cywilizacyjny dla naszej Gminy.

Cieszy szczególnie fakt, że na wiele, jeśli nie na większość zadań budżetowych – pozyskano środki zewnętrzne, w ten sposób pomnażając nasze gminne fundusze, nasze gminne złotówki. Nikt pewnie nie jest lepszym fachowcem od wyszukiwania oraz pozyskiwania tychże pieniędzy od naszego wiceburmistrza Zbigniewa Zastrożnego. Z pewnością jest Pan odpowiednią osobą na właściwym miejscu.

Stempel Paweł_Krawczyk_2Kolejnym pozytywnym aspektem jest fakt, że udało się wspólnie wypośrodkować kierunki działań – zarówno realizowano tzw. ,,inwestycje twarde” typu budowa wielu kilometrów dróg gminnych oraz tzw. ,,inwestycje miękkie”, jak chociażby ścieżki rowerowe, remont boiska w Pomarzanowicach czy oświetlenie na stadionie miejskim Huraganu. To jest niezwykle cenne i ważne.

Widać wyraźnie, że pozytywny społeczny odbiór oddawanych inwestycji jest możliwy tylko wówczas, gdy plany inwestycyjne stają się wspólnym dziełem zarówno władzy wykonawczej, jak i nas – radnych miejskich. Cieszymy się, że wiele problemów przez nas zasygnalizowanych została skutecznie rozwiązana i że masa naszych pomysłów doczekała się finalizacji, choć nie wszystkie…

Tu pewien kamyczek do ogródka… zdarzało się niestety, że łączono dwa oddzielne zadania, tworząc później jedno, przerzucając i ograniczając środki na nie – casus przebudowy ulicy Drawskiej z budową ulic w rejonie ulicy Sandaczowej w Pobiedziskach, gdzie w efekcie finalnym to drugie zadanie w tej kadencji najprawdopodobniej nie zostanie nawet rozpoczęte! Podobnie, do dziś nie wiem co będzie z planowaną świetlicą wiejską w Pomarzanowicach? Są to jednak sprawy jednostkowe, niezwykle ważne dla nas, ale dziś rozmawiamy o ogólnym bilansie za rok 2017. Mamy nadzieję i głęboko wierzymy, że w niedalekiej przyszłości te projekty znajdą swój szczęśliwy finał.

Na ocenę innych inwestycji należy nieco zaczekać – chodzi na przykład o jak najbardziej aktualne wprowadzenie komunikacji gminnej, która z pewnością była rzeczą potrzebną i niezbędną, ale musimy stale monitorować natężenie ruchu na poszczególnych kursach, aby zorientować się jakie realne koszty generuje te przedsięwzięcie i jakie są rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Inną newralgiczną kwestia, która zaistniała stosunkowo niedawno, bo na wiosnę tego roku była sprawa utwardzania dróg sołeckich i niewystarczających zabezpieczonych funduszy na te zadania. Nad tym problemem, zapewne najpóźniej na jesieni, przy konstrukcji nowego budżetu będziemy musieli się na nowo szczególnie pochylić i wypracować bardziej efektywne rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych stron.

W każdym razie, stałe konsultacje z radnymi, wzajemne słuchanie się jest podstawą i kluczem do sukcesu, jaki niewątpliwie wspólnie osiągnięto. Nie mamy większych uwag, zarzutów, zastrzeżeń co do sfery inwestycyjnej, choć przypominam, że nasz klub radnych My Mieszkańcy od początku tej kadencji był wyczulony i zawsze akcentowaliśmy, by mniej więcej środki inwestycyjne dzielić po równo – na miasto i na wieś. Nie zawsze jest to możliwe, co doskonale rozumiemy – zależy to od wielu czynników, przeważnie od czynników zewnętrznych, w pełni od nas niezależnych, ale warto i trzeba o tym zawsze pamiętać przy układaniu przyszłych planów budżetowych gminy i jeszcze mocniej dowartościowywać nasze ośrodki wiejskie przy każdej nadarzającej się okazji.

Jeszcze raz gratulujemy Burmistrzom, Urzędnikom oraz Pani Skarbnik wymiernych efektów ich wytężonej pracy i liczymy na to, że ta linia jak najszerszego konsultowania i dyskutowania dalszych kierunków inwestycyjnych nadal będzie podtrzymywana i kontynuowana dla dobra mieszkańców Gminy Pobiedziska.

Radny Mikołaj Witaszyk

W imieniu klubu radnych ,,My Mieszkańcy

Danuta Sobka – Paweł Krawczyk- Robert Łucka- Sylwester Antkowiak- Mikołaj Witaszyk.

Sesja_grafika

2018.06.10 – LIX Sesja Rady – Absolutorium dla burmistrza i Izba Pamięci

Foto UMiG_224 maja 2018 r. miała miejsce już 58. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Była to tzw. sesja absolutoryjna.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 przedstawiła p. skarbnik Agata Majcherczak. W dalszej kolejności głos zabierali p. burmistrz Dorota Nowacka oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Franciszek Kosicki.

Głosowanie w sprawie absolutorium za rok 2017 dla burmistrza zakończyło się wynikiem pozytywnym – 13 głosów „za” przy jednym wstrzymującym się (jeden radny nieobecny). Wcześniej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu uchwalę przyjęto jednogłośnie.

Na początku sesji klubowy kolega Mikołaj Witaszyk wyraził swój sprzeciw i dezaprobatę do protokołu z poprzedniej sesji, gdzie pominięto jego pytania dotyczące obligacji komunalnych wraz z odpowiedziami na nie p. skarbnik Agaty Majcherczak. Protokół ten został przyjęty rekordowo niskim wynikiem. Ja również głosowałem przeciw jego przyjęciu.

Niejako „tradycyjnie” już, w obecnej kadencji jedynym głosem w dyskusji co do podsumowania poprzedniego roku pod kątem realizacji budżetu był głos klubu radnych My Mieszkańcy. Tym razem wypowiedział się w naszym imieniu radny Mikołaj Witaszyk. Wskazał poza wieloma sukcesami i gratulacjami dla pani Burmistrz pewne konkretne niedociągnięcia, które ostatecznie nie mogą jednak przysłonić pozytywnych, gołym okiem widocznych zmian!

Treść wystąpienia kolegi Witaszyka przedstawię w osobnym artykule.

W wolnych głosach i wnioskach na naszą prośbę przewodnicząca rady p. Renata Jończyk przywołała ważną jak mniemam dla wszystkich sprawę braku w Pobiedziskach Izby Pamięci – swoistego muzeum naszej „małej Ojczyzny”. Pani burmistrz potwierdziła, że od dłuższego czasu rozważane są różne lokalizacje i kilka już opcji było branych pod uwagę. Na dziś nie ma jednak pewności gdzie i kiedy stanie się to faktem.

Ja pozwoliłem sobie na zakończenie tej sprawy zabrać głos. Ponadto odczytałem list z 2013 r. który do ówczesnej Rady Miejskiej już wtedy oficjalnie skierowało Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk. Co podkreśliłem, niestety nie stracił on nic na aktualności…

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.06.04 – Odp. na interpelację dot. mieszkań kryzysowych w Stęszewku

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. klubowa koleżanka p. Danuta Sobka złożyła w imieniu naszego klubu radnych interpelację dot. mieszkań kryzysowych w Stęszewku.

Tutaj  jest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Zadaliśmy w niej następujące pytania:  Jaka jest przyczyna, że mieszkańcy w obliczu takiej tragedii, jak utrata majątku, nie chcą mieszkać w nowo wyremontowanych mieszkaniach kryzysowych? Jakie kroki podjęli pracownicy urzędu, aby przekonać mieszkańców o przyjęcie mieszkań kryzysowych oraz zzy gmina ponosi nakłady finansowe z tytułu umieszczenia mieszkańca Pobiedzisk w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy?

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy w kwietniu odpowiedź o następującej treści:

(…) informuję, iż w Stęszewku, przy ul. Wiejskiej 3B przygotowane są 3 lokale interwencyjne, które mogą być przydzielone tymczasowo w nagłych przypadkach, m.in. w razie pożaru. Osoba umieszczona na czas określony w Borówku mieszkała w tej miejscowości, w związku z czym jej chęć zamieszkania w położonym nieopodal gminnym budynku socjalnym mogła być podyktowana bliskością rodziny. (…) osobie poszkodowanej pokazano mieszkania interwencyjne w Stęszewku, jednakże z tej propozycji nie skorzystała.

Osoba poszkodowana w pożarze, która uzyskała schronienie na terenie gminy Swarzędz została umieszczona w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. Ośrodek (…) jest powiatową jednostką budżetową zapewniającą pomoc dla mieszkańców całego powiatu poznańskiego. (…) Pomoc doraźna, którą świadczy OIK w Kobylnicy świadczona jest bezpłatnie”

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.06.01 – Odp. na interpelację dot. przebudowy części budynku b. Ośrodka Zdrowia pod OPS

01Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. klubowy kolega Mikołaj Witaszyk złożył w imieniu naszego klubu My Mieszkańcy interpelację dot. przebudowy części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tutaj  jest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Zadaliśmy w niej pytania (w skrócie) o to jakie jest planowane przeznaczenie budynku przy ulicy Kaczyńskiej 26? jakie są aktualne plany zagospodarowania II piętra budynku w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 i ew. termin jego remontu? Padły też inne pytania wg punktów.

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy w kwietniu odpowiedź o następującej treści:

„Ad. 1. (…) Przygotowywane są materiały, które posłużą do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. (…) Przedmiotem wniosku bedzie przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Kaczyńskiej 26 do funkcji żłobka (…)

Ad. 2. Na drugim piętrze budynku przy ul. Jagiełły 41 zostaną utworzone mieszkania interwencji kryzysowej w zasobach OPS.

Ad. 3. Rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń na drugim piętrze budynku przy ul. Jagiełły 41 na mieszkania interwencji kryzysowej zaplanowane jest przez OPS na przełomie roku 2018.

Ad. 4. (…) do wykonania termoizolacji elewacji budynku musi być przeprowadzony akudyt energetyczny, który zostanie zlecony w 2018 r. (…)

Ad. 5. Udrożnienie instalacji deszczowej, wymiana opierzeń, rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Jagiełły 41 zgodnie z kosztorysem (…) opiewa na kwotę 15.053,78 zł. Powyższe prace będą wykonane w jak najszybszym terminie przy wolnych środkach finansowych.

Ad. 6.  W celu wykonania pionowej izolacji zewnętrznych ścian budynku przy ulicy budynku przy ul. Jagiełły 41 przewiduje się wykonanie prac ziemnych wokół budynku w celu przeprowadzenia ekspertyzy. (…) Zostanie wykonana po ocenie i przy posiadaniu środków w budżecie MiG Pobiedziska.

Ad. 7. Wykonanie chodnika do głównego wejścia budynku (…) OPS (jako zarządca budynku) przekazał do realizacji Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Pobiedziskach.”

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

Mój komentarz:

Co do odpowiedzi na pytanie pierwsze – sprawa jest bardzo otwarta i nie jestem pewien, czy jeszcze jest aktualna ta propozycja naszych Władz.

Odpowiedzi na pytania 4-7 mogą sugerować, iż na prace te będzie trzeba raczej długo poczekać. Obym się mylił.

Sesja_grafika

2018.05.23 – LVIII Sesja Rady – Odpady i cd. kanalizacji

UMiG_tablica stara ulica pion26 kwietnia 2018 r. odbyła się kolejna zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Gościem zaproszonym na spotkanie z mieszkańcami, władzami Pobiedzisk i radnymi był Pan Andrzej Springer – dyrektor ZM GOAP, który przedstawił wyniki oraz plany w zakresie odbioru odpadów z terenu naszej jak i całości gmin z terenu aglomeracji. Głos zabierali radni oraz przybyli na sesję goście zadając pytania, które nurtują mieszkańców.

W dalszej części głos zabrał zastępca burmistrza p. Zbigniew Zastrożny omawiając realizację zadań w ramach IV etapu kanalizacji. Ważną rzeczą którą mogliśmy usłyszeć była informacja o dużej szansie na obniżenie dla mieszkańców gminy Pobiedziska taryfy za odprowadzane ścieki (zrównanie do jednego poziomu w całej aglomeracji). Byłoby to sukcesem dla oddalonej od oczyszczalni naszej gminy.

Do najbardziej kontrowersyjnego głosowania doszło w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania nabywania i wykupu. Za było 8. radnych, przeciw 5. przy jednym wstrzymującym się. Zanim doszło do głosowania padły pytania z klubu radnych „My Mieszkańcy” dotyczące tej formy finansowania. Najwięcej z nich zadali koledzy Mikołaj Witaszyk i Robert Łucka. Otrzymaliśmy konkretne odpowiedzi od p. skarbnik Agaty Majcherczak, iż jest to  forma tożsama z kredytem w sensie skutków, a „w związku wydłużeniem procedur unijnych” jest ona bardziej komfortowa. Jest też bardziej elastyczna i związana z podjętymi wcześniej zobowiązaniami finansowymi przez Radę. Również dlatego że ta forma wyłączona jest z zamówień publicznych. Te same informacje otrzymaliśmy dzień wcześniej na Komisji Spraw Gospodarczych.

Żaden z radnych nie złożył tego dnia interpelacji. Jedynie p. sekretarz Iwona Tomaszewska odczytała odpowiedzi na interpelacje złożone przez członków naszego klubu radnych, w tym mojej (dot. aktów wandalizmu, budynku OPS oraz mieszkań kryzysowych w Stęszewku).

Interpelacja_grafika2

2018.05.09 – Interpelacja dot. mieszkań kryzysowych w Stęszewku

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. koleżanka Danuta Sobka złożyła w imieniu naszego klubu radnych My Mieszkańcy interpelację dot. przebudowy części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W ostatnim czasie, w miesiącu grudniu 2017 roku oraz styczniu 2018 na terenie naszej gminy miały miejsce dwa pożary, w wyniku czego dwie samotne osoby straciły dach nad głową. Gmina w niedawnym czasie w miejscowości Stęszewko wyremontowała trzy mieszkania, które zostały przekształcone na mieszkania kryzysowe na wypadek zdarzeń losowych. Niestety mimo dwóch pożarów mieszkańcy nie przyjmują zaproponowanych im mieszkań. Mieszkanka zostaje umieszczona w mieszkaniu socjalnym na Borówku, a mieszkaniec w sąsiedniej gminie Swarzędz. Wobec powyższego rodzą się pytania:

 • Jaka jest przyczyna, że mieszkańcy w obliczu takiej tragedii, jak utrata majątku, nie chcą mieszkać w nowo wyremontowanych mieszkaniach kryzysowych?
 • Jakie kroki podjęli pracownicy urzędu, aby przekonać mieszkańców o przyjęcie mieszkań kryzysowych?

Czy gmina ponosi nakłady finansowe z tytułu umieszczenia mieszkańca Pobiedzisk w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy?

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Interpelacja_grafika2

2018.05.02 – Interpelacja dot. przebudowy części budynku byłego Ośrodka Zdrowia pod OPS

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. klubowy kolega Mikołaj Witaszyk złożył w imieniu naszego klubu My Mieszkańcy interpelację dot. przebudowy części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Na dzień 31 maja 2018 roku przewidywany jest końcowy odbiór zadania:

,,Przebudowa części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej”.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie jest planowane przeznaczenie budynku przy ulicy Kaczyńskiej 26, po przeniesieniu  Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku przy ulicy Wł. Jagiełły 41? Jednocześnie Klub Radnych ,,My Mieszkańcy” proponuje jako jedną z możliwych do rozważenia alternatyw realizację zadania w budynku – tj. lokalizacji Domu Dziennego Wsparcia dla Seniorów, tym bardziej, że na powstanie placówki można otrzymać dofinansowanie z rządowego programu ,,Senior +”; czy Gmina Pobiedziska  w najbliższym czasie skorzysta z tej możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ważne zadania społeczne i pójdzie śladem wielu innych samorządów, które już z tej możliwości skorzystały?
 2. Jakie są aktualne plany zagospodarowania II piętra budynku w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41?
 3. Prosimy o podanie terminu rozpoczęcia ewentualnych prac remontowych pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku przy ulicy Wł. Jagiełły 41?
 4. Czy zostanie wykonana termoizolacja elewacji jak również udrożnienie instalacji deszczowej, wymiana opierzeń, rynien i rur spustowych budynku przy ulicy Wł. Jagiełły 41? Jeśli tak, to kiedy jest to planowane?
 5. Czy opracowano lub zlecono wykonanie pionowej izolacji zewnętrznych ścian budynku przy ul. Wł. Jagiełły 41, która jest konieczna do uzyskania maksymalnej skuteczności wykonanej już poziomej izolacji ścian metodą iniekcji wewnętrznej?
 6. 6. Czy przewiduje się poprawę ciągów komunikacyjnych wokół tego budynku, gdyż stan pobliskich chodników jest nie najlepszy i stanowi zagrożenie dla pieszych?

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.04.30 – Odp. na interpelację dot. przeciwdziałaniu aktom wandalizmu

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji nr LVII (29 marca 2018 r.) złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. problemu wandalizmu i ew. sposobom jego przeciwdziałania na terenie gminy Pobiedziska.

Tutaj jest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Wandalizm_stojak rowerowy_2

Zadaliśmy następujące pytania (w skrócie):

 1. Czy zostało zgłoszone policji i czy tego typu sytuacje są z zasady zgłaszane? Czy nasz magistrat dysponuje procedurą w tym zakresie?
 2. Czy monitoring miejski obejmuje ten obszar? Jeśli tak, czy okazał się pomocny?
 3. Jakie straty rocznie ponosi UMiG w na skutek podobnych wykroczeń oraz jaki koszt poniesie w tym konkretnym przypadku?
 4. Skoro wykrywalność takich wykroczeń (z art. 124) przez Komisariat Policji w Pobiedziskach, jak czytamy w jego Sprawozdaniu za rok 2017, wyniosła 71,6% prosimy o informację ile takich wykroczeń dotyczyło wykroczeń przeciwko mieniu gminnemu, ile spraw zakończono wykryciem sprawcy i ilu z nich poniosło kary finansowe bądź inne, mające na celu rekompensatę poniesionych strat?

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

Ad. 1 i 2. Przypadek (…) nie został zgłoszony na Policję. (…). Nie ma czasokresu wymaganego do zgłoszenia (…). Monitoring obejmuje zasięgiem miejsce zdarzenia jednak znaki drogowe (…) zasłaniają widok (…) co uniemożliwia szybkie określenie czasu (…) zdarzenia. (…) Jesteśmy w trakcie analizowania (…), jednak ze względu na brak uszczegółowienia terminu zdarzenia (…) jest czynnością pracochłonną (…). Po zweryfikowaniu zapisu (…) sprawa wraz z nagraniem zostanie przekazana Policji. (…) Nie ma procedur postępowania w takich sytuacjach (…).

Ad. 3. Urząd nie prowadzi ewidencji wykroczeń przeciwko mieniu gminnemu (…) Nie posiadamy informacji o wysokości poniesionych strat (…). Koszt przywrócenia obiektu (…) wyniesie ok. 200 zł. Gmina zleciła wykonanie wraz z montażem nowej tablicy.

Ad. 4. W sprawie wykrywalności wykroczeń przeciwko mieniu gminnemu zwrócono się do Komisariatu Policji w Pobiedziskach (…) Odp. na punkt 4. zostanie udzielona po uzyskaniu odpowiedzi od Komisariatu Policji.

Mój komentarz:

Nie może być w ten sposób. Niedopuszczalne w mojej ocenie jest dosłownie i w przenośni „przechodzenie obok” i pozostawianie bez echa tego typu wykroczeń. Będę chciał pomóc wypracować rozwiązania, które nie będą pozwalały na takie obnażenie bezradności po kolei urzędników i policji, bo ciąg zdarzeń w szczerej do bólu odp. pani Burmistrz na pyt. nr 1 pokazuje to dobitnie…

Jesteśmy przecież u siebie gospodarzem! Kto inny, jak nie my sami powinien wypracować i wdrożyć procedury porządkujące takie sytuacje.

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

Sesja_grafika

2018.04.23 – LVI i LVII Sesja Rady – Sprawozdania dot. bezpieczeństwa i nierówne okręgi

UMiG_tablica stara ulica pion29 marca br. wyjątkowo o godz. 14. odbyła się zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska oznaczona numerem LVII.

Ocena stanu bezpieczeństwa oraz monitoring wizyjny w mieście były tematem wystąpień kolejno panów: Krzysztofa Słupskiego (Komendanta Miejsko-Gminnego Oddziału OSP RP w Pobiedziskach), Remigiusza Dybowskiego (Zarządzanie Kryzysowe UMiG), Rafała Kominowskiego (Zastępca Dowódcy JRG nr 3 MKPSP w Poznaniu) oraz Romana Wardę (Komendanta Komisariatu Policji w Pobiedziskach).

Moją uwagę zwrócił postęp w dziedzinie poprawy jakości monitoringu wizyjnego w mieście dzięki współpracy UMiG i Policji. Ma się on przyczynić do poprawy ścigania m.in. właścicieli pojazdów o zawyżonym tonażu, które przejeżdżają w miejscach niedozwolonych oraz ujawniania innych sytuacji niebezpiecznych. Czy faktycznie przyczynia się do poprawy w innych obszarach? O to zapytałem na tej sesji oficjalnie w klubowej interpelacji (opublikowanej kilka dni temu na tym blogu) i był to, proszę mi wierzyć,  czysty zbieg okoliczności.

Ponadto z wystąpienia Pani Burmistrz Doroty Nowackiej dowiedzieliśmy się, że komunikacja gminna będzie na początku darmowa dzięki takiej treści jej zarządzenia w tej sprawie.

Do najciekawszej i kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas głosowania przyszłego podziału na okręgi wyborcze. Decyzją Komisarza Wyborczego (tego samego co poprzednio i stanowioną wg takich samych przepisów) próbowano zmienić jeden z okręgów tak, aby ilość wyborców była tam dwukrotnie większa niż w okręgu sąsiednim. Jest to w ewidentny sposób krzywdzące dla reprezentacji tego „dużego” okręgu wyborczego kosztem okręgu „wybranego” ;) – można by zażartować, gdzie na jednego radnego głosować będzie dwa razy mniej wyborców i ich „reprezentacja” w radzie będzie zatem ok. dwukrotnie większa…

Poparłem tu jednoznacznie kolegę Roberta Łucka, który negował przedłożony projekt. Zarzuciłem krzywdę jaką robi się w ten sposób mieszkańcom Bugaja i Barcinka „przyspawując” ich do i tak już dużego okręgu wyborczego w Jerzykowie.

Argumenty w obronie ww. mieszkańców okazały się na tyle istotne, iż przy naszych 5. głosach „przeciw” tej uchwale, pięciu „wstrzymujących” oraz zaledwie czterech „za” uchwała została odrzucona. Nie znaczy to niestety, że okręgi ostatecznie będą miały taki kształt jak ostatnio… Ostateczny głos ma w tej sprawie niestety i tak Komisarz Wyborczy.

Złożyliśmy jako jedyni tego dnia aż trzy interpelacje w imieniu klubu „My Mieszkańcy”.

Klubowa koleżanka Danuta Sobka zabrała głos w naszym imieniu w sprawie mieszkań kryzysowych w Stęszewku, kolega Mikołaj Witaszyk odnośnie przeznaczenia budynku OPS przy ul. Kaczyńskiej i prac remontowych związanych z byłym Ośrodkiem Zdrowia (oba teksty przedstawię w osobnych postach). Ostatnia – moja klubowa interpelacja – przedstawiona już wcześniej i sygnalizowana powyżej dotyczyła aktów wandalizmu na terenie naszej gminy.

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Zastępca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny. Podał powody swojej rezygnacji z reprezentowania Gminy Pobiedziska w ZM GOAP. Argumentował, iż ilość obowiązków związanych z trwającymi i kończącymi się inwestycjami w naszej gminie nie pozwala na poświęcenie czasu innym obszarom. Podziękował jednocześnie radnym za zrozumienie i poparcie tej decyzji.

Ja podziękowałem sprawnego zarządzania OSiR-em obecnemu tego dnia na sesji p. dyrektorowi Arturowi Krysztofiakowi, mając wiedzę jak wiele obowiązków spoczywa na jego barkach. Pogratulowałem jednocześnie zakończenia sukcesem inwestycji w postaci przywrócenia po 12.  latach oświetlenia (sic!) na stadionie przy ul. Kiszkowskiej.

Dwa tygodnie wcześniej – dnia 15 marca odbyła się sesja nadzwyczajna (nr LVI) w sprawie udzielenia odpowiedzi na dwie skargi na uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Obie dotyczyły w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z przyczyn służbowych nie wziąłem w nich udziału.