Archiwa kategorii: Interpelacje

TUTAJ znajdą Państwo wszystkie interpelacje – zarówno pytania i odpowiedzi.
Radnemu przysługuje bowiem możliwość złożenia zapytania, skontrolowania czy też interwencji do organu wykonawczego w sprawach, które są ważne dla mieszkańców.
W tym miejscu będę relacjonował ich przebieg.

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.09.22 – Odp. na interpelację dot. samowoli budowlanej przy j. Biezdruchowo

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 30 sierpnia 2018 r. złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. budowy schodów w lesie oraz plaży przy jeziorze Biezdruchowo od strony ul. Nowej.

Tutajest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Zadałem w niej pytania o to, kto zarządza tym terenem, czy inwestycję zgłoszono, czy był na to projekt, czy było to zgodne z prawem i kto miałby odpowiadać za ew. uszczerbek na zdrowiu ludzi korzystających z tego „prywatnego obiektu”?

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

„(…) Informuję, iż po uzyskaniu informacji o budowie plaży i schodów (…) przeprowadzona została wizja lokalna w terenie (…) stwierdzono, że prowadzona jest na nieruchomości (…), która jest własności gminy Pobiedziska. Stwierdzono również, że inwestor przy realizacji dokonał wycinki trzcin przy brzegu jeziora oraz krzewów i drzew, rosnących na skarpie bez uzyskania wymaganych prawem zgód i pozwoleń.

Informuję, iż gmina Pobiedziska w żaden sposób nie wyraziła zgody na realizację opisywanej inwestycji i nie udostępniła terenu. (…) Inwestycja prowadzona jest bez odpowiednich zgód i pozwoleń ze strony architektoniczno-budowlanej.

Niezwłocznie (…) powiadomiono:

 • Komisariat Policji w Pobiedziskach – o bezprawnym wejściu na grunt,
 • Starostwo Powiatowe w Poznaniu – wsprawie nielegalnych wycinek,
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego – w zakresie samowoli budowlanej,
 • Dzierżawcę j. Biezdrchowo (…) – o bezprawną ingerencję w linię brzegową jeziora.

Dnia 29.08.2018 r. zorganizowano spotkanie z inwestorem i wykonawcą, na którym przyznali, iż zajęli bezprawnie teren gminy. Gmina zobowiązała inwestora do zaprzestania użytkowania (…), wstrzymania wszelkich prac i zabezpieczenia terenu budowy (…).”

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

Mój komentarz:

Tak szybkiego działania urzędników i autora samowoli chyba nikt się nie spodziewał… Inwestycja dosłownie „zniknęła z powierzchni ziemi” w ciągu kilku dni po nagłośnieniu sprawy! To bardzo dobrze. Oby tak było zawsze – tego możemy sobie na pewno życzyć!

Interpelacja_grafika2

2018.09.14 – Interpelacja dot. organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 30 sierpnia 2018 r.  radna Danuta Sobka złożyła w imieniu naszej piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego w Pobiedziskach.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W dniu 15.06.2018 r. zostało złożone przeze mnie zapytanie w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Wojska Polskiego oraz o przywrócenie tego odcinka do ulicy dwukierunkowej.

Mieszkańcy na spotkaniu zgłosili również kilka innych postulatów, które zostały zaprotokołowane na spotkaniu w dniu 03.04.2018 r. Niestety nic się w tej sprawie nie zmieniło.

Wobec powyższego składamy następujące pytania:

 1. Dlaczego pobocze zostało wykorzystane na ścieżkę rowerową tylko dla odcinka Różana – Kwiatowa, a już dla odcinka Kwiatowa – Powstańców Wlkp. nie? Dlaczego zrobiono tutaj odstępstwo, skoro teren był i jest wolny i możliwe było jego bezkolizyjne utwardzenie?
 1. Jak długo trwa „ciągłość” projektu – czyli jak długo wg UMiG nie można będzie zmienić tej jednokierunkowej komunikacji?
 1. Jaka organizacja ruchu była na ul. Wojska Polskiego w pierwotnym projekcie, czy od razu na tym jednym odcinku planowano ruch jednokierunkowy? Jeśli nie to dlaczego zmieniono koncepcję?

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Interpelacja_grafika2

2018.09.03 – Interpelacja dot. ew. samowoli budowlanej przy jez. Biezdruchowo

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 30 sierpnia 2018 r. złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. budowy schodów w lesie oraz plaży przy jeziorze Biezdruchowo od strony ul. Nowej.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W ślad za zaniepokojonymi mieszkańcami ul. Nowej w Pobiedziskach informuję, iż w ostatnim czasie pojawiła się od strony tej ulicy w lesie budowa betonowych schodów do ścieżki okalającej jezioro Biezdruchowo. Wcześniej, w okolicy przełomu lipca i sierpnia tego roku powstała tam również piaszczysta, mająca ok. 15 metrów długości plaża.

Samowla budowlana BiezdruchowoW związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na kolejno postawione pytania:

 1. Kto jest właścicielem i zarządcą (jeśli to nie ta sama instytucja) zalesionego terenu okalającego Jezioro Biezdruchowo na całości budowanych schodów oraz ww. plaży?
 2. Czy przedsięwzięcie zostało zgłoszone właściwym organom i czy nieznany Inwestor otrzymał na nią zgodę? Czy posiada projekt budowlany (jeśli takowy jest wymagany)?
 3. Czy budowanie takiego, jak mniemam, prywatnego zejścia łączącego teren prywatny z ogólnie dostępną ścieżką przy jeziorze jest zgodne z prawem?
 4. Czy zgodne z prawem jest egzekwowanie „zakazu” wejścia na ww. obiekty?
 5. Czy zgodne z prawem jest sytuowanie „prywatnych” plaż na jeziorze Biezdruchowo?
 6. Kto będzie odpowiadał za potencjalny uszczerbek na zdrowiu ludzi korzystających z tej infrastruktury? Czy te betonowe schody miejscowo otoczone utwardzonymi, stromymi i wysokimi skarpami są bezpieczne w użytkowaniu?

Opisane miejsca oznaczone były znakami „TEREN PRYWATNY – ZAKAZ WJAZDU” oraz z tablicą „PRZEJŚCIA NIE MA”. Sugeruje to również cechy własności prywatnej w miejscu publicznym, co widać na załączonych zdjęciach.

W związku z powyższym prosimy o interwencję oraz wyjaśnienie sprawy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, porządek prawny i architektoniczny oraz przeciwdziałanie tzw. ewentualnej samowoli budowlanej, jeśli takowa ma tu miejsce.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.06.04 – Odp. na interpelację dot. mieszkań kryzysowych w Stęszewku

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. klubowa koleżanka p. Danuta Sobka złożyła w imieniu naszego klubu radnych interpelację dot. mieszkań kryzysowych w Stęszewku.

Tutaj  jest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Zadaliśmy w niej następujące pytania:  Jaka jest przyczyna, że mieszkańcy w obliczu takiej tragedii, jak utrata majątku, nie chcą mieszkać w nowo wyremontowanych mieszkaniach kryzysowych? Jakie kroki podjęli pracownicy urzędu, aby przekonać mieszkańców o przyjęcie mieszkań kryzysowych oraz zzy gmina ponosi nakłady finansowe z tytułu umieszczenia mieszkańca Pobiedzisk w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy?

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy w kwietniu odpowiedź o następującej treści:

(…) informuję, iż w Stęszewku, przy ul. Wiejskiej 3B przygotowane są 3 lokale interwencyjne, które mogą być przydzielone tymczasowo w nagłych przypadkach, m.in. w razie pożaru. Osoba umieszczona na czas określony w Borówku mieszkała w tej miejscowości, w związku z czym jej chęć zamieszkania w położonym nieopodal gminnym budynku socjalnym mogła być podyktowana bliskością rodziny. (…) osobie poszkodowanej pokazano mieszkania interwencyjne w Stęszewku, jednakże z tej propozycji nie skorzystała.

Osoba poszkodowana w pożarze, która uzyskała schronienie na terenie gminy Swarzędz została umieszczona w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. Ośrodek (…) jest powiatową jednostką budżetową zapewniającą pomoc dla mieszkańców całego powiatu poznańskiego. (…) Pomoc doraźna, którą świadczy OIK w Kobylnicy świadczona jest bezpłatnie”

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.06.01 – Odp. na interpelację dot. przebudowy części budynku b. Ośrodka Zdrowia pod OPS

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. klubowy kolega Mikołaj Witaszyk złożył w imieniu naszego klubu My Mieszkańcy interpelację dot. przebudowy części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tutaj  jest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Zadaliśmy w niej pytania (w skrócie) o to jakie jest planowane przeznaczenie budynku przy ulicy Kaczyńskiej 26? jakie są aktualne plany zagospodarowania II piętra budynku w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 i ew. termin jego remontu? Padły też inne pytania wg punktów.

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy w kwietniu odpowiedź o następującej treści:

„Ad. 1. (…) Przygotowywane są materiały, które posłużą do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. (…) Przedmiotem wniosku bedzie przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Kaczyńskiej 26 do funkcji żłobka (…)

Ad. 2. Na drugim piętrze budynku przy ul. Jagiełły 41 zostaną utworzone mieszkania interwencji kryzysowej w zasobach OPS.

Ad. 3. Rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń na drugim piętrze budynku przy ul. Jagiełły 41 na mieszkania interwencji kryzysowej zaplanowane jest przez OPS na przełomie roku 2018.

Ad. 4. (…) do wykonania termoizolacji elewacji budynku musi być przeprowadzony akudyt energetyczny, który zostanie zlecony w 2018 r. (…)

Ad. 5. Udrożnienie instalacji deszczowej, wymiana opierzeń, rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Jagiełły 41 zgodnie z kosztorysem (…) opiewa na kwotę 15.053,78 zł. Powyższe prace będą wykonane w jak najszybszym terminie przy wolnych środkach finansowych.

Ad. 6.  W celu wykonania pionowej izolacji zewnętrznych ścian budynku przy ulicy budynku przy ul. Jagiełły 41 przewiduje się wykonanie prac ziemnych wokół budynku w celu przeprowadzenia ekspertyzy. (…) Zostanie wykonana po ocenie i przy posiadaniu środków w budżecie MiG Pobiedziska.

Ad. 7. Wykonanie chodnika do głównego wejścia budynku (…) OPS (jako zarządca budynku) przekazał do realizacji Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Pobiedziskach.”

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

Mój komentarz:

Co do odpowiedzi na pytanie pierwsze – sprawa jest bardzo otwarta i nie jestem pewien, czy jeszcze jest aktualna ta propozycja naszych Władz.

Odpowiedzi na pytania 4-7 mogą sugerować, iż na prace te będzie trzeba raczej długo poczekać. Obym się mylił.

Interpelacja_grafika2

2018.05.09 – Interpelacja dot. mieszkań kryzysowych w Stęszewku

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. koleżanka Danuta Sobka złożyła w imieniu naszego klubu radnych My Mieszkańcy interpelację dot. przebudowy części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W ostatnim czasie, w miesiącu grudniu 2017 roku oraz styczniu 2018 na terenie naszej gminy miały miejsce dwa pożary, w wyniku czego dwie samotne osoby straciły dach nad głową. Gmina w niedawnym czasie w miejscowości Stęszewko wyremontowała trzy mieszkania, które zostały przekształcone na mieszkania kryzysowe na wypadek zdarzeń losowych. Niestety mimo dwóch pożarów mieszkańcy nie przyjmują zaproponowanych im mieszkań. Mieszkanka zostaje umieszczona w mieszkaniu socjalnym na Borówku, a mieszkaniec w sąsiedniej gminie Swarzędz. Wobec powyższego rodzą się pytania:

 • Jaka jest przyczyna, że mieszkańcy w obliczu takiej tragedii, jak utrata majątku, nie chcą mieszkać w nowo wyremontowanych mieszkaniach kryzysowych?
 • Jakie kroki podjęli pracownicy urzędu, aby przekonać mieszkańców o przyjęcie mieszkań kryzysowych?

Czy gmina ponosi nakłady finansowe z tytułu umieszczenia mieszkańca Pobiedzisk w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy?

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Interpelacja_grafika2

2018.05.02 – Interpelacja dot. przebudowy części budynku byłego Ośrodka Zdrowia pod OPS

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. klubowy kolega Mikołaj Witaszyk złożył w imieniu naszego klubu My Mieszkańcy interpelację dot. przebudowy części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Na dzień 31 maja 2018 roku przewidywany jest końcowy odbiór zadania:

,,Przebudowa części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej”.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie jest planowane przeznaczenie budynku przy ulicy Kaczyńskiej 26, po przeniesieniu  Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku przy ulicy Wł. Jagiełły 41? Jednocześnie Klub Radnych ,,My Mieszkańcy” proponuje jako jedną z możliwych do rozważenia alternatyw realizację zadania w budynku – tj. lokalizacji Domu Dziennego Wsparcia dla Seniorów, tym bardziej, że na powstanie placówki można otrzymać dofinansowanie z rządowego programu ,,Senior +”; czy Gmina Pobiedziska  w najbliższym czasie skorzysta z tej możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ważne zadania społeczne i pójdzie śladem wielu innych samorządów, które już z tej możliwości skorzystały?
 2. Jakie są aktualne plany zagospodarowania II piętra budynku w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41?
 3. Prosimy o podanie terminu rozpoczęcia ewentualnych prac remontowych pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku przy ulicy Wł. Jagiełły 41?
 4. Czy zostanie wykonana termoizolacja elewacji jak również udrożnienie instalacji deszczowej, wymiana opierzeń, rynien i rur spustowych budynku przy ulicy Wł. Jagiełły 41? Jeśli tak, to kiedy jest to planowane?
 5. Czy opracowano lub zlecono wykonanie pionowej izolacji zewnętrznych ścian budynku przy ul. Wł. Jagiełły 41, która jest konieczna do uzyskania maksymalnej skuteczności wykonanej już poziomej izolacji ścian metodą iniekcji wewnętrznej?
 6. 6. Czy przewiduje się poprawę ciągów komunikacyjnych wokół tego budynku, gdyż stan pobliskich chodników jest nie najlepszy i stanowi zagrożenie dla pieszych?

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.04.30 – Odp. na interpelację dot. przeciwdziałaniu aktom wandalizmu

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji nr LVII (29 marca 2018 r.) złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. problemu wandalizmu i ew. sposobom jego przeciwdziałania na terenie gminy Pobiedziska.

Tutaj jest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Wandalizm_stojak rowerowy_2

Zadaliśmy następujące pytania (w skrócie):

 1. Czy zostało zgłoszone policji i czy tego typu sytuacje są z zasady zgłaszane? Czy nasz magistrat dysponuje procedurą w tym zakresie?
 2. Czy monitoring miejski obejmuje ten obszar? Jeśli tak, czy okazał się pomocny?
 3. Jakie straty rocznie ponosi UMiG w na skutek podobnych wykroczeń oraz jaki koszt poniesie w tym konkretnym przypadku?
 4. Skoro wykrywalność takich wykroczeń (z art. 124) przez Komisariat Policji w Pobiedziskach, jak czytamy w jego Sprawozdaniu za rok 2017, wyniosła 71,6% prosimy o informację ile takich wykroczeń dotyczyło wykroczeń przeciwko mieniu gminnemu, ile spraw zakończono wykryciem sprawcy i ilu z nich poniosło kary finansowe bądź inne, mające na celu rekompensatę poniesionych strat?

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

Ad. 1 i 2. Przypadek (…) nie został zgłoszony na Policję. (…). Nie ma czasokresu wymaganego do zgłoszenia (…). Monitoring obejmuje zasięgiem miejsce zdarzenia jednak znaki drogowe (…) zasłaniają widok (…) co uniemożliwia szybkie określenie czasu (…) zdarzenia. (…) Jesteśmy w trakcie analizowania (…), jednak ze względu na brak uszczegółowienia terminu zdarzenia (…) jest czynnością pracochłonną (…). Po zweryfikowaniu zapisu (…) sprawa wraz z nagraniem zostanie przekazana Policji. (…) Nie ma procedur postępowania w takich sytuacjach (…).

Ad. 3. Urząd nie prowadzi ewidencji wykroczeń przeciwko mieniu gminnemu (…) Nie posiadamy informacji o wysokości poniesionych strat (…). Koszt przywrócenia obiektu (…) wyniesie ok. 200 zł. Gmina zleciła wykonanie wraz z montażem nowej tablicy.

Ad. 4. W sprawie wykrywalności wykroczeń przeciwko mieniu gminnemu zwrócono się do Komisariatu Policji w Pobiedziskach (…) Odp. na punkt 4. zostanie udzielona po uzyskaniu odpowiedzi od Komisariatu Policji.

Mój komentarz:

Nie może być w ten sposób. Niedopuszczalne w mojej ocenie jest dosłownie i w przenośni „przechodzenie obok” i pozostawianie bez echa tego typu wykroczeń. Będę chciał pomóc wypracować rozwiązania, które nie będą pozwalały na takie obnażenie bezradności po kolei urzędników i policji, bo ciąg zdarzeń w szczerej do bólu odp. pani Burmistrz na pyt. nr 1 pokazuje to dobitnie…

Jesteśmy przecież u siebie gospodarzem! Kto inny, jak nie my sami powinien wypracować i wdrożyć procedury porządkujące takie sytuacje.

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

Interpelacja_grafika2

2018.04.17 – Interpelacja dot. przeciwdziałaniu aktom wandalizmu

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji (29 marca 2018 r.) złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. problemu wandalizmu i ew. sposobom jego przeciwdziałania na terenie gminy Pobiedziska.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Majątek gminy, czyli nas mieszkańców – jej „właścicieli”, stanowią wszelkie aktywa, m.in. grunty, budynki i obiekty administrowane przez jednostki budżetowe i sam UMiG. W skład mienia komunalnego wchodzi również wszelka infrastruktura techniczna. W majątek ten wpisują się m.in stałe elementy wyposażenia przestrzeni publicznej, mające na celu poprawę estetyki i funkcjonalności tej naszej wspólnej własności.

W ubiegłym roku staraniem naszych władz wykonano m.in. kompletny remont ulic w centrum Pobiedzisk. Wykonano w tym nowe nawierzchnie dróg i chodników dostosowując je do współczesnych standardów. Ustawiono również nowe stojaki rowerowe.

Wandalizm_stojak rowerowy_2Na przykładzie ostatniego aktu wandalizmu (pokazanego na zdjęciu) dokonanego kilka dni temu przy ul. Jagiełły związanego ze zdewastowaniem ozdobnej, dwustronnej grafiki stojaka rowerowego mającej na celu upiększenie i uwypuklenie walorów historycznych miasta proszę o następujące informacje:

 1. Czy to konkretne zdarzenie zostało zgłoszone policji i czy tego typu sytuacje są z zasady zgłaszane celem wskazania sprawcy? Do kogo należy taki obowiązek i czy nasz magistrat dysponuje procedurą w tym zakresie i działa w sposób powtarzalny?
 2. Zdarzenie to miało miejsce w centrum miasta. W związku z powyższym, czy monitoring miejski obejmuje ten obszar? Jeśli tak, czy okazał się pomocny?
 3. Czy posiadamy informacje jakie straty rocznie ponosi UMiG w na skutek podobnych wykroczeń oraz jaki koszt poniesie w tym konkretnym przypadku przywracając obiekt do stanu pierwotnego?
 4. Skoro wykrywalność takich wykroczeń (z art. 124) przez Komisariat Policji w Pobiedziskach, jak czytamy w jego Sprawozdaniu za rok 2017, wyniosła 71,6% prosimy o informację ile takich wykroczeń dotyczyło wykroczeń przeciwko mieniu gminnemu, ile spraw zakończono wykryciem sprawcy i ilu z nich poniosło kary finansowe bądź inne, mające na celu rekompensatę poniesionych strat?

Niestety ciągle obserwujemy powtarzające się niszczenie przede wszystkim koszów na śmieci, elementów przystanków autobusowych, ławek i innych urządzeń – szczególnie w miejscach mniej uczęszczanych. Zniszczenia te nasilają się w okresie letnim i mają bez wątpienia związek z nadmiernym spożyciem alkoholu.

Musimy piętnować i podkreślać tego typu wykroczenia aby dodatkowo edukować, szczególnie młodych ludzi, którzy być może nie mają wystarczającej świadomości, że „własność gminna to moja własność”, że za powstałe szkody płacimy wszyscy bez wyjątku. W efekcie często brakuje środków w innych istotnych obszarach, gdzie potrzeby społeczeństwa pozostają niezaspokojone.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

odp_na_wniosek_grafika

2018.04.04 – Odp. Policji dot. parkujących na rynku aut-reklam

Stempel Paweł_Krawczyk_2Otrzymałem pisemną odpowiedź od Komisariatu Policji dot. mojego pisma z dnia 2 marca dotyczącą dwóch aut na stałe zaparkowanych na naszym rynku. 

Przypomnę, że zadałem m.in. pytania czy auta te są zarejestrowane? Czy mają aktualne przeglądy techniczne i o inne aspekty, które stanowić mogą podstawy do nakazu ich odholowania / usunięcia?

Parkująca reklama rynek Pobiedziska„W odpowiedzi […] Komisariat informuje, że przedmiotowe pojazdy są zarejestrowane, nie posiadają aktualnych badań technicznych. Jednocześnie informuję, iż wobec właściciela pojazdów w dniu 12.01.2018 r. wszczęte zostały czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, celem skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.”

Mój komentarz:

Cieszy informacja, że Policja zajęła się sprawą już wcześniej! Martwi przewlekłość tego typu postępowań i czasowa bezkarność w tego typu sytuacjach wynikająca z przepisów prawa.

Całości tekstu oryginału dokumentu, który otrzymałem poprzez UMiG znajdą państwo po kliknięciu w sąsiedni link: 2018_03_16 Odp_Policja_parkujące reklamy 

Z poważaniem

Paweł Krawczyk