Archiwa kategorii: Interpelacje

Wszystkie interpelacje – pytania i odpowiedzi znajdą Państwo TUTAJ.
Radnemu przysługuje możliwość złożenia zapytania, skontrolowania czy też interwencji do organu wykonawczego w sprawach, które są ważne dla mieszkańców.
W tym miejscu będę relacjonował ich przebieg.

dzialalnosc_grafika

2018.02.23 – Uzasadnienie naszego projektu dot. nazw nowych rond

Stempel Paweł_Krawczyk_2Jak informowałem w poprzedniej wiadomości, 9 lutego br. złożyłem w imieniu inicjatorów, tj. aż 10. radnych, wspólny wniosek wraz z gotowym projektem uchwały. Poniżej prezentuję treść uzasadnienia dlaczego uznaliśmy, iż należy nowe ronda nazwać w ten sposób.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

W imieniu radnych: wg listy popierających radnych z załącznika

Antkowiak Sylwester, Gołębiewski Edward, Krawczyk Paweł, Łucka Robert, Mikołajczak Janusz, Radecki Wojciech, Sobka Danuta, Szczygielski Adam, Widelicka Barbara, Witaszyk Mikołaj

Do: Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

W związku z powstaniem nowych obiektów infrastruktury drogowej w postaci rond w obrębie miasta Pobiedziska proponuje się nadanie im nazw „inż. Antoniego Pallutha” oraz „100-lecia Niepodległości”.

Pobiedziszczanin, inż. Antoni Palluth zapisał się szczególnie w historii pierwszej połowy XX dla Polski, Europy i Świata. Był cenionym kryptologiem, wiodącym konstruktorem kopii maszyny szyfrującej „Enigma”, bezpośrednim wykładowcą trójki ludzi, którzy złamali kody niemieckiej maszyny szyfrującej. Przyczynił się w sposób znaczący do szybszego zakończenia II Wojny Światowej. Był również Powstańcem Wielkopolskim oraz uczestnikiem wojny Polsko-Bolszewickiej. Zginął tragicznie w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Jest ważną postacią dla Pobiedzisk. Ten wielki Polak doskonale wpisuje się zatem w marketingowe hasło naszej gminy „Moc inspiracji”, stając się niejako jego uosobieniem.

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości proponuje się uczcić ten fakt w sposób szczególny. Nowopowstałe rondo w ciągu ul. Poznańskiej byłoby tego symbolem. Symbolem pamięci o ofiarach i nieustępliwości Narodu Polskiego w dążeniu do wyzwolenia spod zaborów. Stulecie to przypada również w odniesieniu do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zakończonego sukcesem czynu zbrojnego, który bezpośrednio łączy się odzyskaniem Niepodległości i przywróceniem Rzeczypospolitej Polskiej na terenie naszej Wielkopolski.

wniosek_grafika

2018.02.21 – Wniosek o nazwy rond – inicjatywa uchwałodawcza radnych

Stempel Paweł_Krawczyk_2Dnia 9 lutego 2018 r. złożyłem w imieniu aż 10. radnych, wspólny wniosek wraz z gotowym projektem uchwały dot. nazw nowopowstałych rond w Pobiedziskach.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu radnych: wg listy popierających radnych z załącznika

Antkowiak Sylwester, Gołębiewski Edward, Krawczyk Paweł, Łucka Robert, Mikołajczak Janusz, Radecki Wojciech, Sobka Danuta, Szczygielski Adam, Widelicka Barbara, Witaszyk Mikołaj

Do: Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Szanowna Pani!

Niniejszym wnosimy o włączenie w pierwszym możliwym proceduralnie terminie w obrady właściwych komisji oraz na sesję projektu uchwały dotyczącej nadania nazw [ „inż. Antoniego Pallutha”  – w ciągu drogi wojewódzkiej oraz „100-lecia Niepodległości” w ciągu ul. Poznańskiej] rondom przy bezkolizyjnym przejściu drogowym pod linią kolejową nr 353 Poznań – Skandawa w miejscowości Pobiedziska.

Prosimy jednocześnie o wcześniejsze przekazanie projektu do właściwego referatu Urzędu Miasta i Gminy w celu uzupełnienia o załącznik graficzny i formalnego zatwierdzenia projektu oraz o niezbędną opinię prawną.

W załączeniu do wniosku dołączono listę radnych, którzy podpisali się pod projektem oraz treść projektu uchwały z uzasadnieniem.

Treść uzasadnienia przedstawię w osobnej wiadomości.

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

 

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.01.04 – Odp. na interpelację dot. zmian zasad odbioru odpadów BIO

Stempel Paweł_Krawczyk_2W połowie grudnia klub radnych My Mieszkańcy otrzymał odpowiedź na interpelację odczytaną i złożoną przeze mnie na sesji 23 listopada br. Chodziło o nasze wątpliwości związane z planowanymi przez ZM GOAP zmianami zasad odbioru odpadów BIO.

Tutaj dla przypomnienia dostępny jest link do ww. interpelacji umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Od p. burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź na postawionych 5 pytań. Pobiedziski UMiG otrzymał je od dyrektora ZM GOAP p. Andrzeja Springera, który jako właściwy adresat otrzymał nasze pytania i wątpliwości.

Treść odpowiedzi na pytania poniżej:

  1. Dlaczego ZM GOAP bez szerszych konsultacji choćby z radami gmin podjął taką decyzję, pomimo prawnych możliwości dalszego gromadzenia odpadów w workach?

Odp.: „Projekty aktów prawa miejscowego […] w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi […] zostały przekazane w dniu 17.02.2017 r. za pomocą poczty elektronicznej, Gminom […] do zaopiniowania. […] Ponadto ww. akty prawa miejscowego zostały zaprezentowane na Zgromadzeniu ZM GOAP do zaopiniowania, gdzie przedstawiciel Gmin również mogli zgłaszać uwagi […] Dodatkowo w dniu 24.03.2017 r. projekty […] zostały zamieszczone na stronie internetowej ZM GOAP.”

2. Dlaczego za pojemniki mają zapłacić mieszkańcy, a nie ZM GOAP, skoro sam zaproponował taką strategię zbierania odpadów BIO?

Odp.: „[…] Wprowadzenie dodatkowego pojemnika wymusza na Związku (ZM GOAP) przede wszystkim aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania ograniczania masy tych odpadów […] ZM GOAP zobowiązany jest podjąć już na tym etapie odpowiedni kroki, aby poziomy przewidziane w akcie regulującym były osiągnięte […] Prowadzona do tej pory zbiórka odpadów ulegających biodegradacji w systemie workowym […] nie przynosiła oczekiwanych efektów. […] Odpady te powinny być odpowiedniej jakości, co w przyszłości może przyczynić się do obniżenia stawki […] Ponadto ZM GOAP zwiększył częstotliwość odbioru odpadów problemowych oraz […] ulegających biodegradacji […] W związku z powyższym ZM GOAP nie ma możliwości finansowych na pokrycie dodatkowych usług związanych w wyposażeniem nieruchomości w pojemniki […].”

3. W jaki sposób ZM GOAP zamierza zrekompensować mieszkańcom aglomeracji, którzy wcześniej nieodpłatnie udostępnili swoje pojemniki na odpady mieszane?

Odp.: „Zgodnie z paragrafem 2 punkt 1 podpunkt 2 uchwały nr XIX/145/2016 Zgromadzenia ZM GOAP z dnia 27 VI 2016 r. […] Odbiór odpadów komunalnych z pojemników będących własnością właściciela nieruchomości jest możliwy w przypadku, gdy właściciel wyraził zgodę na takie rozwiązanie. Trudno więc wymagać rekompensaty za używanie pojemników, w przypadku, gdy nastąpiło to z inicjatywy i za zgodą właściciela nieruchomości.”

4. Gdzie i w jakich godzinach na terenie gminy Pobiedziska (zgodnie z art. 3, ustęp 2, podpunkt 9) lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od 1 stycznia 2018 r. będzie funkcjonował punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogliby ew. odstawiać nadmiar odpadów zielonych?

Odp.: „Związek (ZM GOAP) w dniu 01.10.2017 r. wszczął procedurę przetargową dot. utworzenia i prowadzenia stacjonarnych PSZOK. utworzenia i prowadzenia stacjonarnych mobilnych PSZOK (MPSZOK) […] Przedmiotem ww. zamówienia jest […] organizacja stacjonarnego PSZOK w Gminie Pobiedziska. […] Wpłynęła jedna oferta – złożona przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. Obecnie komisja przetargowa analizuje otrzymane oferty […]”

5. Kto, na skutek następstw wejścia w życie nowego systemu zbiórki odpadów BIO, będzie porządkował zaśmiecone lasy, rowy i inne miejsca nielegalnego składowania ww. odpadów?

Odp.: „Związek (ZM GOAP) wprowadził dogodne rozwiązanie zapobiegające powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów głównie poprzez zwiększenie częstotliwości odbioru […] Ponadto odpady ulegające biodegradacji można zagospodarować w przydomowym kompostowniku – po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru do ZM GOAP – takie rozwiązanie zwalnia z obowiązku zakupu pojemnika przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji […] Ponadto […] odpady zielone niemieszczące się w pojemniku na odpady ulegające biodegradacji może zostać przekazana przez właściciela nieruchomości bezpłatnie do funkcjonujących PSZOK na terenie ZM GOAP, bądź zostać przekazana za dodatkową opłatą podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.

Mój komentarz:

Nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie mamy jako mieszkańcy obowiązek zgłaszać swoje kompostowniki? Czyżby oznaczało to, że wówczas w przypadku nadmiaru odpadów zielonych nie będziemy mogli ew. ich odstawić nawet w specjalnych pojemnikach? Do tej pory nie było takiego obowiązku! Z własnego doświadczenia „aż” jeden raz w historii, pomimo korzystania z kompostownika wystawiłem do odbioru dwa worki liści… Czyżbym w tej nowej sytuacji nie mógł – po zgłoszeniu kompostownika (na co nie bardzo mam ochotę) – wystawić nadmiaru w pojemniku do odbioru? Mam nadzieję, że nie.

Generalnie. w mojej ocenie, polityka ZM GOAP ukierunkowana jest na zmniejszenie ilości odbieranych odpadów zielonych (w tym biodegradowalnych). Zachęcanie do kompostowania uważam akurat za słuszne, natomiast wątpliwości budzi sposób przeprowadzenia i informowania o tych zmianach…

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Interpelacja_grafika2

2017.12.04 – Interpelacja dot. planowanych zasad odbioru odpadów BIO

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji (23 listopada 2017 r.) złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację poddającą w wątpliwość planowane przez ZM GOAP zmiany zasad odbioru odpadów BIO.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Związek Międzygminny Gmin Obszaru Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP) planuje od 1 stycznia 2018 r. zmiany w systemie odbierania odpadów „zielonych”, czyli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. „odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.

O planowanych zmianach ZM GOAP szczegółowo informuje na swojej stronie internetowej http://www.goap.org.pl/ w wiadomości z dnia 06.11.2017 r. Czytamy w niej m.in; iż, cyt. „Na terenie nieruchomości jednorodzinnych gromadzenie Odpadów BIO, w tym Odpadów zielonych stanowiących także Odpady BIO odbywa się wyłącznie w systemie pojemnikowym (w jednym pojemniku łącznie gromadzić należy Odpady BIO wraz z Odpadami zielonymi).” Pojemnik może mieć pojemność od 120l do 240l.

Proponowane zmiany są dla mieszkańców niekorzystne finansowo i trudne do efektywnego zastosowania w praktyce. Odbiór ww. odpadów ma odbywać się wyłącznie w specjalnych pojemnikach, w które mieszkańcy mają zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Mieszkańcy mają zatem ponieść dodatkowy koszt zakupu ściśle wyspecyfikowanych pojemników, które, co ważne dla wielu gospodarstw domowych, nie będą w stanie sezonowo pomieścić tychże odpadów.

Warto przy tej okazji nadmienić, że ZM GOAP korzysta obecnie ze zbiorników będących własnością mieszkańców. Doposażył jedynie w obecne pojemniki na odpady zmieszane użytkowników nieposiadających wówczas pojemników. ZM GOAP nie zrekompensował w żaden sposób mieszkańcom posiadającym pojemniki za ich użytkowanie.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, mówi w § 2 ust. 2: „Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach”.

Jesteśmy zaniepokojeni, że zmiany do których dąży ZM GOAP spowodują, iż do lasów i rowów mogą „powrócić” worki z odpadami i wywoła to efekt odwrotny do zamierzonego.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na konkretne, kolejno postawione pytania:

  1. Dlaczego ZM GOAP bez szerszych konsultacji choćby z radami gmin podjął taką decyzję, pomimo prawnych możliwości dalszego gromadzenia odpadów w workach?
  2. Dlaczego za pojemniki mają zapłacić mieszkańcy, a nie ZM GOAP, skoro sam zaproponował taką strategię zbierania odpadów BIO?
  3. W jaki sposób ZM GOAP zamierza zrekompensować mieszkańcom aglomeracji, którzy wcześniej nieodpłatnie udostępnili swoje pojemniki na odpady mieszane?
  4. Gdzie i w jakich godzinach na terenie gminy Pobiedziska (zgodnie z art. 3, ustęp 2, podpunkt 9) lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od 1 stycznia 2018 r. będzie funkcjonował punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogliby ew. odstawiać nadmiar odpadów zielonych?
  5. Kto, na skutek następstw wejścia w życie nowego systemu zbiórki odpadów BIO, będzie porządkował zaśmiecone lasy, rowy i inne miejsca nielegalnego składowania ww. odpadów?

Dodatkowo wnosimy o podjęcie działań, które pozwoliłyby mieszkańcom Miasta i Gminy Pobiedziska kontynuowanie zbiórki odpadów BIO w systemie workowym, na co pozwala aktualne, wyżej wymienione rozporządzenie Ministra Środowiska.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.11.15 – Odp. na interpelację dot. nadania rondom imion Jackowskiego i Pallutha

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na wrześniowej sesji tego roku kol. Mikołaj Witaszyk w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy złożył następującą interpelację. Tutaj dla przypomnienia dostępny jest link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Pytaliśmy w niej, a w zasadzie równolegle wnioskowaliśmy, o nadanie nowo powstającym rondom imion Maksymiliana Jackowskiego i Antoniego Pallutha.

Od p. burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

„W odpowiedzi (…) informuję, iż art. 18 (…) ustawy (…) o samorządzie gminnym stanowi upoważnienie ustawowe dla organu stanowiącego gminy do podejmowania uchwał w sprawie m.in. nazw ulic i placów będących drogami publicznymi (…).

Zarówno ul. Poznańska jak i Fabryczna są drogami publicznymi. przy czym ul. Poznańska jest droga gminną, a ul. Fabryczna stanowi drogę wojewódzką W194. Przepis (…) nie ogranicza kompetencji gminy w zakresie nazewnictwa ulic wyłącznie do dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych (…). W przypadku dróg publicznych, których właścicielem jest jednostka inna niż gmina, nie występuje też konieczność zwrócenia się do ich właściciela o zgodę na nadanie nazwy ulicy (…).

(…) Gmina Pobiedziska może nadać nazwę rondom znajdującym się w przebiegu ul. Poznańskiej i Fabrycznej. (…) po zakończeniu inwestycji (…) może zostać podjęta uchwała w sprawie nadania tym obiektom drogowym nazw: Maksymiliana Jackowskiego oraz Antoniego Pallutha. (…)

Mój komentarz:

Trudno będzie znaleźć inne postacie historyczne tak jednoznacznie pozytywne i związane z Pobiedziskami jak zaproponowane przez nas osoby. Powinniśmy popularyzować ich dokonania, aby przez to również promować naszą małą Ojczyznę. Oby zgodnie z odpowiedzią Pani Burmistrz udało się skutecznie przeprowadzić tę uchwałę. Istniejąca w Pobiedziskach ulica M. Jackowskiego, położona w zupełnie innym miejscu, nie powinna stanowić tutaj problemu.

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.11.12 – Odp. na interpelację dot. utrzymania dróg w sołectwach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji z dnia 28 września br. kolega Sylwester Antkowiak z naszego klubu radnych My Mieszkańcy złożył w naszym imieniu interpelację, do której link znajduje się tutaj. Miała ona związek z jakością utrzymania dróg w sołectwach i środkach przeznaczanych na ten cel.

Od naszej Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

” W odpowiedzi (…) informuję, iż utrzymanie dróg nie należy do zadań sołtysów. Inwestycje jak i bieżące utrzymanie dróg to zadanie własne Gminy, realizowane przez Referat Inwestycji i Utrzymania Dróg w UMiG Pobiedziska.

Decyzję o ilości i miejscu dostarczonego tłucznia podejmuje upoważniony pracownik Referatu, biorąc pod uwagę faktyczne potrzeby, uwzględniając priorytety w zakresie utrzymania przejezdności dróg oraz możliwości finansowe Gminy. Dopuszczalnym jest zaplanowanie dodatkowej ilości materiału w ramach Funduszu Sołeckiego. W takim przypadku mieszkańcy na zebraniu wiejskim zdecydują o ilości, sposobie oraz miejscu wykorzystania zakupionego materiału.

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.11.10 – Odp. na interpelację dot. wyposażenia gabinetów medycznych w szkołach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na wrześniowej sesji w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” interpelację w sprawie wyposażenia gabinetów medycznych w szkołach złożył radny Robert Łucka . Tutaj znajduje się jej treść.

Przypomnę, że prosiliśmy w niej Panią Burmistrz  o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w związku z krótkim czasem na realizację zadań określonych w w/w ustawie i możliwości ich sfinansowania do 31 grudnia 2017 r. Gmina lub szkoły przeprowadziły analizę potrzeb w tym zakresie?
  2. Czy Gmina przygotowała dokumentację umożliwiającą złożenie wniosków dotyczących dotacji? Samorządy w terminie 5 dni od wejścia w życie ustawy muszą przekazać wojewodzie wnioski dotyczące dotacji.

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

„W odpowiedzi (…) informuję, iż placówki oświatowe przeprowadziły stosowną analizę potrzeb w zakresie doposażenia gabinetów profilaktyki medycznej w niezbędny sprzęt. W związku z powyższym cztery szkoły złożyły w wyznaczonym terminie do Burmistrza MiG Pobiedziska wnioski o udzielenie dotacji celowej jednostce samorządu terytorialnego na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.

W dniu 28 września br. Gmina Pobiedziska przekazała zbiorczy wniosek na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną do Wojewody Wielkopolskiego”

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

wniosek_grafika

2017.10.26 – Wniosek dot. ew. zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na XLVIII sesji, 28 września 2017 r. przewodniczący naszego klubu My Mieszkańcy, radny Robert Łucka odczytał i złożył następujący wniosek.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNISOEK

Szanowna Pani!

XXI wiek to z pewnością okres elektroniki. O ile dawniej było to nie do pomyślenia, tak dziś nie dziwi już chyba nikogo fakt, iż coraz młodsze dzieci użytkują komputery i korzystają z telefonów komórkowych.

Niestety, mimo powyższych zalet, korzystanie z telefonów przez dzieci i młodzież jak się okazuje ma chyba więcej wad i przykrych konsekwencji niż samych plusów. Uczniowie korzystający z telefonów na lekcjach często zakłócają pracę nauczycielowi. Poprzez wysyłanie sms-ów, granie w gierki, słuchanie muzyki, uczniowie nie skupiają się na tym, na czym powinni, czyli na zajęciach. Ponadto „komórka” może być też źródłem konfliktów i powodem do kłótni między rówieśnikami. Wiadomo, że nie każdego ucznia stać na nowoczesne aparaty, którymi często koledzy przechwalają się na przerwach. Wzbudzanie uczuć zazdrości może być źródłem złości i zawiści prowadzące również do kradzieży. Niejednokrotnie media informują nas również o przestępstwach dokonywanych przez uczniów przy użyciu „komórek”.

Nagrywanie kompromitujących filmów lub utrwalanie takowych dźwięków przy pomocy dyktafonu, a następne upublicznianie ich na portalach społecznościowych lub próby szantażu i wyłudzeń, niejednokrotnie doprowadziły do pogłębiającej się depresji a nawet przypadków samobójstw w szkołach. Częstym zachowaniem jest również nękanie swoich kolegów anonimowymi sms-ami, które również może mieć poważne konsekwencje psychiczne.

Nowe Prawo Oświatowe w art.99 ust.4 pozwala w statucie szkoły określić warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Klub „My Mieszkańcy”  stoi na stanowisku, że ograniczenie używania telefonów komórkowych na terenie szkoły wpłynie pozytywnie na uspołecznienie uczniów, zaangażowanie ich w życie szkolne oraz uniemożliwi m.in. rejestrowanie wizerunków innych uczniów i nauczycieli za pomocą urządzeń technicznych i upublicznianie tychże w Internecie.

Gmina jako organ prowadzący nie posiada kompetencji do zmian zapisów statutu, ale jest podmiotem ustawowo uprawnionym do wnioskowania w sprawie zmian do statutu, dlatego warto, by z tego prawa korzystał, jeżeli zauważy taką potrzebę.

Dlatego zwracamy się z prośbą o skierowanie odpowiedniego pisma do dyrektorów szkół na terenie gminy Pobiedziska , których organem prowadzącym jest Gmina, z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań zmierzających do wprowadzenia zmian w statutach, dotyczących zakazu używania telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

 

Interpelacja_grafika2

2017.10.25 – Interpelacja dot. nadania rondom imion Jackowskiego i Pallutha

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji (28 września 2017 r.) kol. Mikołaj Witaszyk w imieniu  5. radnych klubu My Mieszkańcy złożył następującą interpelację.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W związku z realizacją projektu ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz zakupem środków transportu publicznego”, a tym samym powstania w efekcie finalnym m. in. dwóch nowych rond znajdujących się na obszarze naszej gminy Klub Radnych ,,My Mieszkańcy” proponuje, by nadać im imiona dwóch wyżej wymienionych przeze mnie postaci historycznych, szczególnie zasłużonych w dziejach nie tylko naszego miasta, ale również regionu jak i całego narodu.

Maksymilian Jackowski to jeden z najsłynniejszych dziewiętnastowiecznych działaczy społecznych i gospodarczych; organicznik, inicjator i współtwórca szeregu nowych kółek rolniczych powstających na terenie całej Wielkopolski znajdującej się wtenczas pod pruskim zaborem. W 1866 r. powołał do życia kółko rolnicze w Pobiedziskach skupiające wielu polskich rolników, właścicieli ziemskich, urzędników i duchownych. Trzy lata wcześniej organizował pomoc materialną, prawną oraz medyczną dla powstańców styczniowych, za co został aresztowany i osadzony wpierw w poznańskiej Cytadeli, a później trafił do berlińskiego Moabitu. Po uwolnieniu nadal działał niezwykle prężnie, inicjując założenie kilku polskich czasopism, w tym ,,Rocznika Kół” i ,,Poradnika Gospodarskiego” mających za cel narodowe uświadamianie mieszkańców wsi, nauczanie zasad nowoczesnego gospodarowania własnymi zasobami majątkowymi i podejmowania przez rolników wszelkiego rodzaju inicjatyw, dążących do powoływania polskich towarzystw, organizacji, które za zadanie miały przede wszystkim ochronę, emancypację polskiego majątku narodowego spod wpływów pruskich. Warto dodać, że był właścicielem chociażby pałacyku w Pomarzanowicach, a pochowany został we Wronczynie. Celem jego wszelkich działań było zażegnanie zagrożenia germanizacją tutejszych terenów oraz powstanie silnej polskiej grupy bogatych rolników, dającej skuteczny odpór temu zagrożeniu. Za swoje zasługi okrzyknięty został ,,Królem Chłopów”.

Z kolei Antoni Palluthrodowity Pobiedziszczanin to persona przez lata dość słabo rozpoznawalna. Podporucznik rezerwy łączności Wojska Polskiego, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, inżynier, radiotechnik, a przede wszystkim genialny kryptolog.  Dziś już wiemy, że po przyjęciu do słynnego Oddziału II Sztabu Generalnego jako specjalista w dziale szyfrów wojskowych, był wykładowcą tajnych kursów kryptologii wojskowej i uczył fachu trzech poznańskich autorów rozwiązania niemieckiego szyfru maszynowego Enigma: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego, co w znaczącym stopniu ułatwiło aliantom zachodnim odniesienie zwycięstwa nad niemieckim hitleryzmem. To on i jego grupa zapoczątkowali pracę nad znalezieniem właściwego klucza do Enigmy, dał impuls dla dalszych działań w tej materii.

(…) Odszyfrowanie tajemnic Enigmy było jednym z kluczowych czynników, które gwarantowało militarnym operacjom aliantom zachodnim jak najwyższą szansę powodzenia.  I być może był to najważniejszy polski, pobiedziski wkład w pokonaniu faszystowskiego tyrana. Tym większe uznanie dla Antoniego Pallutha i jego umysłowych prac kryptologicznych w Biurze Szyfrów, który przypomnę ostatecznie został aresztowany przez Niemców podczas próby przekroczenia granicy z neutralną Hiszpanią i zginął w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen w 1944 roku. Pośmiertnie Pan Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za ,,wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Obie postacie łączyła jedna cecha wspólna – podejmowanie walki w obronie polskości w warunkach skrajnie niekorzystnych dla narodu, walki niekoniecznie albo inaczej – nie wyłącznie militarnej, lecz za pomocą pracy organicznej, pracy u podstaw tudzież niesłychanie żmudnej pracy intelektualnej.  Obaj odnieśli spektakularne sukcesy i zwycięstwa. Dlatego też nasz Klub Radnych  ,,My Mieszkańcy”  prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

  1. Czy możliwe jest nadanie nowo powstającym rondom imion Jackowskiego Maksymiliana i Pallutha Antoniego?

O ile nasze kompetencje w nadaniu imienia rondu w ciągu ulicy Poznańskiej nie podlegają chyba dyskusji, tak w przypadku drogi wojewódzkiej nr 156 (byłej DK nr 5) zachodzi pytanie czy Gmina Pobiedziska ma możliwość zasugerowania  władzom wojewódzkim, Zarządowi Dróg Wojewódzkich tego typu propozycji?

Myślę, że warto byłoby to uczynić i niech nadanie tych imion będzie naszym ukłonem w kierunku tych dwóch Osób, które podejmowały świadomą i niebezpieczną działalność w obronie naszej Ojczyzny.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Interpelacja_grafika2

2017.10.24 – Interpelacja dot. utrzymania dróg w sołectwach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na poprzedniej sesji (28 września br.)  kolega Sylwester Antkowiak z naszego klubu radnych My Mieszkańcy złożył w naszym imieniu poniższą interpelację.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy” zwracamy się z interpelacją dotycząca zasad utrzymania dróg przez poszczególne sołectwa.

Czy jest możliwe odpowiednio wczesne informowanie Sołtysów o zasobach jakimi będą dysponowali na utrzymanie dróg w swoich sołectwach?

Jednym z zadań sołtysów jest utrzymanie dróg na terenie swoich sołectw. W tym celu sołtysi w naszej gminie w uzgodnieniu z właściwym pracownikiem Urzędu Miejskiego otrzymują materiał do utrzymania dróg (tzw. tłuczeń). Jednakże w naszej gminie brak jest jednolitych zasad dostarczania tłucznia, sołtysi nie wiedzą kiedy i jakie ilości tłucznia są do ich dyspozycji, kiedy tłuczeń do nich dotrze.

Mieszkańcy tradycyjnie oczekują od sołtysów podejmowania działań związanych z utrzymaniem dróg, jednakże sołtysi nie są w stanie prowadzić racjonalnych działań w tym zakresie, nie mając żadnej wiedzy jakimi zasobami w danym roku będą dysponować.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w tym roku sołtysi otrzymali znacząco mniejsze, w porównaniu z latami ubiegłymi, ilości tłucznia do utwardzania dróg bez wcześniejszego poinformowania ich o tym zmniejszeniu.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Klub Radnych „My Mieszkańcy