Archiwa kategorii: Działalność

Swoje diety chciałbym w miarę swoich możliwości przekazywać na działalność naszych stowarzyszeń bądź innych wartych wsparcia inicjatyw. Z racji mojego związku i wieloletniej pracy na rzecz młodzieży klubu sportowego Huragan Pobiedziska to temu stowarzyszeniu przede wszystkim chciałbym pomagać w ten sposób.
Stowarzyszenie to od kliku lat zmaga się z niedostatkami finansowymi i taka pomoc wydaje się w chwili obecnej bardzo potrzebna.

dzialalnosc_grafika

2018.02.23 – Uzasadnienie naszego projektu dot. nazw nowych rond

Stempel Paweł_Krawczyk_2Jak informowałem w poprzedniej wiadomości, 9 lutego br. złożyłem w imieniu inicjatorów, tj. aż 10. radnych, wspólny wniosek wraz z gotowym projektem uchwały. Poniżej prezentuję treść uzasadnienia dlaczego uznaliśmy, iż należy nowe ronda nazwać w ten sposób.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

W imieniu radnych: wg listy popierających radnych z załącznika

Antkowiak Sylwester, Gołębiewski Edward, Krawczyk Paweł, Łucka Robert, Mikołajczak Janusz, Radecki Wojciech, Sobka Danuta, Szczygielski Adam, Widelicka Barbara, Witaszyk Mikołaj

Do: Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

W związku z powstaniem nowych obiektów infrastruktury drogowej w postaci rond w obrębie miasta Pobiedziska proponuje się nadanie im nazw „inż. Antoniego Pallutha” oraz „100-lecia Niepodległości”.

Pobiedziszczanin, inż. Antoni Palluth zapisał się szczególnie w historii pierwszej połowy XX dla Polski, Europy i Świata. Był cenionym kryptologiem, wiodącym konstruktorem kopii maszyny szyfrującej „Enigma”, bezpośrednim wykładowcą trójki ludzi, którzy złamali kody niemieckiej maszyny szyfrującej. Przyczynił się w sposób znaczący do szybszego zakończenia II Wojny Światowej. Był również Powstańcem Wielkopolskim oraz uczestnikiem wojny Polsko-Bolszewickiej. Zginął tragicznie w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Jest ważną postacią dla Pobiedzisk. Ten wielki Polak doskonale wpisuje się zatem w marketingowe hasło naszej gminy „Moc inspiracji”, stając się niejako jego uosobieniem.

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości proponuje się uczcić ten fakt w sposób szczególny. Nowopowstałe rondo w ciągu ul. Poznańskiej byłoby tego symbolem. Symbolem pamięci o ofiarach i nieustępliwości Narodu Polskiego w dążeniu do wyzwolenia spod zaborów. Stulecie to przypada również w odniesieniu do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zakończonego sukcesem czynu zbrojnego, który bezpośrednio łączy się odzyskaniem Niepodległości i przywróceniem Rzeczypospolitej Polskiej na terenie naszej Wielkopolski.

dzialalnosc_grafika

2018.02.09 – ul. Główna – Fabryczna – Skryta – Plan zagospodarowania!

Plan_główna_fabryczna_skryta


U dołu ul. Fabryczna, lewa krawędź to ul. Skryta, prawą krawędź wyznacza ul. Główna

UMiG  w Pobiedziskach przsytąpił do kolejnego wyłożenia w prawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Głównej, Fabrycznej i Skrytej w Pobiedziskach.

Granice obszaru o którym mowa przedstawia grafika tuż obok (proszę kliknąć, aby powiększyć).

Wszyscy, oczywiście przede wszystkim mieszkańcy oraz właściciele posesji objętych ww. terenem mogą składać wnioski do ww. projektu planu miejscowego.

Zgodnie z obwieszczeniem, wnioski należy składać w formie pisemnej w terminie do 2 marca br. z podaniem imienia, nazwiska, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości o której mowa.

dzialalnosc_grafika

2018.01.05 – Jaki pojemnik na odpady zielone?!

Pojemnik odpady zielone

Żródło: http://www.goap.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Zasady-odbioru-BIO-2018.pdf

Szanowni Państwo!

Przy okazji naszej oficjalnej „dyskusji” ze Związkiem Międzygminnym GOAP dotyczącym zmian w systemie odbioru odpadów zielonych (w tym ulegających biodegradacji) pragnę zwrócić Państwa uwagę, aby (niestety) zaopatrzyć się w razie potrzeby w odpowiedni pojemnik.

Nie chodzi tu, co bardzo ważne, o sam kolor brązowy, ale m.in. o system podwójnego dna i otworów wentylacyjnych.

Warto wiedzieć, że posiadanie przydomowego kompostownika zwalnia z potrzeby zakupu i poniesienia jego kosztu! Wówczas wszelki tego typu odpady muszą trafić właśnie do niego (nie do odpadów zmieszanych).

Wszelkie szczegółowe informację można znaleźć TUTAJ. Aby powiększyć zdjęcie proszę kliknąć w powyższą grafikę.

PS. Dziękuję koledze Arturowi Walkowiakowi za zwrócenie uwagi nam mieszkańcom na potencjalny problem z zakupem niewłaściwego pojemnika.

Rada Sportu_grafika

2017.12.07 – Rada Sportu – Program współpracy ze sportowymi „OPP”

Stempel Paweł_Krawczyk_2Trzecie posiedzenie Rady Sportu Gminy Pobiedziska V kadencji odbyło się w dniu 20.11.2017 r. w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

Opiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Pobiedziska ograniczyło się wyłącznie do sprawy finansowania zadania nr 1, tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.” Zauważono, że kwota 120 tys. zł stanowi wzrost o 5 tys. w stosunku do roku poprzedniego. Obecni Członkowie Rady Sportu, 5. głosami zagłosowali „za” jego przyjęciem.

W projekcie budżetu UMiG na rok 2018 kwota przeznaczona na powyższe wynosi więcej, bo 127,5 tys. (kwotę 7,5 tys. zł urzędnicy przyjęli jako połowę sumy środków przeznaczonych na tzw. „Małe Granty” oraz „Wkład Własny”, który w praktyce trafia do organizacji kulturalnych i właśnie sportowych). To od ich aktywności zależy ostateczna wartość wsparcia.

Wróciłem też do sprawy Regulaminu prowadzenia punktacji i nagradzania uczniów aktywnych w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska. Zasugerowałem spotkanie z dyrektorami szkół, poprzez Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego w kwestii przypomnienia i poproszenia o zastosowanie się do wymagań regulaminu, co pozwoli obiektywnie ocenić aktywność sportową nie tylko uczniów ale i samych szkół.

W wolnych głosach poruszono sportowe aspekty związane z „Programem rewitalizacji na lata 2018-2023”. Wniosek o przebudowę hali przy ul. Różanej złożył p. Artur Krysztofiak. Ja poinformowałem o moim wniosku dot. powstania boiska z bieżnią lekkoatletyczną przy ul. Kostrzyńskiej [w Programie – jak się później okazało znalazła się ostatecznie przebudowa hali].
Poruszono ponadto ponownie na Radzie Sportu sprawę niefunkcjonalności boiska piłkarskiego przy SP w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej – tj. jego fatalnego oświetlenia, nieadekwatnej nawierzchni oraz co b. istotne i łatwe do poprawy zbyt blisko linii bocznej usytuowanych ławek.

Pan Paweł Stępka przy okazji informacji o ew. przebudowie hali na ul. Różanej wyraził nadzieję przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z przyszłymi użytkownikami hali. Przypomniał błędy jakie popełniono przy budowie kompleksu przy ul. Kostrzyńskiej. Podkreślił brak konsultacji i nieuwzględnienie uwag m.in. nauczycieli WF.

Sesja_grafika

2017.11.27 – Polityka senioralna – problemy, potrzeby i oczekiwania

Witaszyk_M_mównicaW najbliższych kilku latach w gminie Pobiedziska wzrośnie liczba osób powyżej 60 roku życia do powyżej 20% z ogółu mieszkańców, w sąsiednich gminach przyrost będzie nieco wyższy do nawet 25%. Sprzyja nam odczuwalna w ostatnich latach migracja zewnętrzna młodych ludzi głównie z Poznania, którzy postanawiają osiedlić się na terenie naszej gminy.

Radny Mikołaj Witaszyk z klubu radnych My Mieszkańcy podczas październikowej sesji wystąpił i bardzo kompleksowo omówił prezentację dotyczącą polityki senioralnej. Jako lider powołanego Zespołu przedstawił diagnozę potrzeb oraz możliwych rozwiązań na podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji.

Według prognoz – co trzeci mieszkaniec Europy w 2050 r. osiągnie wiek senioralny.
GUS przewiduje, że w 2035 r. spadnie liczba osób poniżej 24 roku życia, zwiększy się liczba osób powyżej 65 roku życia o 32%, z kolei aż o 87 % wzrośnie liczba osób powyżej 85 roku życia.
Efekt – znaczący wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym z 19,7 % w roku 2020 do 29,5 % w roku 2050; spadek osób w wieku produkcyjnym z 62,6 % w roku 2020 do 55,7 % w roku 2050.

W tym miejscu zapraszam do zapoznania się z całością ww. dokumentu: Pobiedziska przyjazne seniorom.