odp_na_Interpelacje_grafika

2018.09.22 – Odp. na interpelację dot. samowoli budowlanej przy j. Biezdruchowo

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 30 sierpnia 2018 r. złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. budowy schodów w lesie oraz plaży przy jeziorze Biezdruchowo od strony ul. Nowej.

Tutajest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Zadałem w niej pytania o to, kto zarządza tym terenem, czy inwestycję zgłoszono, czy był na to projekt, czy było to zgodne z prawem i kto miałby odpowiadać za ew. uszczerbek na zdrowiu ludzi korzystających z tego „prywatnego obiektu”?

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

„(…) Informuję, iż po uzyskaniu informacji o budowie plaży i schodów (…) przeprowadzona została wizja lokalna w terenie (…) stwierdzono, że prowadzona jest na nieruchomości (…), która jest własności gminy Pobiedziska. Stwierdzono również, że inwestor przy realizacji dokonał wycinki trzcin przy brzegu jeziora oraz krzewów i drzew, rosnących na skarpie bez uzyskania wymaganych prawem zgód i pozwoleń.

Informuję, iż gmina Pobiedziska w żaden sposób nie wyraziła zgody na realizację opisywanej inwestycji i nie udostępniła terenu. (…) Inwestycja prowadzona jest bez odpowiednich zgód i pozwoleń ze strony architektoniczno-budowlanej.

Niezwłocznie (…) powiadomiono:

 • Komisariat Policji w Pobiedziskach – o bezprawnym wejściu na grunt,
 • Starostwo Powiatowe w Poznaniu – wsprawie nielegalnych wycinek,
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego – w zakresie samowoli budowlanej,
 • Dzierżawcę j. Biezdrchowo (…) – o bezprawną ingerencję w linię brzegową jeziora.

Dnia 29.08.2018 r. zorganizowano spotkanie z inwestorem i wykonawcą, na którym przyznali, iż zajęli bezprawnie teren gminy. Gmina zobowiązała inwestora do zaprzestania użytkowania (…), wstrzymania wszelkich prac i zabezpieczenia terenu budowy (…).”

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

Mój komentarz:

Tak szybkiego działania urzędników i autora samowoli chyba nikt się nie spodziewał… Inwestycja dosłownie „zniknęła z powierzchni ziemi” w ciągu kilku dni po nagłośnieniu sprawy! To bardzo dobrze. Oby tak było zawsze – tego możemy sobie na pewno życzyć!

Interpelacja_grafika2

2018.09.14 – Interpelacja dot. organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 30 sierpnia 2018 r.  radna Danuta Sobka złożyła w imieniu naszej piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego w Pobiedziskach.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W dniu 15.06.2018 r. zostało złożone przeze mnie zapytanie w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Wojska Polskiego oraz o przywrócenie tego odcinka do ulicy dwukierunkowej.

Mieszkańcy na spotkaniu zgłosili również kilka innych postulatów, które zostały zaprotokołowane na spotkaniu w dniu 03.04.2018 r. Niestety nic się w tej sprawie nie zmieniło.

Wobec powyższego składamy następujące pytania:

 1. Dlaczego pobocze zostało wykorzystane na ścieżkę rowerową tylko dla odcinka Różana – Kwiatowa, a już dla odcinka Kwiatowa – Powstańców Wlkp. nie? Dlaczego zrobiono tutaj odstępstwo, skoro teren był i jest wolny i możliwe było jego bezkolizyjne utwardzenie?
 1. Jak długo trwa „ciągłość” projektu – czyli jak długo wg UMiG nie można będzie zmienić tej jednokierunkowej komunikacji?
 1. Jaka organizacja ruchu była na ul. Wojska Polskiego w pierwotnym projekcie, czy od razu na tym jednym odcinku planowano ruch jednokierunkowy? Jeśli nie to dlaczego zmieniono koncepcję?

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Sesja_grafika

2018.09.05 – LXIII Sesja Rady – Pobiedziska z rondem inż. Antoniego Pallutha!

UMiG_panorama30 sierpnia 2018 r. odbyła się 63. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. 

Wg porządku obrad na początku sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawiła p. skarbnik Agata Majcherczak.

W dalszej części, jeszcze przed głosowaniami nad projektami uchwał, obejrzeliśmy film przedstawiający przede wszystkim realizowane inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. ZIT-ów) jakie miały miejsce w ostatnich trzech latach na terenie naszej gminy. Wyraźnie odmieniły one oblicze wielu miejsc i w założeniu poprawić miały komunikację, co jest faktem nie ulegającym dyskusji.

Blok uchwał nie wzbudził większych emocji. Warto nadmienić, iż z powodu suszy jednogłośnie poparliśmy uchwałę w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok. Przysługuje ona w wysokości 100% IV raty podatku rolnego w tym roku rolnikom dotkniętym suszą.

Dla mnie, i jak sądzę po głosowaniu, dla wielu radnych istotnym było tego dnia również symboliczne oddanie czci urodzonemu w Pobiedziskach inż. Antoniemu Palluthowi, który dzięki ponadklubowemu projektowi radnych uhonorowany został nazwą ronda na drodze wojewódzkiej nr 194 w Pobiedziskach. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni. Poparcia naszemu projektowi udzieliło aż 13. z nich, przy jednym przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.

Nazwa drugiego ronda zgodnie z wniesioną przeze mnie autopoprawką to rondo Niepodległości, co w stulecie obchodów tych wydarzeń wydaje się bardzo trafną i odpowiednią propozycją.

Złożyłem interpelację w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy dotyczącą ew. samowoli budowlanej przy jeziorze Biezdruchowo (patrz tutaj). Drugą i ostatnią na tej sesji interpelację przedstawiła również w imieniu naszego klubu radna Danuta Sobka. Interpelacja miała związek z utrudnieniami w ruchu – bo tak odbierają to okoliczni mieszkańcy – na ul. Wojska Polskiego w Pobiedziskach. Jej treść przedstawię niebawem w osobnym artykule.

Interpelacja_grafika2

2018.09.03 – Interpelacja dot. ew. samowoli budowlanej przy jez. Biezdruchowo

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 30 sierpnia 2018 r. złożyłem w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. budowy schodów w lesie oraz plaży przy jeziorze Biezdruchowo od strony ul. Nowej.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W ślad za zaniepokojonymi mieszkańcami ul. Nowej w Pobiedziskach informuję, iż w ostatnim czasie pojawiła się od strony tej ulicy w lesie budowa betonowych schodów do ścieżki okalającej jezioro Biezdruchowo. Wcześniej, w okolicy przełomu lipca i sierpnia tego roku powstała tam również piaszczysta, mająca ok. 15 metrów długości plaża.

Samowla budowlana BiezdruchowoW związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na kolejno postawione pytania:

 1. Kto jest właścicielem i zarządcą (jeśli to nie ta sama instytucja) zalesionego terenu okalającego Jezioro Biezdruchowo na całości budowanych schodów oraz ww. plaży?
 2. Czy przedsięwzięcie zostało zgłoszone właściwym organom i czy nieznany Inwestor otrzymał na nią zgodę? Czy posiada projekt budowlany (jeśli takowy jest wymagany)?
 3. Czy budowanie takiego, jak mniemam, prywatnego zejścia łączącego teren prywatny z ogólnie dostępną ścieżką przy jeziorze jest zgodne z prawem?
 4. Czy zgodne z prawem jest egzekwowanie „zakazu” wejścia na ww. obiekty?
 5. Czy zgodne z prawem jest sytuowanie „prywatnych” plaż na jeziorze Biezdruchowo?
 6. Kto będzie odpowiadał za potencjalny uszczerbek na zdrowiu ludzi korzystających z tej infrastruktury? Czy te betonowe schody miejscowo otoczone utwardzonymi, stromymi i wysokimi skarpami są bezpieczne w użytkowaniu?

Opisane miejsca oznaczone były znakami „TEREN PRYWATNY – ZAKAZ WJAZDU” oraz z tablicą „PRZEJŚCIA NIE MA”. Sugeruje to również cechy własności prywatnej w miejscu publicznym, co widać na załączonych zdjęciach.

W związku z powyższym prosimy o interwencję oraz wyjaśnienie sprawy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, porządek prawny i architektoniczny oraz przeciwdziałanie tzw. ewentualnej samowoli budowlanej, jeśli takowa ma tu miejsce.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Sesja_grafika

2018.08.27 – LXII Sesja Rady – Nadzwyczajna

UMiG_panoramaW poniedziałek, 20 sierpnia o godz. 14.15 w sali sesyjnej UMiG odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. 

Poświęcona została kilku sprawom. Warto podkreślić, iż  chodziło m.in. o zmianę uchwały budżetowej na rok 2018 – w dziale „Transport i łączność” przeniesiono posiadane środki w wysokości 77 tys. pomiędzy paragrafami w związku ze zwiększeniem zaangażowania umowy z Zakładem Komunalnym w Pobiedziskach Sp. z o.o. na prowadzenie publicznego transportu zbiorowego.

Na moje pytanie, z czego wynika owe „zwiększenie zaangażowania” – uzyskaliśmy odpowiedź od zastępcy burmistrza p. Zbigniewa Zastrożnego, iż chodzi o tzw. „rozruch” naszej komunikacji i nie przewiduje się dalszych kosztów na tę chwilę.

Muszę przyznać, że tu znów jestem troszkę sceptyczny. Patrzę na to z nadzieją, ale i małym niepokojem (podobnie gdy występowano o dodatkowe autobusy, których w efekcie jako gmina nie uzyskaliśmy). Oby nasza komunikacja nie okazała się w konsekwencji za droga w utrzymaniu…

Przy okazji tej sprawy z ust Włodarzy padły też wartości dot. ilości przewiezionych naszą komunikacją ludzi – wg posiadanych przez Urząd informacji szacuje się ją ok. 4-5 tys. Liczba ta naturalnie mocno wzrośnie od września, kiedy to autobusy będą przewozić dzieci do szkół.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przenieśliśmy 10 tys. zł między paragrafami wg potrzeb strażaków, którzy byli również obecni na sesji.

Ponadto pojawiła się sprawa wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego finansowania przebudowy dojazdu do dyskontu od ul. Dworcowej. Firma Jeronimo Martins Polska S.A. wyraziła gotowość do finansowania tej inwestycji w przyszłości, aby poprawić bezpieczeństwo i uniknąć wielkogabarytowych transportów ulicą Tysiąclecia.

dzialalnosc_grafika

2018.08.10 – Mapa drogowa miejsc niebezpiecznych!

Kliknij aby przejść na stronę

Na sesji dnia 24 listopada 2016 r. złożyłem w imieniu naszego klubu radnych wniosek dotyczący drogowych miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Pobiedziska.

Działo się to wkrótce po tragicznej śmierci młodej mieszkanki Pobiedzisk, która zginęła na skutek wypadku na drodze Pobiedziska – Kostrzyn. Moim pomysłem było powstanie „mapy drogowych miejsc niebezpiecznych”.

Z pomocą w tym obszarze może przyjść rządowa strona internetowa, która wskazuje poprzez zgłoszenia nas – mieszkańców miejsc z zagrożeniami drogowymi i nie tylko! Sam zgłaszałem tam niebezpieczne skrzyżowanie ul. Kiszkowskiej z Rzeczną, a w zasadzie konsekwencje nadmiernej prędkości w tym miejscu jadących drogą powiatową na odcinku Pobiedziska – Pomarzanowice.

Stempel Paweł_Krawczyk_2Odbieram też sygnały od mieszkańców miejscowości Główienka o nagminnym przekraczaniu prędkości właśnie w tym obszarze drogi powiatowej. Ma to też odzwierciedlenie w tej aplikacji w postaci zgłoszeń.

Zachęcam do korzystania z tej możliwości. Policja monitoruje witrynę, a przy wnioskach o interwencję różnego rodzaju (np. o ustawienie fotoradaru) jest ona  z pewnością narzędziem służącym weryfikacji ewentualnych potrzeb.

Link do strony załączam również tutaj: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Sesja_grafika

2018.07.30 – LX i LXI Sesja Rady – Audyt i Łagiewniki vs. Pomarzanowice

IMG_20170706_161847_resized_20170707_06430137122 czerwca 2018 r. odbyła się ostatnia przed wakacjami zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, zaś spotkanie nadzwyczajne miało miejsce 10 lipca.

Gościem zaproszonym na sesję była p. Katarzyna Pędzich-Nowak audytor wewnętrzny Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska. Przedstawiła prezentację dot. sprawozdania z 31 stycznia 2018 roku z prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Pobiedziska za rok 2017.

Warto przypomnieć definicje samego audytu, który był przedmiotem omawianym na sesji. Otóż audyt wewnętrzny jest z założenia działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Pani audytor podkreśliła, że audyt ten nie dotyczył strony IT, który to zakres był poza jej kompetencjami.  IT, czyli narzędzia i różne technologie (sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, teleinformatyka) wykorzystywane do pozyskiwania, selekcjonowania, analizowania, przetwarzaniu, przechowywania jej przez UMiG.

Najwięcej emocji wzbudziło jednak głosowanie w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni i lasów gminy Pobiedziska. Pan Radosław Duda, obecny na sali jako gość, wielokrotnie otrzymał głos wnosząc  m.in. o odroczenie głosowań. Jednak zgodnie z procedurą wszystkie one odbyły się, a ich wyniki były prawie jednogłośne.

Na sesji lipcowej – nadzwyczajnej najwięcej emocji wzbudził nowy i jak się okazuje ostateczny w końcu podział na okręgi wyborcze w naszej gminie. Wątpliwości i wniosek formalny zgłosił radny Dariusz Pauter. W jego efekcie głosowania (wyniki poniżej) zmieniono ostatecznie siedzibę komisji wyborczej, czyli miejsca głosowania okręgu nr 11 w skład którego wchodzą: Latalice, Łagiewniki, Pomarzanki, Krześlice, Podarzewo i Pomarzanowice. Siedzibą będą Łagiewniki, co w  mojej ocenie jest dość kuriozalne, bo sami mieszkańcy Pomarzanowic stanowią prawie 50% wyborców tego obszaru…

Decyzją większości (7 głosów za tym wnioskiem, 5 przeciw – w tym mój głos, nieobecnych aż 3. radnych) mieszkańcy Pomarzanowic i wszystkich miejscowości będą musieli dojechać na głosowanie do Łagiewnik – skrajnie położnej miejscowości tego okręgu

dzialalnosc_grafika

2018.07.10 – Przyznaliśmy nagrody za aktywność sportową uczniów

Siatkarki_szkola PobiedziskaRada Sportu, czyli ciało o charakterze społecznym, którego jestem przewodniczącym przyznała już po raz drugi nagrody uczniom – sportowcom. Na zakończenie roku szkolnego 2017/18 uhonorowano najbardziej aktywną sportowo młodzież szkolną z naszej gminy.

Warto podkreślić, iż intencją stworzonego przez nas regulaminu było nagrodzenie nie tyle najlepszych, a najbardziej aktywnych sportowo uczniów – co w praktyce jednak często się pokrywa!

Wyróżniliśmy następujące osoby:

 • Gimnazjum
 1. miejsce ex-equo Marcel Hierowski i Oliwier Kraśniewski – po 270 punktów.
 2. miejsce ex-equo aż 7 osób: Hubert Bąkowski, Nikodem Góralski, Jakub Maciejewski, Stanisław Snuszka, Eryk Drożdżyński, Piotr Rzempała i Olivier Strosin – po 220 punktów.
 3. miejsce ex-equo – Hubert Ostajewski, Patrycja Mąka, Urszula Walczak, Zuzanna Ziółkowska, Zofia Wojcieszek – po 160 punktów.
 • Szkoła Podstawowa
 1. miejsce Michał Grzęda – 190 punktów.
 2. miejsce Michalina Gmerek i Marta Wichłacz – po 180 punktów.
 3. miejsce Martyna Alejska, Kaja Cieśla, Marta Czajka, Zosia Górecka, Ola Jaskóła, Patrycja Kaźmierczak, Jagoda Kusznier, Pola Milecka, Iga Pakuła, Martyna Walkiewicz – po 40 punktów.

Stempel Paweł_Krawczyk_2Zgodnie z regulaminem przyznawania nagród – jego punktem 13. – nagrody za osiągnięcia drużynowe w postaci dyplomów powinny trafić na ręce zawodników:

1) drużyny piłkarzy halowych Gimnazjum Pobiedziska oraz Ich trenera – za zajęcie miejsc podium w finale powiatu i dalszy udział w zawodach międzypowiatowych / rejonowych,

2) drużyny piłki siatkowej Gimnazjum Pobiedziska oraz ich trenera – za podium w finale powiatu.

Wszystkim, mam nadzieję uhonorowanym na uroczystym zakończeniu roku szkolnego należą się serdeczne gratulacje.

Rada sportu przegłosowała jednogłośnie „za” powyższe ustalenia dzięki głosom członków Rady Sportu: Artura Krysztofiaka, Witolda Mellera, Jakuba Piwowarczyka, Pawła Stępki oraz moim.

PS. Będziemy chcieli niebawem skorygować regulamin tak, aby każda szkoła podstawowa z gminy Pobiedziska mogła z osobna wyróżnić swoich najbardziej aktywnych uczniów. Taka była nasza intencja!!! Jednak jak się okazuje, na dzień dzisiejszy zapisy uchwały rady miejskiej z punktu widzenia prawniczego wykluczają taką możliwość (nasze niedopatrzenie!) i przez to komplet wyróżnień trafił jedynie do SP w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej. Bo to ci uczniowie zgromadzili najwięcej punktów w porównaniu do najlepszych np. ze szkoły w Jerzykowie.